۲۱ آبان، ۱۳۹۱

"سازمان همکاری اسلامی" و "ايران تريبونال" / سعيد صارمی

"سازمان همکاری اسلامی" و "ايران تريبونال" / سعيد صارمی   

" سازمان همکاری اسلامي، دستور دهد تا يک کميسيون دائمی و مستقلی را ايجاد نمايد که به تعيين اين مورد نقض موضوع حقوق بشر اوليه پرداخته و به مطالعه و پژوهش آن بپردازد"!. 
اين بند شماره ۳ از پنج بند پيشنهادی " ديوان ايران تريبونال " است که در گزارش آقای " بهرام رحمانی" ، عمداً و يا سهواً دچار سانسور خبری شد! 
حالا " سازمان همکاری اسلامی " چه صيغه ايست؟ هر چه فکر کرديم نتوانستيم پاسخی برای اين سوال بيابيم. اما با خواندن متن پيشنهادی ، مي‌توان به پاسخ اين سوال نزديک شد." سازمان همکاری اسلامی" ، قدرتي‌ اجرايی دارد. زيرا قرار است که " دستور " انجام اين کار را بدهد! تاسيس يک نهاد دائمی و تامين بودجه برای آن ، از عهده يک نهاد خصوصی بر نمي‌‌آيد. پس نهادی " خصوصی و حقوق بشری " نيست. " سازمان همکاری اسلامی " ، دولتی هم نيست. زيرا در اين صورت ، بايد اسم يک دولت مشخص ، در اينجا عنوان مي‌‌شد! " سازمان همکاری اسلامی " ، بايد سازمانی فرا دولتی باشد. يا بهتر است بگوييم نهادی است ، " بين دولتی "! نکند اين " سازمان همکاری اسلامی ، " همان " سازمان کشورهای اسلامی " باشد؟! قربون انسان چيز فهم! اما معلوم نشد ، که چرا اين همه مترجم ايراني‌ ، و اين همه انسان‌های فرهيخته، مبارز و دانشمند که در " ايران تريبونال " هستند ، اين عبارت را " سازمان همکاری اسلامی " ترجمه کردند؟ از قديم گفته اند که ، " معمّا چون حل شود آسان شود"! 
" سازمان همکاری اسلامی " ، چه ربطي‌ به حقوق بشر دارد؟ اين سوال برای هر ذهن کنجکاوی ، به وجود مي‌‌آيد! اينجا در ذهن نگارنده اين سطور ، عبارت " خر مرد رند " تراوش کرد. نمي‌‌دانم چرا اين عبارت با " پيام اخوان " جور در مي‌‌آيد! " خر مرد رند " ما ، ابتدا در مصاحبه با " شهروند" ، کلي‌ از مزايای حقوق بشر حرف زد. سپس گفت که اگر " غرب " در مورد " حقوق بشر" ، برخوردی دو گانه دارد ، در عوض ما بايد به فکر منافع خودمان باشيم. ( نقل به مضمون ). حتی در اين مورد خاص ، ( منظور برخورد دو گانه است)، " عربستان سعودی " را مثال زد. حالا در گزارش ديوان ، از همان " امثال کشور‌هايي‌ مانند عربستان " مي‌خواهد، که بودجه‌ای تنظيم کنند و بر روند نقض حقوق بشر در ايران نظارت کنند! کشور‌هايي‌ که خودشان ، همانند جمهوری اسلامی در کشتار مخالفين و نقض حقوق بشر، با جمهوری اسلامی مسابقه دارند! عجبا که قرار است اين " کميسيون هم "دائمی" باشد و هم " مستقل "! 
اما چرا اين ديوان ، " سازمان همکاری اسلامی " را کانديد اين موضوع مي‌‌کند؟ بهتر است پاسخ اين پرسش را ديگرانی بدهند که سر رشته دارند. نگارنده اين سطور ، سواد کافي‌ برای تحليل و آناليز اين موضوع مشخص را ندارم. اما بر اين باور هستم که اين انتخاب، يک انتخاب " سياسی " است و ربطي‌ به حقوق بشر ندارد! اين را هر ذهن ساده‌ای مي‌‌تواند فهم کند، الا " دوستان سابق " ما! اين " دوستان سابق " به جای اردنگی که الحقّ لياقت تيم ديوان را داشته، با سلام و سلوات و خواندن " سرود‌های انقلابی " از اينان استقبال مي‌‌کنند! 
و اين شرم آور ترين قسمت اين مراسم بود. چقدر اعتبار " شهدای خلق " را ارزان فروختند! آن هم به چه کساني‌. به " شيخ مفتخور و مرتجع"! جريانات " استعماری " کم بودند، با مرتجعين نيز " نرد عشق " باختند! دو قورت و نيمشان هم باقيست. انتظار هم دارند که از آنها مانند قهرمانان تجليل شود! 
مي‌ گفتند که ما ۱۲۰ نفر " چپ انقلابی " هستيم با دو سه‌ تا نو محافظه کار! بهتر است بگوييم " دو سه‌ تا خر مرد رند! چاق و چلّه " ، ۱۲۰ تا " چپ انقلابی ساده انديش " را بلعيدند! رويش هم "کوکا کلا " نوش جان کردند! حالا دوستان سابق ما در شيپور کهنه ميدمند و ندا سر ميدهند که " من آنم که يابو بود اسب رام "! و به ميمنت و مبارکی اين امر فرخنده مطلب پشت مطلب مي‌‌نويسند و نداي‌ حل من مبارز سر ميدهند! 
اعتبار " شهدای خلق " چقدر آسان و ارزان " هزينه شد! 
زياده عرضی نيست، جز احساس شرم! 
با اميد به سرنگونی رژيم فاشيستی حاکم بر ايران بدست مردم و لا غير! 
و با آرزوی تحقق‌ استقلال، آزادي، عدالت اجتمايي‌ و برقراری جمهوری مردمی در ايران! 


Roya
سازمان همکاری های اسلامی يا کلوپ کشورهای اسلامی يکی از مرتجع ترين همايش های جهانی است که در هيچ کدام از آن ها اوليه ترين موازين حقوق بشر به اجراء نهاده نمی شود. پيشرفته ترين کشور در ميان آن ها ترکيه است که در سرکوب اقليت ملی کرد، روزنامه نگاران، مطبوعات، فعالان گوناگون اجتماعی شهره است. در عربستان سعودی که مرکز دبيرخانه اين سازمان تارعنکبوتی است زنان برده ای بيش برای اطفاء شهوات مردان نيستند. آن ها حتی اجازه رانندگی و يا خريد کردن به تنهائی بدون همراهی شوهرانشان ندارند. پرونده جنايات اجتماعي،سياسي، فرهنگی آن ها مانند روز روشن است و کسی را يارای انکار آن ها نيست. به همين خاطر است که قلم زنان جديد سرمايه در هيئت بهرام رحمانی و رسانه های رله کننده آن ها مانند راديو همبستگی ناچار می شوند حکم نهائی ديوان را در مورد تقاضا برای ايجاد يک کميسيون در جده برای بررسی جنايات جمهوری اسلامی را سانسور کنند. ترديدی نيست که البته ملک عبدالله که خود از سرآمدها نقش خونبار حقوق بشر است از ايجاد چنين کميسيونی برای تسويه حساب های خود با ملاهای حاکم استقبال خواهد کرد. اما شرم آور اين است که عده ای که عنوان دروغين چپ را به دوش می کشند هنگامی که اين حکم اعلام می شود به پا خواسته و به پايکوبی و سرود خوانی می پردازند. با تشکر مجدد از سعيد صارمی که اين مصوبه رسوا کننده را که از مورد توجه قرار نگرفته بود گوشزد کرده و ماهيئت شخصيت های قلابی شرکت کننده در تريبونال و رسانه ها و تشکل های حامی آن ها را افشاء کرد. آقای بهرام رحماني،راديو همبستگي، دمکراسی شورائی ؟؟؟!!!، برابر و سازمان های متبوعه ناچارند 
به اين رسوائی بزرگ پاسخ دهند.

ح. ثاني
درود به آقاي صارمي كه با مطالب روشنگر انه و مستدل خود، تشت رسوائي تريبوناليون را از پشت بام انداخته اند. حساب آنهائي كه سر در آخور زر و زورداران دارند از پيش روشن بود. و حساب غضنفر هاي سياسي هم كه براي ريزه خوار اين خوان يغما شدن مسابقه بلاهت و رذالت گذاشته اند هم معلوم است. اما تاسف عميق براي آنهائي است كه خود را '' چپ '' مي دانند و در اين بساط ننگين و سياه، بازي كردند. آن هم فقط بعنوان سياهي لشكر ! و چه ارزان و آسان از اعتبار عزيزترين عزيزانمان هزينه كردند! اين درد را به كجا بايد فرياد كرد ؟ شرم يك صفت انقلابي است !

17:26 17 آبان 1391
سازمان همکاری اسلامی دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که به عضویت از ۵۷ کشور به گسترش بیش از چهار قاره است. سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در روح ترویج صلح بین المللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است. سازمان بر اساس تصمیم اجلاس تاریخی که در رباط، پادشاهی مغرب در ۱۲ رجب ۱۳۸۹ هجرت (۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹) برگزار شد به عنوان یک نتیجه از آتش سوزی جنایی مسجد الاقصی در اشغال بیت المقدس تأسیس شد.
در سال ۱۹۷۰ نشست اولین کنفرانس اسلامی وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شد که برای ایجاد دبیرخانه دائمی در شهر جده تصمیم گرفته شد.
برای اشنایی بیشتر به وبسایت رسمی به سازمان همکاری اسلامی به زبان انگلیسی رجوع کنید

اکمل‌اُلدّین احسان‌اوغلو دبیر کلّ فعلی سازمان همکاری اسلامی از سال ۲۰۰۵ است.
منشور یا قانون اساسی سازمان کنفرانس اسلامی طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد در تاریخ ۱ فوریه ۱۹۷۴ به ثبت رسید. مواد این سند که شامل ۱۴ مورد است، به شرح زیر است:
۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند.
سال ۱۳۷۶ هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران و با شرکت بیشتر سران کشورهای اسلامی و مقامات عالی رتبه پنجاه و پنج کشور مسلمان در شانزدهم آذرماه ۱۳۷۶ برگزار شد.[

آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)‌


 حتی سایت جانبی شان، یعنی سایت «روشنگری»، حتی یک نمونه از مطلبی که من درباره تریبونال نوشته ام درج نکرده است در حالی که هر کسی در نوشته هایش به تریبونال حمله کرده و مشتی تمهت و افترا به آن زده، بلافاصله درج نموده است. قبل از این واقعه، روشنگری همه مقالات مرا منتشر می کرد و اکنون هیچ مطلبی از من منتشر نمی کند در حالی که در برخی از این نوشته ها، شخصا به من نیز به دلیل این که از این تریبونال حمایت می کنم حمله شده است.
برای خواندن کل مطلب در منبع بروی تیتر آن کلیک کنیم.

مرتبط:۱ نظر:

ناشناس گفت...

salam aeziz yuldash rosa jan,ma turk ha ye mesali darim migim, ashe angedr shor bod segaye xan hem der omed. geziye iran trebunal hetmaan midone chi mixad.rosa jan jenab behram rehmani ra hetmen mishnasi eger unver donya kesi ye sorfe kochik bekone der rabete b an megale minivise che tuor in megale ra in gone terjome kerde? zehi xiyal batel. der zemn az ahaye saremi teshekor mikonim. mesoud piroz bashid