۲۵ تیر، ۱۳۹۱

نظر مرادی در مورد افشای پدوفیلی ها + نظری کوتاه درباره تریبونال/ مرادی

روزای گرامی
 از اینکه این همه با دقت مطالب مربوط به افراد بدوفیلی را درسایت ها جستجو کرده واطلاع رسانی می کنی، سپاسگزارم وخسته نباشی ! درایران وجهان بدونِ هیچ فرقی بیماری های روحی وروانی وجنسی به طوریکسانی از نظرعلمی وبیولوژیک وجود دارد. اما اینکه رژیم ها ومردم جوامع مختلف چه برخوردهایی می کنند متفاوت است. درحکومت اسلامی هم اینگونه افراد به طور فراوان یافت می شوند ، که رژیم به خاطر حفظ " آبروی نداشتهِ " خود دست وپا می زند، اراجیفی سرهم می کند وبه دفاع ازاینان مسائلی را به وسط می کشد که از قبح مسئله نمی کاهد !! از تفاوت ونسبیتِ فرهنگی حرف می زند وآسمان ریسمان می کند تا رژیم جهل وجنایتش را ازشرِاتفاقات غیرقابل پیشگیری به طورموقت نجات دهد. در فرهنگ مردم ایران هیچ جا ازکودک آزاری به عنوان یک " حق مردانه " یاد نشده ومردم ما حتی ازگذشته های دورهم با چنین رذالتی به عنوان حقِ نازو نوازشِ وارضای جنسی مرد یا زن با اندام جنسی کودکانِ خردسالِ دختروپسربه عنوانِ فرهنگِ ایرانی سروکار نداشته وندارند!!! اینکه این انحرافات چون یکی از بیماری های جنسی دربشر است و دراین سرزمین هم بوده حرف نمی زنیم ، بلکه از انجام تجاوز وآزارجنسیِ نوباوگانی توسط مردانِ مسلمان حرف می زنیم که رژیم لجنِ اسلامی آن را فرهنگ ما ایرانیان معرفی می کند !
فرهنگ تجاوزرسمی در " شریعت اسلام " است که حق ازدواج را به مردانِ بالغ وبزرگسالِ " مسلمان " با دخترانِ ۹ساله امت اسلامیِ بدوی و وحشی می دهد ! که در خودِ ۱۴۴۰سال پیش هم دراین سرزمین مرسوم نبوده واکنون نیزنیست وبه جزء مسلمانانِ افراطی ( با سواد یا بی سواد) خانواده های ایرانی دست به این کار نمی زنند!!!.. اینانی که داشتن یک رابطه سالمِ انسانی را از دختروپسر ، از زن ومرد سرزمین مان با اعمال خشونت وسرکوب وتحقیرو زندان وشکنجه گرفتند وهزاران هزار زن ومرد این سرزمین آفت زده اسلامی را به طرز تأسفباری به سمت یک زندگی پر ترس ووحشت راندند، امروزچگونه با وقاحت تمام به خود اجازه می دهند لمس ومالش قسمت جنسی چند دختردراستخر برزیل توسط حکمت الله قربانی ویا بوسه ونوازش به زورِیک دختربچه ده ساله را در پارکی در فرانکفورتِ آلمان توسط ِ معاونِ سفیر ایران درآلمان را نسبیت فرهنگی بنامند ؟! واقعا که درطول تاریخِ حیاتِ سیاسی واجتماعی دین اسلام درایران به جزء سیرقهقرایی دررفتاروکردارواندیشه ، چیزی به عنوان تحول فکری وفلسفی که به ما کمک کند که  فضایی انسانی وفرهنگی بالنده با احترام به حرمت وکرامت انسان ( به اتکای ذاتِ انسانی انسان ) به ما نداده است !
مردم ما تا چه زمانی بازهم مسلمان خواهند ماند تا فجایعی ازاین دست را مدام به نام فرهنگ ودین به ما تحمیل کنند سوالی است که پاسخ آن به عهدهِ روشنگری هرفرد آگاه ومبارزیست که درافشای حکومت اسلامی وقوانینِ ضدِ بشری آن با هوشیاری ودقت وبه طور مدام باید بکوشند !  
مرادی
۱۵/۰۷/۲۰۱۲

رزا: با تشکر از مرادی عزیز.
 بعلت حجم مطالب، مقاله دوستمان را در زیر با تاخیر رسانه ای میکنم. از دوستان عزیزی که فیلم و مطلب فرستادند همینجا ممنون، همچنین از فایل های صوتی. بزودی قبل از تمام شدن این ماه روی بلاگ قرار میدهم.


نظری کوتاه درباره تریبونال

آنچه سیروس کاردرباره تریبونال درسایت" اعتراض " نگاشته است ارزیابی است که درمواردی درست وواقعی ودرمواردی غیرواقعی وبرداشت خیلی خوش بینانه سیروس کاراست ! چه درباره راه کارگر به طورخاص چه درباره افراد وجریانات مدعی به اصطلاح چپ وکمونیست وحقوق دانان واعضای سازمان های حقوق بشری وابسته به سرمایه داری جهانی به طورعام ! تمامِ شرکت کنندگان چه فردی چه گروهی درک وباور ایشان را الزاما نداشته وندارند! اگرخانواده جان باخته گان به طورواقعی بی هیچ سوئ نیت وغرضی به دادخواهی نسلی ازفرزندان خود پرداختند، (که درخونبارترین وحساس ترین دوره تاریخ معاصراین سرزمین علیه نظام اسلامی سرمایه داری به پا خواستند ودست به مبارزه ای خطیرزدند « حتی اگربه نبردی مسلحانه دست زده باشند » می بایست دریک دادگاه رسمی که درآن براساس حداقل دستآوردهای حقوق بشرِجهانی که این نظام اسلامی جهل و جنایت نیزاز امضاءکنندگان آنست محاکمه می شده و وکیلی ازحقوق سیاسی و انسانی شان دفاع می کرد! به هرصورت وبه هر دلیلی آنان سزاوار مرگ  نبودند وجنایتی که درحقشان شد باید به گوش تاریخ بشریت فریاد شود !) خانواده جان باخته گان دراین جهان مدعی تمدن دراین سوی مرزها گردهم آمدند ، تا رسالت تاریخی دفاع از یک نسل سرکوب شده وسوخته را به طورسمبُلیک به چشم جهانیان به نمایش بگذارند . آن دیگران اما همه با این هدف به میدان نیامدند ، واما کانال این اطلاع رسانی هم خیلی خوب وبا دقت انتخاب نشده بود، درست به علت حضورعده ای از همکاران سرمایه جهانی ونظم آن و خود رهبر شده های مادام العمر احزاب وسازمان های سیاسی که طراحان وبرنامه گذارانِ اصلی دادگاه شدند تااین افتخار تاریخی را نسیب خود سازند : " تشکیل دادگاهی مانند دادگاه راسل "( ؟!) به طورمثال جریان اقلیت، مگرحداقل سیروس کاربچه های اقلیت وتخم وترکه آنها را نمی شناسد؟! این افراد درست به مانند یک سدِ انسانی وسیاسی درراه کسانی که به راستی قصد مبارزه وافشائ رژیمِ ج.ا. راداشته و دارند تا کنون عمل کرده ومی کنند! درست به خاطر فرصت طلبی ورفتارِ ناسالم تشکیلاتی وسیاسی، افرادِ بسیاری را ازحول وحوش مبارزه پراکنده اند ! وصدای آنها با پول های پروژه هلندی شهرزاد نیوزازرادیو دمکراسی شوارایی بلند شده است !! سیروس گرامی مگرندیدی این عجوبه های اقلیتی چگونه رفتار کرده اند؟! وتعدادی واقعا درنقش نفوذی وکنترل درکانون زندانیان سیاسی ایران درتبیعد، حضورداشته ودارند که تا به موقع واردعمل شوند! وبه گفته یک جوانِ تازه نفس ازخانواده زندانیانِ سیاسیِ عضوکانون ، که هروقت تماس می گیرد وخواهان انجام همکاری ازاعضاء کانون درآلمان می شود اینان یا وقت ندارند یا باخانم هاشان رفته اند مسافرت ! ودر بزنگاه اتفاقات سیاسی حاضربه یراقند ! اگرراه کارگرهم مانند همین سازمان های به اصطلاح مارکسیستی درفکرتلافی برای رفقای سابقش می باشد، که به گمان من این تنها مسئله این بخش راه کارگرنیست و درعوض اطلاعات درست زیادی هم تاکنون داده است، ازقباحتِ حضورتعدادی ازاین سازمان های سیاسی ایرانی وافراد همکارِسرمایه جهانی دراین جریان نمی کاهد! واما خواندنِ مقاله شما مرا به تعجب واداشت شما دیگرچرا اینگونه حمایتشان می کنی !

برای خواندن کل مطلب لطفا روی ادامه مطلب اینجا کلیک کنیم.
 از همین نویسنده:

گردهمایی سران قبایل چپ وکمونیست اینبار با تمام انشعاباتِ شان ! / مرادی


 اینکه صدای بازماندگان کشتارهای زندانیان سیاسی باید به گوش جهانیان برسد درست است ! واینکه نیروهای چپ ومترقی وسازمان های سیاسی که به راستی درحال مبارزه هرچند ازراه دوربا رژیم هستند هنوزباید دراین راه ابتکارِعمل به خرج دهند، گرچه دقیقا هم این کاردردنیای امروزتقریبا غیرمحتمل است که بتوان چپ بود وتوانست صدای خود را درهیاهوی این نظم سرمایه داری بدونِ استفاده ازرسانه های آنان وامکاناتِ اینترنتی به گوش مردم جهان رساند، چون جهانیان ازکانال های رسانه ای سرمایه داری اطلاع رسانی می شوند وسیستم اصلاعلاقه ای به این کار ندارد که از چپ وکمونیست ها اطلاعاتی  به عنوانِ خبر انعکاس جهانی پیدا کند! وآنجایی هم که ناگزیر به اعلام اخبار می شود بخش های دلخواه را عمومی می کند . وشاید استفاده ابزاری برای رساندن صدای مردم ایران به طورکل ازاین رسانه ها کار نابجایی هم نباشد ! اما وقتی تعدادی از گروه ها پول می گیرند که صدای تصفیه شده سرمایه داری وامپریالیستها شوند وآنگاه پز مبارزه ضد امپریالیستی هم می دهند ، دیگر سکوت وحق به آنها دادن کمی نه که خیلی اسفناک است !  توجه کنیم که قبلا هم تدارک چنین طرح هایی انجام شده بود وبه ثمرننشست! به هرحال حضورافرادوسازمانهای فرصت طلب در اینگونه رویدادها چشمگیراست . وباید اعتراضات ونظر مخالفین این مماشات سیاسی هم درتاریخ مبارزات خارج از کشور ثبت شود .
 که تمام ما در پیشگاه تاریخ ووجدانِ بشری مسئول هستیم !
مرادی ۰۵/۰۷/۲۰۱۲

هیچ نظری موجود نیست: