۲۴ تیر، ۱۳۹۰

فیلم- بازسازی صحنه های بازگرداندن اجباری پناهجویان کشورسوئیس Forced Deportation Carried out by Swiss

پشت دیوارهای زندان پناهجویان، بازسازی صحنه های دیپورت پناهجویان در سوئیس این فیلم توسط سازمان
augenauf یک سازمان مدافع حقوق پناهندگی در سوئیس و با هدف برجسته کردن ابعاد غیر انسانی برخورد با پناهجویان در پشت درب های بسته ساخته شده است. این فیلم صحنه های بازسازی شده از دیپورت پناهجویان توسط دولت سوئیس میباشد. این صحنه ها بر اساس مصاحبه با تعداد زیادی از افراد و شاهدینی که شخصا درگیر وظایف پروسه دیپورت پناهجویان بوده اند، و همچنین براساس تحلیل از مواد اموزشی که توسط پلیس استفاده میشود تنظیم شده است. هر کسی که در سوئیس بطور غیرقانونی زندگی کرده و از بازگشت داوطلبانه به کشور خود سرباز زند در خطر دیپورت با چنین اشکالی مواجه است. مستقل از اینکه وی در تمام دوران زندگی خودش حتی مرتکب هیچ عمل غیرقانونی و خلافی نشده باشد. ترجمه: فرشاد حسینی
چگونه پناهجویان را در سوئیس دیپورت میکنند- فیلم 11 دقیقه

Reconstruction of a forced deportation carried out by the Swiss authorities (english)film-11min
Reconstruction d'une deportation forcée par des autoritées suisse (francais)- film 11 min
Zwangsausschaffung aus der Schweiz – Hintergrundinformationen zum Film
Forced Deportation Carried out by the Swiss Authorities -Background Information to the Film
augenauf
On March 17 2010, Joseph Ndukaku Chiakwa of Nigeria died whilst bound to a chair in preparation for deportation. He was dying while 16 people, bound in the same way, were waiting on the plane, which was scheduled to take them to Lagos against their free will.
Joseph Chiakwa is not the first person to die on Swiss soil during a forced deportation. On March 3rd 1999, 27 year old Palestinian Khaled Abuzarife suffocated, due to gagging and on May 1st 2001, Samson Chukwu suffocated while the officers attempted to restrain him.
Joseph Ndukaku Chiakwa alias Alex Khamma
Am 17. März 2010 im Flughafen Zürich während eines Ausschaffungsversuchs gestorben.
Khaled Abuzarifa
Am 3. März 1999 von der Polizei während der Ausschaffung erstickt.

هیچ نظری موجود نیست: