۱۱ دی، ۱۴۰۱

فقر، فساد، گرونی- میریم تا سرنگونی 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

 با تبریک به کسانی که سالشان نو شده.

مقاله ی خواندنی زیر را توصیه می کنم و کماکان اخبار انقلاب را در کامنتدونی می توان یافت.

 تأسیس و تداوم سوژگی سیاسی در خیزش «زن، زندگی، آزادی» / پریسا شکورزاده

 ......

ساخت سوژه‌ی انقلابی نیازمند نامی است که گروه‌های مختلف آن را بازنمایی خودشان بدانند و تحت آن نام به یک اراده‌ی واحد برای تغییر مبدل شوند. در جنبش ژینا این نمایندگی با نام رمز یک زن، یعنی ژینا (مهسا) امینی متحقق شده است که گروه‌های مختلف در حین حفظ تفاوت‌هایشان، ذیل آن نام و در یک اتصال موقت تبدیل به یک صدا شده‌اند. این نام، برخلاف نام‌هایی جعلی مثل مردم، ملت، امت و … یک هویت واحد و یکپارچه و طردکننده‌ی دیگری‌ها ایجاد نمی‌کند، یا در طی این نام‌گذاری، یک گروه با هویتی معیّن که دارای قدرت بیشتری است، به نمایندگی از گروه‌های دیگر خود را مردم نمی‌نامد. بلکه این نام دربرگیرنده‌ی تمام تفاوت‌ها و مطالبات، بدون حذف یکی به نفع دیگری است. در این جنبش، «زن» به‌عنوان کلیتی که انواع ستم و استثمار را در این سرزمین زیسته و تَنَش در تاریخ استبداد و سرکوب ساخته شده است، نقطه‌ی به هم رسیدن تمام محذوفان و نامرئی‌شدگان این تاریخ شده است. تجربه‌ی ناشهروندی قانونی، آپارتاید مذهبی، تبعیض جنسیتی از خانواده تا دانشگاه و محل کار، استثمار مضاعف، کار عاطفی بدون دستمزد، حاشیه‌بودگی و طردشدگی، خشونت و … ، زن را به نام مشترک تمام آنهایی تبدیل کرده است که از ستم و استثمار و تبعیض و استبدادی که چشیده‌اند به تنگ آمده‌اند و اکنون می‌توانند خواست رهایی خود را در نام زن و قیام «زن، زندگی، آزادی» بیابند. «ما همه مهسا هستیم» یا «اسم رمز ما مهساست» دقیقاً بیانِ یافتن یک نام مشترک و یک پیکره‌ی واحد و تبدیل شدن به سوژه‌ی سیاسی است. بدن جمعی و کلی «زن» اینک تاریخ متکثر ستمدیدگان و مردمان بی‌قدرت را بیان می‌کند و از این‌رو رهایی‌اش رهایی تمام محذوفان است. به بیان دیگر، زن به‌عنوان فرودست، خواست مشترک تمام فرودستان را اعلان می‌کند.

در نتیجه‌ی تمام این تجربیات، نوعی احساس هم‌سرنوشتی و هم‌راستایی انقلابی در میان افراد و گروه‌ها پدید آمده است که نتیجه‌ی آن متقاطع شدن مبارزات جزئی و عمل مشترک در یک راستا در جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. ناکامی و سرخوردگی جمعی در به‌شمارآمدن و پاسخ گرفتن مطالبات جزئی، طرد شدن و بیرون ماندن از گفتار حاکم، همراه با تجربیات اجتماعی و سیاسی سوژگی، موجب شده است که حذف‌شدگان و بی‌قدرتان در بزنگاهی که نام مشترک خود را در «زن» می‌یابند، مشترکاً اقدام به تولید فضایی برای مرئی و رؤیت‌پذیرشدن کنند. بدین‌ترتیب، این نیروهای متکثر ناهمگون با تجسّد در پیکره‌ی بی‌قدرت زن، سوژه‌ی سیاسی متخاصم را در برابر منطق حذف می‌سازند.

 برای خواندن مقاله در منبع روی تیتر آن کلیک کنیم.

برای ادامه ی خواندن در بلاگ روی اینجا کلیک کنیم.

تأسیس و تداوم سوژگی سیاسی در خیزش «زن، زندگی، آزادی» / پریسا شکورزاده

انقلاب و اندیشه

اندیشیدن به انقلاب، ناگزیر در آغاز تأملی شاعرانه و زیبایی‌شناسانه است. لحظه‌ی انقلابی در وهله‌ی نخست، همچون مواجهه با امر والا، مواجهه با عینی بی‌صورت یا صورت‌های مخدوش‌شده است که همراه با خشونت و رنج، تخیل را به مرزهایش می‌رساند و تأمل تعیینی مبتنی بر مفاهیم را امکان‌ناپذیر می‌کند. از این‌روست که در انقلاب همه شاعر می‌شوند و انقلاب در زبانِ هنر بهترین بیانش را می‌یابد. انقلاب همچون زلزله‌ای، بناهای تئوریک پوشالی را ویران، چفت و بست‌های مفهومی را سست و شکاف‌های پنهان‌شده را رؤیت‌پذیر می‌کند. انقلاب آغاز وآفرینشی نو است که در هیچ قالب از پیش ریخته‌ای نمی‌گنجد، هر بودنی را پس می‌زند و با شتاب در شدنی مستمر است. به همین دلیل اندیشیدن به انقلاب، از نو آغاز کردنی دشوار و تلاش برای به چنگ آوردن ناممکن است.

 انقلاب رخدادی یکباره برای واژگون کردن نظم سیاسی حاکم نیست. چنین تلقی‌ای از مفهوم انقلاب آن را از محتوا تهی، فرایندبودگی آن را انکار و استلزامات فکری، فرهنگی و اجتماعی‌اش را نادیده می‌گیرد. درحالی‌که انقلاب پیش از هر چیز انقلاب در ایده‌ها، تخیلات، زبان، ارزش‌ها و هنجارها، از کار انداختن ساز وبرگ ایدئولوژیک دولت و زیر و رو کردن نظام شناختی است و می‌دانیم که از کار انداختن این ماشین عظیم ایدئولوژیک و تمرین دگرگونه اندیشیدن، دیدن و عمل کردن، خودِ سیاست است، به‌ویژه هنگامی‌که دستگاه‌های وارونه‌سازی حقیقت با سرعتی بیش از پیش در حال کار کردن و مبهم و مخدوش کردن فضای سیاست هستند.

در زمین سیاست، به کارگیری و اطلاق مفاهیم بر پدیده‌ها یا نامگذاری آنها نوعی مداخله در وضعیت محسوب می‌شود و این مداخله در وضعیت انقلابی مستلزم یک خانه‌تکانی و غبارزدایی اساسی از ابزارهای مفهومی است. مفاهیم کلیات انتزاعی معیّن و معرّف ماهیت یک چیز نیستند، بلکه در نسبت با رخدادهای تاریخی هر بار از نو آفریده می‌شوند و انقلاب بیش از همه لحظه‌ای است که مفاهیم بازآفرینی می‌شوند و مفصل‌بندی‌های پیشین میان عناصر مفاهیم متلاشی و مفصل‌بندی‌های جدیدی برقرار می‌شود. از این‌رو پرسش از مفاهیم و بازتعریف آنها در نسبت با رخداد انقلابی همچون پرکردن خشاب اسلحه ضروری است. در اینجا قصدم بازاندیشی درباب مفهوم «مردم» در پیوند با آنچه در این روزها تجربه می‌کنیم است، چرا که تعریف مردم تعیین‌کننده‌ی افق‌ها و امکان‌های پیشِ روی یک خیزش انقلابی است. سپس، تلاش می‌کنم به این پرسش پاسخ دهم که سوژه‌ی سیاسی این جنبش انقلابی چگونه ساخته شده است و چه مسیری را پیش رو دارد.

 

مردم یا مطرودان

در گام نخست در اندیشیدن به مردم بهتر است به‌جای پرسش ذات‌گرایانه‌ی «مردم چیست؟» به روش نیچه‌ای پرسش از نیروهای پدیده را طرح کنیم: کدام نیروها مردم را تعریف می‌کنند؟ یا در میدان نیروهای مردم چه نسبتی میان نیروها برقرار است؟ این پرسش نیچه‌ای پیشاپیش درک مردم به‌مثابه یک کل یکپارچه و همگن را کنار می‌گذارد و خود را ناگزیر از اندیشیدن به تکثر و تفاوت در مسئله‌ی مردم می‌یابد. مردم نه هویتی معیّن و قطعی، بلکه نامی برای سیّالیتی است که بر اثر اتصالاتی موقت بین نیروهای متکثر ایجاد می‌شود. درحالی‌که مفهوم «مردم» از پیش به‌عنوان مقوله‌ای طردکننده عمل می‌کند، مفهوم «مردمان» به‌جای «مردم» می‌تواند در مقابل منطق حذف و طرد به مسئله بیندیشد. بنابراین، پرسش دقیق‌تر پرسش از مردمان است.

در تاریخ معاصر ایران، ناسیونالیسم شیعی برآمده از انقلاب 57، در امتداد ملت‌سازی جعلی پهلوی، از آغاز با تعریف مردم به امت واحد اسلامی بر منطق حذف و طرد عمل کرده و هر روز بیش از پیش اقدام به بیرون گذاشتن، انکار و طرد دیگری‌ها از دایره‌ی مردمان کرده است. حاکمیت مذهبی پدرسالار و مرکزگرا بدین‌ترتیب، نظامی مبتنی بر تبعیض و ستم را بنا نهاده که اساساً بر انکار و سرکوب ایدئولوژیک هویت‌ها و گروه‌های مختلف بنا شده است. جمهوری اسلامی در ادامه‌ی حیات خود با سیاست‌های اقتصادی‌ای همراه شد که بیش از پیش بر دامنه‌ی حذف‌شدگان و محرومان افزود. در نهایت، این منطق به شکل‌گیری خیل کثیری از مطرودان و حذف‌شدگان یا نامرئی‌شدگانی منجر شده است که در جنبش اخیر می‌توان آنها را در میان عاملان شناسایی کرد؛ کسانی که هیچ نماینده‌ای در ساختار سیاسی حاکمیت ندارند و در هیچ جایی بازنمایی نمی‌شوند، آنهایی که فاقد نهاد، حزب یا صنفی برای طرح مطالباتشان هستند، آنهایی که تصویر و صدایی از آنها در صدا و سیمای ملی نیست، آنهایی که شهروند به حساب نمی‌آیند، آنهایی که وجودشان توسط حاکم انکار می‌شود. غیرمسلمانان، غیرشیعیان، غیرفارس‌ها، بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها، زنان، طبقه‌ی متوسط فقیرشده، کارگران، بی‌ثبات‌کاران، فرودستان، مهاجران، اقلیت‌های جنسی و …، تمام کسانی که در شیوه‌ی بازنمایی حاکمیت رؤیت‌ناپذیر می‌شوند و از سوی دیگر، حاکمیت را چون تهدیدی برای بقای خود حس می‌کنند. این مطرودان و نامرئی‌شدگان را می‌توان نیروهای پدیدآور مردمان دانست که نسبت آنها با یکدیگر می‌تواند آنها را در جبهه‌ای واحد برای تغییر وضع موجود قرار داده و آنها را به سوژه‌ی سیاسی تبدیل کند.

در طول چند دهه‌ی اخیر شاهد مقاومت‌ها و حتی اعتراضات پراکنده‌ی متعددی از سوی هر گروه از این مطرودان بوده‌ایم و از آنجایی‌که آنها فاقد قدرت نهادی و سازمانی و هرگونه حق به رسمیت‌شناخته‌شده‌ای برای اعمال قدرت بوده‌اند، همواره به‌عنوان عناصری نامطلوب و تهدیدکننده از سوی حاکمیت با نفی و سرکوب مواجه شده‌اند. اما حذف‌شدگان، فرودستان یا مردمان بی‌قدرت، گرچه نارضایتی عمیقی از انواع استبداد، ستم و استثمار را در طی سالیان تجربه کرده‌اند، به‌خودی‌خود نمی‌توانند تبدیل به سوژه‌ی سیاسی شوند و سرشتی جمعی بیابند. حذف و طرد برای ساخت سوژه‌ی سیاسی کافی نیست و باید پرسید چه چیز مطرودان و حذف شدگان را به یکدیگر پیوند می‌دهد، اراده‌ای جمعی برای تغییر ایجاد می‌کند و آنها را به سوژه‌ی سیاسی تبدیل می‌کند؟ چگونه هویت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به سوژه‌ی جمعی و سوژه‌ی تغییر تبدیل می‌شوند؟ به‌عبارت دیگر، مردمان فرودست چگونه به سوژه‌ی سیاسی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شدند؟

 

ساخت سوژه‌ی سیاسی

پیکره‌بندی سوژه‌ی جمعی و شکل‌گیری «ما» صرفاً از خلال نفی شدن توسط حاکمیت و در برابر «دشمن» نمی‌تواند حاصل شود، بلکه حاصل فرایندی است که دقیقه‌های متعددی در آن دخیل‌اند. چگونگی متقاطع شدن استثمار، ستم و تبعیض‌های رفته بر گروه‌ها و لایه‌های مختلف و در پی آن تأسیس سوژه‌ی سیاسی نیازمند تبیین است. از منظر سوبژکتیو، ساخت سوژه‌ی سیاسی، ماهیت و قدرت آن تابع شرایطی است که در این میان می‌توان به تضعیف هژمونی گفتار حاکم، تجربیات جمعی، تخیل سیاسی و یافتن نامی مشترک اشاره کرد که در صورت آموزش و تشکل‌یابی، این سوژگی می‌تواند دوام یابد. این شرایط سوبژکتیو در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، امکان پیوند مردمان، گروه‌ها و هویت‌های مختلف و شکل گرفتن سوژه‌ی سیاسی برای اقدام جمعی مشترک در جهت الغای ساختار نابرابر اجتماعی و ایجاد نظم‌ دموکراتیک را ایجاد کرده است که موفقیت آن در گروی شرایط دیگری از جمله تداوم این سوژگی است.

زوال مشروعیت گفتاری جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف و ناتوانی حاکمیت از هژمونیک‌سازی ایدئولوژی خود توسط نهادهای آموزشی و فرهنگی، مراجع مذهبی و فکری، رسانه‌ها، خانواده و … هویت‌یابی و تعریف گروه‌ها و افراد از خود را دگرگون کرده است. با از میان رفتن هژمونیِ ایدئولوژی حاکم در تعریف مردم، دیگر هویت‌یابی اکثریتی از افراد در گفتار حاکم ممکن نیست. هویت جعلی ایرانی- شیعی که با تعریف دیگری‌ها (دشمنان) -در اتکا به تعریف وضعیت استثنائی (انقلاب، جنگ، تحریم)- و در پیوند با اسلام شیعی شکل گرفته بود و به پشتوانه‌ی دستگاه ایدئولوژیک و اجبار سیاسی مردم را تعیین می‌کرد، به‌مرور دچار بحران شده است. گفتار انقلابی-اسلامی در دوران «پساانقلابی» و «پسااسلام‌گرایی» دیگر ناتوان از تعریف هویت‌ها و هویت‌یابی و این‌همانی افراد و گروه‌ها با این مواضع سوژ‌گی است. برای مثال، اکنون نه زنان جامعه با الگوی «فاطمه» هویت‌یابی می‌کنند، نه کارگران به‌عنوان «مستضعف» تعریف می‌شوند، نه غیرمسلمانان به‌عنوان «نجس» هویت مسلمانان را از بیرون تقویت می‌کنند. غیر از اقلیتی که در تحولات گفتار حاکمیت همچنان امکان هویت‌یابی دارند، هویت‌های کثیر دیگر به‌تمامی انکار می‌شوند و اکثریت از دایره‌ی مردم (امت یا ملت) بیرون می‌مانند که خود را بیگانه از گفتار و زبان حاکمیت و فراموش‌شدگان در این زبان می‌یابند. بنابراین، این رانده شدگان که دیگر در گفتار حاکمیت بازنمایی نمی‌شوند، نظم گفتاری مستقر را به چالش می‌کشند و ارزش‌های نویی را بنا می‌کنند. این تغییر در ساحت گفتاری و پس‌زدن ارزش‌های مستقر را می‌توان اولین شرط سوبژکتیو منازعه‌آلود شدن رابطه‌ی مردمان با حاکمیت و برقراری پیوند میان حذف‌شدگان درنظر گرفت که با حضور شروط بعدی مستحکم می‌شود.

از سوی دیگر، تجربیات جمعی و تجربیات همبستگی در لحظات مختلف را می‌توان در فرایند تأسیس مردمان به‌عنوان سوژه‌ی جمعی مؤثر دانست. در تقویم این سوژه هم تجربیات اجتماعی سهیم هستند و هم کنش‌های سیاسی مقطعی. از سویی، در چند دهه‌ی گذشته، می‌توان دقیقه‌هایی را شناسایی کرد که بحران‌های ساختار قدرت و ضعف و ناکارآمدی حکمرانی، نوعی از همبستگی جدید مقطعی را برای حل مشکلات و مسائل مختلف ایجاد کرده است. تجربه‌ی همبستگی و خودگردانی را در مقاطعی که دولت از انجام وظایف خود سرباز زده است، برای نمونه در مواجهه با بلایای طبیعی مثل زلزله‌ی کرمانشاه در سال 1396 می‌توان مشاهده کرد. یا تجربه‌ی تروماهای جمعی که حاکمیت مسئول ایجاد آنها بوده است و هیچ مرهمی نیافته‌اند، برای نمونه فروریختن پلاسکو و متروپل، ذهنیتی از «ما» را شکل داده است. از سوی دیگر، تجربه‌ی کنش سیاسی نیز به اشکال مختلف در شکل‌گیری این سوژه‌ی جمعی دخیل بوده است. برای نمونه، از خلال توافق در شرکت گسترده در انتخابات برای انتخاب یک فرد یا گروه خاص یا تحریم گسترده‌ی انتخابات به‌عنوان قسمی مقابله با سیاست‌های حاکمیت در دوران اصلاحات و دوران اعتدال. با تمرین عمل جمعی در فضای مجازی برای رساندن صدای اعتراض، برای نمونه، هشتگ نوید افکاری یا هشتگ مهسا امینی در توئیتر. و شاید مهم‌تر از همه تجربه‌ی حضور جمعی در فضاهای عمومی مثل خیابان و دانشگاه برای بیان اعتراضات و مطالبات متنوع (صنفی، اقلیمی، اقتصادی، …) در مقاطع متعدد که در سال‌های گذشته تجربه‌ای از سوژگی و عاملیت را برای گروه‌های مختلف را ایجاد کرده است و البته گاهی به تروماهای جمعی تبدیل شده است. برای نمونه‌، اعتراضات دی 1396 و آبان 1398، اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان، اعتراضات و اعتصابات معلمان، بازنشستگان، کارگران و جنبش دانشجویی. بدین‌ترتیب، این تجربیات توانسته است حسی از هم‌سرنوشتی و حدّی از انسجام برای کنش‌گری را در فرایندی تدریجی و چندبُعدی پدید آورد. احساسی از هم‌سرنوشتی در زیست اجتماعی که در بزنگاهی کنش‌گری جمعی در قالب یک سوژه‌ی سیاسی را ممکن می‌کند.

اما علاوه‌بر آنچه بر مردمان گذشته و می‌گذرد، آینده نیز در شکل گرفتن اراده‌ی‌ تغییر و سوژه‌ی سیاسی مؤثر است. آینده‌ای که همگان تخیل می‌کنند، آرمان‌شهری که مردمان برای خود تصور می‌کنند، تخیلی جمعی‌ای که در گسست از وضع موجود تصویر می‌شود و جهانی دیگر را تخیل می‌کند. این تخیل سیاسی در صورت حضور عوامل دیگر، می‌تواند سوژه‌ی تغییر خود را بسازد. برای نمونه در جنبش اخیر، در ترانه‌ی «برای» شروین، بیانی از این تخیل «برای آینده» را می‌توان یافت. از آنجایی‌که تخیل جمعی در تأسیس و نهادینه شدن امر سیاسی حیاتی است، نیروهای پیشرو باید در تعیّن‌بخشی به این تخیل مبهم، سیّال و نامتعیّن در برنامه‌ها و سازوکارهای انضمامی بکوشند. البته تخیل جمعی در پیوند با تجربیات تاریخی است و گذشته در تعیین آنچه برای خود ممکن می‌پنداریم، مؤثر است. همچنین، تخیل سیاسی آرمان‌شهری از آنجایی‌که حاوی عناصری از گذشته است، لزوماً تخیلی مترقی و دموکراتیک نیست و می‌تواند به نوعی ایدئولوژی سرکوب‌کننده‌ی تفاوت‌ها تبدیل شود. تصویری آرمان‌شهری از گذشته با زدن رنگی فانتزی به نظم کهنه و در آمیختن آینده و گذشته، بهشت گم‌شده را در مقابل جهنم کنونی قرار می‌دهد، اما سرآخر ما را به همان نظم کهنه با رنگ و لعاب جدید بازمی‌گرداند. سیاست‌ورزی آرمان‌شهری با تقدیس گذشته، فراموشی و اسطوره‌سازی در حقیقت با تکرار دورهای باطل سیاست را به بن‌بست می‌رساند. بنابراین، تخیل سیاسی در عین‌حال که می‌تواند در سوژه‌سازی دخیل باشد، در شکل آرمان‌شهری می‌تواند به ایجاد سوژه‌ی پوپولیسم و سیاست راست و ارتجاعی ختم شود. از این‌رو، تصویر روشن و عینی از تخیل سیاسی، انتقاد از فانتزی‌های سیاسی و تلاش برای تحقق‌بخشی عناصر آن در فرایند یک جنبش ضروری است. سیاست رهایی‌بخش مستلزم آن است که با واکاوی تخیل خود، عناصر ارتجاعی و ضددموکراتیک را از آن زدوده و بر سیاست‌ورزی دموکراتیک و کثرت‌گرایانه تأکید کنیم.

در آخر، ساخت سوژه‌ی انقلابی نیازمند نامی است که گروه‌های مختلف آن را بازنمایی خودشان بدانند و تحت آن نام به یک اراده‌ی واحد برای تغییر مبدل شوند. در جنبش ژینا این نمایندگی با نام رمز یک زن، یعنی ژینا (مهسا) امینی متحقق شده است که گروه‌های مختلف در حین حفظ تفاوت‌هایشان، ذیل آن نام و در یک اتصال موقت تبدیل به یک صدا شده‌اند. این نام، برخلاف نام‌هایی جعلی مثل مردم، ملت، امت و … یک هویت واحد و یکپارچه و طردکننده‌ی دیگری‌ها ایجاد نمی‌کند، یا در طی این نام‌گذاری، یک گروه با هویتی معیّن که دارای قدرت بیشتری است، به نمایندگی از گروه‌های دیگر خود را مردم نمی‌نامد. بلکه این نام دربرگیرنده‌ی تمام تفاوت‌ها و مطالبات، بدون حذف یکی به نفع دیگری است. در این جنبش، «زن» به‌عنوان کلیتی که انواع ستم و استثمار را در این سرزمین زیسته و تَنَش در تاریخ استبداد و سرکوب ساخته شده است، نقطه‌ی به هم رسیدن تمام محذوفان و نامرئی‌شدگان این تاریخ شده است. تجربه‌ی ناشهروندی قانونی، آپارتاید مذهبی، تبعیض جنسیتی از خانواده تا دانشگاه و محل کار، استثمار مضاعف، کار عاطفی بدون دستمزد، حاشیه‌بودگی و طردشدگی، خشونت و … ، زن را به نام مشترک تمام آنهایی تبدیل کرده است که از ستم و استثمار و تبعیض و استبدادی که چشیده‌اند به تنگ آمده‌اند و اکنون می‌توانند خواست رهایی خود را در نام زن و قیام «زن، زندگی، آزادی» بیابند. «ما همه مهسا هستیم» یا «اسم رمز ما مهساست» دقیقاً بیانِ یافتن یک نام مشترک و یک پیکره‌ی واحد و تبدیل شدن به سوژه‌ی سیاسی است. بدن جمعی و کلی «زن» اینک تاریخ متکثر ستمدیدگان و مردمان بی‌قدرت را بیان می‌کند و از این‌رو رهایی‌اش رهایی تمام محذوفان است. به بیان دیگر، زن به‌عنوان فرودست، خواست مشترک تمام فرودستان را اعلان می‌کند.

در نتیجه‌ی تمام این تجربیات، نوعی احساس هم‌سرنوشتی و هم‌راستایی انقلابی در میان افراد و گروه‌ها پدید آمده است که نتیجه‌ی آن متقاطع شدن مبارزات جزئی و عمل مشترک در یک راستا در جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. ناکامی و سرخوردگی جمعی در به‌شمارآمدن و پاسخ گرفتن مطالبات جزئی، طرد شدن و بیرون ماندن از گفتار حاکم، همراه با تجربیات اجتماعی و سیاسی سوژگی، موجب شده است که حذف‌شدگان و بی‌قدرتان در بزنگاهی که نام مشترک خود را در «زن» می‌یابند، مشترکاً اقدام به تولید فضایی برای مرئی و رؤیت‌پذیرشدن کنند. بدین‌ترتیب، این نیروهای متکثر ناهمگون با تجسّد در پیکره‌ی بی‌قدرت زن، سوژه‌ی سیاسی متخاصم را در برابر منطق حذف می‌سازند.

تداوم سوژگی سیاسی

جنبش «زن، زندگی، آزادی» در اعلام مخالفت با اشکال مختلف نابرابری و تبعیض، ستم و سرکوب، استعمار و استثمار، تاکنون توانسته است مردمان و مطرودان بسیاری را به یکدیگر پیوند داده و در قالب پیکره‌ای واحد، اما متکثر و سیّال، در برابر منطق حذف و طرد قد علم کند. اما این جنبش زمانی می‌تواند رهایی‌بخش باشد که قدرت مؤسس مردمان متکثر همچنان در مسیر پیروزی جنبش و پس از آن حفظ شود و یا دست‌کم در جهت عقب راندن و تحدید قدرت مستقر، انحلال تعیّنات سلطه‌آمیز و پس زدن مناسبات نابرابر پیش برود. خیزش ژینا اگر در تداومش بتواند با تقویت گفتار خود، تدقیق مطالبات، تشکل‌یابی و ایجاد گروه‌های هدفمند و در نتیجه جذب لایه‌های مختلف محذوفان به جنبشی قدرتمند و فراگیر تبدیل شود، دیگر به‌آسانی توسط گفتارها و نیروهای ارتجاعی و غیردموکراتیک مصادره نخواهد شد. همچنین، تأکید بر خاص‌بودگی مطالبات و تکثر سپهرهای منازعه، مانع از حذف مطالبات گروه‌های مختلف به بهای اتحاد به نفع دیگری و واگذاری قدرت مردم به نیروهایی خواهد شد که پیشاپیش روشن است ناتوان از نمایندگی این تکثر هستند و در عوضِ نمایندگی مردمان، در پی نمایندگی توده‌ای بی‌شکل و همگن به نام مردم‌اند. بنابراین، در این مسیر آگاهی، آموزش، تمرین روزمره‌ی دموکراسی، درونی‌کردن ارزش‌های ضدیت با اقتدار و پدرسالاری، ورزیدگی تفکر ضد تبعیض و مبارزه‌ی مستمر با اشکال سلطه و ستم و استثمار اهمیت بسیاری در تعیین آینده‌ی جنبش دارد. جنبش در این فرایند رو به رشد آگاهانه و در صورت تشکل‌یابی و قدرت‌یابی و برآمدن نیروهای پیشرو است که می‌تواند در جهت آینده‌ای دموکراتیک و جامعه‌ای آزاد و برابر حرکت کند.

البته می‌توان ادعا کرد که جنبش «زن، زندگی، آزادی» علاوه‌بر آن‌که از آغاز با شعاری مترقی پا به میدان گذاشت، دارای جنبه‌ی آموزشی و تمرینی نیز بوده است. جنبش و مختصات ویژه‌ی آن پرسش‌ها و مسائل متعددی را برای کسانی که این لحظه‌ی تاریخی را تجربه می‌کنند، رقم زده است. پرسش‌ها و مسائلی که در نسبتی بی‌واسطه با تجربه‌ی واقعیت کنونی قرار داشته و سوژه‌هایش را به اندیشیدن وامی‌دارد. در خیابان، در شبکه‌های اجتماعی، در دانشگاه و مدرسه، در گروه‌های دوستی، در خانه و محل‌کار، افراد با باورها و دیدگاه‌های مختلف، ناگزیر از گفت‌وگو، مباحثه و نقد برای تعیین موضع و مسیر در تک‌تک مسائل و دشواری‌ها بوده‌اند. بدون آن‌که مرجعی فکری یا سیاسی برای حل و فصل فوری وارد میدان شده و از بالا صواب و ناصواب را اعلام کند و راهکار و برنامه ارائه دهد. در غیاب نهادهای مدنی، احزاب و انجمن‌ها، لایه‌های مختلفی از روشنفکران، فعالان مدنی و افراد عادی از اقشار مختلف در ارتباطی شبکه‌ای و به صوررت افقی و غیرسلسله‌مراتبی در فضاهای مجازی و خصوصی به ایفای نقش در رشد آگاهی و خرد جمعی پرداخته‌اند. از این‌رو، این جنبش از ابتدا فضایی را برای تمرین دموکراسی و قدرت‌یابی جامعه تولید کرده است که تداوم آن می‌تواند امیدهای بسیاری را ایجاد کند. حفظ، تقویت و توسعه‌ی این ویژگی ارزشمند می‌تواند افق‌های تازه‌ای برای پیشبرد عملی یک انقلاب حقیقی بگشاید و نویدبخش آینده‌ای باشد که به‌راستی در گسست و تضاد با آنچه مردمان علیه آن برخاسته‌اند باشد. به همین دلیل، اندیشیدن و گفت‌وگو درباره‌ی مفاهیمی چون آزادی، عدالت، جمهوری، سکولاریسم، درباره‌ی مطالبات و حقوق گروه‌های مختلف، درباره‌ی بدیل‌های وضع موجود و شیوه‌های بازگرداندن قدرت خودفرمانی به مردم پیش‌شرط رهایی‌بخشی این جنبش است. همان‌طور که دانشجویان دانشگاه اصفهان بر روی دیوارهای دانشگاهشان نوشته بو‌دند، «شیفت صبح مبارزه/ شیفت شب آگاهی»، انقلاب نیازمند تحول هم‌زمان در بدن‌ها و در اندیشه‌هاست.

همچنین، اگر استراتژی فعّالان سیاسی صرفاً متمرکز بر بسیج اکثریت برای حضور خیابانی، بدون در نظرگرفتن میانجی‌های خیابان و اتکا بر شیوه‌ی تهییج و تهدید و تحقیر باشد، حاصلی غیر از یأس و فرسودگی و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر جنبش نخواهد داشت. میل‌ها، خشم‌ها، امیدها و شورهایی که اکنون باید به سوی ایجاد آمادگی، توان‌یابی و تشکل‌یابی سوق پیدا کنند، اگر به‌طور هدفمند و آگاهانه جهت‌دهی و متمرکز نشوند، به اشکال محدود، یکباره، موقتی، پراکنده و کم‌اثر بروز یافته و به شدت سرکوب می‌شوند که نتیجه‌ای جز خستگی و فرسودگی و نومیدی نخواهد داشت. درحالی‌که ما به شور و امید برای کنش جمعی برای خلق چیزی که هنوز نیست نیازمندیم. زمانی جنبش زنده است که ما زندگی روزمره‌مان را خلّاقانه و امیدوارانه با جنبش و آرمان‌هایش پیوند بزنیم. مبارزات جزئی را هم‌زمان با مبارزه‌ی کلی پیش برده و در مسیر جانشین کردن نظم جدید به‌طور بالفعل حرکت کنیم. عاملان جنبش باید همچون کوچ‌گری که با حرکت فضاها را می‌آفریند، بی‌اعتنا به خط‌کشی‌ها و مرزها، فضاهای جدیدی را خلق کنند. با قلمروزدایی و بازقلمروزایی کارکرد فضاهای پیشین را تغییر داده و ساختارهای پیشین فضا و نظم موجود را منحل کنند. پس، دیگر دانشگاه نمی‌تواند نظم سرکوب‌گر و سلسله‌مراتبی گذشته را حفظ کند، بلکه باید به شکل روزمره عاملانِ این فضا آن را بازآفرینی کرده و مرزهایش را ملغی کنند. مترو و اتوبوس دیگر فقط وسایل نقلیه نیستند، بلکه آنها می‌توانند فضای گفت‌وگوی جمعی، اعتراض و تجمع باشند. حتی بدن کنشگر دیگر بدنی تحت مراقبت و انضباط نمی‌تواند باشد، بلکه بدنی است که با تبدیل شدن به بدن مبارز، از اسارت، خشونت، شکنجه و مرگ نمی‌گریزد. خلق فضاهای نو همبستگی‌ها و تشکل‌یابی‌های نویی را پدید می‌آورد که می‌توانند اندام یک بدن جمعی را تشکیل دهند. بدین‌ترتیب، فضاها و پتانسیل‌های متنوعی برای عمل سیاسی و همبستگی افراد می‌تواند ایجاد ‌شود که باید از آنها برای آموزش، تشکل‌یابی و دموکراتیک‌کردن مناسبات استفاده کرد. در وضعیتی که احساس عاملیت‌ و امید و همبستگی بیشتری در افراد وجود دارد و هر رخدادی می‌تواند به رادیکال شدن فضا و کنش جمعی بیانجامد، باید از پیشامدها استقبال کرد و مبارزه‌ی جزئی را حول آنها تعریف کرد. برای مثال، حادثه‌ی تلخ خودکشی یک دانشجو به علت اجبار برای افزودن نام استاد به مقاله قابلیت تبدیل شدن به یک کمپین دانشگاهی برای مبارزه با سوء‌استفاده‌ی علمی اساتید از دانشجویان را داشت. یا در حال حاضر پتانسیل مناسبی برای ایجاد انجمن‌هایی برای حمایت از زندانی‌ها یا کمپین مخالفت با اعدام وجود دارد. ما با پیوند زدن جنبش با زیست روزمره‌ی خود، مطالبه‌گری در زندگی روزمره، خلق فضاهای جدید، سامان دادن به خواست‌ها و بدیل‌ها و انضمامی‌کردن تخیل‌مان است که می‌توانیم در جهت تحقق‌بخشی آنها حرکت کنیم. پیروزی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در گروی انقلاب‌های کوچک و استمرار مبارزات جزئی و روشن نگه‌داشتن شعله‌های کوچک است که در عین‌حال می‌تواند به قدرت‌یابی جامعه و تحقق دموکراسی مدد برساند.

 

۲۸۰ نظر:

‏1 – 200 از 280   ‏جدیدتر›   ‏جدیدترین»
Rosa گفت...

ایران به وقت جمهوری اسلامی!

پراید، گران تر از تویوتا
مسکن، گران تر از اروپا
حداقل حقوق، کمتر از زامبیا
کیفیت هوا،در حد چرنوبیل
#مهسا_امینی

یکشنبه،18 دی
برای پایانِ زنجیره‌ی کشتارِ سیاسی
برای بیدار بودن و بی‌دار شدن
برای آزادی
برای ایران
#مهسا_امینی

#مهدی_محمدی_فرد 18 ساله که در جریان اعتراضات اخیر دستگیر شده بود به محاربه و دوبار حکم اعدام محکوم شده
«سکوت شما یعنی همدستی با جرم و جنایت»
صدای مهدی محمدی فرد باشید.

#مهسا_امینی

حکم اعدام #محمد_بروغنی تایید شد!!
محمد فقط ۱۹ سال دارد صدایتان بود صداش باشید
#مهسا_امینی

شناسایی شد
محمد مدانلو جویباری
رئیس سابق دادگاه انقلاب شهرستان ساری
از تیر ۱۳۹۶ تا آبان ۱۴۰۰
که به پاس قتلهای زنجیره ای حکومتی و خوش رقصی های خونین بر پیکر آزادیخواهان
در آبان خونین ۱۴۰۰
به عنوان
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران
منصوب شده است
#مهسا_امینی

https://twitter.com/aow_alireza/status/1610027368466227200/photo/1

روز دوم قطعی نت تا ساعت یک شب ریدن تو قبر کتلت
#مهسا_امینی
#اعتصابات_سراسری

میدونی من همه زندگیمو ول کردم
دانشگاه، کار، باشگاه و...
همه چیمو ول کردم برای این انقلاب
تنها چیزی که میتونه منو برگردونه به این زندگی روز انقلاب آزادیه :)
#مهسا_امینی


قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان

Rosa گفت...

#مهدی_محمدی‌فرد، متولد ۱۳۸۲، در مهر ۱۴۰۱ در نوشهر بازداشت و در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به دوبار اعدام محکوم شده. مادر مهدی میگوید: «پسر من هیچ‌کار اشتباهی نکرده و تنها گناهش معترض بودنه. ۱۵ دی، چهار روز دیگه تولدشه و اینم کادوی تولد بچه‌م که بهمون دادن.»

به گزارش هرانا، امروز ۴ نفر در ندامتگاه کرج جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شدند و اطلاعاتی از نام آنها وجود ندارد.
محمدمهدی کرمی، رضا آریا، محمد حسینی و حسین محمدی ۴ نفر از پرونده چهلم حدیث نجفی هستند که به اعدام محکوم شده و در این زندان در حبسند. نگران جان عزیزانمان هستیم.

در آبان ۹۸ علی فتوحی را با گلوله کشتند و حالا پس از سه سال سراغ همسرش، #طاهره_بجروانی رفته و او را بازداشت کردند.
ده روز از بازداشت طاهره بجروانی، بدون حق تماس و ملاقات می‌گذرد. او در بند ۲۰۹ زندان اوین در حبس است و بارها خانواده‌اش به زندان رفته‌اند اما از او هیچ اطلاعی نمیدهند.


وقت عزا نیست که هنگامه خشم است

بازاریان تهران و شهرستان ها قصد دارند روز یکشنبه ۱۸ دی ماه در سالروز شلیک عمدی موشک های سپاه به هواپیمای اوکراینی دست به اعتصاب و اعتراض بزنند
از مردم شریف تهران تقاضا می شود تا با حضور گسترده خود در این روز در اطراف بازار آنها را یاری کنند

Rosa گفت...

بسیاری از زندانیان سیاسی و معترضان به خاطر نداشتن وثیقه در زندان‌ هستند. اگر یک نماینده پارلمان یا یک وکیل نقش خزانه‌دار را داشته باشد تا ما ایرانیان خارج از کشور بتوانیم کمک‌های خود را به آنها برسانیم قدم بزرگی در راه #انقلاب_ملی کرده‌ایم. بسیاری از ما مایل به کمک هستیم ولی نیاز به یک معتمد داریم. از این نظر که کمک‌های مالی بدون حواشی جمع و بعد به دست زندانیان برسد.
کمکهای پراکنده موثر نیست. در شرایط فعلی نیاز به یک شخصیت سیاسی یا حقوقی داریم تا اهدای کمک‌های مالی را بر عهده بگیرد.
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/NahidGhani/status/1610666620510408706?cxt=HHwWhMDQ8b6wntosAAAA

ترانه علیدوستی عزیز ازاد شد به قید وثیقه
ازادیت مبارک ❤️🙏
#ترانه_علیدوستی #مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/llzeinabll/status/1610724487049224195

آثار ضرب و شتم روی صورت #ترانه_علیدوستی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/royaazadii/status/1610723746397945856/photo/1

هرچه مرا تبر زدی زخم نشد جوانه شد
بلند تر بخند شیر دختر ایران آزادیت مبارک
#ترانه_علیدوستی

بر گور شما می‌ایستیم
می‌خندیم
می‌رقصیم...

#مهسا_امینی

ترانه آزاد شد؛ اتفاقی که به زودی برای ایران هم رخ میده.
#مهسا_امینی

۱۸ دی ساعت ۱۵

برای PS752,داغی که هیچ وقت سرد نمیشود, پس قرار ما ۱۸ دی,آتش به پا میکنیم...
#مهسا_امینی

امروز، آقای هِلگه لیمبورگ، نماینده پارلمان آلمان که کفیل سیاسی محمد مهدی کرمی هست، به سفارت ایران در برلین رفته تا
نامه ای برای آزاد شدن محمدمهدی تحویل بده.

#MohammadMehdiKarami
As promised I went to the embassy of #Iran today (@IraninBerlin
) to hand over a letter for the release of #MohammadMehdiKarami.#StopExecutionInIran

https://mobile.twitter.com/Helge_Limburg/status/1610681165849006098

Thank you so much🥹🙏🏾🌹❤️💚🤍

#محمد_مهدی_کرمی در اعتراض به تایید حکم ناعادلانه اعدامش، از امروز اعتصاب غذای خشک کرده است.
صدای محمدمهدی باشیم. نگذاریم جمهوری اسلامی این جوان بی گناه را قربانی کند.
#مهسا_امینی

جان #محمد_مهدی_کرمی و #محمد_حسینی در خطره، حکم قتلشون در دیوان عالی رژیم تأیید شده.


#آرمیتا_عباسی , #الهام_مدرسی و هم سلولی هایشان از سه روز پیش و #محمد_مهدی_کرمی از دیروز در اعتصاب غذا هستن

بابا، حکم ها را به ما داده اند، حکم من اعدام است. به مامان چیزی نگو.
#محمد_مهدی_کرمی
صدای محمد مهدی باشیم، نگذاریم او قربانی بعدی طناب دار جمهوری اسلامی باشد.

پس از تایید دوباره حکم #اعدام #محمد_مهدی_کرمی بازداشتی محکوم به اعدام از سوی #قوه‌قضاییه، مادر این بازداشتی در گفتگویی با دبیرسیاسی روزنامه اعتماد از مردم درخواست کمک کرد. در بخشی از این فایل صوتی تنها خواسته آنها داشتن حق وکیل برای فرزندشان قید شده است.

تو10روز اخیربه صورت رسمی اعلام شده که حکم های اعدام #محمد_قبادلو، #محمد_بروغنی، #سید_محمد_حسینی و #محمد_مهدی_کرمی تودیوان تایید شده.
برای طنابشون دنبال گردن میگشتن،بی پناه ترین هامونو انتخاب کردن و خیلی مصرن که جوونشونو بگیرن.
باید هرچه در توان داریم برای مقابله به کار بگیریم.

۱۸ دی:
به هیچکدوم از این سگا رحم نکنین!
صورت کاملا پوشیده و لباس تیره!
خرابکاری شرافتمندانه!
خطوط بی ار تی بسته!
ماشینا رو توی خیابون خاموش کنین و پیاده شین!
اب و شکلات همراه باشه!
حتی اگه به قصد فراخوان نیومدین بیرون حتما تیره بپوشین!
#مهسا_امینی

Rosa گفت...

خانواده بکتاش آبتین،‌ شاعر، عضو کانون نویسندگان و زندانی سابق سیاسی اعلام کرد روز یکشنبه ۱۸ دی‌ماه هم‌زمان با سالروز جان باختن او بر سر مزارش در «امام‌زاده عبدالله شهرری» حاضر خواهند شد

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، وضعیت زندان کرج در پی تایید حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی که در ارتباط با مرگ بسیجی‌کشته‌شده در اعتراضات در زندانند، متشنج شده و شماری از زندانیان تحت فشار روانی شدید قرار دارند

وقتی متهم حق دفاع از خود ندارد این احکام خلاف عدالت بوده و غیر قابل اجراست در صورت اجرای حکم این یک قتل است نه مجازات اعدام #زن_زندگى_آزادى

مادر محمدمهدی کرمی، جوان معترضی زندانی، پس از تایید حکم اعدام پسرش به خبرنگار روزنامه اعتماد گفت: «اگر جانش را بگیرند من می‌میرم... بدون هیچ وکیل تعیینی، این چه عدالتی است؟»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد نیروهای حکومتی آسو یاری، ورزشکار رشته بدنسازی و اهل جوانرود را بامداد روز چهارشنبه در یورش به منزلش بازداشت کرده‌اند

به گزارش وبسایت هرانا، امید بهرامی‌گور ماسوله و رحمت نوروزی، دو شهروند ساکن بخش خشکبیجار رشت که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند، با اتهام محاربه مواجه شده‌اند

Rosa گفت...

بچه های کف خیابون حتما این تجربه رو داشتین، پس برای یاداوری نکات هم که شده بخونید و اطلاع رسانی کنید.

خود من همینجوری نجات پیدا کردم(با تعویض لباس موقع فرار)

همچنین موبایل های اصلی رو اصلا نبرید و گوشی هارو پاکسازی کنید و تو ماشین نذارید.

#مهسا_امینی

. این مطلب رو برسونید دست لیدرهای میدانی و کسانی که در تجمعات نقش محوری ایفا می‌کنند.
در تجمعات ایستا که با آتش روشن کردن و مسدودسازی اتفاق میوفته، یکی از روش‌های سرکوب که متاسفانه برای نیکای شجاع‌دل ماهم اتفاق افتاد اینه که وقتی تجمعی شکل می‌گیره.
علاوه براینکه موتوری‌های لباس شخصی که گشت میزنن راپورت رو به یگان سرکوب میدن، ممکنه برای شخص پررنگی که نقش لیدری در تجمع ایفا کرده، مثلا سطل آشغال کشیده اورده وسط روشن کرده، یک لباس شخصی تعقیب‌کننده پیدا بشه که به قول فوتبالی‌ها باهاش من تو من کنه.
این کارو بدون ایجاد درگیری پیش میبره و فرقی براش نمی‌کنه تجمع تموم شه یا شما فرار کنید، این تعقیبو ادامه میده تا زمانی که شما از جمعیت جدا شید. بعد میاد که دستگیرتون کنه. مثال: دوتا پسر با موتور از سهروردی رفتن ستارخان اعتراض. موتورو گذاشتن تو یه کوچه رفتن تو اصلی.
حدودا یکی دو ساعتی اونجا بودن و رفتن سوار موتور شدن که برگردن، انداختن تو شیخ‌فضل‌الله رفتن دو کیلومتر جلوتر تو ترافیک داشتن آروم میرفتن یهو از روبرو یه اکیپ پیاده که قطعا توسط مامور تعقیب کننده خبردار شده بودن پریدن لای ماشین‌ها و جلوی موتورو گرفتن و دستگیر شدن.
حالا چاره چیه؟ قبل از هرچیز پوشیدن دو لباس که رنگ‌های متفاوتی داشته باشن. همیشه باید آماده تعویض لباس در موقعیت مناسب باشید.
از طرفی تا جایی که میشه با هسته جمعیت بمونید و با جابجا شدن در محل تجمع خودتون رو بین افراد استتار کنید تا بتونید موقعیت مناسبی برای خروج پیدا کنید.
مثلا من اگر جنوب یک تجمع باشم آخرش سعی می‌کنم لای جمعیت خودمو گم کنم و کم‌کم برم سمت شمالش. بعد در اولین فرصت به اولین خونه‌ای که درش باز باشه میرم و لباسمو عوض میکنم، ماسک و کلاه رو درمیارم و بعد خارج میشم. اول کمی نگاه می‌کنم اگر کسی نبود سعی میکنم عادی دور بشم.
اگر با جمعیت متفرق شم سعی می‌کنم تا جایی که میشه با یک اکیپ برم بعد وقتی جدا شدم با سرعت زیاد میرم از کوچه پس کوچه چندتا محله میدوم بعد همون تعویض لباس و عادی‌نمایی...
اگر وسیله داشته باشم و چند تا کوچه اون‌طرف‌تر پارک باشه هم اول به یک سمت دیگه فرار میکنم و بعد عادی برمیگردم.
یک نکته مهم در مورد دوربین‌ها هم اینکه جایی که تغییر ظاهر میدید دوربین نباشه. بقیه رو با پوشوندن ظاهر و عادی نمایی رد می‌کنید.
در آخر بگم حریفمون مشتی بسیجی خرفت‌ان که جای مغز تو سرشون گهه، اگه حواس‌جمع و خونسرد و سریع باشید راحت قالشون میذارید.

من و همسرم از روز دوم اعتراضات اینکارو می کردیم که سرتا پا مشکی و زیرش طوسی می پوشیدیم جالبتر اینکه دوتا ماسک رنگ دیگه هم داشتیم که موقع برگشت عوض میکردیم چند بار جلومونو گرفتن یا نسخه دکتر نشون میدادم که در حال برگشت از دکتریم یا اگه دیر وقت بود از مهمونی و هیچوقتم گیر نکردیم

اینا خیلی احمقن راحت میشه تشخیصشون داد امروز یکیشون اومده بود مشتش رو آورد جلو که مثلا ما مشت بزنیم و شناسایی کنه یعنی حتی تلاش هم نمیکنن که ضایع نباشن😂😂

Rosa گفت...

در #ایذه وضعیت طوری شده که تروریستهای جمهوری اسلامی، جرات نمیکنن بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستند، چون همه‌ی بچه‌های مدرسه بهشون میگن بچه‌آدمکش، بچه تروریست.
خانواده‌ی تروریستهای سپاه و نیروی انتظامی، ازشون فاصله بگیرید که بزودی این سرنوشت شما در تمام ایرانه.
#مهسا_امینی

اعتراضات در اکباتان انقدر منسجم و هماهنگ بوده که واقعا رژیم رو به وحشت انداخته و قصد انتقام داره.
باید هرچه سریعتر به کمک بچه‌های #اکباتان بشتابیم و نگذاریم در بی‌خبری براشون پرونده‌های سنگین امنیتی درست کنن اینها فقط معترضینی بودن که صدای اعتراض مردم ایران شدن.

اطلاعاتی از #اکباتان به دستم رسیده که فوراً باید این بچه‌ها رو دونه به دونه پیدا کنیم و براشون کفیل سیاسی بگیریم.
قضیه اینه که معترضان اکباتان از اواخر مهر ماه کم‌کم باهم آشنا میشن و در راستای بالا بردن سازماندهی‌شون تصمیم میگیرن یه گروه تلگرامی بزنن.

امنیت گروهم بالا بود، ولی یکی‌شون دستگیر میشه و بقیه شناسایی شده و کل گروه چهل نفره در یورش ماموران اطلاعات به اکباتان در سحرگاه 23 آذر دستگیر میشن. بلافاصله اطلاعات بیانیه میده و رسانه‌هاشون شروع میکنن به پرونده‌سازی و اتهام گروهک مسلحانه میبندن بهشون.

خیلی از بازداشتی‌ها اسمی ازشون نیست و خانواده‌ها به شدت تحت فشارن. چند نفری هستن که بقیه فقط با اسم کوچک میشناختنشون.
اما نفراتی که در ادامه اسم و عکسشون رو میارم جزو بازداشتی‌های 23آذر هستن که در حال حاضر در بند 209 اوین نگهداری میشن و فقط یک تماس با خانواده داشتن.
#سوگل_برجی

خانم #پروانه_کدخدا_قمصری که یک مادر مجرد هستن و طفل 5ساله‌ای دارن در همون یورش سحرگاه 23 آذر توسط ماموران لباس شخصی دستگیر شده‌اند.

خانم #مهکامه_دشتستانی هم در یورش لباس شخصی‌ها به منزلشون در #اکباتان در سحرگاه 23آذر دستگیر شده‌اند و خانواده به شدت نگران وضعیت نگهداری ایشون هستند.

خانم #ساناز_شاه_حسینی هم در همون یورش با حمله ماموران به منزلش در حضور همسر و فرزندانش بازداشت میشن.
از دیگر عزیزان که سی و خورده نفر میشن اطلاعی ندارم و تقاضا می‌کنم هرکس اطلاعاتی داره به این رشته اضافه کنه.

س از این اتفاق موجی از وحشت شهرک #اکباتان رو فرا گرفت و اعتراضات چند شب از پشت پنجره ادامه پیدا کرد تا شب دوم دی که یک تجمعی در فاز2 صورت گرفت و بلافاصله با یورشی مجدد درگیری ایجاد میشه و بعد نیمه‌های شب مجددا حدودا چهل تن دیگه با هجوم به منازل دستگیر میشن.

در کنار اینها، بازداشت‌های فله‌ای هم زیاد صورت گرفته. ازجمله #سعید_محتشم که ابتدا همسرش #سمیرا_کریمزاده بخاطر شرکت در تجمعات دستگیر میشه و بعد خودش بخاطر پناه دادن به معترضان در باشگاه بیلیاردش اول با پلمپ و سپس با بازداشت و شکنجه و اتهام لیدری اعتراضات مواجه شده.

اعتراضات در اکباتان انقدر منسجم و هماهنگ بوده که واقعا رژیم رو به وحشت انداخته و قصد انتقام داره.
باید هرچه سریعتر به کمک بچه‌های #اکباتان بشتابیم و نگذاریم در بی‌خبری براشون پرونده‌های سنگین امنیتی درست کنن اینها فقط معترضینی بودن که صدای اعتراض مردم ایران شدن.
آقای #آیدین_آراسته یکی دیگر از ساکنین شهرک #اکباتان هستش که حتی در تجمعات هم حضور پررنگی نداشته ولی بخاطر دوستی با دیگر معترضین با حمله ماموران به منزلش بازداشت شده.
گزارش تایید نشده‌ای هم هست که در هنگام بازداشت، سگش رو با تیر ساچمه‌ای به قتل رسوندن.
آقای #مجید_برهانی_نژاد هم در شهرک #اکباتان در صبح 23 آذر با یورش ماموران اطلاعات به منزلشون بازداشت شدن و در معرض اتهامات شدیدی قرار گرفتن. لطفا صداشون رو به خارج برسونید.

https://mobile.twitter.com/james_bidin/status/1610297373045186560?cxt=HHwWgIDT8bq79tgsAAAA

همین کفیل‌ها و فشارهای پشت‌پرده‌شون نبود تضمینی نبود که عدد اعدام‌ها روی ده‌ها نفر نبوده باشه.

#آیدین_آراسته
#ساناز_شاه_حسینی
#مهکامه_دشتستانی
#رامین_پور_امین
#پروانه_کدخداقمصری

اعلام شده از جانب اکانت شهرک اکباتان

@shahrak_ekbatan
اعلام شده از جانب اکانت شهرک اکباتان.
گفته شده افراد با تیک سبز رنگ با قید وثیقه ازاد شدند

https://mobile.twitter.com/hmn1351/status/1610301527565996033

Rosa گفت...

هم‌اکنون پخش سرودهای انقلابی در بیش ۱۰مسجد‌ در شهر مهاباد
#مهسا_امينی‌

https://mobile.twitter.com/itssaraii1/status/1610755221696745474

میترسم آخرش مهاباد آزاد شه و ما تو زندون ایران بدون مهاباد باقی بمونیم

عاشق شبای #کردستان و جمعه های #زاهدان ام 🤍
#مهسا_امینی

استفاده از موقعیت های ویژه آب و هوایی می تواند به قیام مردمی کمک کند.در آن شرایط ماشین سرکوب رژیم،چشم های شیطان و..کارایی خود را از دست می دهند هم اکنون هموطنان در #مهاباد در هوای برفی به خیابان آمدند و از این شرایط ویژه در راستای مبارزه با رژیم استفاده می کنند

#فاطمه_جمال‌پور #فروغ_جمال‌پور ۳۷ ساله, مادر و تنها سرپرست دو کودکش ۴ آبان‌ماه در جریان اعتراضات در گوهردشت کرج بازداشت و در یک دادگاه آنلاین به ۵ سال حبس تبعیدی در بابل محکوم شده است.
وی به همراه ۱۴ زن دیگر در زندان کچویی کرج در حمایت #آرمیتا_عباسی اعتصاب غذا کرده‌است.


روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان ربوده(بازداشت) شدن بیش از 100 نفر در زاهدان را تایید کرد.
آنها بازداشت‌شدگانِ بلوچ را عمدتا اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در حاشیه شهر زاهدان خواندند.
پ.ن:هدف از این بازداشت‌ها ایجاد رعب و وحشت در زاهدان و بلوچستان

خامنه‌ای در دیدار گروهی از زنان: کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند
با حرف‌های امروز خامنه‌ای، حجاب اجباری هم‌سرنوشت ویدئو، ماهواره و فیلتر‌شکن شد
روی کاغذ ممنوع، اما در واقعیت آزاد


این یک فراخوان ملی و سراسری است
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/OutFarsi/status/1610610778964385792/photo/1

این برای تهران از طرف @100_mahalle
میدان هارو‌مشخص کرده

https://mobile.twitter.com/Freeiran213141/status/1610616659827658752/photo/1

ایشون نتونستن به هواپیمای ونزوئلا برسن و امشب کتلت شد.قاسم فتح الهی عضو سپاە محمد رسول اللە تهران.
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/myfootkin/status/1610374454424616963/photo/1

قاسم فتح الهی عضو سپاە محمد رسول اللە تهران بە ضرب گلولە در تهران کشتە شد!
#مهسا_امینی

#محمد_بروغنی رو به خاطر فیلم برداری میخوان فردا اعدام کنند !
به خون عزیزام قسم هر ایرانی که کم کنید 10 نفر ازتونو به شکل فجیییع کم میکنیم !
#مهسا_امینی

حکم اعدام‌های بیگناها رو تایید کردن
زاهدان رو با حکومت نظامی برای جمعه تهدید میکنن
مردم رو برای عزاداری عزیزاشون تهدید میکنن
قلب خانواده داغدار رو با دستگیری عزیزاشون دوباره میشکنن
حکم های سنگین میدن
دنیا رو تهدید میکنن
شرارت میکنن
ظلم میکنن

ولی بازم سقوط میکنن
#مهسا_امینی

Rosa گفت...

در راستای فراخوان یکشنبه 18دی سالگرد #هواپیمای_اوکراینی که توسط دیگر دوستان اعلام شد، تلاش کردیم در #صد_محله منظور از «میادین اصلی» تهران رو تشریح کنیم تا علاوه بر زمان مشخص که15 هستش، مکان‌های مشخص‌تری هم داشته باشیم.
قطعاً محلات دیگر هم محل تجمع انقلابیون خواهد بود.
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/100_mahalle/status/1610006254730059780/photo/1

ولی خواهشاً فراخوان سه روز را کار کنید این یک روز هست و ساعتش مناسب نیست چرا که فراخوان های صبح بیشتر جواب میده

میدان جای مناسبی نیست باید به جای پراکنده بودن از همه جای تهران به یک نقطه یا خیابان مرکزی بیاییم

کاش بعدچهارماه بیخیال میادین اصلی بشین با این فراخوانها خودمون داریم ریزش پیدا میکنیم

یگم بهتر نیست بجای پخش و پلا شدن تو شهر
یه نقطه ثابت فراخوان باشه ؟

مقرهای سرکوب منطقه ۸ #تهران
کلانتری/پلیس/بسیج/سپاه/یگان/فرمانداری/پادگان/هنگ/تیپ/لشکر ...

هر روز آپدیت میشه روی وبسایت پس از مهسا

👇 بقیه
https://mobile.twitter.com/PasAzMahsa/status/1609792409415868417/photo/4

https://mobile.twitter.com/PasAzMahsa/status/1609792409415868417/photo/3

https://mobile.twitter.com/PasAzMahsa/status/1609792409415868417/photo/2

https://mobile.twitter.com/PasAzMahsa/status/1609792409415868417/photo/1

ادامه مقرهای سرکوب منطقه ۸ #تهران
کلانتری/پلیس/بسیج/سپاه/یگان/فرمانداری/پادگان/هنگ/تیپ/لشکر ...

https://mobile.twitter.com/PasAzMahsa/status/1609792641784479745/photo/1

https://mobile.twitter.com/PasAzMahsa/status/1609792641784479745/photo/2

https://mobile.twitter.com/PasAzMahsa/status/1609792641784479745/photo/3

https://mobile.twitter.com/PasAzMahsa/status/1609792641784479745/photo/4

فقط یک منطقه کوچیک هست ببین چقدر کص..کش پایگاه بسیج و کلانتری و نیروی مقاومت بسیج داره تازه اینها همه تابلو داره

Rosa گفت...

نهایت بی‌کفایتی! قطع اینترنت در ایران چاره حل هر مشکل حکومت است

حسن مروتی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش، اعلام کرد که در ساعات برگزاری مرحله اول کنکور، اینترنت در کل کشور قطع خواهد شد

سه نفر از دوستان من (کاملا به هم بیربط) را در فرودگاه گرفتند و واقعا اذیت کردند، به همه گفته بودیم که لپتاپ نبرند و از گوشی دوم و کاملا تمیز استفاده کنند. به حفاظت سپاه برخورده که حتما شما کاره ای هستید اگر نه که گوشی اینقدر تمیز وجود ندارد! خلاصه اینکه ۸ تا ۱۰ ساعت

حضور در میادین یا محور دانشگاه شریف تا امیرکبیر هر دو قابل اجراست
مهم خیابان و تداوم حضور است
#مهسا_امینی #اعتراضات_سراسری

https://mobile.twitter.com/Shahinlooo/status/1610720584328937498/photo/1

مهم‌تر بستن خط ویژه بین این دو مسیره.
#مهسا_امینی

مانور زلزله رو تصور کنید و از خونه ها بریزید بیرون...خیابان تنها راه نجات است #مهسا_امینی

💢 توییت بزنید / اینترنت در خطر قطع شدن کامل
❖ موضوع: فیلترینگ گستردهٔ اینترنت در ایران از سوی حکومت برای سرکوب اعتراضات

✌🏻فراخوان ۱۸ دی
✌🏻فراخوان ۱۸ دی
✌🏻فراخوان ۱۸ دی
🕒 ساعت ۱۵

سقوط از رگ گردن به جمهوری اسلامی نزدیک تر است
خامنه ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک
#مهسا_امینی

مزدور سرهنگ کریمی نیمه خنثی شد
پادگان یگان ویژه سه راه افسریه خیابون بسیج خیابون حبیبی خدمت میکنه
با شاتگان چشماش هم خنثی شد به تقاص چشمای نازنین خواهر و برادرامون
#انقلاب

قاسم فتح الهی فرمانده پایگاه بسیج ثارالله مسجد امام سجاد تو محله مختاری
با چهار تا تیر خنثی شد

مزدور خنثی شده
96_ احمد صدرایی (ورامین )

حدیث نجفی دختر قهرمااااان تولدت پیشاپیش مبارک

۱۵ دیماه روز تولد دختر شجاع ایران #حدیث_نجفی است. یادش گرامی و راهش پر رهروست.

#مهاباد خیابان منبع امشب...!
بارش برف به نفع مبارزین راه آزادیست...

https://mobile.twitter.com/CuriousSeeker90/status/1610762329150349313

وحشت جمهوری اسلامی به وضوح دیده میشود در اتوبان تیربار مستقر کرده اند...!
#سمیرم #اصفهان #مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/CuriousSeeker90/status/1610592493837467649?cxt=HHwWgoC-keDV_NksAAAA

گلباران مغازه #برهان_الیاسی
#مهسا_امینی #سها_اعتباری #انقلاب۱۴۰۱

https://mobile.twitter.com/CuriousSeeker90/status/1610359711924101122/photo/1

خودسوزی شدید یکی از پایگاه بسیج تهران....
البته میگن بیماری زمینه هم داشته

https://mobile.twitter.com/2500EP/status/1610782029817298944

برای دوستانی که خواستند این خبر بازنشر شود:
حسن رضا شناسا که گفته بود با افتخار طناب دار را بر گردن #نوید_افکاری انداخت و چارپایه را از زیر پایش کشید،

در تاریخ ۵ دی (۲۶ دسامبر ۲۰۲۲) توسط افراد ناشناس کشته شد.
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/PanteaModiri/status/1610690231828713508/photo/2

این کثافتو من تو کلاب هوس میشناسم همین حرفایی که خانم مدیری میگه رو زنده شنیدم تازه کلی حرفای کثیف دیگه هم زده. دمش گرم هر کی اینو خنثی کرده. نیمدونید این چه کثافتیه کاش حرفاشو نشنیده بودم با گوشای خودم
#مهسا_امینی

ایشون بقدری پست فطرت و پفیوز هست که حتی همین حرفش هم دروغه که میگه پای طناب دار شاکیان از زنده یاد #نوید_افکاری درخواست عذرخواهی ساده کردند ولی نپذیرفته
البته که زنده یاد داغ یه عدرخواهی ساده رو هم روی دلشون گذاشته ولی اصل ماجرا چیز دیگه ای هست

من یکبار با این جنایتکار در کلاب هاوس هم کلام شدم و به سرعت متوجه شدم کارمند وزارت اطلاعات است.

https://mobile.twitter.com/PanteaModiri/status/1610690231828713508/photo/1

💚🤍❤️…

Rosa گفت...

اصفهانیای شجاع دیگه تو روز بنر آتیش میزنن.
جالب اینجاست پسره رو بنر وسطی بنزین نمیریزه و فقط دوتا کتلتا رو میپزه

https://mobile.twitter.com/Mojtabapacino/status/1610985296409276416?cxt=HHwWgMDRre-lr9ssAAAA

بنرهای شاش قاسم
محکوم به سوختنه
دهانت را می‌بویند مبادا کتلت خورده باشی
#مهسا_امینی

در خریت جمهوری اسلامی همین بس که با دستگیر کردن کسی که اموزش درست کردن کتلت رو داده بود،
قاسم سلیمانی رو به عنوان نماد کتلت پذیرفته:)))
دیکتاتور مفلوکِ #درمانده کارش به جایی رسیده از آموزش پخت #کتلت هم میترسه ولی ادعای قدرت برتر دنیا بودن داره
#نواب_ابراهیمی

الان دنبال کفیل سیاسی برای #نواب_ابراهیمی می‌گردیم اما اونقدر دلیل بازداشت سورئاله نمیدونیم چجوری توضیح بدیم؟! بعد اینکه کفیل بیاد بگه آشپزهایی که کوتلت پختن یا مردمی که کتلت خوردن رو آزاد کنین؟! اصلا سطح کص‌خلی مقامات ج.ا قابل توضیح دادن نیست

💥دقایقی پیش یک بسیجی حرامزاده بنام محمد کامرانی در چهار راه تلفن خانه نارمک تهران توسط جوانان انقلابی به هلاکت رسید👊🔥
چهارشنبه ۱۴ دی ۱

پیوستن ١۴ زندانی زن به اعتصاب غذای خشک آرمیتا عباسی در زندان کچویی
#مهسا_امینی #آرمیتا_عباسی


فراخوان اعتصابات و اعتراضات ۱۸ دی تمام محله ها و میدان های اصلی سراسر کشور
فراخوان سراسری اعتصابات و انقلاب در تاریخ هجدهم دی ماه همزمان با سومین سالگرد کشته شدن ۱۷۶ مسافر هواپیمای اوکراینی با موشک‌های گروهک تروریستی سپاه پاسداران.
We Are Anonymous
Expect Us!
#مهسا_امینی

حال وش/ در طی ۹۶ ساعت اخیر دست کم ۱۱۳ نفر از جمله کودکان زیر ۱۸ سال در زاهدان توسط نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت شدند که هویت ۴۲ تن از این افراد احراز شده و به شرح زیر می باشد:

ادامه https://t.me/haalvsh/9427

#نه_به_کشتن_بلوچها

«سلام به سربداران، حامد، کیان و یاران»

#ایذه، چهلم #حامد_سلحشور
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/Sima_Sabet/status/1610975068540076032/photo/1

می‌جنگیم تا سرنگونی🖤
#مهسا_امینی

بازداشتیا که میان بیرون، جوری میخندن انگار مامورا و بازجو زندانیِ اینا بودن.
دمتون گرم که انقدر با روحیه‌اید و تو این روزای سخت به انقلاب فاز مثبت میدید
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/Mojtabapacino/status/1610650139219091462/photo/1

همه میدونن داخل چخبره و چه سختی‌ای کشیدن ولی این حرکتشون عالیه که میخندن.
خودکشی هم حرف اوناست. یلدا آقاقاضی به هرچی میخورد جز خودکشی

به یاد اون عزیزانی که فقط ۱۸ سالشون بود و اعدام شدن، ۱۸ دی خیابونارو هدفمند تصرف میکنیم.
#مهسا_امینی
برای زندانی هایی که هنوز ۱۸ سالشونم نشده ۱۸ دی به خیابون بیا :)
خاهر برادرامون امیدشون به ماست...
#مهسا_امینی

این کمپین، شما رو دعوت می‌کنه از امشب راس ساعت 9 شروع کنید به شعار دادن از پشت‌بام‌ها و پنجره‌ها. شب سه با محوریت نشر کلامی فراخوان #یکشنبه18دی شعار بدید:
همسایه‌ی باوجدان
هجدهم خیابان✌

امروز در مراسم‌ چهلم جاویدنام
حامد سلحشور بختیاری ها با دستمال قرمز رقصیدند و بادکنک های قرمز به هوا فرستادند.
معنی این حرکت را یک بختیاری خوب‌ میدا‌ند
قرمز در عزای بختیاری یعنی : خون‌خواهی
.
.
#ایذه
#حامد_سلحشور
.

Rosa گفت...


امروز @WhatsApp
گزینه‌ی پراکسی را به امکانات‌اش اضافه کرد. ما از این اقدام واتس‌اپ که یکی از توصیه‌های پیشین ما بوده استقبال می‌کنیم. به ویژه که این امکان می‌تواند به حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در کشورهایی چون ایران کمک کند. #فیلترنت #مهسا_امینی

اگر واتساپ در کشورتان مسدود شود، می‌توانید با پراکسی ارتباطتان را حفظ کنید و با دوستان و خانواده گپ بزنید 📲

هنگام اتصال به واتساپ با پراکسی، پیام‌های شخصی‌تان همچنان ازطریق رمزگذاری سرتاسری محافظت می‌شود 🔒

آقا پروکسی رو از کجا گیر بیاریم؟ و با چه پورتی وصل بشیم؟
برای کاربر های اندروید فعال نشده !!
من از آخرین نسخه استفاده میکنم ، اما گزینه پروکسی ندارم !
I use the latest version, but I don't have a proxy option!

همین یکی دو روزه پهنای باند پایین آوردن که هیچ فیلترشکنی یا پیروکسی کارنمیکنه همراه اول خیلی افتضاحه ایرانسلم چند روزه دیگه قطع میکنن وقتی پهنای باندی نداری که وصل بشی چه فایده من دهها کانال پیروکسی داشتم تواین دوسه روزه اخیر همشون ازکار افتادن راههکار بدین دوربزنیم نت ملی رو

برای کمک به افراد برای اتصال مجدد به واتس اپ و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه راه اندازی پروکسی، اینجا کلیک کنید:

https://faq.whatsapp.com/help/whatsapp/1299035810920553

https://github.com/WhatsApp/proxy/

If you are unable to connect directly to WhatsApp, a proxy can be used as a gateway between you and our servers. To help yourself or others re-establish connection to WhatsApp, you can set up a proxy server.

If you already have a proxy to use, you can connect it to WhatsApp by following the steps in this article.

https://faq.whatsapp.com/520504143274092/?cms_platform=web

Einen Proxy finden
Wenn du Internetzugang hast, kannst du über soziale Medien oder Suchmaschinen nach vertrauenswürdigen Anbietern von Proxyservern suchen.
Verbindung zu einem Proxy auf Android-Geräten herstellen

Vergewissere dich, dass du die neueste Version von WhatsApp verwendest.
Tippe auf dem Chats-Reiter auf Weitere Optionen
 > Einstellungen.
Tippe auf Speicher und Daten > Proxy.
Tippe auf Proxy verwenden.
Tippe auf Proxy festlegen und gib die Adresse des Proxyservers ein.
Tippe auf Speichern.
Ein Häkchen 
zeigt an, wenn die Verbindung hergestellt werden konnte.
Wenn du über den Proxy noch immer keine WhatsApp-Nachrichten senden oder empfangen kannst, wurde der Proxy möglicherweise blockiert. Halte die Adresse des blockierten Proxyservers lange gedrückt, um sie zu löschen. Gib anschließend die Adresse eines anderen Proxyservers ein, um es erneut zu versuchen.


In einigen Regionen auf der Welt werden Menschen von der Nutzung von WhatsApp ausgeschlossen. Freiwillige Helfer*innen und Organisationen können Proxyserver einrichten, damit diese Menschen wieder auf WhatsApp zugreifen und frei und sicher kommunizieren können.
Um Menschen eine Verbindung mit WhatsApp zu ermöglichen, kannst du einen Proxy einrichten, indem du einen Server mit den Ports 80, 443 oder 5222 und einen Domainnamen (oder eine Subdomain) verwendest und dort auf die IP-Adresse des Servers verweist. Ausführliche Anleitungen und den Quellcode findest du hier auf GitHub.
Du kannst diese Adressen privat an Benutzer*innen weitergeben, die keine direkte Verbindung zu WhatsApp herstellen können

Rosa گفت...

#نواب_ابراهیمی مدرس آشپزی رو بخاطر آموزش پخت کتلت دستگیر کردن، واقعاً من نمی‌دونم این رو چجوری برای خارجی‌ها توضیح بدم که باور کنند؟!
#قاسم_کتلت
#مهسا_امینی

Can't make this up. An Iranian chef was arrested for publishing a video on how to cook kotlet.

🤣🤣🤣

نماینده پارلمان آلمان (توئیت بالا) با اشاره به حجاب اجباری میگه با وجود جمهوری اسلامی و آخوندها وضع زنان در ایران هر روز بدتر می‌شود و آزادی وجود نخواهد داشت، انقلاب مردم ایران ادامه دارد و بریتانیا و اتحادیه اروپا باید جانب مردم ایران را بگیرند،

Iran Parliament is passing a law according to which women with improper hijab face fine, banning from working and leaving the country, deprivation from social rights, and exile. That's why we're having this Revolution.
#مهسا_امینی
#MajidrezaRahnavard

So viel zur "Abschaffung" der Sittenpolizei. Es wird nicht besser, sondern schlimmer für Frauen im Iran. Darum wird die #IranRevolution weitergehen, weil es mit diesem Regime keine Freiheit geben kann. 🇩🇪 & 🇪🇺 müssen sich endlich auf die Seite der Freiheit schlagen!

این آزارگر زنان در خوزستان و شهر بهبهان را شناسایی کنید تا با او یک صحبت جدی شود. او با #مژگان_ولیان_زاده به دلیل پوشش درگیر شده، با مقاومت روبرو شده و هماهنگ کرده مژگان را بازداشت کرده اند. صدای مژگان ها باشیم. نفر بعد، خواهرم، خواهر تو و خواهران ما هستند.
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/darushmemar/status/1610987750248833025?cxt=HHwWgoCz8dm0sNssAAAA

گویا اسمش رویا آقایی هست

نکبت😠

بایستی به خانوم‌های که طرفدار حجاب هستند و می گویند قانون است به آنها بفهمانی که #برده‌داری هم یه مدت قانون بود

به یاد کشته شدگان پرواز ۷۵۲
هجدم دی ماه
به خیابان میرویم
ساعت ۱۵ میادین اصلی شهرها
*فراخوان ۱۸ دی *
خیلیا نت ندارن به هر طریقی میتونید به دستشون برسونید

هشدار امنیتی

اکانت نوشابه امیری (@nooshabehamiri1
) هک شده و هکر داره با یک لینک مسموم سعی میکنه قربانیان رو به دام بندازه.

اگر چنین پیامی دریافت کردید به هیچ وجه روی لینک کلیک نکنید. اگر کلیک کردید همین حالا همه پسوردهای مهم‌تون رو عوض کنید.

نوشابه امیری هک رو تایید کرده

🚨این کاربر «قسم» یه سایبری جاعشیه که سعی می‌کنه با تکنیک مضحک «ضد ریپورت اکانت‌تو فعال کن» کاربران تاثیرگذار ایرانی رو به دام بندازه. ریپورت و بلاک لطفا. #امنیت

https://mobile.twitter.com/Ehsanism/status/1611007813043494913?cxt=HHwWgoCxrcHEudssAAAA

هلگه لیمبورگ، نماینده پارلمان آلمان و عضو حزب سبز که کفیل سیاسی #محمدمهدی_کرمی شده، پس از اینکه درباره وضعیت او بارها به سفیر نامه نوشت و پاسخی نگرفت، روز گذشته شخصا به سفارت جمهوری اسلامی در برلین رفت تا نامه‌ی درخواست آزادی مهدی را به دستش برساند.

الو بابا سلام.
بابا حکم ها رو دادن
حکم من اعدامه!!!
ب مامان چیزی نگو:)))))💔

#محمدمهدی_کرمی
#اعدام_را_متوقف_کنید

از زندان مرکزی کرج، امروز هم خبر گرفتم. به خاطر قصد زندانی‌ها برای اعتصاب غذا، جو زندان هنوز متشنجه. زندان‌بان‌ها، شب‌ کارت‌ها رو برای تماس زندانی‌ها با نزدیکان پخش کرده‌ان.
تایید شدن حکم اعدام #محمدمهدی_کرمی و #سید_محمد_حسینی باعث تخریب روحیه زندانی‌ها شده.

خبر #اختصاصی از زندان مرکزی کرج: در حمایت از اعتصاب غذای #محمدمهدی_کرمی که امروز آغاز شده، کل زندانی‌های «اندرزگاه یک» این زندان تصمیم گرفته‌ان دست به اعتصاب غذا بزنن. #مهسا_امینی

این اتحاد بینظیره 😢🥺🥺🥺🥺
کاش کل دنیا ببینه که اینجا جوونا چجوری از همدیگه حمایت میکنن

جان #محمدمهدی_کرمی و #محمد_حسینی در خطر جدی اعدامه...

🆘 Today all prisoners of “1st Andarzgah” ward of #KarajPrison started hunger strike to show their solidarity with our innocent #MohammadMehdiKarami who’s on dry hunger strike
The whole country is aware that our hero athlete is innocent except this terrorist regime
#محمدمهدی_کرمی

ناشناس گفت...

Men az atshive rosa art shodam.
Droud be arshive rosa,,

ناشناس گفت...

Pert

Rosa گفت...

بر پایه گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمدمهدی کرمی و محمدحسینی، دو تن از معترضان جوان بازداشت شده در چهلم حدیث نجفی در کرج، صبح روز شنبه ۱۷ دی‌(۶ ژانویه) اعدام شدند.


محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع پرونده‌های متهمین سیاسی (امنیتی) در توییتر به نقل از پدر محمدمهدی کرمی خبر داد صبح روز شنبه ۱۷ دی حکم اعدام محمد مهدی کرمی را اجرا کرده‌اند.

RIP

https://youtu.be/wA9LzNQdgY4

Rosa گفت...

Zwei junge Leben ausgelöscht. Für den eigenen Machterhalt. Die Grausamkeit dieser Machthaber kennt kein Ende.
Mögen sie in Frieden ruhen,
Mohammad Mehdi Karami und
Seyyed Mohammad Hosseini.

🖤
🖤
🖤
🖤
.

ناشناس گفت...

خسته نباشی رزا جان!!
اگر بدونی چقدر بدبختی کشیدم باور نمیکنی?

ناشناس گفت...

هر چی مینوسی قبول نمیکند, این سومین تلفن است, که پیدا کردم,

ناشناس گفت...

این هپشمند,هوشمند,مصنوعی چهبلایی چه بلایی که بر سر ما میاورد,
یک اشتباه کوجک تو را از صفحه پرت مینکند

ناشناس گفت...

تو اجازه تصحیح و ایدت را نداری در صورت اشتباه, این چهرسواییو خدمت ب بشریت است
تن انسان ب لرزه و استرس فراوان برای یک کامنت, شایذدارزش, شاید ارزش ان را درد

ناشناس گفت...

هر روز اعدام, هر روز شکنجه,سال ٦.سال شصت هر روز صدو پنجاه نفر اعذدام, وروز بعد تمامی اعدامی را در روزنامه مینوشتن, این دهه هشتادی ها هنوز ب دنیا نیامده بودند, ولی خانواده انها بودند هیچ ب فکر انها اتفاق افتاده بود که یک روز در خانه انها را بزنند, عجب روزگار کثیفی بود و است, باید هوشیار شد انان که بی تفاوت از این اعدامها هستن بور کن یک روز دیگر باید بابت بی تفاوت بودن هزینه بدهند, تز ما گفتن!!

Rosa گفت...

بررسي اخبار مربوط به قاضي اعدام.
ديروز خبري مبني بر كشته شدن قاضي صلواتي در شبكه هاي اجتماعي پخش شد كه صفحه ي دوستمون
@jupiterrad2
سهم زيادي در اين خبر داشت.
اما فارغ از صحت و سقم خبر،ميخوام از زاويه ي مجزا به اينموضوع بپردازم.
به عقيده ي شخصيم،اين خبر در هر دو صورت
اثر خود را بر حكومت و موافقانش به حد زيادي بر جاي گذاشت و زنگ خطري مضاعف به گوش تماميه سطوح امت اسلامي رسيد كه هر آن احتمال دارد خبر بعدي درباره ي فلان شخصيت باشد.
هرگز سابقه نداشت كه ج ا براي اعتبار از دست رفته ي خود در بين حاميانش،اينچنين سراسيمه واكنش نشان دهد
چرا اينبار اين اتفاق رخ داد؟
تا مبادا دروغهاي٤٣ ساله اش در مورد اشراف اطلاعاتي و قدرت وزارت اطلاعات و سربازان(شما بخونيد سرباران) امام موهومشان،عيان شود و در مسير اين مهم،هرانچه كه لازم هست را اعمال ميكنند،اما برگ آخر رژيم بسيار خفت بار تر از هميشه ست تا جاييكه كه
حتي حاضر شد در مورد خبر كشته شدن يكي از پاسدارانش،اعلام نمايد كه خودمان اين شخص را پاك سازي كرده ايم،اين در حاليست كه اطلاعات سپاه تا ديروز از بروز نفوذي در بين نيروهايش،به شدت خودداري ميكرد،چه برسد به شناسايي نفودي و حتي پاكسازي به دست خودشان!!!مبادا بگويند توسط جوانان خنثي شد
،اين درحاليست كه در روزهاي گذشته،آخوند،اطلاعاتي،سپاهي،بسيجي ، مخبر و حتي بِمال هاي حكومت به دست جوانان،خنثي شده اند.
آمار خنثي سازي ها آنقدر بالا رفته كه حكومت سعي ميكند با دروغ و فريب(كه ديگر كارايي ندارد) اخبار مربوط به از دست دادن نفراتش را،تكذيب
كند و اگر نشد،آنرا به سكته و تصادف و بيماري هاي زمينه اي مرتبط سازد.
امروزه جدا از عزم راسخ جوانان ايراني در تقابل با عوامل رژيم كه دستشان به خون مردم الوده است،حكومت نيز در ضعيفترين موضع خود قرار دارد،بطوريكه حتي برگ آخرشان ، #اعدام عزيزانمان كارايي ندارد و فقط اتش خشم مان را
فزوني ميبخشد.حال صلواتي چه كشته شده باشد،چه نه،توفير آنچناني براي مردم ندارد،چرا كه بزودي او و ساير جنايتكاران در هر جاي جهان كه باشند،به سزاي خود خواهند رسيد.
اما مهم آن است كه حكومت فهميده و ميداند جدا از ريزش نيروهايش،مهره هاي اصلي در خطر نابودي هستند و اين پيامي مهم
و تارگت اصلي انقلابيون است كه در پي اين عمل،به گوش خامنه اي و عواملش بايد ميرسيد،كه رسيد.
استيصال حكومت را هرگز اينچنين نديده بوديم و تاكيد ميكنم در پي خبر خنثي سازي ابوالقاسم صلواتي،وحشت رژيم را دوصد چندان ديديم.در پي كشته شدن عبدالهي پاسدار،گفتند كه خودمان كشتيم و پس از اين
هركسي را شما بكشيد،خودمان كشته ايم مبادا خشم انقلابيون توام با قدرت نوظهور در تصميمات را ،جامعه لمس كند و خودي هايمان به پوچ بودن و بي ارزش بودن گفته هايمان پي ببرند.
براستي اين حكومت يك پوچ مطلق استوار بر پروپاگاندا و دروغ هاي كودكانه ست كه با يك خبر،يك
اتفاق فرو ميريزد و قطعا شما سروران بهتر از بنده،مطلع بوده و هستيد كه انكس كه باد كاشت،
طوفان درو ميكند و اين روزها،فصل برداشت اين حكومت جنايتكار و به شدت راديكال اسلاميست كه تا سرنگوني فاصله اي ندارد و ايران را آزاد خواهيم كرد.
باتشكر از شما كه خونديد.

*فتح الهي
پ ن:
سپاه هرگز حاضر به اين رسوايي نبوده و نيست،اما اگر اينچنين تن به ذلت داده،براي اينكه هدفمند بر موضوعي ديگر(قدرت مردم و جوانان انقلابي) پوشش گذارد و توان و اراده ي جوانان را خنثي و يا تقليل دهد.
تحليل اينترنشنال و ... بحثي جدا در اين همكاري دارد.

Rosa گفت...

اگر بدونی چقدر بدبختی کشیدم باور نمیکنی?

رفیق جان
نگرانتون شدم:(
تلاش کنید
بمانید
دهه 80 ای ها خیلی گیر محکمی دادند به رژیم
لت و پارشان کردن
فردا هم اینجا تظاهراته
اینطرفها آمدید حتمن خبرم کنید 3>

ناشناس گفت...

ب روی چشم,خسته نباشی, حتما نگران نباش,

Rosa گفت...

به امید پایان این شب سیاه✌

ناشناس گفت...

با درودهای فراوان!

در رابطه با کامنت پروزه انقلاب
مهم ترین و اساسی ترین مقاله دررابطه با ملت سازی جعلی از زمانشاه برام خیلی جالب بود,
رزیم شاه پ رزیم جمهوری اسلامی هستن و بودن که ب میتوان با نامذدوقلوی اتشین نام برد,
این پروزه و پروسه از زمان صفویه درتلاش برای منزوی کردن مردم منطقه خاورمیانه بکار رفته,
ب نظر من در میان موفق بودند, اگر ما نتوانیم این پروسه را متوقف کنیم در واقع انقلاب شکست خورده
خوشبختی و بدون رهبری این حنبش میتپانداین پروس را در دراز مدت ب پیروزی برساند, که بعدچگونی ان را ار لازم باشد توصیع میدهم

ناشناس گفت...

در این میان در دراز مدت,در منطقه ب خصوص علیه ترکیه ب توسط ایران با کمک امریکا و غرب اتفاق خواهدافتاد, این حرکت همان ملت سازی که به توسط ایران وب کمک امریکا که دربالا اشاره کردم ,در حال وقوع است,
نباید فراموش کرد, الان اینحرکت حرکت بتوسط ترکیه شناخته شده وترکیه واذربایجان ب طرف اسرایل رفته وشاید این حرکت در درازمدت افشا شود,
حرکت ایران استفاده و یا ترس بمپ علیه ترکیه است!

Rosa گفت...

تجمع و سخنرانی خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در تهران
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/cheragh_aseman/status/1612039179617042433?cxt=HHwWgoCwkfnFjt8sAAAA

فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی
نجف آباد ۱۸ دی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/cheragh_aseman/status/1612036721096495104?cxt=HHwWgMC83eu2jd8sAAAA

نصب بنر انقلابی در اتوبان شهید همت توسط انقلابیون شجاع
#مهسا_امینی

ویدئوش
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/cheragh_aseman/status/1612030616614359040?cxt=HHwWgMDS5cHTit8sAAAA

درود بر این دختر شجاع
#مهسا_امینی

حاجی بچه هامون چقد گنگن😂😂
طرف انقد با آرامش داره نصب میکنه انگار بنر ( قاسم دنبلانی ، امید شهر مایی) واسه بدرقه تیم ملی رو داره میزنه تو کوچه😂😂
#مهسا_امینی

«هیز تویی هرزه تویی، زن آزاده منم»
نجف آباد ۱۸ دی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/cheragh_aseman/status/1612028897360502785?cxt=HHwWgoCzrbjvid8sAAAA

فقط صدای بانوان می آید درود به شیر زنان ایرانزمین.
#مهسا_امینی

18دی
برای محمد مهدی کرمی💔
برای سید محمد حسینی💔
#مهسا_امینی

درود بر شیرزنان سبز میهنم 💚
ما بیشماریم...............................💚
کاوه آینده ایران یک زن خواهد بود 💖

«تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود»
نجف آباد ۱۸ دی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/cheragh_aseman/status/1612028501606993921?cxt=HHwWgsC44bPYid8sAAAA

يكصد شهر در جهان دارند آزادي ايران را فرياد ميزنند!
به خيابان بياييم ! ما بايد پيروز بشويم !
#MahsaAmini

مردم نجف‌آباد به خیابان‌ها آمده‌اند و شعار «هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه» سر میدهند
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/cheragh_aseman/status/1612027500300845058?cxt=HHwWhIC-uY-eid8sAAAA

شهر مذهبی، سنتی، با مردم بسیار صبور با حیا و خلقیات خاص.... موضع گیری هاشون بسیار مهم هست.

ادامه اعتراضات در خیابان انقلاب تهران ۱۸ دی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1612138763584507904?cxt=HHwWgMC8wb_qu98sAAAA

خیابون انقلاب در حال خروش است
صداشون باشیم

تهران نارمک مردم با شرف برای دفاع از خون شهیدان راه آزادی و زندانیان همچنان خروشیده اند #سرنگونی_جمهوری_اسلامی

Rosa گفت...

ادامه‌ی اعتراضات در اصفهان، ۱۸ دی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1612135397919711232?cxt=HHwWgICzrcumut8sAAAA

اصفهانی های باغیرت کف خیابونن صداشون باشیم✌🏻

پیام: سلام خسته نباشید درختی کرج صدای تیراندازی میاد ترافیک خیلی سنگینی هم هست
#مهسا_امینی

امسال سال خونه سدعلی سرنگونه؛ تهران صادقیه ۱۸ دی ۱۴۰۱
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1612122555816595457?cxt=HHwWgsC-nYq7tN8sAAAA

شما فقط نحوه ی تار کردن پلاک ماشین ها و چهره اشخاص رو توسط تیم حرفه ایی ۱۵۰۰ تصویر و ببین. آدم کیف میکنه 👏🏼

مرگ بر خامنه‌ای اصفهان ۱۸ دی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1612119564632096776?cxt=HHwWkIDUlfyMs98sAAAA

مرگ بر جمهوری‌اعدامی… تهران خیابان انقلاب ۱۸ دی ۱۴۰۱
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1612111371625435136?cxt=HHwWgMDQwYmwr98sAAAA

نزدیک به هم راه برین
تهران در حال خروش است
چیزی که مدت ها منتظرش بودیم
«صدای پایتخت باشید»

18دی
برای مادر محمد مهدی کرمی💔
برای بی مادری سید محمد حسینی💔
#مهسا_امینی

تهران ستارخان چهار راه اسدی ۱۸ دی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1612110461985603586?cxt=HHwWhIC-lZD7rt8sAAAA

ولیعصر حوالی تجریش
صادقیه
میدون انقلاب
هفت حوض
اگر میتونید خودتون رو برسونید جمعیت داره زیاد میشهه!!!

مزار محمد حسینی در چند متری مزار محمدمهدی کرمی است و تنها همین دو نفر در آن محدوده به خاک سپرده شده‌اند.

بهشت علی اشتهارد. ردیف ۶۰ قطعه ۱۰۵
مزار جاوید نام #محمد_حسینی

غریب و تنها یتیم بیکس 😔
نامت در قلب ما ثبت شد…
#مهسا_امینی
نه فقط این دونفر نیستن یکی دوتا دیگه از بچه هامون هستن باز
لوکیشن مزار محمدمهدی کرمی.

35°43'23.0"N 50°41'17.6"E


https://mobile.twitter.com/viciouscat/status/1612106423932162048/photo/1


تلخ تلخ سر و سیاه قصه تلخ این بچه 😢🖤😭
بحساب خودشون قبرستان اعدامی ها جداست از قبرستون مسلمونا
#مهسا_امینی
چرا اینقدر واسه این دوتا غصه دادم؟؟ مظلومیتشون جیگرمو آتیش میزنه😭😭😭
#مهسا_امینی

#فوری
سنندج هم به پاخاست! انقلابیون با روشن کردن آتش و راهبندان شعارهای اعتراضی سر می‌دهند.
امشب یک ایران کف خیابان است!
#مهسا_امینی

ادامه اعتراضات در خیابان انقلاب تهران ۱۸ دی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1612138763584507904?cxt=HHwWgMC8wb_qu98sAAAA

«نه بخشیدنی است، نه فراموش شدنی. ما پر از خشمیم!»
'بزرگراه امام علی تهران، ۱۸ دی' #PS752 #مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/Vahid/status/1612111685816356864?cxt=HHwWgMC4ta7Cr98sAAAA

پیام شما، تهران، ۱۸ دی:
تجریش هم شلوغه و جمعیت داره اضافه میشه.

#فوری
نازی آباد هم تجمع شکل گرفته.
#مهسا_امینی

منتظرشون بودم
دلم برای این خبر تنگ شده بود
#مهسا_امینی


بعد از مدت ها مازندران، بابل به پاخاست!
امشب مردم در سرتاسر ایران انتقام خون هموطنان را میگیرند!
۱۸ دی.
#مهسا_امینی

فوری
بعد از مدت ها مازندران، بابل به پاخاست!
امشب مردم در سرتاسر ایران انتقام خون هموطنان را میگیرند!
۱۸ دی.
#مهسا_امینی

بابل دو هفته پیش هم ی تجمع کوچیک شکل گرفته بود
دس خوشش🔥🔥

مثل اینکه این فراخوان بدجوری جواب داده
یسسسسسس💪💪💪

ساری هم امشب. بلند شدن✌🏻 #مهسا_امینی

تبریز بیایین ولیعصر جمعیت بالا گرفته سمت سنگفرش نرین بیایبن شریعتی اونایی که تو ماشینین بوق بزنین از اینجایی که داریم نیبینیمتون بوق بزنین اخرین صدامون باشین

تو اصفهان اعتراضات محله محوره و مردم شعار میدن مرگ بر خامنه‌ای، یه سری فحشم میدن که من فعلآ اشاره نمی‌کنم
#مهسا_امینی

مردم یاد گرفتن و هوشمندانه اعتراض می‌کنند، جمهوری اسلامی حریف این مردم نمیشه

https://mobile.twitter.com/mamadporii/status/1612133406678155265

این انقلاب تا پیروزی ادامه داره

#مهسا_امینی

نت بشدت کنده

Rosa گفت...

قزوین / آزادی آزادی آزادی ...

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260268

مترو تهران - مرگ برخامنه ای

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260267

مترو تهران - یکشنبه ۱۸دی ۱۴۰۱

✊مرگ برخامنه ای

اصفهان / «هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه»

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260265

تهران - تظاهرات زنان و مردان آزادیخواه ستارخان - با شعار: مرگ بر دیکتاتور

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260256

صادقیه تهران : مرگ بر دیکتاتور

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260254

مادر محمد مهدی کرمی بر مزار پسرش: «قربونت برم ظالم نتونست تو رو ببینه، ظالم چشم نداشت تورو ببینه

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260252

مادر محمد مهدی کرمی بر مزار پسرش: «قربونت برم ظالم نتونست تو رو ببینه، ظالم چشم نداشت تورو ببینه. کی تو رو به این روز انداخت. یا خدا نذار این ظلم رو زمین بمونه. یوسف گم گشته باز آید به خانه غم مخور، یوسف من اینجا خوابیده، بلند شو مهدی…»
#محمدمهدی_کرمی
#محمد_حسینی

درگیری و تیراندازی در انزلی

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260251

هم اکنون بندر انزلی / چهلم جاوید نام مهران سماک
"مرگ بر دیکتاتور"
یکشنبه ۱۸ دی

انزلی : امسال سال خونه سید علی سرنگونه

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260246

 حضور گسترده سرکوبگران امنیتی خامنه‌ای برای جلوگیری از حضور مردم در مراسم چهلم مهران سماک

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260243

بندر انزلی
حضور گسترده وحوش امنیتی خامنه‌ای برای جلوگیری از حضور مردم در مراسم چهلم و خونخواهی مهران سماک، شهید راه آزادی
۱۸ دی
مردم اطراف بهشون بپیوندین

 نجف آباد: تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260239

Rosa گفت...

علی‌محمد پریسایی، از شهروندان بازداشت‌شده در دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد، با انتشار فایلی صوتی از داخل زندان، از شکنجه‌ خود در بازجویی‌ها خبر داد. او در این یک فایل صوتی می‌گوید جوری در زندان شکنجه‌ شده و تحت فشار قرار گرفته که تصورش از انسان از هم پاشیده است؛ «چون قبل از این هنوز تصور نمی‌کردم انسان‌هایی وجود داشته باشند که با این طرز تحقیرآمیز فحش و شلاق و فشار وضعیتی را که برای من و باقی زندانیان بند ایجاد کردند، با این شدت برای هم‌نوعان خودشان رقم بزنند.»

به گزارش ایندیپندنت فارسی ، او در ادامه صحبت‌هایش، با اشاره به اینکه تا چهار روز هم‌بندی‌هایش برای جابه‌جا شدن به او کمک می‌کردند، گفت: «در چهار روز نخست بازداشت، با کتک و شلاق، فحش و… کاری با من کردند که باور نمی‌کردم انسانی با انسان دیگر چنین کند؛ تا چند روز همبندی‌هایم روی دست جابه‌جایم می‌کردند. آنجا فهمیدم آدم دیگر نباید در زندگی رحمی داشته باشد و حس انسانیتم از دستم رفت.»

علی‌محمد پریسایی ۳۵ ساله است و سازمان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که او روز شنبه ۱۲ آذر در پی یورش نیروهای امنیتی، بازداشت شده است. او یک «شوتی‌سوار» است؛ یعنی رانند‌ه‌ای که لوازم خانگی، مواد غذایی و دیگر کالاهایی را که از بندرها به ایران وارد می‌شود، با خودرو سواری به مرکز می‌رساند. کوئن متسو، نماینده پارلمان بلژیک، در هفته پایانی آذرماه کفالت سیاسی علی‌محمد پریسایی را به عهده گرفته بود.

سامان صیدی (یاسین)، خواننده رپ و از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری که در زندان رجایی‌شهر کرج به‌سر می‌برد، نیز علی‌رغم تایید پزشک معالج مبنی بر آسیب‌دیدگی از ناحیه بینی، از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.

هرانا به نقل از یک منبع مطلع درباره وضعیت سامان یاسین نوشت که او در دوران بازجویی برای اعتراف اجباری تحت فشار ماموران گرفته به طوری‌ که یکی از بازجوها خودکاری را در حفره چپ بینی او فرو کرده و این امر به آسیب جدی و شکستی بینی‌اش منجر شده است.

بر اساس این گزارش، سامان یاسین شب‌ها مرتب خون‌دماغ می‌شود و نمی‌تواند از بینی نفس بکشد. همچنین، علی‌رغم عکسبرداری و تایید پزشک معالج مبنی بر شکستگی از ناحیه بینی از انتقال او به مراکز درمانی جلوگیری می‌شود.

سامان صیدی (یاسین) ۱۰ مهر در جریان اعتراض‌های سراسری در تهران بازداشت شد. او در دادگاهی که ۷ آبان برای رسیدگی به اتهام‌هایش چون «محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، به اعدام محکوم شد. این حکم اخیرا در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد، به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد.

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260231

Rosa گفت...

#مهتاب_انصاریان و #مهشید_زاهد‌پسند ۱۹ ساله و #مینا_افشاری ۲۳ ساله روز ۲۴ آبان درفاز ۲شهرک اندیشه شهریار دستگیرشدندوبا قراربازداشت موقت نزدیک به دوماه است که در زندان قرچک هستند.
دردادگاه بدوی که به صورت آنلاین درپنج دقیقه به دوسال حبس تعزیری محکوم شدند.

صدای زندانیان گمنام باشیم

https://mobile.twitter.com/opiransolider/status/1612154181695029254/photo/1

پیکر #محمد_حسینی به خاک سپرده شد، در «بهشت علی» اشتهارد ��

https://mobile.twitter.com/opiransolider/status/1612133117535420416/photo/1

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال،‌ نهادهای امنیتی اجازه برگزاری مراسم یادبود و ختم در مسجد برای محمدمهدی کرمی را به خانواده‌اش نداده‌اند

اطراف خانه محمدمهدی کرمی نیز دوربین‌های امنیتی کار گذاشته شده است

محسن جعفری‌راد که در تجمعات کرج بازداشت شده بود، پس از آزادی بدلیل آنچه مصرف قرص گفته شده، درگذشت.
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/Shahinlooo/status/1612089995329961984/photo/1

#محسن_جعفری‌راد نویسنده و فیلمساز که در تجمعات اعتراضی کرج بازداشت شده بود، پس از آزادی با خوردن قرص به زندگی خودش پایان داده. باز هم یک سناریوی مشکوک خودکشی
محسن جعفری راد، روزنامه نگار، منتقد و کارگردان سینما و مستندساز، پس از آزادی از زندان در سن ۳۶ سالگی خودکشی کرد.
در پی اعلام خبر درگذشت این کارگردان سینما و تلویزیون، هوشنگ گلمکانی، مدیر مجله «فیلم امروز»، در پستی اینستاگرامی خودکشی او را تایید و اعلام کرد که محسن جعفری‌راد چند
هفته پیش در اعتراضات کرج، هنگام بازگشت به خانه‌اش دستگیر و پس از دوهفته بازداشت آزاد شده بود.
مشخص نیست این روزنامه نگار و منتقد سینما تحت چه فشارهایی قرار داشته که دست به چنین اقدامی زده است.
حتماآزادشده هابایدآزمایش بدن.واقعیت اینه که انسانیت روبه نابودیه اینهاچه میکنن بامعترضان؟؟؟؟؟؟
نگید خودکشی بگید بعد از آزادی بقتل رسید
اصلا تابلو هست ،خودکشی چیه ؟!چطوری یدفعه این همه آدم بعد از آزادی فکر خودکشی به سرشون میزنه ،،دیگه همه این نظام را میشناسند
اینا خودکشی نیست. یه سری قرص بعنوان مسکن و اینجور چیزا حتما بهشون میدن که بعد ازادی فوت کنن ☹️

من از منبعی شنیدم که ماموریت ایجاد مسمومیت در بازداشت‌شدگان بر عهده پزشکان ۳پاهیست. آن فرد ادعا میکرد که آن پزشک از کادر بیمارستان بقیه‌الله بوده. باید تمامی پزشکان این بيمارستان تحت بررسی قرار بگيرند.

دقیقا مثل یلدا آقافضلی و عرشیا امامقلیزاده
و هستی حسین پناهی.
روسها و چینیها ازین داروها به مخالفین شون میزنن
که شخص رو بسمت مرگ میبره.
ج.ا هم تا دلتون بخواد ازین داروهای مرگ دراختیار داره.

خودکشی یک مستند ساز بدون یک فیلم یا یک پست در دنیای مجازی؟؟؟ میل قلاب بافی که دستش نبوده !!این بزرگوار کارگردان نویسنده و مستند ساز بوده مگر می شود کسی که قلم را برای همیشه کنار می گذارد یک جمله به یادگار نگذارد ؟!؟ ننگ بر قاتلین مرگهای خاموش!! #مهسا_امینی #نه_به_جمهوري_اسلامي

این عزیزان را با داروی کدئین مسموم می‌کنند و در کالبد شکافی هم مصرف بیش از اندازه دارو ثبت می‌شود و به همین دلیل همه فکر می‌کنند خودکشی بوده. حتما افرادی که از زندان آزاد می‌شوند را نزد پزشک ببرید تا از آنها آزمایش خون بگیرند تا میزان سطح کدئین آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد.

هیچکدوم خودکشی نکردن قبل از آزاد کردنشون از طریق غذا یا تزریق دارو آستامینوفن با دوز بالاتر از حد معمول و بی خطر بهشون میخورونن ک بعد از ۴۸ ساعت باعث مرگشون میشه.

انقدر میگن از زندان آزاد میشید برید آزمایش، چرا خانواده‌ها این قضیه رو جدی نمیگیرن؟

در زندان مقدار زیادی مرفین با ترکیب داروی دیگه ای به کف پاشون تزریق میکنن که ظرف مدت چند روز مسمومیت ایجاد میکنه و کشته میشن به همین خاطر بعد آزادی باید برن بیمارستان و آزمایش بدن

مال دوا هاي زياد هست از داخل خونريزي ميكنن . اينا از هيتلر هم بدترن

⛔ در زندان‌های ج‌ا چه می‌گذرد؟ ⛔

محسن جعفری‌راد، منتقد فیلم و مستندساز پس از آزادی از زندان، خودکشی کرد. او که در جریان اعتراضات مردمی کرج حین بازگشت به منزل دستگیر شده بود، پس از ۲ هفته آزاد شد ولی چیزی نگذشت که در ۳۷ سالگی با خوردن قرص به زندگی‌اش خاتمه داد.
#مهسا_امینی

لعنت بر این حکومت نخبه کش و جنایتکار و ضحاک صفت

تهديد يک فعال ایرانی مقیم فرانسه توسط یک مأمور جمهوری اسلامی 
 
صدای آمریکا یک فایل صوتی را منتشر کرده است از تماس یک مأمور جمهوری اسلامی با یک فعال ایرانی مقیم فرانسه که در آن او را مکرراً او را تهدید می‌کند اگر به فعالیت‌های اعتراضی خود در فرانسه ادامه بدهد، اعضای خانواده او از جمله مادر و خواهرش زندانی خواهند شد.

Rosa گفت...

اعتراضات در تهران، تهرانپارس ادامه دارد!
آزادیخواهان شعار می‌دهند:
«مرگ بر دیکتاتور»
«قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان»

منبع: +۱۵۰۰تصویر
[يکشنبه، ۱۸ دی]
#مهسا_امینی
#OpIran
«زن، زندگی، آزادی»

یه سری VPN فروش داخل تلگرام میگن واسه خرید #VPN باید احراز هویت بکنید
اصلا اعتماد نکنید..اینا از خود رژیمن
#مهسا_امینی

قم، اعتراضات شروع شد.
این یک انقلاب است نه اعتراض!

منبع: out of context
[يکشنبه، ۱۸ دی]
#مهسا_امینی
#OpIran
...«زن، زندگی، آزادی»...

حمله وحوش حکومتی به تجمع جوانان در خرم اراک و تیراندازی به سمت آنان
لباس شخصی‌ها و موتورسواران سعی در جلوگیری از شکل گیری تجمع دارند
#مهسا_امینی

اعتراضات در تهران، تهرانپارس ادامه دارد!
آزادیخواهان شعار می‌دهند:
«مرگ بر دیکتاتور»
«قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان»

منبع: +۱۵۰۰تصویر
[يکشنبه، ۱۸ دی]
#مهسا_امینی

۱۸ دی
تا الان:
محله‌ی انقلاب، صادقیه، پونک، هفت حوض، شریعتی، باغ فردوس، تهرانپارس،آریاشهر، چهاراه خسرو و ستارخان در تهران، مشهد، خیابان‌های اصلی اصفهان ،قزوین، بابل، تبریز، کرج و سنندج،بندرعباس،اهواز ارومیه شاهد خیزش انقلابی مردم بودیم.
تنهاشون نذارید!
#مهسا_امینی

دمتون گرم چه اتحادی شده بین #رشت و #انزلی اینهمه سال تلاش کردن این دوتا شهر رو از هم جدا کنن ولی نتونستن
#مهسا_امینی

#سنندج

سنندج - آتش ها در خیابانها
صدای کوکتل مولوتف در خیابانها طنینن انداز شده.. دیکتاتور را در کاخ ولایت جهل وجنایتش می لرزاند

با درود به جوانان مبارز چهارباغ که امشب زمین را زیر پای دیکتاتور به لرزه
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/Alfred11481240/status/1612160630211108864

🔴از ترس نورانی شدن، نظام دستور داده بنر های تروریست بین المللی قاسم سلیمانی جمع شوند
#مهسا_امینی

تهران هفت‌حوض

نیروهای سرکوب‌گر به مردم حمله کردند
مردم فریاد می زدند مرگ بر دیکتاتور و بی‌شرف بی‌شرف
#مهسا_امینی


تهران هفت‌حوض

نیروهای سرکوب‌گر به مردم حمله کردند
مردم فریاد می زدند مرگ بر دیکتاتور و بی‌شرف بی‌شرف
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/Revolutioniran_/status/1612158664722321410

هم اکنون، راهپیمایی انقلابی آزادیخواهان
در محله بلوار فردوس شرق تهران با شعار های
«قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان»
«مرگ بر دیکتاتور»

[يکشنبه، ۱۸ دی]
#مهسا_امینی
#OpIran
«زن، زندگی، آزادی»
منبع (Javanmardi75 )

حکم اعدام حسن فیروزی صادر شده و او از داخل زندان گفته: یه خواهشی از مردم ایران دارم قبل ‌مرگم دخترمو ببینم... من چه امضا کنم چه نکنم منو میکشن.. بعد ده سال خدا بهم یه بچه داد من فقط هجده روز دیدمش

https://mobile.twitter.com/maral_mottaghi/status/1612127227566596101/photo/1

امروز عجب روزیه
اخبار شهر های مختلف تمومی نداره
داریم انقلاب می کنیمممم
به امید ازادی
#مهسا_امینی

فراخوان هارو هر روزه کنید همین که مزدوراشونو بفرستن تو خیابون خسته اشون کنن باعث میشه انقلابمون زودتر ثمر بده
#مهسا_امینی


«توی اهواز، کیانپارس داره شلوغ میشه.
لطفا مردم همراهی کنن.»

[يکشنبه، ۱۸ دی]
#مهسا_امینی

اکباتان به پا خاست!
مردم تهران در محله اکباتان به خیابان آمده
و شعار می‌دهند:
«خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک»

هم اینک شروع اعتراضات رشت در خیابان معلم
#مهسا_امینی

مشهد امشب #مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/Revolutioniran_/status/1612153943509045253

آزادیخواهان در کرج، بنری حکومتی از
قاسم کتلت را در خیابان به آتش کشیدند.

منبع: ایران اینترنشنال
[يکشنبه، ۱۸ دی]
#مهسا_امینی

پایتخت داره کم کم الگو میگیره اون از خنثی سازی های گنده گنده ها
اون از پایگاه اتیش زدن
اون از شناسایی و اتیش زدن خونه مزدورا
#مهسا_امینی

#کرج ، گوهردشت
«مرگ بر دیکتاتور»
یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

https://mobile.twitter.com/javanankomonist/status/1612151494010183680

تهران تهرانپارس امشب #مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/Revolutioniran_/status/1612151396316463106

#تهران ، خیابان انقلاب

«مرگ بر جمهوری اعدامی»
«مرگ بر حکومت بچه کش»

یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

https://mobile.twitter.com/javanankomonist/status/1612151038915809280

انقلابیون جوانرود با ایجاد راهبندان به پا خاستند!

منبع: out of context
[يکشنبه، ۱۸ دی]
#مهسا_امینی
#OpIran
«زن، زندگی، آزادی»

هم اکنون، شهر دشتی، استان هرمزگان
شروع خیزش شبانه با ایجاد راھبندان.

''يکشنبه، ۱۸ دی ماه ''
#مهسا_امینی
#OpIran
«زن، زندگی، آزادی»
ویدیو

https://mobile.twitter.com/mortezaesmilpor/status/1612166866566258690

دشتی از شهرهای استان بوشهره لطفا اصلاحش کنید

جوانرود هم به پا خواست 😍😍😍

هیچی به قبل از #مهسا_امینی برنمیگرده
برای آزادی✌️🕊🌱

Rosa گفت...

🔴مشهد _ مردم حتی در خانه هم شعار میدهند

مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر خامنه ای
#مهسا_امینی

We have hacked some Iranian Security Cameras (CCTV).

https://mobile.twitter.com/Anon_Nekas/status/1612173407550070784

https://mobile.twitter.com/Anon_Nekas/status/1612173407550070784/photo/3

https://mobile.twitter.com/Anon_Nekas/status/1612173407550070784/photo/2

https://mobile.twitter.com/Anon_Nekas/status/1612173407550070784/photo/4

https://mobile.twitter.com/Anon_Nekas/status/1612173407550070784/photo/1

#شقایق_علیزاده در اورمیه دانشجوی مجسمه سازی دانشگاه تبریز صبح روز ۱۶ دی دستگیر شده است.
#مهسا_امینی

ولیعصر تبریز شلوغ شده
با آتش زدن سطل اشغال راهبندان ایجاد شده تو پیاده راه شهریار
خودتونو برسونین
بوق اعتراضی بزنین اگر تو ماشینین
جوانان غیورتون رو تنها نگذارید
به مردم شجاعتان بپیوندین تبریزیای غیور
#مهسا_امینی
#تبریز

+ تبریز قیام شبانه‌اش را استارت زد
اگه تبريزين بريد سمت وليعصر
#مهسا_امینی

🔴حمله وحوش حکومتی به تجمع جوانان در خرم اراک و تیراندازی به سمت آنان
لباس شخصی‌ها و موتورسواران سعی در جلوگیری از شکل گیری تجمع دارند

یکشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۱

#مهسا_امینی

هجده دی | کرج
گوهردشت قیام شبانه اش را با شعار «مرگ بر دیکتاتور» آغاز کرد.
امشب شب عزای ج.ا هست!
#مهسا_امینی

+ هجده دی | تهران
جمعیتی که در انقلاب هستند از جمعیت ۱۶ آذر که در آزادی بودند بیشتر است.
اینترنت اون منطقه کاملا محدود شده است. همزمان گوهر دشت کرج هم اعتراضات شروع شد!

کرمانشاه به #اعتصابات_سراسری پیوست و به خاموشی فرو رفت!

« ۱۸ دی »

#مهسا_امینی

اسمت چیه؟ اسم ندارم
از کجا اومدی؟ نمیدونم
ماسک اضافه داری؟ نه
بلدی کوکتل پنیری درست کنی؟ نه
تاحالا رفتی اعتراضات؟ نه
- از فراخوان‌ها خبر داری؟ نه
بیا بریم اون طرف شلوغ تره! نه
نظرت در مورد انقلاب و اینا چیه؟ نظری ندارم
شمارت رو بده دفعه بعدی باهم بیایم، شماره ندارم
#مهسا_امینی

هجده دی | سقز
با وجود جو امنیتی بسیار شدید، مردم برای ادای احترام بە شهدای هواپیمای اوکراینی و ھمە جانباختگان انقلاب خود را بە آرامستان شهناز رساندەاند.
لحظەای بە جمعیت اضافە میشود!
#مهسا_امينی

وقتی گفته میشه احتیاج به برپایی جشن باستانی چهارشنبه سوری داریم برای دور کردن سیاهی و سرمای و پلیدی ناشی از وجود نحس جمهوری اسلامی از #ایران عزیزمان یعنی این جشنی که هموطنان ما در #سنندج برگزار کردند.
درود به شرفتان✌️

همیشه باید چهارشنبه سوری باشه،واضح؟

https://mobile.twitter.com/F_karamizand/status/1612157675936022528?cxt=HHwWgICwwau3xN8sAAAA

بژی سنه

تا الان:
اصفهان و نجف آباد
سنندج،گوهردشت‌کرج،درختی کرج قزوین،مشهد،بابل،قم،مهاباد،انزلی ، شیراز ، تبریز ، اراک ، ارومیه ، رشت .

تهران:انقلاب،تهرانپارس،ستارخان،توحید،شریعتی،سه راهی تهران،آریا شهر،هفت حوض،صادقیه، اکباتان
#مهسا_امینی

#محمد_ریگی هموطن ما که صد روز پیش در جمعه خونین #زاهدان توسط مزدوران رژیم زخمی شده بود جان باخت!

برای از دست دادن هموطنانمان سراسر خشم هستیم و باید با اتحاد و حضور هماهنگ در خیابانهای شهرهای ایران جرثومه فساد و‌ جنایت به نام جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ انداخت
#مهسا_امینی

ناشناس گفت...

چرا جمهوری اسلامی ایران از کشتار و اعدام دست نمیکشد,??

ایران در دنیای امروز از نقطه نظراستراتزیک و در دنیای اقتصاد جهانی اهمیت چندانی ندارد,
ولی اهمیت ان درمنطقه برای فروش تسلیحات ب توسط امریکاو غرب و همانطور که در مقاله بالا اشاره شد,١

(شیعه گری) جمهوری اسلامی درهیچ موارد اقصادی و سیاسی موفق نبوده اکثریت مردم ایران ناراضی ولی توان تشخص اوضاع کنونی ایرانرا دقیقا تشخیص بدهند,
رزیم ایران توان ادامه وضییعت امروز را ندارد,
دهه هشتادی ها درعرصه اخلاقی واجتماعی را رسوا وبی ابرو کرده , جمهوری اسلامی ترمییم بی ابروی و رسوایی بیش حد را ندارند
ماکزیم این وضبعت بیش از دو سال را نخواهد کشید,
یا مردم غالب خواهند شد, یا رزیم از درون مثل هندوانه لق از درون میپوکد, از نظر تاریخی مثل حکومت شوروی سابق!

ناشناس گفت...

بی پولی,نداری, Yoxsuozlox

هر کاری کردم خوابم نرفت,کرمی کسی که هیچکسی رانداشت, ب یاد ان افتادم که دیروز اعدام شد, پدر بی پولی بی کسی و نداری بسوزد, رزیم ایران ازکسانی که ندار است بسیار می ترسد, انها فقط یک جان دارند و از هیچکس نمیترسند,
طرف دیگه اگر کرمی کسی در خارج و یا پول کلانی داشت باز هم اعدام میشد,??
جمهوری اسلامی که از هیچی ب همه چی رسید,جمهوری اسلامی, از ناگاهی مردم ایران ب قدرت رسید,
قعطن رزیم جمهوری اسلامی اگر کرمی کسی رادرخارج داشت, که وکالت اورا میگرفت ایا باز هم اعدام میشد,???

رزیم بچه کش, انسان کش فقیر کش هم کرمی را کشت,
کرمی رفت,دل همه مارا با خود برد,
در اخر از تمام کسانی دستی براتش دارند اطلاع رسانی کنند نگذارند مثل کرمی ها بی نام نشان از ما بگیرند,!!

ناشناس گفت...

رزا جان نمیدانم زمانی که زنده هستیم جامعه طبقاتی,حتا هم میمیریم هم طبقاتی کرمی هم جگر همه ما سوزاند, در زندگی اجتماعی هیچکس را نداشت,البته من شنیدم مردم کم هم باشد از او حمایت کردند, این رزیم جنایتکار ب هیچکس رحم نمیکند, هر چند کرمی هیچکس را نداشت, ولی این نقطه ضعف جامعه است,که دربی خبری او راکشتن,

Rosa گفت...

رفیق جان
دو جوانی که شنبه کشتند کارگر بودند.
پدر دستمال توالت می فروخت یکی شان تو مرغداری کارگری می کرد و دیگری حتی نه پدر داشت و نه مادر و برادرش هم گویا معتاد بود بطوری که رفقایش که رفته بودند جنازه را تحویل بگیرند برای خاکسپاری، رژیم نداده بود و با رذالت گفته بود که جنازه را به فامیل درجه اول تحویل می دهند.
کفالت سیاسی آنها را در آلمان دو نماینده ی جوانِ حزب سبزها قبول کرده بودند.
حال چرا چپ ها برای حمایت از این دو که از پایین ترین قشر کارگر بودند از اتحادیه ها و گروههای کارگری حمایت نگرفتند؟
اما رضا شهابی را با کمک سندیکای کارگری فرانسه برایش تا سوئد هم تور سخنرانی گذاشتند؟
چپ انگشت کوچکش را هم برای انقلاب تکان نخواهد داد و در اغلب اکسیونها غایب است.
فکر می کند در پیروزی انقلاب سهمی نخواهد داشت و این درست است.
اگر شرکت نکنی و هزینه ندهی پس سهمی هم نداری.
البته این بچه ها و جوانان که با از دست دادن جان خود آتش انقلاب را افروخته تر کردند، به آزادی خواهند رسید.
اما برای دستیابی به عدالت اجتماعی پس از سرنگونی دیگر به احزاب سنتی چپ نخواهند پیوست و گروههای خود را خواهند زد.
چپ ایران نه تنها به زنان در انقلاب پشت کرد بلکه الان هم به بهانه ی پرچم و سرود و غیره در هیچ اکسیونی در شهر ما نه تنها حضور نداشته، بلکه در روز حقوق بشر رفت پشت بلندگو و گفت این گروه سلطنت طلب است!
در حالی که بدلیل خواهش تمنا تک و توکی پرچم می آوردند که الان دیگر نمی آورد کسی.
چپ فقط انگ زدن تفرقه و نفاق را در این 4 دهه یاد گرفته. اگر نتواند آن بالا میکروفون بگیرد و نطق کند، شروع می کند به انگ زدن.
خوشبختانه این جوانها و دانشجوها به اینها سواری نمی دهند:)
دوران خان و خان بازی تمام است.
خلاصه اینجا هر کاری کردند اتحاد را بهم بزنند نتوانستند و آخرین اکسیون 200 نفری شد و حتی یکی از این "چپ" ها هم جرات آفتابی شدن نداشت:)
نه سرود ملی بود و نه پرچمی.
این جوانها دارند علیه سروری مبارزه می کنند و زیر بار خدا هم نمیروند چه برسه به خود کدخدا خوانده ها:)
یک تو گوشی تمیز بود یکشنبه به آنها که عادت کرده اند همیشه بالای سفره بنشینند:)

ناشناس گفت...

دقیقا درست میگی, چپهاب خصوص)( حزب کمونیست (کارکری)
اره درست میگی دو تاش هم کارگر بودند,
خیلی حالم خراب شد, هنوز ب خودم نیامدم,

ناشناس گفت...

روزا جان
چپ ها هیچ زمان و هیچگاه طرفدارن کارگران نبودند,و نستن,
مگه الگوی انها ١٩١٧ انقلاب بلشویکها نبود,
انها اعتقاد ب نفوذ در طبقه کارگر هستن,
اصلا هیچ سنخیتی با طبقه کارگر ندارند,

Rosa گفت...

.«60ساعت از ماراتن انقلاب»
جمعه شب پس از اعتراضات بی‌نظیری که در زاهدان، سمیرم، ایذه و جوانرود برگزار شده بود، انقلابیون آماده برپایی سالگرد #هواپیمای_اکراینی درسراسر جهان بودند که رژیم بدون اعلام قبلی در سکوت 2معترض زندانی رو به قتل رسوند تا شوکی به جریان داده باشه!

شنبه صبح با این خبر شوک شدیدی به همه وارد شد و تا نیمه‌های روز هنوز جناح انقلابیون تمرکز خودشون رو بدست نیاورده بودن. اما اینبار خیلی سریع بجای عزاداری و ترس، خوشه‌های خشمشون شعله‌ور شد و شروع کردن به تهدید به انتقام و دعوت به خیابان.

عصر با حضور بر مزار قربانیان و ادای احترام و شب با سر دادن شعارهای شبانه، عزم و اراده‌ی خودشون رو برای حضور در خیابان اعلام کردن و آماده فردا شدن.
رژیم هم در حالیکه در شوک خبر تروریستی شناخته شدن قریب‌الوقوع سپاه در اروپا بود، نیروهای سرکوبش رو آماده فردا می‌کرد.

وقتی دیروز مردم برای رفتن آماده میشدن شاید حتی خودشون هم فکر نمیکردن که چنین جمعیتی خواهند شد.
حکومت هم با نیروی سرکوب بسیاری که مشخص بود از بعضی نقاط کشور به تهران فرستاده خودش رو آماده نشون میداد.
اما بازم مردم انقد اومدن که تونستن حضورشون در خیابان رو تثبیت کنن.

دیشب درحالیکه میرفت اخبار اعتراضات فضارو بگیره و نیرنگ سرد جلوه دادن خیابون رو بی‌اثر کنه، رژیم اینبار برعکس صبح شنبه، اعلام کرد قصد داره 2معترض گروگان گرفته‌ شده دیگه رو اعدام کنه تا به خیال خودش با این حرکت، اخبار تجمعات داخل و خارج رو تحت‌الشعاع التماس(اعدام نکنید)قرار بده.

اما انقلابیون با هوشیاری تمام همت کردن و مجدداً نیمه‌های شب به خیابون برگشتن و با حضوری حماسی با فریادهایی بلند و رسا، صدای خودشون رو هم به رژیم رسوندن و هم به زندانی‌های محبوس در زندان.
این برگ برنده بقدری مهم بود که باعث شد اگر حتی یک‌درصد هم فکر اعدام داشتن منصرف بشن.


حالا امروز توپ در زمین ماست و ماییم که باید قبل از حریف حرکت مناسبی بزنیم.
تمرکز روی اخبار خیابون، فراخوان برای پنجشنبه هفتم دو عزیز اعدامی، تمرکز روی اخبار اعدامیان و تمرکز روی جلسه اتحادیه اروپا در این هفته می‌تونه ما رو به دستاوردهای خوبی در هفته پیش رو برسونه.

https://mobile.twitter.com/james_bidin/status/1612457280108199940


ناشناس گفت...

با دروهای فروان,!!
تاریخ همه جنبشهای جهانی نشان از مقاومت مردم وجود داشته ,دولت ها و حاکمیت عقب نشینی داشته, روزی که مردم جلوی درب زندان رجایی شهر رفتن که رزیم اصلا فکرش را نمی یکرد, اگر مردم واقعا ب وجود وعمل اجتماعی خود واقف باشند هیچ رزیمی ,هیچ دولتی نمیتواند انها راشکست بدهند,

ناشناس گفت...

رزا جان!!

هرزمانی که با ایران صحبت میکنی, شاید باور نکنی نود درصد مردم از حاکمیت جمهوری اسلامی,متنفر هستن کسانی روی ب سیاست اوردن که وقتی گذشته ان فرد یا کسانی را در گذشته چه دیدی از جامعه داشته واقعا تعجب میکنی, همه با اعدام وشکنجه و کشتارمخالف هستن,دوستی میگفت مادرم هشتاد و پنج سال دارد,
او میگفت مادرم هر جا که میرود از اعدام و زندان صحبت میکنند هر چند شاید در حرکتهای جنبش شرکت نکنند ولی مخالف صد در صد حاکمیت هستن,
من واقعا ماندم چرا حاکمیت,متوجه این وضیعت نیست,?? یا هست ولی چاره ی جز کشتار ندارند, کوچکترین رفرم باعث سرنکونی رزیم خواهدشد,

Rosa گفت...

کوچکترین رفرم باعث سرنکونی رزیم خواهدشد,

رزا: درسته. این را سر مسئله ی حجاب می توان دید.
که کماکان مجازاتهای نقدی و زندان را بازگرداندند.
اما زنان این بار کمرشان را خواهند شکست:)

رِژیم اول انقلاب به مردان ایران رشوه داد.
برای اینکه بردگان رام و متعهدی داشته باشید، به آنان زیردستانی دهید...

اکنون نه مردان جوان می خواهند که برده باشند و برده دار زنان باشند و نه زنان به زیر برده داری رژیم و بردگی مردانشان:)

Rosa گفت...


🔴خبر عالی

حکم اعدام #سامان_یاسین لغو شد

کفیل سیاسی #سامان_یاسین یا همان #سامان_صیدی از لغو حکم اعدام او خبر دادهشتگ #IRGCterrorists از چهار میلیون و نیم گذشت. این یک رکورد در تاریخ توییتر است.
سپاه باید تروریستی شناخته شود
#مهسا_امینی

کمبود #گاز موجب تعطیلی جایگاهای CNG شده و میشود.یعنی شلوغی بیشتر پمپ بنزین ها(و احتمالا مشکل در تامین آن)و افزایش نارضایتی عمومی ناشی از فشار مالی استفاده از بنزین آزاد.
احتمال اعتصاب تاکسی داران و تجمع رانندگانی که با خودروی خود مسافرکشی یا بار جابجا می کنند

علیرضا اکبری معاون شمخوانی اعدام شد.
تاریخ دارد تکرار میشود. کاری که صدام و قذافی در اواخر حکومتشان کردند.
#مهسا_امینی
طی روزها و ماه‌های آینده ممکنه اسمهای بزرگی رو به جرم جاسوسی یا خیانت زندانی‌ و یا حتی اعدام کنند، مقامات جمهوری اسلامی متوجه جنون خامنه‌ای شدن، تقابل درون حکومت در بالاترین سطح خودش از اول شورش ۵۷ تا حالا قرار داره
خودشون ،خودشون رو سقط کنن جدال خونخوارا
دارن تو گه خودشون دست و پا میزنن

امروز چنان یادبودی برای #سیدمحمد_حسینی در سراسر ایران برگزار شد که قاتلان خوب متوجه شوند چه خانواده بزرگی دادخواه جان عزیز او از جمهوری جنایتکار اسلامی هستند.
#مهسا_امینی
کل ایران دارن برای محمد حسینی غذا پخش میکنن. همه میگن ما برادر و خواهرش هستیم.
این حجم وسیع محبت مردم به یه‌نفر واقعا بی‌سابقه‌ست

"امسال میده کشته سپاه ؛ مرگ بر کل نظام"
-فراخوان ۲۹ و ۳۰ دی-
#IRGCterrorists
#مهسا_امینی

هر سال واسه آینده‌ی خودمون کنکور میدادیم، امسال برا آینده‌ی کشورمون!
۲۹ و ۳۰

مرگ بر جمهوری اسلامی

🔥✌فراخوان 29 و30 دی ✌🔥

Rosa گفت...

حسن امیرآبادی زاده، فرمانده سرکوبگر پایگاه بسیج صدوقی حاجی‌آباد بیرجند خود به خود خنثی شد!
ما بیشماریم
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/vahid_1987/status/1613614437809651742/photo/1

شب جلوی زندان رجائی شهر به همه ثابت کرد تنها راه جلوگیری از اعدام و راه نجات حضور در خیابان است
#OpIran
#مهسا_امینی

طبق اطلاعات رسیده به حال وش حکومت قصد دارد تعدادی از نیروهایش را وارد تجمعات بعد از نماز جمعه #زاهدان کند،که این افراد پلاکاردهایی علیه شارلی ابدو در دست بگیرند و از آنها تصویر وفیلم ثبت کنند.

#نه_به_کشتن_بلوچها
#خدانور_لجه_ای
#مهسا_امینی

سختی کنکور امسال اینه که همه یک رشته می‌خوایم قبول بشیم : « مهندسی براندازی »
29 و 30 دی ماه
#IRGCterrorists
#مهسا_امینی

وزارت خزانه‌‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از لغو تحریم‌های خدمات اینترنتی و فناوری محور را برای کاربران و شرکت‌های ایرانی خبرداد.که ارائه خدمات شرکت‌هایی مانند گوگل،متا،اپل به ایرانیان نیز قانونی خواهد بود.به طور خلاصه ما نیز مثل سایر کشورها

سلام
چقدر طول می‌کشه تا عملی بشه ؟��
به زودی
مثلا از این به بعد برای اپل ایدی میتونید از شماره های ایران استفاده کنید
یعنی از این به بعد وقتی خواستیم یه آپ نصب کنیم ایران هم داره ؟ ������
واقعا همیشه فکر میکردم چرا مانباید بتونیم از ساده ترین امکانات گوشیهامون استفاده کنیم
تازه داریم جهانی بودن رو حس میکنیم البته اگه اینترنتی برامون بذارند بعد از رفتنشون

پارلمان اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه خون‌خواران ۱۶ ژانویه تصمیم می‌گیره
به‌امید تروریستی اعلام شدن جنایتکاران سپاه در پارلمان اروپا، ۱۶ ژانویه
#IRGCterrorists

ایوب شیروانی، ما به تمامی مدارک شما که طی‌ ۲۰ سال با همدستی سپاه تروریست پاسدارن پولشویی میکردید و منابع طلای کشور را خارج میکردید دست پیدا کردیم. این مدارک به ارگان‌های حامی‌ حقوق مردم ایران تحویل داده خواهد شد و ما تمامی تلاش خود را برای اخراج شما از انگلیس خواهیم کرد.
#OpIran

https://mobile.twitter.com/anonymousopiran/status/1578876821529296897

Companies behind the censorship in iran - Douran
شرکت‌های پشت فیلترینگ:
گروه دوران - فعال در حوزه های امنیت
حسین داماد ممقانی-کد ملی 1753615348
علیرضا عابدی نژاد-کد ملی 0491500998

https://mobile.twitter.com/anonymousopiran/status/1573337537418260481/photo/3


دیتابیس دیجیکالا حاوی میلیونها اطلاعات کاربران ایرانی به همراه شماره کارت و اطلاعات بانکی کاربرها، کد ملی و غیره میباشد. منتظر مسؤلین دیجیکالا هستیم تا ببینیم برای این انقلاب چه کار کرده‌اند. زیاد فرصت ندارید.

دیتابیس سایت دیجیکالا توسط Anonymous هک شد.

Special thanks: @anon_met


We Are Anonymous
We Don't Forget
We Don't Forget
Expect Us!
#OpIran

Rosa گفت...دکتر جبلی پزشک معالج شیخ حسن نصراله نیز هست و بارها برای بررسی ، جراحی و معالجه ی او به لبنان سفر کرده

https://mobile.twitter.com/Nika11111111114/status/1229761299485282304

اون بیشرف زن چادری پرس تی وی کنار اون چه غلطی میکنه. و اینکه من همش فکر میکنم سید خرس اله ایران هست.
#مرضیه_هاشمی کارمند پیمان جبلی بوده در شبکه ی برون مرزی پرس تی وی خب
یه عده ای رو نزاشتی بچه های فلسفی و دختر صدر!مشاور اسبق خامنه ای .نیلوفرصدر ...منصور پورجم. و یه چند تا اسم دیگه که الان یادم نیست!
حسن خرس الله در تهران زندگی میکنه و سالهاست از ترس موساد در لبنان نیست.
دکتر محمد جبلی رییس بخش جراحی بیمارستان خاتم ، بیمارستان شریعتی و از سهامداران مجموعه بیمارستانی غیرانتفاعی محب مهر است
در این مجموعه معمولا مراقبت های ویژه از فرماندهان و اعضای ارشد حزب الله البنان و سایر گروه های تروریستی وابسته به سپاه انجام میپذیرد،
دکتر محمدجبلی

محمد امین برادرزاده ی دکتر #پیمان_جبلی معاون برون مرزی صدا و سیما ، سفیر سابق ایران در تونس ، مدیر دفتر سابق شبکه العالم در بیروت ، معاون رسانه ای شورای عالی امنیت ملی ،
استاد و تحصیل کرده در دانشگاه امام صادق نیز بود
پسر دکتر محمدجبلی،عضو قدیمی سپاه پاسداران،فوق تخصص جراحی قلب و عروق ورودی به دانشگاه پزشکی،بعداز انقلاب فرهنگی همرزم و دوست قدیمی دکتر مصطفی محقق عضو ارشد نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه پزشکی

محمد امین برادرزاده ی دکتر #پیمان_جبلی معاون برون مرزی صدا و سیما ، سفیر سابق ایران در تونس ، مدیر دفتر سابق شبکه العالم در بیروت ، معاون رسانه ای شورای عالی امنیت ملی ،
استاد و تحصیل کرده در دانشگاه امام صادق نیز بود

https://mobile.twitter.com/Nika11111111114/status/1229761268615188482

توله هاشونو می فرستند برن غرب
جوونای ما رو میذارن توی قبر

#میثم_جبلی
#مقداد_جبلی
#پیمان_جبلی

یارو اومده کانادا مونده یه وقت بیرونش نکنند الکی نقش مخالف گرفته نخ از داداشش بد گفت نه از نظام

#میثم_جبلی و #پیمان_جبلی ها بادست خونين بسيارند كه فرارميكنندتابرادر و خواهر و پدر خودرااز روبرو شدن با قانون ايران آزاد نجات دهند. #ساشا_صبحانى يكى ديگر از اين اشخاص بود.
از خود بپرسيد: چرا على دايى ها ممنوع خروج هستند،اما سران ج.ا خانوادهاى آنها در حال فرار و پناهندگى درغرب��

مجله تایم از پناهنده شدن برادر پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی خبر داد

��مجله #تایم_آمریکادر مصاحبه ای با #میثم_جبلی برادر #پیمان_جبلی رئیس فعلی صداوسیما
از پناهنده شدن میثم خبر داده است
��این نشریه آمریکایی نوشت:
میثم جبلی بعد از حادثه هواپیمای اوکراینی و قربانی شدن برادرزاده‌اش، چنین تصمیمی گرفته است

واکنش رئیس #صداوسیما به #پناهنده شدن برادرش

#پیمان_جبلی رئیس سازمان صداوسیما:
اظهارات برادرم را دیدم؛ نمی‌دانم چقدر از این حرف‌ها ارادی و تحت اختیار است.

این اتفاقات، چیز جدیدی نیست و در گذشته هم بوده و طبیعت این مسیر، ریزش‌ها و رویش‌ها است.

ناشناس گفت...

جرا قبرهای بهشت زهرا کرایه ی نیست????
من نمیدانم بعذاز مردن من چه چیزی اتفاق میافند???
قبرها از بهترین جا از یک میلیارد شروع تا صد میلیون کمی زیاد کمی کم,
من قبل گفنه بودم زندکی در زنده بودن گرفته تا مردن طبقاتی است
من نمیدانم مثلا اگر من را بعد از مردن اتش و یا یک شکلی دیکر نابود کنند چه جیزی اتفاق میافتد,??

ناشناس گفت...

دکان مسلمان ها در هر زمینه ی فعال است,
ای ملت دست این جانیان را از مردن از ازدواج از همه چیز کوتاه کنید دیگر بس است !!
این جماعت فرصت طلب از هر چیز پول در میاورند از فروش قبر کرفته از گلوله تا اخرت شما,!!

Rosa گفت...

بفرمایید تراپی ظهر جمعه‌ای😅
معترضان زاهدانی از خجالت یک رأس بسیجی لباس شخصی در میان.
بزودی قسمت بقیه هم خواهد شد!
#بلوچستان
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/james_bidin/status/1613862152737263616?cxt=HHwWgMDQpfnEy-UsAAAA

IRAN
REV✊🏻LUTI✊🏻N
W👸🏻MEN L🌱FE FREED🕊M

فراخوان ۲۹ و ۳۰ دی رو ویروسی کنید.
#مهسا_امینی

سپاه تروریست
#IRGCterrorists


این سیل نیست که بمونی توی خونه تا کشته نشی، این زلزله‌ست! باید بیای بیرون تا زنده بمانی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/cheragh_aseman/status/1613864528491446273/photo/1

خاش بپاخاست
#بلوچستان

https://mobile.twitter.com/balo0chgirl/status/1613864330843328512

باز جمعه شد و باز #زاهدان قلب انقلاب است.
خامنه‌ای، هیچ وقت فکر میکردی نماز جمعه کابوست بشه؟!
درمانده، به پایان سلام کن...

https://mobile.twitter.com/SaeedHafezi631/status/1613910652992786432

همه‌ی تروریستا، سپاهی نیستن
اما همه‌ی سپاهیا، تروریستن!

《رژیم داریم سپاهی نه جان داریم نه جایی》
《ھَک نا ھکیں ادا زندگی سکیں ادا》
ترجمه؛حق ناحقه اینجا زندگی سخته اینجا
(اشاره به نسل کشی و تبعیض و ظلم و ستم شدید ج.ا در بلوچستان)
۲۳دی۱۴۰۱

جمعیت زاهدان هر هفته داره بیشتر میشه، به امید روزی که چند برابر این جمعیت کف خیابان‌های تهران و جشن آزادی
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/mamadporii/status/1613954055818059776

سوختم چون سوخت‌بر بودم
تیر خوردم چون بلوچ بودم
#مهسا_امینی

https://mobile.twitter.com/cheragh_aseman/status/1613866920855347200/photo/1

این قوم از رقص تا اعتراضشون عمیق و تاثیرگذاره..چطوری گذاشتن که که ما این‌همه سال نبینیمشون؟ چقدر ما ملت ایران محروم بودیم از همدیگه

چقدر حرفاشون عمیق و قشنگه 🥲💔
هموطن عزیزم آزادی حق شماست ♥️

اون همه چشمای قشنگ

https://mobile.twitter.com/Anonymousnn3/status/1613832585385320448/photo/1

برای تمام چشم های از دست رفته.
#مهسا_امینی

همچون هفته های قبل #زاهدان در جوش و خروش قیامی دوباره است

همزمان ایران یکپارچه آماده قیام ۲۹ و ۳۰ دی
و تجمع ایرانیان در استراسبورگ و سایر شهرهای دنیا است

نباید روز زن /مادر رو تبریک بگیم به چند دلیل :
- فاطمه زهرا در سن نه سالی ازدواج کرده و بچه دار شده و هجده سالگی فوت شده خودش قربانی کودک همسری /کودک مادری هست
- فاطمه زیر 18 سال بوده و زن محسوب نمیشده اینجا فقط بخاطر افسانه ی پرده بکارت بهش میگن زن،

احمد کشوری، مامور فرماندهی انتظامی ساوه خودکشی کرد :)
منبع: رسانه‌های خودشون

کلیه ادارات، مدارس. بانکها و دانشگاههای استان تهران فردا تعطیل شد 😂😂😂
هشتگ زمستان سخت اروپا رو بکن تو کونت عرزشی عن‌مغز

مدارس مشهد گیلان سمنان قم سیستان فردا تعطیلن ‌. مدارس و ادارات اصفهان هم فردا تعطیلن .
البته همه این شهر ها جزو کشور سوئد هستند و تو کشور جمهوری اسلامی همه چی امن و امانه بچه ها.
#مهسا_امینی

جمعه هفته‌ی پیش اینموقع داشتیم این ویدیو رو میساختیم. هنوز تموم نشده بود و وسطش بودیم که صبح شنبه خبر اومد جان مهدی و محمد رو گرفتن. و حالا جان #محمد_بروغنی و بیشتر از اون جان #محمد_قبادلو به‌شدت در خطر است.

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1613933113859796994?cxt=HHwWhMDT7bbn6-UsAAAA

براي سرنگوني خامنه ای تروريستاون لحظه که اسم محمد رو برای این ۴ عزیز انتخاب کردن هیچ وقت فکرشو نمیکردن همون دین و آیین جون بچه هاشونو میگیره
لعنت بهت جمهوری اسلامی
لعنت بهت که این همه خانواده رو داغدار کردی و هنوز از گرفتن جون جوونا سیر نشدی

لعنت به جمهوری خونخوار اسلامی.
#محمد_قبا‌دلو
#محمد_بروغنی

من خیلی نگران #محمد_قبادلو هستم،فردا شنبه است و کیان و آزادی رو هم شنبه بدون خبر قبلی کشتن.
کاش خانواده و اقوام و دوستاش با ماشین دور و بر زندان رجایی شهر و مسجد جامع پرند جوری که تابلو نشن بچرخن،اگه یه وقت دیدن خبریه یه ندا بدن مردم بریزن اونجا،باید کشیک داد، وگرنه مثل بقیه میشه

جان #محمد_بروغنی و بیشتر از اون جان #محمد_قبادلو به‌شدت در خطر است.

محمد بروغنی مگه نگفتن حکمش دیگه اعدام نیست؟

برای آزادی
#IRGCterrorists
#مهسا_امینی


Rosa گفت...

استاندار البرز : گاز نداریم ناموسا اداره ها و بانک ها شنبه تعطیله.ادارات تهران هم فردا تعطیل شد.

آذربایجان شرقی هم اضافه کنید .
مدارس البرز هم اضافه کنید به این لیست .

نمیتونن استخراج کنن

بد شد که!😂😂
گنده گوز خاومیانه رید

خیلی اسکل تشریف دارن اداره تعطیل میشه سیستم گرمایش رو که خاموش نمیکنن

تبریز فردا مدارس تعطیل و امتحان ها لغو شده دانشگاه آزاد هم همینطور

دیگه خودشون کشورو رو به اعتصاب بردن
فقط دیگه بیایم خیابون، تمومه ماجراشون
#اعتراضات_سراسری

گاز تمام پاساژهای بزرگ‌ تهران قطع شده😂 فود کورت پاساژا خیلی غذاها رو نمیتونن بدن به مردم .سگ لرز شده پاساژا .گنده گوز خاورمیانه در زمستان سخت گیر کرده.

برای اولین بار توی عمرم دیدم تمام رستورانای فرحزاد امروز بسته بودن. سگ سرما شد ج.اسهالی رید به خودش 😂✋🏼.

اصفهانم اضافه کن
اصفهانم مدارس مجازی شنبه اون هفته هم دو روزکل ادارات وبانک ها تعطیل بود و به جز روز یکشنبه بقیه روزها مدارس تعطیل بود

لرستان هم گازشون رو گفتن فردا و پسفردا میخواد قطع بشه مدارس هم به احتمال خیلی زیاد تعطیل...
مدارس استان اردبیل به کل تعطیلنننن

عملا وارد اعتصابات اجباری شدیم کارخانه ها هم تعطیل شدن
#مهسا_امینی
مملکتی رو با سوء مدیریت شون نیمه تعطیل کردن سگ برینه به این نظام

خب با این تواصیف ج ا خودش اعتصاب اعلام کرده چطوره ما هم اعتراض اعلام کنیم ؟ چطوره بازار و کامیون داران هم به اعتصاب بپیوندن #مهسا_امینی

زمستان سخت اروپا
مدارس گیلان را برای بار دوم تعطیل کرد
چهارشنبه۲۱ دی
شنبه ۲۴ دی
یکشنبه ۲۵ دی

گیلانم دانشگاهها تعطیل شد
مازندران و تهران هم فردا تعطیله


اینجوری که معلومه، اینا جان سالم از این زمستون سخت بدر نمیبرن😉
#IRGCterrorists‌

Rosa گفت...

#مجید_کاظمی محکوم به اعدام ساعاتی پیش به انفرادی منتقل شد. همچنین او فردا قرار ملاقات داشته که آن هم لغو شده است. حکم اعدام مجید در دیوان تایید نشده است! جمهوری‌اسلامی میخواهد بر روی پرونده‌ی سراسر دروغ ⁧#خانه_اصفهان⁩ سرپوش بگذارد. نگران جان عزیزانمان هستیم.
#OpIran


https://mobile.twitter.com/anonymousopiran/status/1614000219003277344/photo/1

#مجید_کاظمی میگه هی زدنمون گفتیم باشه گفتیم ما بودیم ، همه حرفام از شکنجه بوده
طبق مستندات ساده ای که پیج ۱۵۰۰ تصویر ارائه کرده هیچ مدرکی علیه این بچه ها نیست و بر اساس اعترافات اجباری و شکنجه میخوان اعدامشون کنن
جان محکومین پرونده #خانه_اصفهان در خطر است

تناقضات: حکومت بیش از هرموقع دیگری در گزارش‌های مختلف اصرار دارد تا به مخاطب القا کند ۲۵ آبان در #خانه_اصفهان نیروهای بسیج و پلیس مسلح نبوده‌اند.
اما بسیجی‌ای که ادعا میکنند آنجا مجرو‌ح شده می‌گوید آن‌شب به آنها دستور داده‌اند فقط کسانی که سلاح دارند در آن ماموریت شرکت کنند.

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1613925793352282112

صدای مجید کاظمی محکوم به اعدام از زندان: هرچه گفتم زیر #شکنجه بوده است.
جان مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه محکوم به اعدام در پرونده #خانه_اصفهان به‌شدت در خطر است.

پرونده‌ی خانه اصفهان: در این رشته‌توییت به بخش کوچکی از تعداد دفعاتی که جمهوری‌اسلامی سناریو و پرونده‌سازی‌اش را تغییر داده تا سه بیگناه را به اعدام محکوم کند، می‌پردازیم.
اول، خبرگزاری فارس،:
«دو نفر موتورسوار» نیروهای مدافع امنیت را به رگبار می‌بندند. | ۱

دوم، خبرگزاری تسنیم با انتشار اطلاعیه‌ی روابط عمومی سپاه، سناریوی فارس را از دو موتورسوار به شش نفر با سه موتورسیکلت تغییر میدهد و میگوید آنها پایگاه بسیج را به رگبار بسته‌اند. | ۲

سوم: جان‌نثاری، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در مصاحبه با صدا و سیما، سناریوهای پیشین را از دو موتورسوار و سه موتورسیکلت به یک موتورسوار تغییر میدهد. | ۳

چهارم: روابط عمومی سپاه، بیانیه‌ی منتشر شده از تسنیم و حمله به پایگاه بسیج را تکذیب می‌کند. | ۴

پنجم: برادر محسن حمیدی، بسیجی‌ای که میگویند آن شب کشته شده سناریوهای پیشین را تغییر میدهد و در مصاحبه‌ای میگوید «یک پژو ۲۰۶ و دو موتورسوار» آنها را به رگبار بسته‌اند.

تعداد ضاربان و وسیله‌ی نقلیه‌ی آنها حداقل پنج بار در این سناریوی دروغین تغییر کرده است. | ۵

اینها تنها یک بخش از تناقضات پرونده‌ی #خانه_اصفهان است و بخش‌های دیگر را هم منتشر خواهیم کرد. از صفر تا صد این سناریو دروغ محض است و کاملا واضح است که جمهوری‌اسلامی بارها داستانش را تغییر داده تا طناب دارش درنهایت دور گردن مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی جای بگیرد. | ۶

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1612762182709657601

شاهین شهر و خانه اصفهان خار چشم ج.ا هستند .
و #توماج_صالحی بختیاری ساکن شاهین شهر .
این دو منطقه در استان بشدت در اعتراضات حضور داشتند و عاشق توماج هستند .

خود مفصل بخوان از مجمل !
#مهسا_امینی


"خانه اصفهان" هم اسم یه محله‌ست تو شمال اصفهان، منظور یک خونه مسکونی نیست

امروز مجيد كاظمی رو به انفرادی منتقل کردن؛ دوشنبه مجید کاظمی، #صالح_میرهاشمی و #سعید_یعقوبی برای پرونده‌ای با عنوان «خانه‌ی اصفهان» به اعدام محکوم شدند.
با توجه به اینکه از صالح و سعید خبری نیست و مجید در انفرادیه این افراد به شدت در خطر اعدامن
لطفا هر کمکی به ذهنتون می‌رسه بکنید

برای طناب دارشون دنبال گردن میگردن 😔

#مهسا_امینی

Rosa گفت...

به دنبال اتهامات اخیر بر علیه علی رضا اکبری معاون علی شمخانی به جرم جاسوسی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و حکم اعدام وی هر اطلاعاتی از وی در دست دارید بر حسب موثق بودن تا سقف 10000$ خریداری میشود. اطلاعاتی مانند:

1. مکان اسارت وی
2. جزییات پرونده وی
3. وضعیت جسمی وی

https://mobile.twitter.com/MMUnforgiveNII/status/1613992373884682241


مگه نگفتن اعدام شده
هنوز تاییدش نکردن
خانواده ش تکذیب کردن

کلا سیاسی ها رو میبرن اوین ولی اعدامشان رو نمیدونم کجا انجام میشه

هر کی اطلاعات اونو به شما بده خودش به عنوان جاسوس دستگیر میشه و میره جایی که اون هست.

اگر کاربر وی پی اِن 20Speed هستید همین الان برید کل سیستمی که روی اون نصبش کردید رو فکتوری ریست کنید. گویا شرکت Bitdefender اخیرا این نرم افزار رو که بیش از ۱۰۰ هزاربار تنها از گوگل پلی دانلود شده بعنوان یک #بدافزار شناسایی کرده!

دیروز شرکت @Bitdefender
گزارشی درباره یک جاسوس‌افزار ایرانی منتشر کرد که در پوشش وی‌پی‌ان، اطلاعات خصوصی مردم شامل عکس‌ها، اسناد و گذرواژه‌ها رو می‌دزده. توی این رشته‌توییت درباره‌ش بیشتر توضیح می‌دم/۱

https://mobile.twitter.com/arashzd/status/1613610270563405824

فردا شنبه تهران هم تعطیل شد، این جلساتی که میزارن تا تصمیم بگیرن برای اضافه‌کاریه
گاز ندارن برق ندارن عرضه ندارن حیا ندارن فقط وقیح هستن
#مهسا_امینی

Rosa گفت...

دومین کشور دارنده گاز؛ گاز نداره

اما

اسلحه داره
اشک آور داره
شوکر داره
بیشرف داره
و...

زمستان سرد قرار بود واسه اروپا باشه نه مشهد...


الان فیلم شعارشبانه دیشب تهرانپارس رو دیدم، از شیپور هم استفاده کردن، دمشون گرم
شعله‌های اعتراض نباید خاموش بشه.
#مهسا_امینی

جان #مجید_کاظمی در خطر است.

منابع حقوق‌بشری می‌گن به سلول انفرادی منتقل شده.

به مجید حکم اعدام دادن، نگذاریم رژیم او را بقتل برساند

کنار خانواده‌ش باشیم

#مهسا_امینی


مجید کاظمی از ظهر جمعه به انفرادی منتقل شده است. خانواده‌اش مقابل زندان رفته و در آنجا مسئولان زندان گفته‌اند پس از چند ساعت انفرادی او را به بند عمومی منتقل کرده‌ایم. اما اعتمادی به آنها وجود ندارد وخانواده همچنان نمیتوانند قطعی تایید کنندکه #مجید_کاظمی از انفرادی خارج شده است

فردا شنبه اس و روز اعدام

لطفا هر کسی که شرایطش رو داره بلند شه با خانواده و دوستانش بره جلوی زندان حضور داشته باشه.

اصفهانی ها بریزید بيرون

زندان دستگرد

فردا اصفهانم کامل تعطیله و نت هام ضعیفه خدا رحم کنه😔

Rosa گفت...

بسیج پلیس را کشت، سه شهروند به اعدام محکوم شدند
 
صدور حکم اعدام برای سه تن از معترضان اصفهان و پخش گزارشی از صداوسیمای جمهوری اسلامی د‌رمورد دلایل صدور این حکم، ابهام‌های فراوانی را در‌مورد این پرونده به وجود آورده است.
 
به گزارش ایندیپندنت فارسی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی، به‌اتهام «محاربه» و تشکیل گروه مسلحانه به اعدام محکوم شده‌اند. صداوسیمای جمهوری اسلامی با پخش اعترافات اجباری از این افراد مدعی شد که این افراد اسلحه گرم به همراه داشته‌اند و با آن به سمت ماموران انتظامی تیراندازی کرده‌اند، اما روایت‌های منتشر شده از روز حادثه حکایت از آن دارد که نیروهای بسیج به‌صورت تصادفی نیروهای پلیس را هدف قرار داده‌اند.
 
صالح میرهاشمی، از معترضان محکوم به اعدام در این پرونده که به نام «خانه اصفهان» شناخته می‌شود، در تماسی تلفنی با مادرش از زندان دوباره اتهام‌های مطرح‌ شده علیه خود‌، ازجمله به ‌همراه داشتن اسلحه را رد کرده است.
 
او می‌گوید سایر متهمانی که در دادگاه علیه‎ او شهادت داده بودند، بعدا به او گفته‌اند که تهدید شده بودند تا علیه او اعتراف کنند.
 
او در این فایل صوتی می‌گوید: «به آخونده هم گفتم ای کاش یک ترقه زده بودم. من دلم می‌سوخت برای ماشین‌هایی که زن و بچه و پیرمردها در آن بودند و داشتم آن‌ها را رد می‌کردم.»
 
صالح میرهاشمی، مربی کاراته به‌عنوان متهم ردیف اول در پرونده موسوم به خانه اصفهان معرفی شده است. او در روز ۲۵ آبان در اعتراضات فلکه نگهبانی خانه اصفهان دستگیر و در روز ۱۹ دی در حکمی در دادگاه انقلاب اصفهان به‌اتهام محاربه از طریق كشیدن سلاح كلت كمری، تشكیل و اداره گروه‌ مجرمانه و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی‌، به اعدام و به‌اتهام عضویت و همكاری با سازمان مجاهدین‌، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
 
به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان‌، یکی از نزدیکان او گفته است: «او را ۴۵ روز در انفرادی نگه ‌داشتند، خواهرش را به گروگان گرفتند، شکنجه روانی و جسمی دادند، با تهدید همسر و پدرش، دنده‌ها و دندان‌هایش را شکستند تا اعتراف اجباری بکند.»
 
صالح در دادگاه با رد اتهام شلیک به ماموران می‌گوید که در روز حادثه به هیچ ماموری شلیک نکرده و اسلحه‌ای در اختیار نداشته است. همچنین در فیلم‌هایی که در دو ماه گذشته از روز حادثه منتشر شده است، هیچ نشانی از تیراندازی یا حمل سلاح دیده نمی‌شود. گزارش‌ها حاکی است که طی این مدت، نیروهای امنیتی بارها برای پیدا کردن مدرک جرم، به خانه صالح میرهاشمی مراجعه کرده‏‌اند. کمیته پیگیری نیز اعلام کرد که گزارش‌هایی را دریافت کرده است که نشان می‌‎دهد در شب حادثه گروهی از ماموران بسیجی در همین محل، به‌قصد حمله به معترضان شروع به تیراندازی کرده‏‌اند، در حالی که در همان زمان در سمت دیگر خیابان گروه‌ دیگری از نیروهای امنیتی در مسیر تیراندازی قرار داشتند.

Rosa گفت...


 
صفحه ۱۵۰۰ تصویر نیز از ایرادها و تناقض‌های بسیار در این پرونده خبر داد. بر اساس این گزارش، تعداد ضاربان و وسیله نقلیه آن‌ها حداقل پنج بار در سناریوهای مختلف اعلام شده در خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت، تغییر کرده است.
 
یک شاهد عینی در گفت‌وگو با کمیته پیگیری ‎اعلام کرد: «اون شب من و چند نفر از دوستان در منطقه خانه اصفهان به جمع معترضان پیوستیم و در حال شعار دادن بودیم، عده‌ای از نیروهای بسیجی لباس شخصی موتورسوار از یک خیابان فرعی به‌قصد محاصره معترضان به مردم نزدیک شدند، با دادوفریاد کردن، معترضان اطراف را از حضور این دسته از لباس شخصی‌ها آگاه کردیم و من و جمع دیگری به کنار خیابان و کوچه‌های اطراف پناه بردیم. از کنار خیابان دیدم که این دسته از موتوری‌های بسیجی شروع کردند به سمت مردم تیراندازی کردن بدون اینکه متوجه باشند درست در روبروی آن‌ها در سمت دیگر معترضان، گروهی از نیروهای امنیتی مستقر‌ند. من ندیدم کسی تیر بخورد، ولی همان موقع به دوستم که در کنارم بود گفتم این‌ها دارند به سمت نیروهای خودشان شلیک می‌کنند و معلوم است هماهنگی بینشان نیست. شب که به خانه برگشتم خبر کشته شدن چند نیروی سرکوب را در اخبار شنیدم و به یاد صحنه تیراندازی نیروهای سرکوب به سمت هم افتادم. همان موقع به دوستم زنگ زدم و اون هم فکر من را تایید کرد.»
 
این روزها علاوه بر اصفهان، مازندران و زاهدان که خبرهایی از صدور احکام محاربه و اعدام از آن‌ها شنیده می‌شود، استان گیلان نیز با سرکوب گسترده، حبس‌های طولانی‌مدت و صدور احکام محاربه و افساد فی‌الارض به سر خط خبرها تبدیل شده است. بر همین اساس، جان هفت تن از معترضان بازداشت شده در استان گیلان در خطر است و آن‌ها طی دوره بازداشت، به «محاربه، افساد فی‌الارض و احتراق عمدی» متهم شده‌اند که می‌تواند به صدور حکم اعدام علیه آن‌ها منجر شود.
 
مجید شب‌دینی، ماکان داوری، امیرسالار مستاجر رحمانی، آرمان یکتا فلاح آبادی، رحمت نوروزی، امید بهرامی گور ماسوله و قاسم جهانگیر، هفت معترضی‌اند که در شهرهای مختلف استان گیلان بازداشت شده‌اند و همچنان در بازداشت موقت قرار دارند.
 
مجید شب‌دینی پاشاکی پس از اعتراضات گسترده شامگاه ۱۲ آبان در شهر لاهیجان، بازداشت شده است. شامگاه پنجشنبه دوازدهم آبان در اعتراضات مردم لاهیجان، یکی از معترضان به نام عرفان زمانی با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد و در‌پی آن درگیری‌هایی در این شهر رخ داد که در اثر آن یک بسیجی به نام حمید پور نوروز، با سابقه حضور در جنگ سوریه، کشته شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن به بازداشت مجید شب‌دینی و شماری از دانش‌آموزان دختر و جوانان شهر لاهیجان اقدام کرد و در ادامه، این جوان ۲۲ ساله را به دست داشتن مرگ حمید پور نوروز متهم کرد.
 
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های علی (ماکان) داوری، شهروند ساکن لنگرود و محبوس در زندان ازبرم لاهیجان نیز روز شنبه ۳ دی، در شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت برگزار شد که خبری از جزئیات این جلسه منتشر نشده است. ماکان داوری پیش از این در جریان خیزش سراسری بازداشت و با اتهام‌هایی همچون محاربه و افساد فی‌الارض مواجه شده است.
 
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، هیچ‌یک از این افراد حق انتخاب وکیل را ندارند و دادگاه‌های آن‌ها بدون رعایت حداقلی‌ترین اصول دادرسی در حال برگزاری است.

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260483

 ‏تناقضات: حکومت بیش از هرموقع دیگری در گزارش‌های مختلف در مورد واقعه "خانه اصفهان"

تناقضات: حکومت بیش از هرموقع دیگری در گزارش‌های مختلف اصرار دارد تا به مخاطب القا کند ۲۵ آبان در ‎#خانه_اصفهان نیروهای بسیج و پلیس مسلح نبوده‌اند.
اما بسیجی‌ای که ادعا میکنند آنجا مجرو‌ح شده می‌گوید آن‌شب به آنها دستور داده‌اند فقط کسانی که سلاح دارند در آن ماموریت شرکت کنند.


https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=260499

Rosa گفت...

رادیو فردا - علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی و از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی که به جاسوسی متهم شده بود، اعدام شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه، ۲۴ دی‌ماه، اعلام کرد که حکم اعدام آقای اکبری «به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» اجرا شده است.

مهدی اکبری، برادر علیرضا اکبری، به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که برادرش در تیرماه سال ۱۳۹۸ به دعوت علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به ایران بازگشته و از همان ابتدا «در چتر امنیتی وزارت اطلاعات قرار گرفته و بازجویی‌ها از او در خانه‌های امن وزارت اطلاعات و هتل‌های مختلف آغاز» شده است.

در اطلاعیه رسمی قوه قضاییه در روز شنبه آمده است که آقای اکبری «برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ یورو، ۲۶۵.۰۰۰ پوند انگلیس و ۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا» جاسوسی کرده است.

در فایل‌های صوتی که در چند روز گذشته، از جمله به دست بی‌بی‌سی، منتشر شد، علیرضا اکبری اتهام جاسوسی را رد می‌کند.

خانواده آقای اکبری و مقامات رسمی ایران در سه سال گذشته درباره بازداشت او و اتهاماتش هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نکرده بودند.

مریم اکبری روز سه‌شنبه، ۲۰ دی‌ماه، به بی‌بی‌سی فارسی گفت همسرش را که از سال ۹۸ بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده است به سلول انفرادی برده‌اند و به او هشدار داده‌اند که این هفته درباره‌اش تصمیم می‌گیرند و به همین دلیل وی تصمیم گرفته موضوع را پس از سه سال رسانه‌ای کند.

Rosa گفت...

امسال سال خونه
سید علی (ببخشید تروریست) سرنگونه
#سرابله - ایلام ۲۳ دی‌ماه
#مهسا_امینی

https://twitter.com/kayvanrassooli/status/1614212081158619137

ایلامی فره دوست دیرم 💚
#ایلام

امسال شاهد خفن ترین کنکور در تاریخ خواهیم بود✌🏻
شنیدم کل بچه ها تو رشته سرنگونی قراره کنکور بدن ن؟

#فراخوان_۲۹_۳۰_دی
#IRCGterrorists
#مهسا_امینی

« فراخوان ۲۹ و ۳۰ دی »
یادتون باشه این فراخوان برای همراهی خانواده ها داده شده.
به هیچ عنوان داخل حوزه تجمع نکنید بعد از اتمام کنکور در کنار خانواده ها باشین و حتما لباس اضافه همراهتون باشه چون اطلاعات و رنگ لباس هاتون با دوربین ثبت میشه.
#مهسا_امینی


محققین امنیتی شرکت بیت دیفندر اعلام کردند جاسوس افزاری در قالب VPN به نام 20Speed VPN در حال سرقت اطلاعات و جاسوسی از کاربران ایرانی میباشد. این VPN از طریق سایت رسمی آن http://20speed.co فروخته می‌شود.

https://twitter.com/3ackd0or/status/1614017105082437657?cxt=HHwWssC-na6AkuYsAAAA

جدی‌ترین مسله امنیتی که کاربران باید توجه ویژه‌ای بهش کنن استفاده از VPN ها و نرم‌افزارهابیه که حامعه ایران برای دور زدن فیلترینگ بهش نیاز داره!

همین مهم عامل سواستفاده بویژه سایبری‌چیا برای شناسایی و دزدی بسیار آسون از قربانی شده!

حواستون باشه!

دریافتی: تعطیلی ادارات ادامه دارد!
رژیم درمانده و مفلوک هر روز وضعیت فاجعه‌بارتری را تجربه می‌کند. حالا وقت خیابان است…

خوب درساتون رو بخونین که کنکور داریم!!!
#مهسا_امینی

Rosa گفت...

🔴 #سهیل_عربی، زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی آنارشیست، صبح ۱۲ دی ۱۴۰۱ با ضرب و شتم شدید ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
سهیل پیشتر بارها توسط مزدوران تهدید به بازداشت شده بود.

#مهسا_امینی

https://twitter.com/SedayeShahrivar/status/1610153374485475329?cxt=HHwWgsDTgdL9tNgsAAAA

⁧ #لیلا_حسین_زاده⁩

⁧ #لیلا_حسین_زاده⁩ پس از تحمل ۵ ماه حبس، لحظاتی پیش از زندان اوین آزاد شد

دوشنبە ۱۹ دیماە

#مهسا_امینی

https://twitter.com/PanahiRafiq/status/1612473477872685062?cxt=HHwWjMC4pbeF1OAsAAAA

امشب #نازیلا_معروفیان دختر سقزی، با قید وثیقه بعد از ۷۰ روز بازداشت، آزاد شد
#مهسا_امینی

https://twitter.com/Mojtabapacino/status/1612494799818395667

پروژه نخ نمای جمهوری اسلامی در ازای کشتار تعدادی زیاد از جوانان ی چند نفری آزاد می‌کنه اونم با اخاذی هنگفت

باید زود بره آزمایش خون بده ، خیلی مهمه این قضیه
دورش بگردم چی گذشت توی این هفتاد روز بهش
#مهسا_امینی

تو پرونده «خانه اصفهان» سه معترض به اعدام محکوم شدن، از الان باید صداشون باشیم.
#OpIran
#StopExecutionsInIran

پرونده‌ی خانه‌اصفهان پر از اتهامات ساختگیه. صدای این سه جوان بیگناه باشیم:
#مجيد_كاظمی
#سعید_یعقوبی
#صالح_میرهاشمی

#مجيد_كاظمی در اصفهان کارگاه مس سازی داره و اکثرا در منطقه شاپور میشناسنش. دو سال پشت سر هم مس ساز برتر اصفهان شده.اکثرا نیروهایی که باهاش کار می کنند افرادی هستند که به تازگی ترک اعتیاد کردند و مجید براشون اشتغال زایی کرده.
#MajidKazemi

بنا به اطلاع دوست جانباز #مهدی_کرم_آشتیانی، بعد از گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز بالاخره به خانواده او اطلاع داده شد که مهدی فوت کرده (کشته شده) و برای تحویل جنازه به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند. بعد از مراجعه متوجه می‌شوند که صورتش پر از ساچمه بوده، پیکر مهدی به دلیل ماندن زیاد در سردخانه تحلیل رفته بود و به گفته این دوست جانباز مهدی، چشم‌هایش تخلیه شده بود. نیروهای امنیتی اما سعی کردند از خاکسپاری ممانعت کنند و در نهایت با اخذ تعهدهای مختلف، چهارشنبه ۲۱ دی پیکر #مهدی_کرم_آشتیانی با حضور گسترده نیروهای امنیتی در قطعه شهدا بهشت زهرا خاک سپرده شد.

https://twitter.com/FSeifikaran/status/1613997761334022159?cxt=HHwWnsC4ibSaieYsAAAA

مهدی کرم‌آشتیانی، متولد ۱۸ فروردین ۱۳۵۱ و کارمند شرکت واحد تهران، از روز شنبه ۹ مهر ناپدید شده است. مهدی وقتی با خودروی شخصی‌اش از مقابل دانشگاه علم و صنعت عبور می‌کرد برای دانشجویانی که شعار می‌دادند بوق زد👇

https://twitter.com/FSeifikaran/status/1605172300084805632

هشتگ #IRGCterrorists نزدیک به 8 میلیون توییت رسیده
#مهسا_امینی

مقابل در زندان رجایی‌شهر چندین ماشین گارد ویژه و
آمبولانس ایستاده است. فردا پنجشنبه است و یادمان باشد که محسن شکاری را هم یک پنجشنبه در این زندان کشتند. حکم اعدام محمد قبادلو ٢٢ ساله در دیوان رژیم تروریست تایید شده و جانش درخطر است. محمد را تنها نگذاریم.

فزایش تسویه حساب‌های داخل سازمانی در رژیم.
مدیر مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی برکنار شد.
گفته می‌شود، پرسنل این مرکز در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب زده‌اند و سایت این سازمان برای چهارمین روز متوالی از دسترس خارج شده است.
#OpIran

https://twitter.com/anonymousopiran/status/1614249046977413121?cxt=HHwWgoDQgZS9--YsAAAA

کنکور جسارت و امید و اتحاد برای ایران آزاد
زمان: ۲۹ و ۳۰ دی ماه برگزار می شود
محل آزمون: خیابانهای شهر

Rosa گفت...

جان دست کم ۹ بازداشتی گیلان درخطر است و آنها با اتهامات سنگينی از جمله محاربه،افساد و احراق عمدی اماکن مواجه اند.
#یوسف_مرادی ،#مجید_شب_دینی #کیوان_صفرنیا ، #آرمان_یکتا_فلاح_آبادی ، #ماکان_داوری ، #امیرسالار_مستاجر_رحمانی ، #قاسم_جهانگیر ، #رحمت_نوروزی #امید_بهرامی_گور_ماسوله

۲۹ و ۳۰ دیماه
وعده ما تمام حوزه های برگزاری ازمون کنکور
ساعت ۱۳:۰۰
همزمان با برگزاری کنکور سراسری

#بنیامین_غفاری بلاگری که از خانواده LGBTQ هست رو بخاطر حمایت از خیزش مردم بازداشت کردن و خانوادش گفتند که اطلاعی ازش ندارن. هویت LGBTQ بنیامین میتونه اونو در معرض خطر بالایی قرار بده، بنیامین صدای مردم بود الان وقتشه ما صدای اون باشیم.
#مهسا_امینی #BenyaminGhaffari

https://twitter.com/whoisheliya/status/1613982680848257024/photo/2

راجع به #بنیامین_غفاری به انگلیسی بیشتر باید اطلاع رسانی بشه شاید در خطر اعدام نباشه ولی LGBTQها رو بیشتر اذیت میکنند

به خانوادش گفتن اگه رسانه ایش کنید ازادش نمیکنیم :)
حرومیا

#بنیامین_غفاری بلاگر اینستاگرام و تیک تاک، از اعضای نان‌باینری خانواده کویر توسط رژیم جمهوری اسلامی به اتهام حمایت از انقلاب ملی ایران ربوده شده و احتمال شکنجه روانی و آزار جسمی و جنسی او بسیار بالاست.لطفاً در مورد وضعیت بنیامین همرسانی کنید!.!

نورانی شدن دفتر امام جمعه شهرستان ری(تهران)

https://twitter.com/F_karamizand/status/1614185601854480384?cxt=HHwWgICxgZXQ3uYsAAAA

هوا سرده و گاز هم قطع، اینجوری میخوایم گرم شیم ಥ‿ಥ
#مهسا_امینی

باید یه درس حسابی هم به امام جمعه پاکدشت بدیم بی ناموس و #محمد_بروغنی از پاکدشت حکم اعدام گرفت

ایران آزاد 🔥

حتی اگر نوری نباشد
ما دیگر از تاریکی نمیترسیم

ناشناس گفت...

با درودهای فراوان,!!
رزا جان کجایی که شادی صدر با سخرانی شاهچی هارا رسوا کرد, در واقع درفنجان انقلاب کرد,!!
البته که بخش ازسخرانی علیه سلطنت کرده درست بود, ولی این که چپ ها را پاک و منزه کرده, توجیه بیش نبود و کاملا در کنار مجاهدین قرار گرفته,هم یکی از فرصت طلبی او بوده و است,
البته که درکنار شعار زن ازادی و شخصت او درکنار برخورهای زشت گذشته با زنان داشته, را نباید از ذهن ها دور داشت, ای کاش ازخود انتقادی هم میداشت,

ناشناس گفت...

رزاجان!!
یادم امد که تو درخرداد ٩٧ در مقاله ی در همین ارشیو رزا ب ان اشاره کرده بودی,!!

Rosa گفت...

سلام رفیق جان
شادی امین پس از سفر به آلبانی بعید نبود خودش را با شادی صدر بروی پولهای مریم رجوی و سازمان بیندازد:)
ضدیت اینها با شاه الله ای ها هم فقط موضوع رقابت است.
تو اروپا هم هنوز خبری از سقوط رژیم نشده، اینها از الان بجان هم افتادند بر سر قدرت پس از پیروزی...
ولی راستش این جوانان انقلابی که من می بینم از روی همگی با بلدزر رد خواهند شد. حتی از روی چپها:)

انتقاد از خود اینها جوک است:)

Rosa گفت...

لیلا حسین‌زاده روز یکشنبه در رشته توییتی اعلام کرد در بند زنان عادل‌آباد «جنایتی هولناک علیه زندانیان عادی از طریق قرص‌های اعصاب و آرام‌بخش» در جریان است.
#مهسا_امینی

ما از زندان میرویم اما زندان از ما نمیرود، چشمان تک‌تک هم‌اتاقی‌هایم وقتی روی زمین می‌کشیدندم و حتی فرصت آغوش و بوسه‌ای فرصت یک خداحافظی نداشتم، روی شانه ام مانده. باید بنویسم تا چشمانشان را از دوشم زمین بگذارم، تا قلبم که حالا یک گوشه‌اش عادل‌آباد است،آرام‌تر بتپد.باید بنویسم

اکثر اتاق‌ها پنجره ندارند. تهویه ندارند. دو راهروی عمود بر هم که یک راهرو چند پله پایین‌تر از دیگریست، همان راهرو که سه اتاق دارد، که زندانی‌هایی که چندسال آنجا مانده‌اند به مشکلات تنفسی و ریه گرفتار شده‌اند. راهروی بالایی ۵اتاق دارد،۲اتاق قتل و مواد چسبیده به محل اعدامند

یعنی حبسشان با شنیدن مداوم صدای اعدام گره خورده. همه ماجرا این نیست.قتلی‌های زنان عادل‌آباد اکثرا شوهرکشی کرده‌اند. قصه تکراری بسیاری این است: در کودکی باجبار شوهر داده شده‌اند،اکثرا ازدواج فامیلی.زمان گذشته و فهمیده‌ند زندگیشان را نمیخواهند، نه راهی برای فرار،نه راهی برای طلاق

بسیاری با مردی دیگر رابطه گرفته‌اند و دریک لحظه‌ی تبانی، شوهر را کشته‌اند. حالا خودشان و معشوقشان همدستان قتل،زندانیان قتل.یک روز صدای اعدام را که شنیدیم، صبح در راهرو پچ‌پچه بود،که هم‌جرم فلان زن که در اتاق قتل زندانیست، بالای دار رفته. یک لحظه باخودم فکر کردم

یعنی این صدای ضجه‌های معشوقش بود که شنید؟صدای دار معشوقش بود که صریح میشنید؟بله.
۴اتاق راهروی بالایی روزمره درگیر شنیدن فریادهایی هم هستند که از «زیرزمین» زیر پایمان می‌آید.نمی‌دانم این زیرزمین محل نگهداری اعدامیان بود یا چنانچه در بند شایعه بود «سیاسی‌ها را آنجا کتک میزنند»

تنفس زندانیان راهروی پایینی و گوش زندانیان راهروی بالایی تحت شکنجه مداوم است.
ظرف را باید در آبخوری میشستیم که در محیط توالت و حمام است، هیچ سینک ظرفشویی در کار نیست(بجز اتاق نوجوان) همانجا که دست و پا و دماغمان را میشستیم و مادران کودکانشان را می‌شستند، ظرف میشستیم

خود زندانیان سعی کرده بودند تفکیکی بگذارند، که مثلا دو شیر آب برای ظرف و دو شیر آب دیگر برای شستشوی دیگر، تفکیکی که در تراکم جمعیتی بالا اغلب شکست میخورد.
وقتی دمای آب «استخری» میشد،وقت حمام بود. سردمان بود و میگفتند به دلیل استفاده زیاد از مخزن آب فرصت نمیکند داغ شود!

ساعات محدودی در بعضی روزها آب استخری میشد و اگر خیلی خوش‌شانس بودیم لحظاتی آب گرم را هم تجربه میکردیم، به‌جز دوش حمام دیگر مجرای آب گرم وجود نداشت و کودکان با همان آب سرد شستشو میشدند.
اتاقی بین ۵۰تا۶۰ متر مساحت،۴۷ نفر آدمیزاد را درخود جا میداد،میگفتند بیشتر هم میشود

همه چیز ممنوع، همه‌چیز ممنوع، چند مثال: کوتاه کردن مو، سیگار،ادامس،تخمه،ترکیبات کافئین‌دار، کشیدن شکل با خودکار روی دست(تجاهر به خالکوبی)، بازکردن لای قرآن بی آنکه یک سوره را کامل بخوانی(تجاهر به سر کتاب بازکردن)،کتاب حافظ (امکان تفال)؛بچه‌های معترض بین خودشان آموزش انگلیسی

گذاشته بودند و زارع محصول فرهنگی گفته بود ممنوع است! هیچ امکانی برای گذران وقت نبود،حتی دو تا توپ و بدمینتون را زارع در کمد اتاق فرهنگی قایم کرده بود و یک بار بچه‌ها با کلی التماس بخشی از وسایل را ازش گرفتند.
هر روز صبح یک اتاق باید اجباراً به مراسم «صبح روشن» می‌رفت:

بهایی و سنی را می‌نشاندند پای دعا برای ظهور امام زمان و بهترین بخشش این بود. چادر اجباری بود، بارها در طول هفته میگفتند فردا بازدیدکننده داریم، بجای ۷صبح، ۶ صبح بیدارباش میدادند، زندانی‌ها باید سریع آماده میشدند: جوراب،آستین بلند، حجاب زیر چادر، چادر. و آماری می‌نشستند

تا می‌آمدند تکان بخورند، داد می‌زدند یاالله یاالله. و این حبس در حبس، این آماری نشستن در اتاق اغلب تا ظهر ادامه داشت و بازدیدکننده‌ای هم در کار نبود.
بیگاری بکن، تایم تلفن بگیر. بزرگترین بخش بند کارگاهش بود، عمدتا قالیبافی و خیاطی و زندانی‌ها تولیدات عمده میکردند بجایش

تایم تماس میگرفتند، گاهی هم لطف میکردند یک‌قرانی بجای دستمزد، مثلا برای یک تابلوفرش دستباف، ۱۰۰هزارتومان به زندانی میدادند.
قبل از حضور معترضین در بند، برخورد برخی زندانبان‌ها با زندانیان مطلقا نابودکننده کرامت انسانی بود، برای مثال:

Rosa گفت...


در صف فروشگاه ایستاده بودم که

این صدای رسا و راحت را از جانب یک زندانبان خطاب به یک زندانی که در انفرادی بود شنیدم: «میری جلوی در اتاق جلو همه زندانی‌ها میفتی به پای همکارم، پاش رو میبوسی، واق واق می‌کنی میگی گه خوردم، تا از انفرادی درت بیارم»، چرا؟ نه چون حتی زندانی به مامور توهینی کرده بود، صرفا جوابش را

داده بود. رییس بند، امیدوار، بند را مثل بسیاری دیگر از بندهای عمومی بر اساس دو عنصر اداره می‌کرد: مخبر، قلدر.چنان زندانی‌ها را تحت فشار می‌گذاشت و آزادی آن‌ها را معطوف به رفتار در زندان میکرد که صدا از کسی در نمی‌آمد.
بند اینگونه اداره میشد، اما اینها برای آرامش بند کافی نبوددر بند زنان عادل‌آباد جنایتی هولناک علیه زندانیان عادی از طریق قرص‌های اعصاب و آرام‌بخش در جریان است. در اتاق خودمان زیاد می‌دیدم که فرد شاید به‌اندازه ۴ ساعت در روز بیدار بود. حتی یک بار دادن قرص‌های گویا اشتباه کار بچه‌های اتاق معترضین را به تشنج کشاند.
زندانی‌ها نام قرص‌ها

را نمیدانستند. با چشمان خودم دیدم که بخاطر عادی‌ترین دعوای فیزیکی که حتی در بند سیاسی هم شاهدش بوده‌ایم، چنان قرص در دهان یکی از زندانیان ریختند که بعد از چند روز توان تکلم درستی نداشت.یکی از زندانیان،راسخ و‌برغم فشار رییس بند ایستاد و قرص اعصاب را ترک کرد و لرزش دستانش قطع شد

اجناس فروشگاه نه بر اساس نیاز زندانیان که بر اساس بیشترین سود تعیین میشدند. زندانیان مدت‌ها حسرت سبزیجات تازه داشتند. مگر کسی از مرخصی برمیگشت و باندازه ذره‌ای با خودش می‌آورد. در ۴ماه و نیم که آنجا بودم فقط ۱بار فروشگاه سیب‌زمینی آورد.
۲شب قبل انتقالم زندانیان، در غذای بند،

تخم‌مارمولک پیدا کردند. غذاها چنان بی‌کیفیت بود که وقتی یک‌بار به دوستم در گوهردشت گفتم ناهار برنج سفید و کمی کشمش سوخته داریم تعجب کرد که مگر وعده غذایی حساب می‌شود؟
درخصوص اقلام تره‌بار و فروشگاه، بند زنان بشدت حتی وضعش از بند مردان همان زندان هم خراب‌تر بود.

روزمره‌ی بند با شدتی از اختناق همراه بود و خشونت ماموران به زندانیان بحدی به نحوی «عادی» زیاد بود، که تذکر من به یکی از زندانبان‌ها، رضایی، که بهم توهین نکند منجر به برخورد فیزیکی او با من شد (گفتم فرصت بده متن ابلاغیه را بخوانم بعد امضا کنم و اعتراض بنویسم، گفت مگه ما علافیم

رفتم به سرشیفت تذکر دادم، آمد جلو و گفت تو از لنگه دمپایی من کم ارزش‌تری، گفتم توهین نکن، فیزیکی بهم حمله کرد) حساب کنید که اینها نحوه برخورد با زندانی سیاسی آن بند بود که تازه امکان رسانه‌ای کردن مسایل را داشت، ببینید شرایط توهین و برخورد با زندانیان عادی بصورت روزمره چه بود

رسیدگی پزشکی بند بمعنای دقیق کلمه فاجعه بود. زندانی دیابتی با زخم پایی که هر دم گسترده تر میشد و پاسخ به او این بود: طبیعی است.
بی هیچ تمهیداتی افراد را با اچ آی وی مثبت یا هپاتیت رها میکردند، بارها تقاضای تست هپاتیت دادم و وقعی ننهادند.
همه چیز طبیعی بود، ما حتی بابت قرص مسکن

بابت مسکن! با خساست بهداری مواجه بودیم و گهگاه زندانیان بی دسترسی به مسکن درد می‌کشیدند.
زندانبان‌ها در مواجهه با حال بد زندانیان، بارها آرزوی مرگ برایشان میکردند.
حتی درخصوص الهام افکاری وقتی در اعتصاب غذا بود و خون بالا آورده بود و حالش بد بود و نگران جانش بودیم، یک بار که

بچه‌های اتاق معترضین زندانبان‌ها را صدا زدند تا به دادش برسند، زندانبان پس از یک ربع، آرام قدم برمیداشت و داد میزد: بمیره، به درک. و اعتراض شدید من برایش شوکه کننده بود، اینچنین برایشان تحقیر عادی بود
لک سیاه بزرگ روی گونه، داغ آب تصفیه نشده عادل آباد است بر صورت زندانیان

تکلیف روزنامه، مجله و کتاب هم که در چنین بندی مشخص است. چندتا کتاب که اکثرا توهین به مفهوم کتاب بودند در قفسه گذاشته بودند نه روزنامه نه مجله هیچ. حتی اکثر کتاب‌های داستان و رمان را همچون خطر می‌دیدند.
توییتر فعلا اجازه بیشتر نوشتن نمی‌دهد، این آخرین متنیست که در عادل‌آباد نوشتم:

https://twitter.com/leilahoseinzade/status/1614617539010596864/photo/1

اجازه نوشتن میدادن ؟
واقعیت اینه که چندتا نوشته هم که آوردم بیرون، آشکارا نبود، نامه‌هایی که برخی دوستان زندانیم برام نوشته بودن و هیچی توش نبود رو نذاشتن بیارم و نگه داشته ن
هولناکی این فجایع اینه که در سطحی عمومی در قبال زندانیان عادی اعمال میشه و هیچ صدایی ندارن
لیلای عزیز اگر امکان داره در خصوص شیوع و یا توزیع مواد مخدر در بند زنان عادل‌آباد هم چنانچه مشاهداتی داشتی بنویس،هرچند که خود قرصهای اعصاب هم به این‌شکل کخ نوشتی مخدر به حساب میاد
زندان مردان به مراتب بدتر از این است با جمعیت بیشتر

Rosa گفت...

صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی ساعاتی پیش به انفرادی منتقل شدند. مجید کاظمی هم از روز جمعه در انفرادی بوده است. حکم این سه نفر که در پرونده‌ی #خانه_اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند هنوز در دیوان عالی تایید نشده است.

برای خانواده‌ی ما کاملا واضحه که جمهوری‌اسلامی داره در این پرونده چه جنایتی میکنه. انفرادی مجید ما رو یاد انفرادی نوید و وحید و حبیب میندازه که چند روز بعدش نوید رو به قتل رسوندن. معنی این انفرادی فقط یک چیزه: صدای مجید نباید به ما برسه تا به راحتی طناب دار رو دور گردنش بندازن.

سه بار اعدام!
حکومت خونخوار از خون مردم سیراب نمیشه
سه بار اعدام #جواد_روحی

جواد روحی که ۳۱ شهریورماه در نوشهر بازداشت شده بود به سه بار اعدام محکوم شده است.

ماموران امنیتی #علیرضا_فیلی ۱۷ساله رو به خاطر پاره کردن عکس خامنه‌ای در مدرسه به قتل رسوندن. پدر علیرضا پیکر به دار آویخته‌ او را در مغازه‌اش در حالی که تمام لباس‌هایش پاره شده بود، پیدا کرد. تلاش احمقانه دیگری برای صحنه‌سازی یک خودکشی از سوی ج‌ا.

قصدشون بازی کردن با روان مردم
ما اتاق فکر میخوایم
وگرنه همینطور به بازی کثیفشون ادامه میدن
من فکر می کنم انفرادی ها بخاطر ویس های پخش شده
از بچه های خانه اصفهان هست که به بند انفرادی میبرند
تنبیه شون کنند وگرنه دیوان عالی حکم اعدام رو تایید نکرده و نباید حکم اجرا بشه 💔

ج‌.ا فهمید فردا قراره تروریست شناخته بشه ، مطمئنم بعد از اذانِ کثیف صبح ، یه بلایی سرِ بچه های زندانیمون میارن !!!!

#SalehMirhashmi and #SaeedYaqoubi were transferred to solitary confinement a few hours ago. #MajidKazemi has been in solitary since Friday. The sentence of these three people who were sentenced to death in the #Isfahanhouse case has not yet been confirmed by the Supreme Court.

Rosa گفت...

هموطن، از ۲۹ و ۳۰ دی کار را تعطیل کن و اعتصاب کن تا بار سنگین این رژیم را با کمک هم به مقصد سرنگونی برسانیم.

مگه شما در مصرف گازاشک آور صرفه‌جویی کردید که امروز از مردم توقع دارید در مصرف گاز خانگی صرفه‌جویی کنن!؟

#جواد_روحی، جوان معترض اهل آمل، به اتهام آتش زدن کیوسک راهنمایی و رانندگی در دادگاه انقلاب ساری به ۳ بار اعدام محکوم شده است.
او سی و پنج سال دارد و ۳۱ شهریورماه دستگیر شده بود.

خورشیدرا ببین خوابیده روی بام
چیزی نمانده است تا صبح انتقام
(بندرانزلی)

1. این آزمون یک پاسخ بیشتر ندارد: انقلاب!

در تاریخ 29 و 30 دی‌ماه همزمان با بر‌گزاری کنکور، فاجعه پلاسکو و چهلم عزیزان اعدامی، به خیابان آمده و با تشکیل هسته‌های اولیه از مقابل درب حوزه‌های امتحانی، پس از اتمام آزمون، فریاد آزادی سر خواهیم داد.
#کنکور_انقلابی
#مهسا_امینی

امروز به خانواده‌ی #محسن_شکاری اجازه ندادن برای محسن سنگ مزار بگذارن!
جمهوری‌اسلامی به خانواده‌اش گفته گذاشتن سنگ مزار برای محسن ممنوعه!!!
سه‌شنبه ۲۷ دی مراسم چهلم محسن شکاری در بهشت زهرا،قطعه‌ی ۹۲ ردیف ۳۵ از ساعت ۱۱ برگزار میشه
#مهسا_امینی

سپاه مادر اکثر گروه های تروریستی منطقه ست.
اگه بره تو لیست گروه های تروریستی، هم خودش هم دار و دستش تو سراشیبی سقوط قرار می گیرن.

بچه‌های اروپا، تجمع فردا باید بزرگ باشه، مرسی که حضور پیدا میکنید، جای مردم داخل و جای ما🥹🤍✌🏼
#مهسا_امینی
#IRGCterrorists

بازاریان قوچان برای دومین روز به‌علت قطع و کمبود گاز مغازه‌های خود را بستند
#مهسا_امینی

بسیاری از جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی شیراز از مدار توزیع خارج شده است
#مهسا_امینی

رئیس شورای شهر گفت مردم خودشون همدیگر رو گرم کنند،

نیاوران، ٢۵ دی

شعارهای شبانه:
«مرگ بر خامنه‌ای»
و
«مرگ بر حکومت بچه‌کش»

بیانیه کوبنده کارکنان وپرسنل شرکت ملی نفت خطاب به مسئولین نظام:بازی به پایان رسید!!
اکنون سیلی خواهیم شد ، تا همه چیز را با خود ببرد .

صف طولانی مردم مشهد برای پر کردن پیک نیک
#مهسا_امینی

آریاشهر، ٢۵ دی

شعارهای شبانه:
«مرگ بر خامنه‌ای قاتل»
و
«مرگ بر دیکتاتور»

Rosa گفت...

تمام خدمه نفتکش سانچی زنده‌اند.وکیل خانواده‌ها اثبات کرد آنها ربوده شدند.کشتی حامل محموله‌ای فوق سری به کره شمالی بوده و خامنه‌ای خواسته اعلام شود همه در آتش سوختند.
پرونده شکایت خانواده‌ها از جمهوری‌اسلامی در بریتانیا گشوده شده.
برای این نظام در حال سقوط دیگر هیچ آبرویی نمانده.

عکس خروج خدمه کشتی #سانچی که رژیم تروریست ادعا کرد کشته شده‌اند. این ها جزو فایل های طبقه بندی شده ارتش آمریکا است که به لطف وکلای پرونده در ایران و آمریکا بالاخره به اسناد دسترسی پیدا کردند.
خدمه ایرانی کشتی سانچی کجا هستند بیشرف ها؟
#OpIran

https://mobile.twitter.com/anonymousopiran/status/1614255431156924416/photo/1

https://mobile.twitter.com/anonymousopiran/status/1614255431156924416/photo/2

https://mobile.twitter.com/anonymousopiran/status/1614255431156924416/photo/3

نمی‌دونم چرا #شاهین_صمدپور تو بایکوت خبریه ؟
نمی‌دونم چرا هنرپیشه ها برای ترانه رفتن جلوی زندان تجمع کردن ، اما چرا برای #کتایون_ریاحی نمی رن ؟

١. این آزمون یک پاسخ بیشتر ندارد: انقلاب!

در تاریخ 29 و 30 دی‌ماه همزمان با بر‌گزاری کنکور، فاجعه پلاسکو و چهلم عزیزان اعدامی، به خیابان آمده و با تشکیل هسته‌های اولیه از مقابل درب حوزه‌های امتحانی، پس از اتمام آزمون، فریاد آزادی سر خواهیم داد.
#مهسا_امینی

پس از تجمع مردمی به طرف میادین اصلی حرکت خواهیم کرد و در محلات ادامه خواهیم داد. در این دو شبانه‌روز چهره شهر را دگرگون خواهیم نمود. از کسبه و بازاریان باشرف دعوت می‌نماییم با اعتصاب، ما را در این هدف انقلابی مهم همراهی نمایند.

Rosa گفت...

قاسم صحرایی افسر اجرایی
ماموران زندان

در انقلاب زن زندگی آزادی مجدداً کارهای وحشیانه خودش رو شروع کرده

گزارش دریافتی از زندان رجایی‌شهر حاکی از رفتار و حمله جنون‌آمیز قاسم صحرایی افسر جانشین زندان به #آرشام_رضایی است. با حمله قاسم صحرایی، آرشام تا مرز جان‌باختن پیش رفت.
شرح حادثه به نقل از یک شاهد عینی:
«بغض در گلویی که به شدت فشرده شد؛
جانی در یک قدمیِ جنایتی دیگر

شامگاه یکشنبه ۲۵دی ماه ۱۴٠۱،سا عت ۲۱ در سالن ۳۳ بند ۱٠ زندان رجایی شهر، دورِ سفره‌ی محقرانه‌ای که با خرج خانواده تدارک دیده شده بود نشسته بودیم و مشغول خوردنِ شام بودیم. قاسم صحرایی افسر جانشین زندان که همیشه سنگ سربازی و نوکری خامنه‌ای را به سینه می‌زند،

به همراه محسن شاهمرادی سرپرست و مسئول شیفت گارد زندان و با تحریک و گزارش کذبِ مراقب و پاسدارِ بند به نام بیژنی و مراقبِ دیگر به نام عیوضی به صورت تهاجمی به داخل اتاق حمله‌ور شدند؛ قاسم صحرایی دستان خود را بر گلوی آرشام رضایی حلقه کرد و آرشام لقمه بر دهان به مرز خفگی رسید

به‌طوری که لقمه را بالا آورد. صحرایی سپس دست از حلقوم آرشام کشید و با مشتِ محکم به شقیقه او کوبید. مرگ آرشام دور از انتظار نبود که تیم همراه صحرایی یک آن به خود آمدند و خود را در یک قدمی جنایت و شریک جرم دیدند.

سربازان گارد که در سالن اصلی در انتظار دستور حمله به سالن بودند، با عقب نشینی مسئول گارد، محسن شاهمرادی، صحنه را ترک کردند و در نهایت با میانجی‌گری دیگر هم‌بندیان که به نوعی از همکاران سابق مسئولین زندان بودند، قاسم صحرایی از حمله و هجوم خود دست کشید

و سفره‌ی مظلومانه‌ی زندانیان که به شام عزا تبدیل شد را ترک کردند.
جنونِ خامنه‌ای پرستی قاسم صحرایی ممکن است هر آن جنایتی را در زندان رجایی شهر رقم بزند!
آیا نهاد یا ارگانی وجود دارد که صدای زندانیان را بشنوند؟!»
_نامِ شاهد عینی به علت مسائل امنیتی محفوظ است.

امروز #محمد_حسین_حقیقت_منش یکی از زندانیان رجایی شهر کرج که در هوا خوری زندان روی برف نوشته بود #زن_زندگی_آزادی توسط گارد ویژه همراه با کتک کاری فروان به بازداشت انفرادی بردند یکی از شکنجه گرانی که ایشان را کتک زده قاسم صحرایی بود
#مهسا_امینی

محسن منصوری
افسر شیفت های زندان رجایی شهر
وی یکی از افسر شیفت های زندان رجایی شهر است که همراه با قاسم صحرایی زندانیان اعدامی و قصاص را به زور و باضرب و شتم به سلول انفرادی و اجرای حکم میبرند
وی در جریان حمله گارد زندان به زندانیان در ۱۷ بهمن ۹۷ نقش مستقیم در سرکوب آنان را داشت

https://twitter.com/Roobahyab1/status/1613543631029157897/photo/1

اینایی که تو زندان بچه هارو شکنجه میکنن واجبه دربیاد اطلاعاتشون و به دست خانواده ها و مردم برسه

Rosa گفت...

افسرجانشین اسمش قاسم صحرایی

قبلا هم رفتارهای مشابهی با
مهدی مسکین‌نواز ، محمدحسین حقیقت‌منش ، بهنام موسیوند و...داشته است .
#مهسا_امینی

خب این ... بالاخره توی شهر رفت و آمد میکنه، خرید میره، خونه زندگی داریم فک و فامیل و خونواده داره، ماشین داره.

دیروز در زندان رجایی شهر بعد از اینکه زندانی محمد حسین حقیقت منش روی برف مینویسد "زن ،زندگی ،آزادی" توسط افسرجانشین و چند افسر دیگر مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار میگیرد و به انفرادی منتقل میشود.
دیگر زندانیان سیاسی در اعتراض به این اقدام وحشیانه دست به اعتصاب امار میزنند

گارد زندان به همراه افسرجانشین برای سرکوب و ضرب و شتم وارد بند زندانیان سیاسی میشود،افسر جانشین زندان در نقش سرکوب گر ظاهر میشود گلوی زندانی سیاسی ارشام رضایی را در حالی که سر سفره در حال غذا خوردن بود از پشت می‌گیرد و تا مرز خفگی می‌برد

ارشام رضایی و چند زندانی سیاسی دیگر را مورد ضرب و شتم قرار میدهند،امروز هم تمام زندانیان را از هواخوری محروم کرده اند و ارتباطشان را با دیگران اینگونه قطع کرده اند. همه این اتفاقات فقط پس از نوشتن "زن، زندگی،آزادی" بر روی برف در زندان اتفاق افتاد.

کسانی که در این حمله و سرکوب نقش داشتند: قاسم صحرایی افسر جانشین زندان به همراه محسن شاهمرادی سرپرست و مسئول شیفت گارد زندان و با تحریک و گزارش کذبِ مراقب و پاسدارِ بند به نام بیژنی و مراقبِ دیگر به نام عیوضی

اسمش تو خاطرمون هست به موقع می افته زیر پای مردم
#مهسا_امینی

اعتصاب امار یعنی چی؟
یعنی وقتی مغرب برای شمارش افراد باید توی محوطه جمع بشن،حاضر نشدن.برای حضور و غیاب...

روزی نیز نوبت ان‌مزدور فرا می رسد از مکافات عمل غافل مشو گندم‌از گندم‌بروید جو‌ز جو
قاسم صحرایی به پایان سلام کن

Rosa گفت...

زندان رجایی شهر حیاط خلوت شکنجه ها و کشتارهای پشت پرده سهراب سلیمانی برادر قاسم سلیمانی
04.01.2020

https://turkmentalk.wordpress.com/2020/01/04/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA/

روز گذشته سهراب سلیمانی، برادر قاسم سلیمانی، در لیست تحریمهای دولت آمریکا قرار گرفت. به همین مناسبت سایت حقوق بشری نه به زندان، نه به اعدام مطلبی از خالد حردانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، منتشر کرده که در آن به اعمال ضدانسانی و نقض حقوق بشر توسط سهراب سلیمانی، برادر قاسم سلیمانی در این زندان پرداخته است. قسمت اول؛ جهت انتشار در رسانه های مستقل مردمی...

سلیمانی و همراهانش که همگی از کرمان و از اقوام و بستگانش بودند، کلید خورد؛ دوست محمدی رئیس زندان اوین هم از همشهریان سلیمانی بود!

تمام این اتفاقات از زمانی شروع شد که آقای سهراب سلیمانی سکان زندانها و بازداشتگاه های تهران را تحویل گرفت....

سلیمانی و همراهانش که همگی از کرمان و از اقوام و بستگانش بودند،
قاسم سلیمانی اهل کرمان است
سهراب سلیمانی، برادر قاسم سلیمانی،

سهراب سلیمانی
سهراب سلیمانی
سهراب سلیمانی

Rosa گفت...

قاسم صحرایی افسر اجرایی
ماموران زندان

قاسم صحرایی، افسرجانشین

گزارشی از ضرب و شتم و انتقال به انفرادی دو تن از زندانیان زندان رجایی شهر کرج

خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۲۵ دی ماه، آرشام (محمود) رضایی و محمد حسین حقیقت منش، دو تن از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج، توسط مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. پس از این اقدام، آقای حقیقت منش به یکی از سلول های انفرادی این زندان منتقل و شماری از زندانیان امروز از هواخوری محروم شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱، دو تن از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج، توسط نیروهای این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت‌: “پس از اینکه محمد حسین حقیقت منش، زندانی امنیتی، روی برف شعار «زن، زندگی، آزادی» را مینویسد، توسط قاسم صحرایی، افسرجانشین و چند افسر دیگه به همراه ضرب و شتم به انفرادی منتقل میشود. ساعتی بعد صحرایی به همراه تعداد پرشماری از نیروهای گارد، با حالتی تهاجمی وارد سالن ۳۳ بند ۱٠ زندان شدند و آرشام (محمود) رضایی، زندانی سیاسی نیز توسط صحرایی مورد ضرب و شتم قرار میگیرد”...

رزا: متاسفانه عکسش در دسترش نیست
اما عکس محسن منصوری بنازگی پخش شده...

https://archiverosa.blogspot.com/2021/10/blog-post_26.html

Rosa گفت...

فراخوان پنجشنبه ۲۹ دی ساعت ۱۱ صبح
تجمع مردم دم در دانشگاه تهران!
۳۰۰ هزار دانشجو میپیوندند!
=براندازی = مردم+دانشجو
#IRGCterrorists

البته خود دانشجویان تعداد خود را دو ملیون براورد کرده‌اند

تهش پیروزی ما تو خیابون اتفاق میافته!
فراخوان 29 و 30 دی ✌️

جمهوری اسلامی زاهدان را محاصره کرده است و حکومت نظامی رسما در جریان است
#مهسا_امینی

از زاهدان اخبار بدی به گوش میرسه. دستگیری‌های شدید و ایست‌بازرسی و محدودیت اینترنت. اما اون مردم تصمیم گرفته‌ان این جمعه هم خیابونهارو تسخیر کنن. حالا نوبت بقیه مردم ایرانه تا همزمان با بلوچستان فریاد بزنن و قیام کنن.
#بلوچستان_تنها_نیست
#کنکور_انقلابی
#مهسا_امینی
#IRGCterrorists

فراخوان بزرگ ۲۹، ۳۰ دیماه
کنکور اتحاد

سپاهیا دیگه شد چهارپا
اعلام تروریست بودن سپاه پاسداران
#IRGCterrorists

این درخواست توماج عزیز هستش. خیابونا رو نگه داریم ...

مراسم چهلم قهرمان سربدار مجیدرضا رهنورد

مشهد - مراسم چهلم قهرمان سربدار مجیدرضا رهنورد در روز جمعه سی دی ماه برگزار خواهد شد.

تو مپندار که تنهایی و کسی یاور نیست
او که رفته است، عزیز همه ایران بوده است!
#مهسا_امینی

Rosa گفت...

آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی در اینستاگرمش خبر داد که وادار به سکوت شده است!

آتش شاکرمی توضیح داده که قصد داشته از شادی امین برای تحریف زندگی نیکا شاکرمی، شکایت کند اما توسط وکلای بین المللی وادار به سکوت شده است.
#نیکا_شاکرمی

https://twitter.com/MzRhaj/status/1615775080214106112/photo/1

https://twitter.com/MzRhaj/status/1615775080214106112/photo/2

بریم بخوابیم که فردا قبراق بریم سراغ #کنکور_انقلابی ✌
یادتون نره تا خیابون شلوغ نباشه اتفاقی نخواهد افتاد. فردا همه حواس‌ها به خیابون باشه. باید یک جرقه اساسی در داخل بزنیم💥

دوربین های مداربسته شاهدان دادگاه های ناعادلانه ی حکومتند. این چشم های شیطانی را کور میکنیم تا نتوانند علیه ما در روز های ۲۹ و ۳۰ دی شهادت دهند.

هموطن، از ۲۹ و ۳۰ دی کار را تعطیل کن و اعتصاب کن تا بار سنگین این رژیم را با کمک هم به مقصد سرنگونی برسانیم.

#مهسا_امینی

سازمان سنجش اعلام کرد #اینترنت در(منطقه)حوزه های برگزاری #کنکور در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی قطع خواهد شد.
به دستور شورای امنیت کشور(شاک)که یکی از مهم ترین بخش های فرماندهی سرکوب و صدور دستورات(ضد)امنیتی است.(یعنی ترس)
ترس از مردم,کابوس رژیم شده است و‌ رهایشان نمی کند


حوزه‌های مهم کنکور «تهران»:
• شمال، دانشگاه بهشتی
• غرب، علوم تحقیقات
• شرق، علم و صنعت
• مرکز، پلی‌تکنیک (زیر پل حافظ)
یادآوری: کنکور نوبت صبح ساعت ۱۱ به اتمام می‌رسه.(29,30 دی)
یادآوری۲: اینترنت کل کشور فرداو پس‌فردا تقریبا قطعه پس برای ارتباط روش حساب نکنید.#مهسا_امینی

فردا روز بزرگی خواهد بود
فراخوان سراسري همزمان با كنكور در سراسر كشور.
#مهساامینی
#فراخوان_۲۹_۳۰_دی

خبرهای خوبی از همه جا هست اما همه میدونیم که راه شکست ج ا از خیابان می‌گذره. ۲۹ و ۳۰ دی ضربه بزرگه دیگری رو به ج. ا. میزنیم. ✊🏻✊🏻🔥🔥

Rosa گفت...

پلیس معترضان را با تأیید شماره تلفن همراه مرتبط با برنامه هایشان شناسایی می کند

اگر حساب شما به اطلاعات شخصی مرتبط است، پیشنهاد می کنم یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید

مراحل را دنبال کنید
👉🏻 http://ufile.io/k36ld85r

#OpIran

https://mobile.twitter.com/Sobr1oRi0t/status/1616380087271817221/photo/1

شمارم بود حذفش کردم از تنظیمات . باید از اول حساب بسازم؟
ترجیحا، بله
بدید دوستانتون یه سیم کارت خارج از ایران براتون بگیرن و برنامه هاتونو با اون شماره ثبت کنید
شما نیازی ندارید، راهنما را بخوانید، برنامه ای وجود دارد که می توانید با آن این کار را انجام دهید

شما فقط باید یک کارت بازی گوگل بخرید و همانطور که می دانید صدها سایت برای آن وجود دارد
من باproton vpnمتصل بودم تقریبا یک ماهه قطعه وهیچ جوره متصل نمیشه
vpn های دیگر را امتحان کنید، من protonvpn را پیشنهاد کردم زیرا آن را بسیار راحت دیدم
برای تلگرام چه پیشنهادی میدی وقتی برای ایجاد حساب حتما باید شماره بدیم
راهنما رو کامل خوندی؟
دقیقاً در مرحله آخر من نحوه تأیید برنامه های خود را پیشنهاد می کنم

می توانید توییتر، تلگرام، واتساپ و غیره را تایید کنید.

Rosa گفت...

مکالمه بیسیمی فرماندهان فراجا مربوط به حادثه #خانه_اصفهان
در این فایل به وضوح گفته میشود عامل تیراندازی از داخل خودروی زانتیا سفید رنگ بشماره ۵۸۳ج۱۹ ایران ۱۳ به سمت سرکوبگران تیراندازی کرده(علاوه بر آن در ملک شهر هم یکدستگاه پراید را به رگبار بسته)و توقیف شود اما
لحظاتی بعد اعلام می کنند(با تاکید چند باره)توقف این خودرو منتفی است چون متعلق به کد مالک۱ می باشد(خودی است)
این مکالمه بخشی از یک فایل ۲۸ دقیقه ای است که کامل آن را در کانال یوتیوب خواهیم گذاشت و ثابت می کند که رژیم خونخوار به دنبال گردنی برای طنابشان می گردند⬇️
لطفا صدای عزیزان دربند باشید بخصوص #صالح_میرهاشمی
#مجيد_كاظمی
#سعید_یعقوبی
که رژیم قصد جانشان را کرده.
اگر کفیل سیاسی دارند لطفا آنها را هم مطلع کنید.

https://mobile.twitter.com/F_karamizand/status/1616156367630520320?cxt=HHwWgMDSoerp3u0sAAAA

این همون مدرکیه که چند هفته ست همه به دنبالشن...
دم شما و تمام عزیزانی که از بدنه ی ج.ا همیشه همراه و پشتیبان مردمند گرم❤️
#مجيد_كاظمی
#سعید_یعقوبی
#صالح_میرهاشمی

جان #صالح_میرهاشمی
#مجيد_كاظمي
#سعید_یعقوبی
بخاطر پرونده سازی هایی دروغین در خطر اعدام
خانه اصفهان
تیر خلاص زن های اطلاعات سپاه اشتباهی مامورای یگان ویژه رو زده بودن، فک کردن مردم بودن! دستشون توی کشتن مردم از زبان خودشون رو شده!

دوتا فرمانده اگه اشتباه نکنم با یه بسیجی مردن تو خانه اصفهان
۹ نفرو گرفتن به جرم قتل اونا که‌تک به تکشون بی گناهن
این سه نفرم از اون ۹ نفر حکم اعدام دارن بقیه حکمشون زندان بود
#مهسا_امینی

خود حکومت با برنامه نیروهاش رو کشته انداخته گردن ۳ تا آدم بی گناه و حکم اعدام داده بهشون

با اینکه همه میدونیم چقدر خونخوار هستن باز هم ادم شاخ درمیاره 😔
#صالح_میرهاشمی
#مجيد_كاظمی
#سعید_یعقوبی

Rosa گفت...

بلک ریوارد بازم امروز گل کاشت! #مهسا_امینی #BlackReward #IRGCterrorists #MahsaAmini #بلک_ریوارد

https://mobile.twitter.com/Silv3ry_Rain/status/1616497855539347456/photo/1

شاهکار جدیدی از گروه هکری #blackreward
هک وبسایت دانشگاه منحوس امام صادق و تخلیه اطلاعاتی آن
یس یس یس . دوباره چقدر بخندددیم. کاش بولتن داشته باشه و جق مووی 🤣🤣🤣🤣

سایت دانشگاه امام صادق توسط گروه هکری #black_reward هک شده است.

#OpIran


خسته نباشییی ⁦(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡⁩

Rosa گفت...

پس از هک سایت دانشگاه گاو پرور امام صادق توسط بلک ریوارد، قرار است بزودی اسناد مهمی از این دانشگاه منتشر شود.

از چپ و راست دارن میرینن به نظام مقدس و رهبری
#مهسا_امینی


بلک ریوارد پیج دارد ؟ صفحه ایی در فضای مجازی دارد ؟

آره تلگرام دارن اینو تو تلگرام بزن
@black_reward

+آرش صادقی عزیز با قید وثیقه آزاد شد.
یه خبر خوببب

فایل کامل(۲۸ دقیقه)مکالمات بیسیم نیروهای انتظامی در مربوط به ماجرای #خانه_اصفهان به همراه توضحیات کارشناسی و معرفی کدهای که در مکالمات رد و بدل میشود در یوتیوب بارگذاری شد(به دلیل طولانی بودن)
لینک ویدئو
👇
https://youtu.be/qlfvE2eQzmg


#قم پایگاه بسیج مسجد الزهرا خودسوزی کرد.

دو تن از بازداشت شده های دیروز ۳۰ دیماه توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان توسط خبرگزاری حال وش احراز هویت شدند:
۱-#منصور_باجی_زهی (مینگل)
۲-#علی_میربلوچزهی
این دو شهروند بلوچ در مسیر بازگشت به منزلشان از سمت مصلی زاهدان بازداشت شده و از مکان آنهای اطلاعاتی در دست نیست

#HasanFirouzi, condamné à mort par le régime iranien, torturé, est dans le coma. Il est père d'une petite fille d'un mois. @EmmanuelMacron
Soyons sa voix ! Exigeons sa libération avant qu’il ne soit trop tard !

https://twitter.com/Fr_Bechieau/status/1616605855905980417/photo/4

برای #حسن_فیروزی

ریدم به وجود نجس جمهوری اسلامی.

#HasanFirouzi

#Hassan_Firouzi #حسن_فیروزی که جمهوری اسلامی به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر و به اعدام محکوم کرده پس از شکنجه های شدید به کوما فرو رفته است. تنها آرزوی او دیدن دخترش است که هجده روز پس از تولدش دستگیر شد.#StopExecutionsInIran

از خلیج فارس تا خزر، از خاش تا چالدران، سقز تا تربت جام، از ایذه تا ری
جدا از تمام اختلاف نظرها و تفاوت سلیقه‌ها به یاد داشته باشیم
تنها راه رسیدن به آزادی‌، اتحاد و همبستگی همهٔ ماست
ما این اتحاد را به فرزندان ایران بدهکاریم
نه با هم ، کنار هم بجنگیم

Rosa گفت...

همین الان که شما دارید سر وکالت دادن و ندادن بحث می کنید و ج.ا رو خوشحال می کنید #توماج_صالحی و بقیه زندانیا تو زندان شکنجه میشن.
#مهسا_امینی

برای نیکا که با یادش قلبم درد میگیره
#مهسا_امینی

Streets of #Zahedan
#IRGCterrorists beating and shooting directly at a civilian.
#IranRevolution

https://twitter.com/Ginny_jalali/status/1616860414398038016

یه کلیپ کوتاه از هک اما صادق توسط بلک ریوارد 🍆🫣
اینا چرا همش توو خبرگزاری و دانشگاه لختن 🤔
#مهسا_امینی

https://twitter.com/robot56347545/status/1616807055234588675

سوال اینه که چرا این فیلما رو نگه می‌دارن؟ فیتیش میتیشی چیزی دارن؟
ظاهرا رختکن استخر هست

اجلاس‌دوشنبه‌وزرای خارجه اروپا متاسفانه رای نمی آورد! فرانسه و ۲ کشور دیگه قرار شده رای منفی بدهند! خواهشا به سیاستمداران کشورتان فشار بیارید!
#IRGCterrorists

اون دوکشور دیگه هم مشخص هستند؟
متاسفانه در تماس تلفنی که داشتیم نام ۲ کشور دیگه زا وزارت امورخارجه ذکر نکردند
تا جایی که من خبر دارم متاسفانه رای منفی می خواهند بدهند و فقط به چند تا تحریم رای بدهند
لطفا ایمیل - ایمیل - ایمیل - الان آخر هفته هست - باید وقتی دفترشون دوشنبه کامپیوتر را روشن میکنه ؛ منفجر شده باشه ایمیلشون
باید تا آخرین لحظه بجنگیم! تا شاید نظرشان را دقیقه آخر عوض کنند- این انقلاب دقیقه ۹۰ هست - ما برنده خواهیم شد - شاید دیرتر اما برنده ایم🙏
گفتن اصلا این دوشنبه بررسی نمیشه و قرار ی بحث جزئی بشه و اینکه فعلا به لحاظ حقوقی کاما بررسی نشده!
این هفته هم نشد میره جلسه بعد
No to terror and violence by #IRGCterrorists

دیگر منتظرِ آزادی نمی‌مانم؛
از فردا، آزادانه رفتار می‌کنم!🕊️

#زن_زندگی_آزادی


ناشناس گفت...

پیام یک زن از داخل ایران به شخزاده پهلوی و موکلینش
https://youtu.be/b7yyQhJC-9A

ناشناس گفت...

در ارتباط وکیلی که پسر بابا جونش است.

https://www.akhbar-rooz.com/190051/1401/11/02/

Rosa گفت...

باید گفت که نظام سیاسی پس از جمهوری اسلامی توسط مردم ایران و با اطمینان کامل از مشارکت فعال همه بخش‌های جامعه و احزاب و جریانات سیاسی در انتخاباتی آزاد تعیین می‌شود.

رزا: پس امیدوار باشیم مردم استفراغ خود را که نظام سلطنتی بود، دوباره سر نکشند:)

Rosa گفت...

برابری به معنای نفی تفاوت‌ها جز از طریق آزادی یعنی به رسمیت شناختن تفاوت‌ها متحقق نمی‌شود. عدم درک این مسأله خطای مهلک چپ بود. کسی که خواهان برقراری برابری است نمی‌تواند خواستار آزادی فردی نباشد، برابری فقط به معنی برابری آزادها می‌تواند حقیقی باشد؛ چراکه تنها کلی است که حقیقی است.


در واقع «حجاب معیاری ایدئولوژیک برای تمیز خودی از غیر خودی» نیست، بلکه راه سرکوب و اعمال کنترل بر بدن زن است. بدن زن باید محو شود اما از بین نرود. باید محو شود چون دارایی مرد است و دارایی باید انحصاری باشد. زن ابزار است و ابزارْ مالکیت خاص دارد و نه عام. کنترل بدن زن لازمهٔ کنترل جمعیت است و به همین عنوان، معیار و امکان کنترل جامعه است. «حجاب مصونیت است»، این را جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته مکرر گفته‌است. مصونیت از چه؟ از «نامحرم» یعنی از کسی که رابطهٔ مالکیت با تو ندارد؛ تمام کسانی که «محرم» محسوب می‌شوند به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم مالک زن هستند. پس حجاب وسیلهٔ تعیین حدود مالکیت زن است.

ایدئولوژی جمهوری اسلامی برخلاف تصور رایج «ضد زن» نیست: «پیامبر بر دستان دخترش بوسه زد» (جالب است که همین را در مورد کارگر هم می‌گویند). او «زن» را «زن» می‌خواهد: زنی مطابق معیارهایش. چنین زنی اتفاقاً با فیزیکش شناخته میشود، چون با بازشناسی بدن زن می‌توان برای آن حد گذاشت و آن را به کنترل خود درآورد. برای کنترل باید استیلا داشت، و این استیلا جز به قیمت تحقیر زن و نگه‌داشتن او در وضعیت فرودستی شدنی نیست. زن بنا به تعریف باید فروتر باشد؛ باید پست باشد؛ باید صغیر به معنای کانتی آن باشد. اما زنی که این صغارت را رد می‌کند در واقع بر اعمال کنترل بر تن خود «نه» می‌گوید. اما چیزی که در این میان نباید فراموش کرد این است که کسی امکان این نه گفتن را دارد که پیشتر امکان‌های دیگری برای او فراهم شده باشد. زن روستایی یا کارگر این امکان، را نه اینکه نخواهد، ندارد. در واقع کسی امکان نه گفتن را دارد که قدرت آن را داشته باشد؛ این قدرت در گروی قدرت چانه‌زنی بر سر فروش نیروی کارش است. زنان عاصی این طبقه امروز اما برای رفتن در قالب این زن تجویزی قامت خم نمی‌کنند. آنها مفهوم فراخ‌تری از زن را طلب می‌کنند که اختیاراتش به اندازهٔ امکانات و توانایی‌های او باشد. از همین‌جا می‌توان گفت که خواست جنبش کنونی همچنان ایجابی است. آنها گرچه الگوی زن جمهوری اسلامی را به آتش می‌کشند اما به دنبال زنی هستند که همچنان زاینده باشد. منشأ زایش باشد. زایش نیروی کار بعدی. این جنبش نفس زن بودن را زیر سؤال نمی‌برد. درست مثل کارگری که می‌خواهد با شورا کارخانه را بچرخاند یا استثمار خود را خود برنامه ریزی کند. این حد این جنبش است. که البته به معنی عیب و ایراد آن نیست. درست به این خاطر که باید از جزيی به کلی رسید. آزادی فردی شرط رسیدن به آزادی کلی است. آزادی فردی صوری ضرورت آزادی جمعی است که خود به معنی آزادی فردی واقعی است. این به این معنی است که زن باید بتواند بگوید که نمی‌خواهم روسری به سر کنم تا در ادامه بتواند بگوید نمی‌خواهم بچه بزایم. اما زمانی این نخواستن از حد و حدود حقوقی فراتر می‌رود که تولید مثل وظیفه‌ای برعهدهٔ زنان نباشد، یا به عبارت دیگر تولید مثل به شیوهٔ سنتی به ضروت اصلی جامعه (حفظ بقا) تعلق نداشته باشد.

این جنبش جنبشی است بی‌مطالبه و برخلاف جنبش‌های دیگر که محدود بودند به منافع مطالبه‌گرانش، نفع این جنبش به همه می‌رسد. در واقع این جنبش خواستی منفی دارد: «نه» به نظامی که نیشتر فقر و تبعیض و ظلم را در جای جای پیکر جامعه فرو کرده است، و «هر جا که دست می‌گذاری درد می‌کند». این جنبش به خاطر جنبشی غیرحقوقی بودن، از مرزهای یک کل حقوقی فراتر می‌رود و کل بازی را به هم می‌زند؛ این جنبش از اینجا عام است و تمام فاصله‌های صنفی و قومی، طبقاتی و مذهبی و جنسی را از بین می‌برد یا آنها را با هم به هم پیوند می‌دهد که جز واژگون کردن جمهوری اسلامی خواست دیگری ندارد. (این خود به این معنی است که بعد از محقق شدن این خواست منفی، دوباره تمام تضادها و اختلاف‌ها سرباز می‌کند، که این داستان دیگری است، «چو فردا شود فکر فردا کنیم»…)


Rosa گفت...


آساره آسا

جایی دیدم که کسی به نقل از انگلس نوشته بود: «‏رهایی ‎زن، تنها زمانی امکان پذیر خواهد شد که بتواند در مقیاس اجتماعی بزرگ در تولید شرکت کند و کار خانگی فقط به میزان ناچیزی از وقت او را بگیرد.» مسأله این است که امروز کسانی هستند که چون انگلس دویست سال پیش چنین گفته و نوشته فکر می‌کنند که این آخرین حرفی است که می‌شود در مورد مسألهٔ زن زد. دریغ که اینان هرگز از خود نمی‌پرسند، گیرم انگلس چنین گفته و چنین باوری داشته، اما اصولاً چرا «کارخانگی» باید با نام «زن» پیوند بخورد؟ آیا همین امروز با وجود انواع و اقسام تکنولوژی‌هایی که در خانه موجب «رفاه» حال زنان شده‌اند، زنان وقت کمتری صرف خانه‌داری نمی‌کنند؟ اما معنی «شرکت در تولید» چیست؟ آیا تا پیش از این، زنان هرگز در «تولید» شرکت نداشته‌اند یا امروز بیش از هر زمان دیگری زنان در مقیاس اجتماعی در تولید شرکت نمی‌کنند؟ آیا همین امروز، در همین سرمایه‌داری این خواست و آرزوی انگلس برآورده نشده است؟ چرا کس یا کسانی که با گشاده دستی از انگلس و مارکس نقل قول می‌آورند از خود نمی‌پرسند که حقانیت گفتار آنها نسبت به شرایط امروز چیست؟ آیا مارکس و انگلس در مورد نقش زن در تولید نیروی کار و پیامدهای آن فکر کرده‌اند؟ کاش امروز کسانی که این قبیل جملات را از اینجا و آنجا وام می‌گیرند تا به خیال خود نشان دهند که هیچ جریان فکری و سیاسی‌ای جز مارکسیسم ارتدوکسی آنها به حل مسأله زن اهتمام نداشته، لحظه‌ای می‌اندیشیدند که آیا واقعاً می‌توان مسألهٔ زن را با «ارج نهادن به مقام زن» حل کرد؟ رفقایی پاسخ خواهند داد که مارکس گفته است که «آزادی جامعه از راه آزادی زن می‌گذرد»؛ اما کاش می‌شد ذره‌ای تخم شک در زمین سفت اندیشه‌شان کاشت و مجالی بود تا با شخم بحث و جدل و باران استدلال، این تخمْ بار آورد و روشن شود که آزادی جامعه جز از طریق محو مفهوم «زن» و متعاقب آن «مرد» نمی‌گذرد. درست همانطور که جامعهٔ بی‌طبقه جز از طریق محو طبقهٔ کارگر نمی‌گذرد.

Rosa گفت...

کرج صدای آژیر شنیده میشه. سمت خوشنام. نزدیک پادگان فتح (یکی از پایگاه‌های موشک‌سازی سپاه)

نیویورک‌تایمز: حمله دیشب به تأسیسات اصفهان از داخل ایران رخ داده چون پهبادهای کوادکوپتر توانایی طی این مسافت طولانی از مرز ها و رسیدن به مرکز ایران را ندارند . منشأ پهباد های دخیل مشخص نیست .
سطح امنیت ((((((((((((((:

اسرائیل اگر راست می‌گوید یک‌بار دیگر بزند، آنوقت منتظر باشد و ببیند ما چه گُهی خواهیم خورد.
#مهسا_امینی

سپاه گفته میخوایم انتقام بگیریم
یه مدت با هواپیما جایی نرید

موضوعی که کمتر بهش پرداخته شد قرار دادن «سوله ساخت مهمات» وسط منطقه شهری بود. (تازه اگر فقط سوله مهمات‌سازی باشه و کارای خطرناک‌تری اونجا انجام ندن!) گروه تروریستی حزب‌الله لبنان هم از مدارس و بیمارستان‌ها برای پنهان شدن تروریست‌هاش استفاده میکنه.

#فوری
خوی باز هم لرزید! علاوه بر زلزله ۵.۹ ریشتری دیشب بار دیگر زلزله ای ۴.۵ ریشتری در خوی گزارش شده است.
#مهسا_امینی

مردم خوی جمع شدن میگن کمک میخوایم.
یگان‌ویژه آب‌ میپاشه پراکنده بشن.
یعنی پتو واسه کمک بهشون ندارن، ولی گلوله به اندازه کافی هست
#خوی

کارکنان ‌پتروشیمی بندر خمینی برای ششمین روز دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند
#مهسا_امینی

#سامان_یاسین، خواننده رپ اهل کرمانشاه و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی در تهران، امروز شنبه ۸ بهمن از زندان رجایی شهر کرج به مکانی نامعلوم منتقل شد.

ما آماده‌ایم. چوب‌هارو جمع کردیم. یه لاستیکم برای آخرش گذاشتیم کنار. تو چندتا کاغذ رنگی هم نوشتیم و گذاشتیم لای در خونه‌های کوچه خودمون و کوچه روبه‌رویی که فردا ساعت6 سر کوچه به نشانه ‌اتحاد و همبستگی همزمان با تمام ایران #جشن_سده برگزار می‌شود و شماهم دعوتید.
#مهسا_امینی

Rosa گفت...


رجایی شهر
«این سه روزِ سرد»
جزئیات هفتاد و دو ساعت قبل از اعدامِ محمدمهدی کرمی و سیّدمحمد حسینی از زبان چندی از هم‌بندی‌ها.

یک روز چهارشنبه بود که خبر رسمی‌اش بیرون آمد. ظاهرا چند رأس از آخوند کله گنده‌های قم ورود کرده بودند به پرونده‌ی بچه‌ها و افاضه کرده بودند که..

«چه؟ تجدید نظر؟این چه صیغه‌ایست؟ اینهارا باید تکه تکه کنید!»
تصمیم گرفتیم نافرمانی مدنی کنیم، یعنی اعتصاب غذا و شعار و تحریم کارت تلفن و... فردایش (پنجشنبه)، «فتاحی» محمد مهدی و سیّد را صدا زد و بچه‌ها با بیم و امید رفتند سمت دفترش...

یک حالتی حاکم بود انگار که همه با خود می‌گفتیم یعنی می‌شود... مثلا بچه‌ها با خبر خوش بیآیند.
به سیّد گفته بودند حکم تو متوقف شده و شنبه یکشنبه خبر رسمی‌اش بیرون میاید، نگران نباش، فقط همبندی هارا آرام کن، آزاد میشوی، برمیگردی سرکار…

و امان از امیدهای بی موقع، امان از آدمها، آدمها، آدمهای رذل.
اما محمد مهدی‌ که سنش کم‌تر بود بدون ترس بهشان گفته بود ما همه می‌خواهیم اعتصاب غذا کنیم تا آزادی‌ ما و برادرانمان تضمین شود! و «فتاحی» هم گفته بودش اگر نظم زندان را بهم بزنی همه را می‌نویسم پای تو بچّه!

که به خاطر همین ما سرمان را انداختیم پایین، محمدمهدی را آرام کردیم که سکوت کند و خودمان دندان روی جگر گذاشتیم بلکه زورشان به او که از همه‌ی‌مان کوچکتر بود نرسد. گفتیم خب، فتاحی گفته آزاد می‌شوند و ما هم که در این چهاردیواری، دلمان را بلاخره باید به یک چیزی خوش می‌کردیم.

روز بعد رسید. صبحش سیّد آمد دم تک تک اتاق‌ها که بچه‌ها صبحانه بخورید، آرام باشید تا مبادا برای محمدمهدی بد بشود، مهدی کم سن است و پر شور، وظیفه ماست که مراقبش باشیم...خلاصه دلِ ساده‌ی سیّد را گیر آورده بودند و او هم که ذاتا بزرگ بود، مثل برادربزرگ‌ها دقیقا...

مدام نگران بود که ما کاری نکنیم، که چیزی نشود، که خدای ناکرده برای محمدمهدی بد شود.
عصر همان روز، اسم بعضی از ما که در لیست اعتصاب غذا بود به عنوان کسانی که نظم زندان را بهم زده‌اند را به نگهبانی دادند و نگهبانی آمد ..

تهدید کرد که محمدمهدی اگر یک درصد بخت آزادی داشته باشد با این کار می‌فرستیمش سوله و دستش را کوتاه میکنیم از نامه و تلفن زدن.
این مسائل و خواهش‌های برادرانه‌ی سید که انگار بااینکه خودش هیچوقت هیچ خانواده‌ای نداشت حالا خانواده‌ی ما شده بود، باعث شد اعتصاب غذا را بشکنیم.

شرایط به نوعی بود که همه آزادی سید را باور کرده بودیم، و حتی خیال میبافتیم که بعد آزادی تولد سید را فلان جا بگیریم و جمع شویم و با هم بخندیم به سیاهی پایان ناپذیر این روزها...خودش هم میگفت بچه ها من حکمم متوقف شده و بیایید فقط مراقب مهدی باشیم و برای توقف حکم او تلاش کنیم..

روز بعد، جمعه صبح «عباسی» یکی از مسؤلین زندان به بند ما آمد و تک به تک، با یکجور همدلی نمادین که آنموقع دلمان میخواست باورش کنیم، دم اتاقها رفت و مشکلات بچه‌ها را پرسید و ما هم گفتیم... بعد چند ورقه کاغذ بهمان داد و گفت «نام» و «مشکلاتتان» را بنویسید تا کمک کنیم حل شوند.

یدیم که یکجور شور و شوق، یکجور امید سرسری و کودکانه در فضای خالیِ زندان جریان گرفته، انگار باورمان شده بود که نام داریم،نامی که می‌شد بدون متهم شدن بنویسی‌اش،که حتی حق داریم رنجی داشته باشیم،رنجی که نوشتن آن روی کاغذ «مصداق اتهامِ تازه» نباشد...

آنوقت «عباسی» رفت پشت بلندگو، شش یا هفت نفر را صدا زد که دنبالش بیایند، محمد مهدی و سیّد را هم صدا زد... و یکباره بچه‌ها را برد. ما نمی‌دانستیم ماجرا از چه قرار است، مثل گرگی که در لباس میش به گله زده باشد و بعد بفهمیم که طرف گرگ بوده...ما را مشغول نوشتن کردند.

و این بی‌وجدان‌ها، این خانه‌خرابها، محمدمهدی و سیّد را همانموقع کشیدند بیرون. بعد فهمیدیم باقی بچه‌ها را فرستاده‌اند قرنطینه و سید و محمدمهدی را برده‌اند سوله و حتی نگذاشتند به صبح بکشد! بعدهم خبرش آمد، گفتند که بچه‌ها ساعت یک/یک و نیم رفته‌اند آن جا، آن بالاها، بالای دار...

Rosa گفت...

امروز چارگوشه مملکت از #زاهدان و #سنندج و #گالیکش تا چندشهر دیگه ملت ریختن کف خیابون و خامنه‌ای رو قهوه‌ای کردن. این تاپاله‌هام زدن اینترنت مارو ترکوندن!
از صبح دارم هندل میزنم بیام بگم گورتون کنده شده و بزودی دفنتون میکنیم، حالا هی زور بزنید تا مارو ساکت کنید!
#مهسا_امینی

گزارش‌ها حاکی از آزادی جعفر پناهی به طور موقت از زندان است.
این سینماگر شناخته شده از ۱۲ بهمن اعتصاب غذا کرده بود.

#ابراهیم_لجه‌ای پسرخاله‌ی زنده‌یاد #خدانور_لجه‌ای در روز ۲۹ دیماه پس از یورش ماموران جمهوری اسلامی به منزلش در شیرآباد بازداشت شد. ابراهیم در طی تماسی از وضعیت وخیم خود در اثر شکنجه خبر داد.
#مهسا_امینی

😂😂😂 ما حلوای #حجاب رو خوردیم از حضم رابعه هم گذشت

پاتو از رو سیم بردار بیناموس،نتم قطع شد :):


این انقلاب هیج وقت خاموش شدنی نیست✌
#مهسا_امینی

Rosa گفت...2-فیلترشکن های خطرناک:

*(بسته به عوامل مختلف ممکن است امن یا خطرناک تلقی شوند اگر فیلترشکن دیگه ای ندارید می تونید ازشون استفاده کنید)

(بعضی از آنتی ویروس ها این فیلترشکن را مشکل دار اعلام کردند)Swing VPN - Fast VPN Proxy

(بعضی از آنتی ویروس ها این فیلترشکن را مشکل دار اعلام کردند)Shenzo VPN - Private & Safe

Secure VPN - Fast VPN Proxy

CoolVPN Pro - Fast, Secure VPN

Ryn VPN - Browse blazing fast

Fast Turbo VPN - Secure VPN

fast vpn secure & easy connect

Secure VPN - MiniFox VPN

Free VPN by Free VPN .org™

VPN Proxy Master - Safer Vpn

FastVPN - Superfast&Secure VPN

iTop Vpn

VPN Master: VPN Proxy, VPN App

VPN Proxy Speed - Super VPN

ACE VPN-Super VPN Proxy Master

(سرورهای این فیلترشکن ممکن هست آلوده باشند)Award VPN

Hook VPN - Fast & Secure VPN

v2rayNG

VPN Owl: Fast and Secure VPN

NapsternetV V2ray/Psiphon/SSH

(ناشناس)RostamVPN: Fast & Secure

X-VPN - Private Browser VPN


3-فیلترشکن های کاملا امن:

Psiphon

AdGuard VPN

HotspotShield VPN: Fast Proxy

Argo Vpn

Bitdefender VPN

Hide.me VPN

Lantern VPN

Proton VPN

Tunnel Bear VPN

Windscribe VPN

Zoog VPN

(این فیلترشکن رو حتما برای گوشی داشته باشید)Orbot

(این فیلترشکن رو حتما برای کامپیوتر داشته باشید)Tor browser

Rosa گفت...

IN DAFE | 021G

https://youtu.be/CjbqwHAf5vI


این دفعه فرق داره ،پاش خون دادیم...به پاکی روح جوون هامون تا آخر ایسادیم��✌

این دفعه نوبت ماست!!����

Rosa گفت...

کشاورزان اصفهان برای احیای زاینده رود حرکت خود را به سمت تهران شروع کردند

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=261577

بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از کشاورزان اصفهان در یک اقدام اعتراضی با تراکتورهای خود عازم تهران شدند.

در گزارش‌های غیر رسمی، هدف این کشاورزان از این حرکت اعتراضی احیای زاینده‌رود و تعیین وضعیت حق‌آبه زمین‌های کشاورزی عنوان شده است.

در ویدئوهایی که پیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، شماری از کشاورزان شرق اصفهان روز پنج‌شنبه ۱۳ بهمن در این شهر و در اعتراض به عدم تحقق وعده مسئولان و قطعی حق‌آبه خود تجمع کرده بودند.

استقرار گسترده «نيروهای ضد شورش» در خوی

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود در گزارشی میدانی از وضعیت زلزله‌زدگان در خوی، از استقرار گسترده «نيروهای ضد شورش» با «صورت‌های پوشيده و اسلحه به دست» در میادین و مناطق مختلف خوی خبر داد و نوشت: «این‌جا مسئولی نيست. بوده‌اند. آمده‌اند. اما سرک كشيده و رفته‌اند. قول‌هایی داده‌اند و رفته‌اند پی كارشان. مردم می‌گويند هنوز نماینده شهرشان نيامده كه ببيند مردم چه حال و روزی دارند.»

این در حالی است که بحران امدادرسانی به مردم آسیب‌دیده از زلزله خوی همچنان ادامه دارد و در نبودِ چادر و وسایل گرمایشی استاندارد، تاکنون بیش از ۱۴۰ تن از مردم زلزله‌زده دچار مسمومیت ناشی از استفاده از «زغال» و «والور نفتی» شده و دست‌کم دو تن از آن‌ها هم جان خود را دست دادند.

Rosa گفت...

کشاورزان اصفهان با تراکتورهایشان در راه تهران برای احیای زاینده رود (2)

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=261586

یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
اصفهان
کشاورزان اصفهان برای احیای زاینده رود حرکت خود را به سمت تهران شروع کردند
موقتا در روستای جوزدان توقف کردند( یکی بخاطر اینکه پلیس راهور اجازه عبور از جاده انرژی اتمی را ندادند و یکی اینکه قرارس استاندارد بیاد)


سیدمهدی هاشمی(سرکوبگر،عامل شکنجه و دستگیری متعرضان٫ضابط قاضی مهدی مقاتلی (معروف به قاضی بد نام بوشهر)که پس از رفتار بد با #فرحناز_خلیلی و ایجاد فشار روحی باعث خودکشی و جان باختن او شد.
منزل: بوشهر٫ریشهر٫قلعه۱،آخر کوچه پلاک دوم
انتقالی از پاسگاه کلانتری ۱۳ جلالی به پاسگاه نیروگاه

https://mobile.twitter.com/SECGirlOpiran/status/1622193737165160448/photo/1

توضیح: مهدی هاشمی دارای دو مغازه در سه راه ریشهر رو به روی منزل کرمانی است که یکی تعمیرگاه موتور داریوش و دیگری مغازه کناری٫ تعمیرگاه ماشین است.
#OpIran

به ناحق بازداشت کردن حالا منت عفو دادن میذارن.
#مهسا_امینی

پنجشنبه 27 بهمن ماه همزمان با آیین چهلم جاویدنامان وطن #محمد_حسینی و #محمد_مهدی_کرمی همچون خانواده‌ای به وسعت ایران اعتصاب خواهیم کرد و از ساعت 18 در میادین و خیابان‌های اصلی تجمع کرده و یادشان را گرامی‌ خواهیم داشت🖤
قسم به سربداران✊
ایستاده‌ایم تا پایان✊
#مهسا_امینی

Rosa گفت...

مهمترین مسیر در غرب تهران که پای ثابت خیلی از تجمعات بوده و هست ستارخانه. به بچه‌های آریاشهر و فردوس و مرزداران و پونک و بقیه محلات اطلاع بدین #پنجشنبه27بهمن چهلم برادرای غریب اعدامی‌مونه. می‌خوایم براشون سنگ تموم بذاریم🖤🖤

۲۷ بهمن کف خیابون 🔥
#مهسا_امینی

لطفا روز فراخوان دوربین خونه و مغازه هاتون رو خاموش کنید تا هم وطنامون توی دردسر نیوفتن.
(فراخوان سراسری ۲۷ بهمن)

هر کس خودش دوربین خودشو از کار بندازه یا بپوشونه خیلی خوب میشه دمتون گرم
#فراخوان۲۷بهمن

لطفا بدون تار کردن ویدیو ها و عکسای اعتراضی‌تون رو هیچ جا نفرستید.

▫️برای تار کردن ویدیو:
ios: vidstash
android: inshot
▫️برای تار کردن عکس:
ios: picstash
android: picsart - inshot

▪️از این مسیر برید:
Inshot: filter → effect → style → blur
#مهسا_امینی
۲۷بهمن


🔥 تهران - بنر ننگین پایگاه بسیج «سردار امین اسلام پناه» رژیم در خیابان «کرمان شمالی»، به دست جوانان انقلابی به آتش کشیده شد.

🗓 دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

پرتره های آتش شاکرمی، دندون های خردشده ی نیکا، عکس های قبل و بعد #خالد_پیرزاده . به امید روزی که این وحشیا جواب پس بدن. به امید آزادی.
زن، زندگی، آزادی
#مهسا_امینی

موبایل به همراه نداشته باشید
لطفاً به هیچکس اعتماد نکنید
اگر بیرون میرید به همه خبر ندید(تنها به کسی بگید که بهش اعتماد دارید)
اگه مغازه‌دار هستید اعتصاب کنید
دستکش دست کنید
ماسک بزنید(ماسکتون رو پایین نیارید)
جلوی دستگیری مردم رو بگیرید
#مهسا_امینی
بیست و هفت بهمن

🔥 کرج - به آتش کشیدن بنر های دهه زجر-گوشی نمی‌بریم.
-لباس اضافه می‌بریم.
-کفش مناسب می‌پوشیم.
-ماسک و عینک می‌زنیم.
-دست خالی اصلا نمی‌ریم.
-اصلا تنها نمی‌ریم.
-کسی رو بردن نگاه نمی‌کنیم، کمک می‌کنیم.
-جای بسته شعار نمی‌دیم.
-به کسی اطلاعات نمی‌دیم(اسم،سن،و..)

••فراخوان 27 بهمن••

27 بهمن💥💥💥
#مهسا_امینی

Rosa گفت...

مسیرهای تهران برای فردا-از ساعت ۱۸ در کنار باقی محلات:
میدان فرهنگ تا میدان شهرداری
میدان هفت حوض تا چهارراه سرسبز
فلکه دوم تا فلکه سوم تهرانپارس
چهارراه پارک وی تا میدان ترجیش
میدان انقلاب تا تئاتر شهر
بازار سنتی ستارخان تا فلکه دوم آریا شهر
نازی آباد بازار دوم
#مهسا_امینی


نکته: کلیه مسیرها بصورت رفت و برگشتی می‌باشند.
#مهسا_امینی

خبر #اعتصابات_سراسری

کارکنان کشتی سازی #بندرعباس اعتصاب کردند.

صدای اعتصاب کنندگان باشیم.
#مهسا_امینی

#میلاد_آرمون در زندان رجایی شهر کرج است و دو هفته تا زمان برگزاری دادگاه وی باقی مانده، میلاد برای گرفتن اعتراف اجباری شدیدا شکنجه شد وجزء جوانان بی گناه اکباتان است که با اتهام مشارکت درقتل طلبه بسیجی در جریان خیزش مردمی بازداشت شد.
صدای میلاد باشید،امید او به ماست.
#مهسا_امینی

مسئولان زندان‌ قرچک حاضر به ثبت علائم آزار جنسی یا اعزام #سها_مرتضایی به پزشکی قانونی نشده‌اند. همچنین مسئولان زندان با وجود پارگی رباط مچ پا و آسیب‌دیدن دست و کِتف وی، تا کنون در اعزام او به بیمارستان و ارائه‌ خدمات درمانی تعلل کرده‌اند.

توییتر در حال تجربه قطعی بین المللی برای برخی از کاربران است. حادثه ای که مربوط به قطع یا فیلتر شدن اینترنت در سطح کشورها نیست.


فردا گوشی همراه خود نمی بریم
از اکانتهای سوشیال مدیا خارج شویم
فردا گوشی همراه خود نمی بریم
از اکانتهای سوشیال مدیا خارج شویم
فردا گوشی همراه خود نمی بریم
از اکانتهای سوشیال مدیا خارج شویم!
فراخوان۲۷بهمن

●نکات مهم:
۱_داخل مدرسه، دانشگاه، مترو، پاساژ تجمع نکنین.
۲_لباس تیره بپوشین حتما صورتتون رو بپوشونین.
۳_تا جای ممکن سعی کنین گوشی نبرین.
۴_قبل از بیرون رفتن از پاک بودن گوشی خودتون مطمئن بشین.
۵_دست خالی نرین.

با اینکه دوریم از وطن!
دلمون با شماست، هموطن💔
سرِ خَم قدغن🔥✌🏻

Rosa گفت...

. بنظرم بهترین حالت مبارزه و اعتراضات خیابونی اینه که اصلا فراخوان نداشته باشه! یعنی مثل روزهای اول کلا فول تایم باشه و هرجا و هر مکانی مستعد اعتراض باشه و نفس سرکوبگرا رو ببره. یبار یه لباس‌شخصی به رفیقش میگفت سه هفته‌ست خونه نرفتم!
چی بهتر از این؟ کی بدش میاد؟

یعنی اگه میشد یک ماه دیگه اون حالت روزای اول رو ادامه بدیم الان تموم شده بود.
اما اون روز توانمون در همون حد بود. چون چنین چیزی خودجوش بوجود میاد و خودش هم کم میشه. یعنی خشم انقدر انباشته میشه که یهو فوران میکنه و میترکه. ولی طبیعیه که خستگی و ترس و محاسبه‌گری کم‌کم پیداش بشه.

.اینجاست که تازه فراخوان معنی پیدا میکنه. نکته اینکه اگه فضا داغتر باشه اصلا نیاز نیست فراخوان زمان و مکان داشته باشه. فقط باید بگی فلان روز به این دلیل فراخوانه و مردم همه جا از صبح بریزن و شلوغ کنن. ولی اگر سردتر باشه دیگه نمیشه، اونجا باید بگی چه ساعتی که مردم خیلی پخش نشن.

بعد باز اگر بشه مکان ندی که سرکوبگرا نتونن از قبل در محل باشن خیلی بهتره ولی این هم مستلزم داغ بودن فضاست، و الّا عملگراها همدیگه‌رو پیدا نمیکنن و تجمعی شکل نمی‌گیره. یعنی میخوام بگم اگر دیروز فراخوان زمان‌دار و مکان‌دار داده شد حتما مقتضای وضعیت بود و جوانبش سنجیده شده بود.

درسته که اعلام فراخوان با زمان و مکان دقیق ریسک دستگیری رو بالا میبره اما با تاکتیکِ حرکت کردن، این مشکل کمی بهتر شده و طبق گزارشات تهران، دیشب تقریبا موفق عمل کرد. از 7 مسیری که در کنار محلات داده شد 4مسیر عالی عمل کردن. هفتحوض، ستارخان، انقلاب و تهرانپارس عالی و بینظیر بودن.

پارک‌وی تا تجریش هم مردم بودن و چندبار هم شعار دادن اما جمعیت به اون حدی نرسید که بشه به خیابون اومد و حرکتی زد.
نازی‌آباد هم فضا ملتهب بود و جو امنیتی شد ولی مردم معترض با عابرین در بازار یکی شدن و یه راهپیماییشون رسیدن.

.سعادت‌آباد از همه مسیرها ضعیفتر بود، البته دوستانی بودن که رفتن، اما جونی که باید رو نداشت.
درکل در مورد یک روز ثابت در هفته هم باز باید بگم نیاز به داغ بودن خیابون هست و البته یک رهبری و سازماندهی که استهلاک بیاد پایین و الّا اونم مثل روزای اول سرد میشه و جماعتی رو خنثی میکنه.

خلاصه گفتم بگم بشخصه روی یک حالت خاص تاکید ندارم و بنظرم انواع تاکتیک‌ها در زمان و مکان خودش بهترین جواب رو میده. یجا باید محلات داغ شه، یجا فقط یک نقطه، یجا یه مرکز حساس محاصره شه. یجام مثل دیشب ترکیب شه.
حرف اینه همه به فکر نتیجه بهتر برای انقلابیم و فکرامون رو میریزیم روهم✌

یکی از ضعف ها به نظر من ، این هست که
فراخوان در ساعاتی داده میشه که جمعیت
نه فقط تهران بلکه تمام شهرها داره معکوس
میشه. ما در این ساعت عملا بازار رو و مردم
حاضر در بازار رو حذف میکنیم ، حاشیه
نشین ها رو حذف میکنیم ، و شب با صد
دلیل مطلوب سرکوبگر برای توحش بیشتره

فراخوان‌ها اکثرش روز بود که. تقریبا از لحاظ زمانی این که 6 بود دیرترین بود. تا الان اکثر 3و 4 بودن. چندتا هم صبح11.

Rosa گفت...

فراموش نکنیم که از لحاظ روانی٫ مردم عزیز ما ترامای این همه زندان و اعدام رو تجربه کردن و حالت یخ زندگی روحی دارن٫ اگر علمی به مسعله نگاه کنیم. خروج از مرحله یخ زندگی بعد از تراما باید تدریجی و با توجه به حال روحی شخص باشه. دیروز عالی بود و هر کس تونست به اندازه خودش کار کرد. میدونم که صبرمون لبریز میشه ولی نمیتوان حال روحی جمعیت تراما دار را دست کم گرفت٫ باید صبور باشیم٫ دیر یا زود پیروزی ازان ماست✌️

بعد اعتراضات اولیه اگه فراخوان نبود این سری هم به سرنوشت دی ٩۶ و آبان ٩٨ دچار میشد مگر اینکه از تموم شدن کار تو همون ماه اول مطمئن باشیم.

بنیاد اعتراضات خیابونی محله محوری است برای جو انقلابی. اما مابینش با فراخوان و برنامه شبیه دیروز. بویژه در تاریخای خاص.

خصوصا در تهران.

یادمه شنیدم لباس شخصیا داشتن با هم حرف میزدن
یکیشون می‌گفت دست پر هم باشی موتور نداشته باشی دستت بستست ، باید درخواست بدیم موتور بهمون بدن
یعنی وقتی مسیر موتور هارو مسدود میکنیم یا توسط برف حرکتشون مختل میشه به نفع ماست و واقعا باید از اون شرایط استفاده کرد

بهترین حالت همینه که اعتراضات خودجوش باشه و هر جا مستعد بود مردم ۶ به بعد فقط به نشونه اعتراض از خونه برند بیرون و همینم کافیه تا سرکوبگرا خسته بشند و جو شهر انقلابی بمونه.
البته فراخوانهای خاص و مناسبتی هم سر جای خودش بمونه.

دقیقا، هر روز باید خیابون گرم باشه

درود
روز ۱۶ آذر
تهران خاطرتون هست؟
سیل جمعیت ، راهبندان
بی نظیر بود
فقط قرار بود دفعه بعد همین استراتژی نزدیک بیت اجرا بشه
بعدش از ترسشون اعدام ها رو شروع کردند و تفرقه تظاهرات سکوت جواب میده یا نمیده
اگه همین رو‌ دوباره اجرا کنیم
کارشون تمومه
#مهسا_امینی

بنظرم برای دلگرمی همه عزیزان دربند و زجر کشیده فراخوانی برای حمایت از پیرزاده در بیمارستان بذاریم و ملاقاتی انجام بدیم با ارامش #مهسا_امينی

موافقم میتونیم هر روز یه حرکت بزنیم خیابونا الان به خودی خود هم شلوغه به خاطر خرید عید قشر خاکستری فرصتای خوبی داریم که گیر نیفتیم
هر روز اماده جرقه باشیم
#مهسا_امینی

بجای فراخوان های مکرر میشه روی یک فراخوان سراسری برای حرکت از همه شهرها به طرف تهران کرد ، یک برنامه درست برای این حرکت میتونه کار رو تموم کنه ، جمعیت میلیونی نهایی اینطوری شکل میگیره ، بخصوص اینکه اپوزیسیون هم موجوده

ما یکم اشتباه کردیم ببین فقط مناسبتی فراخوان دادیم کم کم عادی شد دیدن ماها کف خیابون قشر خاکستری گفت اینا جوونن ماهی دوبار میان شعار میدن میرن رژیمم به این نتیجه رسید بذار تخلیه انرژی بشن مردم ما جو ملتهب انقلابی میخوایم دنیا باید ببینه ما هر روز توی خیابونیم

Rosa گفت...


سعادت آباد واقعا شرایط برای عمل محیا نبود و نتونستیم کاری بکنیم
این فراخوانم خون بچه ها عامل تحریک و حرکت شده بود وگرنه فکر میکنم فراخوان ناشناس های توییتر دیگه چندان نمیتونه ب خیابون وصل بشه یا قشر خاکستری رو فعال کنه
خصوصا با پیش اومدن صحبت شورای رهبری نگاه ها ب اون اعضاست

از چندروز دیگه که بازارها بخاطر عید شلوغ میشه فضای خوبی برای اعتراضات ایجاد میکنه و هرکسی هرجایی که احساس کرد جمعیت خوبه میتونه شعار بده
#مهسا_امینی

وقتی فراخوان میدیم کلا لباس شخصیهای حرومی رو آگاه می‌کنیم که از پیش آماده باشن، ولی اگه بدون فراخوان باشه نفس این کثافتها گرفته میشه

بخاطر شب عید الان میتونه تجمع هر روز بدون فراخوان یا حتی یک روز در هفته هردوش خوب کار کنه..!
الان فشار خیلی زیاده روی مردم نباید این چند هفته رو از دست بدیم
#مهسا_امينی‌

بعضیامیگن فراخوان خراب کرد اشتباهه یادمه از 11مهر داشت ضعیف میشد که جوانان محلات اومد و 17 ام نازی اباد ترکوند و تقریبا تا اخر آبان شب یا روزی نبود که دانشگاه یا یه جایی تجمع نباشه خب کشته و دستگیری و ضعف اپوزوسیون باعث افت شد ولی الان بنظرم میشه هفتگی کرد فراخوان رو

هیچ فراخوانی تا به صورت گسترده در موردش تبلیغات انجام نشود موفقیت آمیز نبوده، پس اول باید افکار عمومی را آماده کرد. ۲ تبلیغات گسترده مردمی مانند تراکت، بنر، دیوار نویسی، و غیره. ۳ همراه اینها تبلیغ فراخوان در شبکه های پر بیننده.

خیابان انقلاب هم سه تا فراخوان اخر رفتن مردم ولی به علت تجربه بالایی که دارن اونجا از 88 یا باید جمعیت بالا بره یا بنظرم حذف بشه چون هدف تشکیل تجمع باید باشه و هدر نره زحمتا

باید با برنامه ریزی پیش رفت تا جواب مثبت گرفت مثل گردهمایی دیروز و نیز با فاصله حداقلی دو هفته ایی. بعد از ملحق شدن افراد بیشتری از قشر خاکستری میشه تناوب اون رو بیشتر و فاصله رو کمتر کرد. الان اینکار جواب نمیده و ضمن اینکه نیروی مردمی لوث میشه ، تظاهرات هم بگا میره.

۴ شنبه سوری رو میشه روش کار کرد ، در ضمن موج بعدی هر روزه، احتمالا از اردیبهشت راه می افتد و امیدوارم ضربه نهایی باشد
منطقه ما خیلی سرده
فراخوان میدادن نمی‌رفتند مردم، سرکوبگرا از سرما میلرزیدن😂 فرداش مردم میرفتن سرکوبگرا نبودن . خیلی دوسشون دااااارم❤️🕊💚

Rosa گفت...

الان محل های خرید مثل بازار همیشه شلوغه و بهترین زمان اوایل غروبه...۴ راه سبلان. هفت حوض.پیروزی ۴ راه کوکاکولا و.. جمهوری علاءالدين. امیراکرم. تأتر شهر،میرداماد محسنی،تجریش بازار امام زاده صالح، پل امام زاده حسن،یافت آباد ۴راه قهوه خانه، خ تختی،میدون امام حسین..اینجا شعار بده برو

یه مشکلی هست به خصوص تهران. این چیزی که شما میگی برای جوونا و دانشجوها خوبه ولی مردم چون الان سر کار میرن سخته براشون همه چیزو تعطیل کنن. دوست من میگف اگه دایم بخوایم تو خیابون باشیم چجوری اجاره رو دربیاریم.

این انقلاب بهر حال پیروز میشه دیر و زود داره سوخت و سوز نداره
بدون اینکه هیچ کار بکنیم هم انقلاب مسیر خودشو می ره
اما اگه بخوایم زودتر نتیجه بگیریم باید فراخوان فتح تهران بدیم.
با جزئیات دقیق براش از الان برای وقتی هوا گرمتر شد برنامه ریزی کنیم.

اگه واسه هر محله ای که مرکز خرید توش زیاده فقط ده نفر برن و محکم ۵دقیقه شروع به شعار دادن کنن خودبخود جو متشنج میشه و مردم خودشون همراهی میکنن...
فقط این وقتا شعار فحش دار ندید که هم بچه ها و خانواده ها خوششون نمیاد و هم از نظر اخلاقی درست نیست...

شعارهای کوتاه و محکمی برای فقر و گرانی بسازید الان اثری چندین برابر داره...
امتحان کنید و ببینید که جواب میده و به شعارهای اصلی هم پیوند میخوره....

کل درآمد یک ایرانی با شغل آزاد در طول سال یکطرف ، درآمد این یک ماه مانده به نوروز در طرف دیگر ترازو برابری می‌کند ، بسیاری بخاطر همین موضوع با فراخوان و اعتراض و اعتصاب همکاری نمی‌کنند

حرکت های غیر متمرکز و پراکنده با فواصل زمانی کوتاه به بهانه های مختلف هم باعث فرسایش و ریزش نیروی سرکوب میشه، هم جو رو انقلابی و امید رو زنده نگه میداره. فراخوان‌های طولانی مدت اما به عادی‌ شدن زندگی و یأس منجر میشه.

فقط خواهشا از شلوغ بودن بازار توی اسفند ماه اصلا ساده نگذریم.جدا از شلوغی اسفند،بازار کلا مکان خوبیه برا تجمع
همین هفت حوضی که از اول اعتراضات جزو مکانای فعال بوده بازاره!
یا اون شبنه ای که توی بازار بزرگ فراخوان داده شد و انقدر شلوغ شد ازش استقبال شد

شب یلدا یک نفر از گروه ما رو گرفتن زبر لگد و باتوم. نجاتش دادیم گفت بهم فحش میدادن میگفتن پدرسگا برین خونه هاتون. سه ماهه بیچارمون کردین. 😂

فراخوان لحظه ای و بدون وقفه خوبه.یه دفعه میگن همین الان بریزید فلان جا مثل فراخوان دانشگاه شریف یا رجائی شهر.همون لحظه مردم سریع جمع میشن.ویه نکته ی دیگه تاثیر دانشگاههاست.وقتی دانشگاهها شلوغ میشه روی مردم عادی هم تاثیر میزاره
#مهسا_امینی

یه چیزی که شما در نظر نمیگیرین، اینه که برای اونجور تجمعات بدون فراخوان، هوا زیادی سرده! ینی اون دوران ما هر روز میرفتیم خیابون و منتظر فرصت بودیم چون هوا اذیت نمی‌کرد. اما اخیرا من تو یکی از روزایی که فراخوان هم بود، انقد راه رفتم منتظر فرصت که بعد دو ساعت یخ زدم برگشتم

منم خیلی دیدم که مردم از فاصله‌ی زیاد بین فراخوان‌هایِ فراگیر شاکی‌ان.
اما درباره‌ی فراخوان دادن یا ندادن، باید بگم که برای خیلی از مردمِ معترض شرایط تظاهراتِ خودجوش در محلات نیست واقعا. و همین فراخوان‌هاست که به اونا هم فرصت ورود به صحنه رو میده!

تجربه نشون داده استقبال مردم از فراخوان هایی که مناسبت های مهم داره بیشتر از بقیه ست
مثل فراخوان ۲۴و۲۵و۲۶ ابان که سالگرد ابان ۹۸ بود
یا فراخوان ۱۸ دی که سالکرد هوا پیمای اوکراینی بود
یا فراخوان های چهلم حدیث و مهسا و بخصوص فراخوان امروز
مثلا استقبال مردم از فرخوان هایی مثل ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ آذر یا ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ اذر به مراتب کمتر بوده
اگه یادتون باشه ۴ اذر هم یه فراخوان بود که اصلا عجیب بود که تو اوج اعتراضات که همیشه همه جا شلوغ بود اون فراخوان ۴ اذر اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد
امیدوارم فراخوان های مناسبتی الگو باشه

حلقه ی گمشده ی این قیام ترک ها هستن
ایده بدید واسه همراه کردن ترکا

ناشناس گفت...

https://youtu.be/83RVtmboBTE

ناشناس گفت...

بیانه‌ی تاریخی ۲۰ تشکل صنفی به مثابه منشور جنبش - کورش عرفانی
https://youtu.be/83RVtmboBTE

ناشناس گفت...

بانو لیلا تا قبل از ورود دوباره‌ی طالبان در کابل یگانه کافه‌ی را اداره می‌کرده که در آن اجتماع مخلط زنان و مردان ممکن بوده و دختران و پسران با هم تئاتر و موسیقی اجرا می‌کردند و با هم می‌رقصیدند. بعد برگشت طالبان ایشان برای دختران آموزشگاه خیاطی راه انداخته. در این ویدیو که بخشی از یک مستند چهار قسمته است بخش از سخنان جالب ایشان را می‌شنویم.

ناشناس گفت...

بانو لیلا تا قبل از ورود دوباره‌ی طالبان در کابل یگانه کافه‌ی را اداره می‌کرده که در آن اجتماع مخلط زنان و مردان ممکن بوده و دختران و پسران با هم تئاتر و موسیقی اجرا می‌کردند و با هم می‌رقصیدند. بعد برگشت طالبان ایشان برای دختران آموزشگاه خیاطی راه انداخته. در این ویدیو که بخشی از یک مستند چهار قسمته است بخش از سخنان جالب ایشان را می‌شنویم.

https://twitter.com/PhahimAnimation/status/1628742328746745861?t=p5gTzD_8kK2nDNJc7z_MwQ&s=19

پاسخ

ناشناس گفت...

درود رزای عزیز، امیدوارم سلامت و در امنیت باشی، مدتیست اینجا فعال نیستی، نگران شدیم. گفتم شاید امروز چیزی ازت بخوانیم هرچند نمی دانم ۸ مارچ برایت اهمیت خاصی دارد یا نه. من که وقتی میبینم طالبان هم ۸ مارچ را تبریک می‌گویند دیگر نمی دانم تبریک گفتن این روز یعنی چه. به هر حال با آرزوی بهترین ها برایت. فهیم

ناشناس گفت...

https://youtu.be/Lvavk_kPuqw

کاش رزای عزیز فرصت پیدا کنی و خبری از خود بدهی و اگر نکاتی در مورد این ویدئو داشته باشی با ما شریک کنی.

Rosa گفت...

سلام عزیز جان
راستش خیابان تمام انرژی من را گرفته:) و باری دیگر شدم 15 ساله:)
البته مشکلات کامپیوتری هم نگذاشت این میان آنلاین بشم.

در شهر ما هم جنگ است میان کدخدای "چپ" و جنبشِ نوپا.
پس از تهمتها و افترا به جنبش خودجوش جوانان و دانشجوها که "مونارشیست" هستند، لازم شد حضوری بیشتر برای حمایت از آنان داشته باشم.
متاسفانه حتی با حضور پر شور این جوانان و زیر بار پیشگامی چپِ "خود رهبر خوانده ی محلی" نرفتن، تمام احتمالات اتحادی هر چند موقت میان "چپ" و جوانان، از بین رفته...چون چپ هم از "خر" رهبری پایین نیامد که نیامد.

حال ما نیز شمشیر از رو بسته و پوتین به پا، تا بلکه بشود "هواخواهان پوتین" را لگدی زده و نقابشان را برداریم.
اتفاق ها روزانه است و تصمیم ها هفتگی:)

از شدت خستگی تا الان خواب که نه، بیهوش بودم که دوستی از کامنتهای اینجا با خبرم کرد و بدوبدو آمدم بگم: از نگرانی ات به من ممنونم.
حالم خیلی خوب است و تلاش می کنم، حال که در واقعی کمی آرامتر شده، بیشتر در مجازی فعال بشم.
شگفتی اینکه وقتی پست جدیدی نیست و آپدیت ندارم آمار اینجا بالاتر میرود:)
این هفته رکورد دو راهپیمایی را شکاندیم. هم 4 شنبه و هم دیروز را...

از دور دستهایت را می فشارم.
از اینکه هستی.

زنان افغانستان یاری بهتر از تو نخواهند یافت.
متاسفانه در مورد زنان ایران این را نمی توان گفت:( یاری ندارند کماکان میان "رفقا"...و
اغلب چسبیده اند به اختلافات سابق شان با ما زنان:)

با دوستی
رزا

Rosa گفت...

https://youtu.be/Lvavk_kPuqw

این کورش عرفانی را خیلی وقته گوش نمی دهم.
جنبش زنان فرا طبقاتی است.
"چپ" هرگز نفهمید...

این مقاله ی زیر با واقعیت نزدیکتره:

فرودستی و لحظه‌ی انقلابی ژینا / عقیل دغاقله

https://pecritique.files.wordpress.com/2023/03/aghil-daghagheleh-subalternity-and-revoutionary-moment.pdf

:)

Rosa گفت...

بیش از 18 دقیقه از لینکی که دادی را نکشیدم بشنوم. حرفهای تکراری:)
به جایش بروم برای بار دوم فیلم ببینم.

WOMEN TALKING

https://youtu.be/dH7Sl2h_aHs

محشره:)

ناشناس گفت...

سلام رزای مهربان، ممنون که ما را از نگرانی بیرون خوش ساختی. همچنان ممنون از آن دوستی که بهت پیام داده. یکباره یک برنامه سفر غیر مترقبه و خیلی عجیب برایم پیش آمد و باید تدارک ذهنی و عملی اش بچینم و بابت آن تمرکزم بهم ریخت و هیجانی/عصبی ام‌ که حرفها الان در ذهنم پراگنده اند و نمی توانم بخوبی بطور قابل فهم بیان شان کنم ک پس بهتره پرهیز کنم. همین قدر تذکر دهم که من از کورش شناختی زیادی ندارم و دقیق هم نمی دانم که آیا مارکسیست است یا آزاداندیش تر. در این ویدیو یکجا مردان مردان چپ را (فکر کنم مارکسیست ها را) نقد می‌کند بخاطر نوع نگاه و رفتارشان با زنان و یکجا هم نقد های کلیت سامانه پولیس و ارتش پیش می‌کشد که بنظرم نزدیک به انارشی میشود ولی البته گیجم کرد زیرا ظاهرن خودش هم با حزب ایران آباد دنبال تشکیل دولت و حکومت است و پس پلیس و ارتش و ...
به همان دلیل بود که گفتم نظر خودت را بدانم چون از خودت کسی بهتر و واردتر سراغ ندارم.
تشکر بابت لینک ها و معرفی، حتمن سر فرصت نگاه خواهم کرد. سلامت و خوش باشی

Rosa گفت...

عزیز جان
کورش عرفانی تا جایی که می دانم مارکسیست- لنینیست است. خیلی قبلتر مجاهدین اسم اصلی اش را افشا کردند. چون جامعه شناسی را گویا فرانسه خوانده و علنی بود. تو مایه های تروتسکی که پس از انقلاب روسیه از خارج وارد کشور شد و فرمانده ی ارتش سرخ، او هم اختمالن همین نقش را برای خودش می بیند و البته لنینی را تابحال نیافته و شاید به همین دلیل به مجاهدین نزدیک شده تا شاید فرمان ژنرالی را پس از سرنگونی، از آنها بگیره:) البته در فقدان حزب بلشویک:)

حزب آبان یا ایران لیبرالش هم متحدانی مثل حسن بهگر یا کامران و برخی افراد مشکوک و عجیب غریب جمهوری خواه داشت که بماند! البته جمهوری خواه داریم تا جمهوری خواه:)
حزب آبان، ایران لیبرال، ایران آباد و بقیه کشکه:)


در مورد زنان، کاملن در اشتباهه.
همان مواضع چپ سنتی و غیره...


کلن خیلی ویدئو داره .
کمیت را فدای کیفیت کرده. حجم ویدئوهایش در حد م. رازی:)
همه هم همان حرفهای خسته کننده و تکراری...
در مقایسه با مائویستها و فمینیسم شان، از آنها عقبتره:)
البته من 17 دقیقه فقط گوش دادم چون فکر کردم مُخش شاید تکان خورده باشد تو این ده سال. که متاسفانه فرقی نکرده...

حتی پس از اینهمه مبارزه ی زنان، به خودش زحمت بازنگری نداد.
بقولی "کرهخر" آمد، "الاغ" خواهد رفت:)
با پوزش از حیوانات نازنین و زبان الکن من ...

Rosa گفت...

این لینک افشاگری مجاهدین از عارفانی است. تنها سوال مفیدش البته این است: چرا علی اکبر ملاجانی(با نامهای مستعاری همچون کوروش عرفانی، کوروش پارسا، دکتر جهانگیر افشاری، الف.خوشمزه) در جاها و مقاطع گوناگون، مواضعی گوناگون و حتی متضاد اتخاذ کرده است؟

https://shirvakhorshid2000.blogspot.com/2013/04/blog-post_8726.html

البته مواضع اخیر او ضد مجاهدین نیستش:) و این لینک هم مال 20 سال پیش است که گفتم شاید پیداش نکنم و حذف کرده باشند الان.

با دوستی
رزا

Rosa گفت...

این #چهارشنبه_سوری در خاطره مردم ثبت شد اما بیش از اون در خاطره سرکوبگرا و اراذلی ثبت شد که فکر میکنن چون اسلحه و شوکر و اشک‌آور دستشون دارن و مردم دست خالی رو میزنن قهرمان جنگ‌های شهری‌اند. امشب هرجا اومدن خوردن، هرجا از سوراخ موش درومدن تارو مار شدن.

بلایی امشب سرشون اومد که نتونستن نفس بکشن. گاردشون کاملا دفاعی بود. حجم مهماتی که دست مردم بود بی‌نهایت بود. امشب کمی چرخیدم. واقعا پتانسیلی که در خیابون بود قابل اندازه گیری نبود. اگه از هزاران تجمع خورده ریز سر کوچه‌ها بگذریم راحت میشه گفت امشب #صد_محله بیدار بود.

روزی که ایده صدمحله رو مطرح کردم مطمئن بودم اگه حداقل صدتا محله همزمان و هماهنگ تو تهران بلند شن هیچ نیروی سرکوبی نمیتونه جلودارشون بشه و امشب پتانسیل چنین چیزی وجود داشت. یعنی اگه مردم امشب میخواستن شهرو فتح کنن، امکانش بود اما خوب رسیدن به چنین هماهنگی اصلا کار ساده‌ای نیست.


از حق نگذریم خیلی‌ها اصلا تو فاز اعتراض نبودن.
ولی تا الان هیچ شبی نبود که خیابون اینطوری دست مردم باشه. موتوری‌ها همون بعدازظهر شکار شدن. اکثر بسیجی‌هام تو پایگاه‌ سنگر گرفتن بودن که نخورن و باز خوردن، پلیس هم که نخودی بود!
قشنگ مشخص بود امشب از ترس، گاردشون دفاعیه تا هجومی.

امشب خیلی شعار دادیم، پیاده‌روی کردیم و شعار دادیم، دور آتیش شعار دادیم. روسری سوزوندیم(البته من نه🤭) و خلاصه تا جایی که میشد سعی کردیم فضا رو انقلابی کنیم و کردیم. حتی یجایی جمعیت رو تشویق به حرکت و پیوستن به محلات اطراف کردیم و تو مسیرهم شعار میدادیم.

بعد هم که بارون زد صحنه‌ها زیباتر شد. با اینکه از حجم جمعیت کم کرد اما رقصها زیر بارون حالت مستانه‌تری به خودش گرفته بود و آتیش‌هایی که بارون هم نمی‌تونست خاموششون کنه صلابت خاصی داشت. مردمی که خیس آب شده بودن ولی زیر بارون شعار میدادن هم خیلی باشکوه‌تر بودن.

خلاصه عجب شبی بود. با اینکه هنوز اخبارو ندیدم ولی مطمئنم کل ایران ترکوندن . تهرانم واقعا گل کاشت. امشب از لحاظ شکلی، همون چیزی شد که باید باشه. یعنی تجمعات بی‌شمار و مردم بی‌شمارتر. ولی از لحاظ محتوایی اون آگاهی، هماهنگی و عزم و اراده‌ای که بخواد شهر رو تسخیر بکنه وجود نداشت.

و این نشون میده اگه اپوزسیون بتونه روی مردم خوب کار کنه و بیدارشون کنه و بینشون هماهنگی بوجود بیاره و به حرکت درشون بیاره، این شهر فتح شدنیه.
مثلا هدر رفت مهمات امشب بی‌نهایت بود و این نیازمند مدیریت بیشتره که وجود نداشت. خود ما ولی برای فردا و فرداهای بعد ذخیره نگه داشتیم.

تاجایی که میشد هم به دیگران گفتیم فردا هم بیاین. حتی شعار دادیم "تا حقمو نگیرم هرشب همین بساطه" و "ایرانی باوجدان، فردام بیا خیابان"......

ما امسال برای اولین‌بار شاهد دختران بدون حجاب‌اجباری در خیابون‌ها به مناسبت چهارشنبه‌سوری بودیم؛ ما امسال برای اولین‌بار شاهد رقص دختران و پسران، در کنار هم و باهم وسط خیابون بودیم.
و این خودِ انقلابه.

من از اهواز بگم که غوغا بود
اخبارش رو دنبال کنید
همونطور که گفتی بعضی ها به قصد اعتراض نیومده بودن
ولی همه یه جورایی اومده بودن که بترکونن.
این حضور و شوق مردم نشون میده اگر دستشون پر باشه
کار رژیم رو یکسره میکنن

بنظرم مهم ترین نکته امشب این بود که سرکوبگرا و مزدورا فهمیدن اگه مردم با دست پر بیان بیرون چه بلایی سرشون میاد
حالا برو سوراخ موش بخر
#مهسا_امینی

فراخوان بازار صبه چهارشنبه🔥🔥🔥

Rosa گفت...

من تجریش بودم ، ایستگاه مترو تجریش
جمعیت خوبی جمع شده بودن و داشتن می ترکوندن ، بعداز یه ساعت از آتیش بازی حوالی ساعت ۸/۱۵ یهویی ده بیست تا موتوری دو ترکه سراپا مسلح به داخل جمعیت حمله کرده و همه رو متفرق کردن ، با اسلحه جوونا رو تهدید کردن بی شرفا

رشت انقلاب شد

#رشت قیامت 🔥🔥

ویدیوهایی به دست هیرکانی رسیده است که نشان می‌دهد شهر سوماسرا امشب در تصرف معترضين بوده است‌.
متاسفانه اختلال اینترنت باعث تاخیر در بازنشر تصاویر شده است.
#صومعه_سرا
#گیلان

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در حالی که مردم رشت همراه با فراخوان تجمع‌های سراسری در چهارشنبه‌سوری تجمع کرده بودند، نیروهای سرکوب‌گر حکومت برای برهم زدن تجمع اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. با این وجود مردم همچنان شعار «مرگ بر دیکتاتور» سردادند.

یجوری جمعیت تو #رشت بیرون ریختن که بی بی سی هم خایه نداره ویدیوهاشو بزار!
#مهسا_امينی‌

زاویه‌ی دیگری از پرتاب نارنجک دستی به سوی موتورسوارهای جمهوری‌اسلامی؛ تهران ۲۳ اسفند #چهارشنبه_سوری ۱۴۰۱

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1635747096111333380?cxt=HHwWiIC-4afUq7MtAAAA

شاید بشه گفت یکی از بهترین صحنه های امشب بود!!!
بهترین استفاده از نارنجک ها

کاش یکم کف خیابون روغن سوخته بود
#مهسا_امینی

بچه های چهارراه نظام آباد دمتون گرم

لرستان امشب ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
بچه‌های خرم‌آباد و دورود امشب حسابی آتیش‌بازی کردن ✌🏻🔥

کامیاران ۲۳ اسفند #چهارشنبه_سوری ۱۴۰۱

مگر میشود دیلان آزادی را ندید؟
کرمانشاه - کرند

https://mobile.twitter.com/barin_omid/status/1635702608944930818?cxt=HHwWhIC9xei2l7MtAAAA

بژي كرند و دالاهو💓

تهران گیشا ۲۳ اسفند #چهارشنبه_سوری ۱۴۰۱

https://mobile.twitter.com/1500tasvir/status/1635695602775339043?cxt=HHwWxsC9wYCflLMtAAAA

آفرین به بچه های گیشا🔥

فکر کردم کردستانه. 😂 دمتون گرم.

#جمعیت بزرگ در رشت و افسریه تهران.

https://mobile.twitter.com/F_karamizand/status/1635716281046269952

انگار کل شهرداری رشت دورتادور شعله آتیشه...🔥🔥🔥🔥
#مهسا_امینی

پایتخت همه ی شبها رو امشب جبران کرد🔥

دیواندره و جوانرود رفتن سمت فرمانداری. دم مردم گرم ترکوندن امشب

محله های پایین مسعودیه و افسریه و اتابک و بیسیم
امروز علنا جنگ بودن حالا فیلما نمیاد

اراک _ بسیجی حرام لقمه بیا بیرون

سه‌شنبه ۲۳ اسفند

https://mobile.twitter.com/Takezo_025/status/1635692290059513880?cxt=HHwWsMC97ZbekrMtAAAA

نورانی کردن مسجد بعثت توسط انقلابیون اکباتان
۲۳ اسفند

https://mobile.twitter.com/shahrak_ekbatan/status/1635737879790977045?cxt=HHwWqoC86ey7p7MtAAAA

ویدیوی رسیده نشان می‌دهد زنی مقابل زندان اوین در تهران شامگاه سه‌شنبه ۲۳ اسفندماه و در شب چهارشنبه‌سوری، شعارهایی چون «مرگ بر خامنه‌ای قاتل» سرمی‌دهد

https://mobile.twitter.com/IranIntl/status/1635719962227507223?cxt=HHwWroCwyfSon7MtAAAA

ما شمارو شکست میدیم.


ناشناس گفت...

رزای مهربان، ممنون بابت توضیحات جالب در مورد کورش و همه زحماتی که می‌کشی. من جدن خویش را در حدی نمی‌دانم که یاری‌ام به زنان را قابل ذکر بدانم، ولی از لطف و حسن نظرت تشکر رزا جان‌‌. این را هم بگویم که دوست بوشهری ام، حسن مصلحیانی، به مراتب آگاهانه‌تر و محکم تر از من هوادار زنان است و همچنان از خوانندگان جدی و پر و پا قرص وبلاگت. فقط هر کار می‌کند موفق نمیشه خودش مستقیم در کامنت دانی پیام بنویسد و به همان دلیل مرتب آنچه را می‌خواهد اینجا شریک بسازد به من می‌فرستد تا در کامنت دانی بیافزایم. اکنون هم او درباره آن نکته که خودت تذکر دادی که (جنبش زنان فراطبقاتی است) برایش پرسش خلق شده که منظورت از فراطبقانی جنبش زنان چیست و خواهش دارد که بازترش کنی.
خودم حضور ذهنم سر جایش اصلن نیست چون بخاطری سفری که در پیش دارم (همراهی با خواهرم که دارد برای اولین بار سر گور دخترانش می‌رود که چند سال پیش در سرحد مقدونیه غرق شدند و بدون آگاهی مادرشان همانجا دفن شدند) سراپا با اظطراب گنگ آغشته‌ام و به همین خاطر منظور و حس و برداشتم را برای حسن در مورد فراطبقاتی بودن جنبش زنان نمی توانم بخوبی با الفاظ مطرح و بیان کنم و در ضمن شاید هم برداشت من کاملن نادرست و متفاوت از آنچه هدف خودت است باشد.
پس چه بهتر که خودت اگر مجال بیابی این نکته را لطف کنی باز کنی.

البته همین لحظه این برایم آمد که بگویم: شاید اصلن نتنها ریشه مشکلات زنان را که مشکلات انسان را باید فراطبقاتی جستجو کرد و از قرار دادن انسان ها در چارچوب یا تاقچه های طبقات عبور کرد. بحث طبقاتی و گیر دادن زیاد به آن از زمانی که بحث های سیامک ستوده را تعقیب میکردم برایم رفته رفته رنگ و بویی اهریمن سازی و دشمن سازی را تداعی کرد و بنظرم آمد مارکسیست ها بجای این که مشکل را در سیستم های که در اذهان نهادینه شده اند بدانند، با چسپیدن به دید طبقاتی خود باعث تداوم تقسیم بندی کاذب انسان ها به طبقات می‌شوند و به نوعی منکر خصوصیات انسانی در طبقه مخالف. یک طبقه را اهريمن قرار داده و هر مشکل و همه چیز را از او قلمداد کرده مسولیت زدایی از خویش میکنند و با دامن زدن به نفرت علیه آن سربازگیری می‌کنند تا خود بتوانند رهبری و آقایی کنند.
خلاصه شاید پرداختن به مشکلات بشر بدون نقد و بحث طبقاتی ممکن نباشد، ولی چنان به طبقات چسپیدن که گویی یک طبقه کاملن نیروی "شیطانی"/ غیر انسانی است که با انقلاب باید مثل حشرات مظر پاکسازی و نابود شوند برایم نه قابل درک بود و نه قابل هضم. به هر حال شاید خیلی گیج و پرت باشم و ببخش که طولانی تر آن چه میخواستم شد. من نیز دستانت را میفشارم.
با صمیمت.

ناشناس گفت...

امشب از گوشی من هم هر کار کردم کامنت نشر نشد و ناگزیر از گوشی بچه‌ها استفاده کردم.

Rosa گفت...

سلام عزیز جان
و همچنین مرسی که ماها را بهم وصل می کنی 3>

دفینیسیون طبقه کلن در جنبش زنان استفاده نمی شود و یا بهتر بگویم در چارچوب تنگ مارکسیستی مورد قبول نیست.

ستم بر زن بسیار قدیمی تر است از سیستم کنونی یعنی سرمایه داری و با برکندن این نظام، برکنده نمی شود.
مارکسیستها قرنی است که به زنان این وعده را می دهند ولی در چهاردیواری خودشان به زنان ستم می کنند. خود مارکس یک ستمگر بود.

مسئله همانطور که به خوبی نوشتی سربازگیری از جنبش زنان است.

جنبش زنان اما فرا طبقاتی است.
و زنان نیز همچنان خود را فراطبقاتی متشکل می کنند.

بسیار زنان که اصلن در جنبش هم نیستند، تکانی سخت به ذهنیت مردسالار دادند.
اینکه مغز زنان کوچک است و مثلن ریاضیات عالی را درک نمی کنند!
یا قدرت بدنی کمی دارند!
یا خلبان یا فضانورد شدن زنان زمین لرزه ای بر افکار متحجر مردسالار بپا کرده، در جایی که زنان در کشورهای ما با توجیح احساساتی بودن، اجازه ی قضاوت ندارند و بجای ماشین جوجه کشی قرار داده شده اند...

هر زنی در هر ساختاری مردسالارانه به جایی برسد، تلنگری بر افکار قرون وسطایی است.

زنان طبقات فرادست هم که این فرادستی مردان را بر خود بر نمی تابند، در تاریخ جنبش زنان، فعال بوده اند مثل جنبش حق رای زنان "سافرجت".

این فراطبقاتی بودن در جنبشهای به اصطلاح "سیاهان" نیز هست.
نژادپرستی علیه همه ی ما جریان دارد. علیه یک پزشک خارجی نهفته تر و علیه کارگر خاررجی نمایان تر.
جنبش علیه نژادپرستی خیلی شبیه علیه جنسیت گرایی هست.
خیلی خنده دار است اگر بگوییم، پایان سرمایه داری یعنی پایان نژاد پرستی:)

ولی ما زنان هر روز از چپ "سنتی" این را می شنویم و تراژدی است جون:)

اینها مثل حکومت ایران همه چیز را به "دژمن" ربط میدهند:)

دشمن هم همیشه فقط سیستم سرمایه داری است!

البته که سیستم سرمایه داری از افکار پوسیده استفاده می کند تا برحسب جنسیت، ازدستمزد برابر زنان بکاهد و آنها را کالا کند. اصولن سرمایه داری همه اش مناسبات کالایی است. همه چیز کالا می شود.

اما زنان از همان لحظه که پزشک به مادر می گوید در شکم اش دختر دارد، نا برابرند.

یعنی این نابرابری قبلن ثبت شده است یعنی قبل از تولد.
زیست زنان در دنیایی موازی است بخصوص در کشورهای ما.

اینکه این نطفه در طبقه اشراف باشد یا در طبقه ی کارگر:)

چیزی که در فیلمی که از جنبش سافرجت ساختند و مورد انتقاد بود، نپرداختن به شاهزاده خانمی هندی در لندن بود که با گروه میلیتانت، حق رای همکاری می کرد.

اینکه سنجشی برای ستم نیست هم موضوع جالبی است.
درجه ی ستم را فردی که بر او ستم رفته است تعیین می کند.

زنی یا مرد جوانی ممکن است بدلیل حرفی تا حد خودکشی پیش برود. اینکه می کویند در طبقات بالا ستم بر زنان کمتر است و در طبقات پایین سر زنان را می برند و...
به هر حال جایی زن را می کُشند و جایی زن را با حرف به خودکُشی می کشانند:(

درجه ی ستم را ستمدیده می تواند بسنجد...

در مورد سرمایه داری و مردسالاری نقطه ی تقاطع شان ساختار و نظام سلسله مراتبی هست.
شکاندن آن ضربه ای است که همزمان به هر دو سیستم وارد می شود.

حال آقایون مارکسیست و برخی زنهایشان قرار است که این سلسله مراتب هیرارشیکال را در خانه، گروه، حزب، سندیکا و اتحادیه حفظ کنند و بعد از یکسره کردن کار سرمایه داری، زنان قرار است آزاد شوند؟!

به نظرم زنان غریزی تن نمی دهند که پس از رهایی از پدر خانواده، زیر لنگ و پاچه ی قدرتِ رهبر و حزب بروند و جای خانواده ی سلسله مراتبی را با حزب سلسله مراتبی عوض کنند؟!

البته در تاریخ زنان زیادی به گروههای "کارگری" پیوستند. و بعد از آنها گسستند.

دلیلش همین مناسبات قدرت است که همواره تولید و بازتولید می شوند.

سرمایه داری هم مناسبات قدرت و سلطه است.

وقتی زنان با این ساختارهای قدرت موجود درگیر می شوند، آنان مبارزاتشان خودبخودی علیه سیستم سرمایه داری هست.

Rosa گفت...چرا باید برای نابودی سلسله مراتب جنسیتی به احزاب سلسله مراتبی بپیوندند؟!

دیشب فیلم عارفانی را به زحمت تا به آخر دیدم.
یاد نصیحتهای پدربزرگم افتادم.

وقتی پیرتر می شویم بجای عمل انقلابی، ترجیحن نصیحت می کنیم:)

مثلن یک بچه بهتره تا 8 بچه:)

من می گویم این آقا یک نصیحت کن حرفه ای است و معلوم نیست بالا منبر رفتن را در کدام حوزه علمیه آموخته.

به زنها نصیحت که به کمونیستها بپیوندند و به کمونیستها که چگونه از بردگانتان بیشتر لذت ببرید. او من را یاد قصه ی خاله سوسکه و آقاموشه می انداخت.

خاله سوسکه میدانست قراره در خانه ی شوهر که سرنوشتش بود، کتک می خورد. از هر خواستگاری می پرسید: منو با چی می زنی:)

عارفانی می گوید با دنب نرم و نازکم.
اما خاله سوسکه های عزیز، بدانید و آگاه باشید که سرمایه داری با ساطور و قمه می زند:)

موضوعی که عارفانی نمی فهمد اینه که خاله سوسکه ها کُل سوالِ "با چی می زنی؟" را با "غلط می کنی می زنی:)" تاخت زده اند.

او خود را به هر در و تخته ای میزند که دستمزد برابر مهم تر از مطالبات حجاب اختیاری است:)

چرا؟
چون دستمزد برابر یک مطالبه ای صنفی است ولی حجاب اختیاری "حق زن بر بدنش است!"

اگر زنان روی این خواست بکوبند، آجر روی آجر بند نمی شود:)

تمام نظام روی سرش میریزد:)

مثل شعار مرگ بر کار.
که به جایش می گویند: علیه کار مزدی:)

تمام نصایح عارفانی را باید نصایحی به گاودارها تیتر زد.
اما زنان خوشبختانه گاو نیستند و اگر او از توحش یک کارگردان "یهودی" به زنان و افشاگری می تو می گوید، زنان می تو، یهودی یا مسلمان بودن طرف را ندیده بلکه توحش جنسیتی را می کوبند...

عارفانی یک ضد یهود است و آنچه خطرناکش می کند ریشه ی ضد یهودش با رژیم ایران جفت و جور است.

اغلب مارکسیست لنینیستها در هر توطئه ای رد پیروان این مذهب را می بینند. با کلمات اسرائیلی، صیونیست و غیره عمق کینه شان را بیان می کنند.
بی خود نبود استالین بسیاری را به جرم جاسوسی کشت.

برای زنان اما فرقی ندارد ستمگر کیست.
می تو ایران هم سراغ سردبیر سایت میدان رفت و هم رژیمی ها.
چپ و مارکسیست یا مسلمان یا یهودی، خوشبختانه جنبش زنان خیلی فراتر از این چپهای حوزه علمیه ای رفته...

سالها پیش عکسی از دستهای پینه بسته منتشر کردم که داشت سر گنجشکی را می کند.
زنی کمونیست انتقاد کرد چرا!

ظلم را باید دید اما، بدست هر کس می خواهد باشد و با هر توجیهی!
گرسنه است؟
خوب برود مثل ما علف بخورد:)

چند سال پیش هم یک زن مارکسی اعتراض کرد به جرم انگاری از خریداران سکس که باید از این پس جریمه نقدی بپردازند. او می گفت سرمایه دار پول دارد و می پردازد اما کارگر ندارد و به زندان میرود!

مارکسی ها هرگز و هیچ زمان به زنان و فرودستی شان فکر نمی کنند.
مراقب مردانشانند و رهبرانشان.
و این را زنان می بینند...

و خواهری شان حول این آگاهی های تجربی، فرا طبقاتی و فرا مذهبی یا ایدئولوژی شکل می گیرد...

Rosa گفت...

به هر حال طبقه هم یک سلسله مراتب تبعیض و ستم است در کنار نژادپرستی، جنسیت گرایی، تبعیض بدلیل گرایش جنسی، بدلیل سن (پیران یا کودکان)، گونه گرایی (حیوان، انسان) و....

اینکه این تبعیض ها می توانند یک انسانی را از طبقات فرادست به انسانی فرودست برای مبارزه علیه نظم موجود وصل کنند عملی است.

مثل جنبش ژینا/مهسا...

چرا جوانی در سعادت آباد تهران و همزمان در زاهدان دستانش را علیه دیکتاتوری همزمان بالا می برد؟

این همبستگیِ همزمان علیه ستم است که فرا طبقاتی اجرا می شود.

Rosa گفت...

خواهرم که دارد برای اولین بار سر گور دخترانش می‌رود که چند سال پیش در سرحد مقدونیه غرق شدند و بدون آگاهی مادرشان همانجا دفن شدند

رزا: واقعن وقتی فکر می کنم اگر بچه ام بمیرد چه می شود، حسابی بهم میریزم.

قلب انسان پاره می شود.

مراقب همدیگر باشید...

ناشناس گفت...

خیلی ممنونم رزای عزیز از وقت و دقت و مهربانی و همدردی‌ات. چنان زیبا و روان بیان کردی، که روان مرا هم آرام ساختی و لذت بردم. حسن هم تشکری می‌کند. برگردم با سوال های احتمالی دیگر باز هم مزاحم خواهم شد.
عمر خودت و فرزندت دراز و همراه با سلامتی و خوشی باد. با مهر و سپاس صمیمانه

Rosa گفت...

3>

Rosa گفت...

books

-و-آنچه-ازوست-متن-کامل-نشر-شدت

https://www.mediafire.com/file/24yr48j5ozoq4km/-و-آنچه-ازوست-متن-کامل-نشر-شدت.pdf/file

Rojawa

https://www.mediafire.com/file/z9jwtmj3t83nuqq/Rojawa.pdf/file

زن-زندگی-آزادی

https://www.mediafire.com/file/7x4g44nmmhomap9/زن-زندگی-آزادی.pdf/file

Rosa گفت...

سال ✌️۱۴۰

ناشناس گفت...

لعنت به هوش مصنوعی که زندگی ما را در همه جاداره خراب میکنه
بابا جان چند بار تلفن میشود عوض کرد
ما هستیم را جان نگران نباش رفیق جان

ناشناس گفت...

رزا جان ما دوست داریم و برات آرزوی موفقیت دارم

ناشناس گفت...

با درودهای فراوان!
چه زمانی یک کمونیست آنارشیست.مرتد میشود؟؟
از نقطه نظر منافع شخصی و گروهی است، که انسان ها خود را نشان میدهند. و میتوان تشخیص ب جایگاه فرد و نگاه تراژدی و اعتقادی آن روشن کرد!!
ما زمانی که ب اعتقاد فردی خودمان و بدون خیانت ب آزادی فرد و انسانی خودمان همیشه در کنار مردم وفادار باقی خواهیم ماند. در کنار این مبارزه از چپ های قدیم چون ب مبارزات عربی و حزبی اعتقاد دارند ما را ب حساب نمیتوانند بیاورند.
آنها همواره مبارزات هرمی از بالا باور دارند و ب آزادی فردی و عمل اجتماعی اعتقاد ندارند از آن روی ما مرتد میشویم و قتل ما ب هر شکلی موجود حلال است!!

ناشناس گفت...

دوستان یک هشدار و یک توضیح کوتاه در رابطه هوش مصنوعی من اگر میخواستم مبارزات هرمی را غربی یا عربی نوشته توضیح بده یا تصیح کنم از انتشار بعدی حذف میشدم
ببیند ب چه دچار شدیم

ناشناس گفت...

چرا انقلاب های کلاسیک ب پایان رسیده؟؟
از سال ۱۸۷۱ کمون پاریس ما دیگر هیچ انقلاب اجتماعی که توان برابری جامعه را داشته باشد تا ب امروز هر گز ندیدیم.
خیلی از ما ایراد میگیریم و و می‌پرسند آیا انقلاب ۱۹۱۷ بولشیویک ها انقلاب کارگری نبوده.
دقیقا در تاریخ معاصر که حدود صد سال ب حساب میآید ما منتقدین ب این تفکر جز مرتدین چپ محسوب میشویم دعوا واقعی ما از این نقطه نه پایانی و نه استدلالی از طرف این آقایان وجود دارد.
باید این بحث جدی گرفت و روی این موضوع مهم ب بحث گذاشت!!

ناشناس گفت...

با درودهای فراوان!
برای آگاهی بیشتر و یا یک بحث منطقی بیشتر میتوانیم بحث این گونه آغاز کنیم.
آیا انقلابهای کلاسیک ب پایان رسیده؟؟
این اگر باشد میتواند همه جانبه وارد بحث هم شد جالب این این که کامنت بالا ب یک سالهایی صحبت از انقلاب برای روشن شدن کامنت بالا هم وارد این بحث شده ولی میتوان با فروکش کردن مبارزات مردم و یا عقب نشینی مبارزات مردم واقعا در ابعاد کلی این بحث را ب جلو برو!!
همان طور که میدانید اپوزیسیون خود ساخته
خارج کشور هر روز با شکست های می درپی منظورم شکست های پیاپی بر ذلت بی عملی خود مواجه می‌شوند
لازم ب گفتن است سال ۱۹۱۷ بولشیویک ها همین اپوزسیون سازی دچار شدند و کارگران پیشرو و شوراهای واقعی را سرکوب کردند و در خاکستر کارگران حزب بولشیویک ها را بنا نمودند که همه می دانیم که از حلوای تلخ چه نصیب طبقه کارگری جهانی شد!

ناشناس گفت...

https://youtu.be/2u9mvfPYyvk

ناشناس گفت...

آرش، پاسبان یاقوت‌ها
https://youtu.be/2u9mvfPYyvk

ناشناس گفت...

مطلبی در مورد سیستم شورایی در مناطق نورستان (یکی از مرحوم‌ترین ولايات افغانستان)

‎ کافران هندوکش(نورستان امروزی)
‎نویسنده: جورج سکات رابرتسن
‎مترجم: نوراحمد جنا

‎یاد داشت مترجم:
‎ ترجمه ی مطلب که می خوانید از کتاب «کافران هندوکش» نوشته ی جورج رابرتسن در باره سفرش به موطن اصلی مردمان هندوکش یعنی نورستان امروزی است که در ۱۸۹۲ نوشته شده و بیانگر زندگی مردمان این خطه در آن زمان است. هدف ترجمه من ازین مطلب این است که نشان دهیم دموکراسی یا نوع حکومت شورایی، یک پدیده ای تازه یا به گفته زیاد کسان، پدیده ای غربی نیست؛ بلکه در جوامع باستانی به شمول مردمان ما، در گذشته نه چندان دور با چنین نوع نظام های ابتدای، ولی از نظر حکومتداری با روش دموکراتیک و بدون بروکراسی جامعه خودرا رهبری می نمودند. مساله دیگر که قابل بحث این است که در گفتمان کنونی در باره مدیریت جامعه چنین پنداشته می شود که فقط نوع نظام های کنونی که مبتنی با بروکراسی پیچیده و دموکراسی نخبه گرا است که می تواند جامعه را مدیریت کند؛ ولی شواهد و تجارب گذشته و تحقیقات و پیش بینی های جامعه شناسان، نوید از یک جامعه می دهند که می توان آنرا به شکل جمعی و با اشتراک توده های مردم وبدون هزینه های هنگفت به شکل داو طلبانه مدیرت نمود. با خواندن این مطلب جالب، بسیار به روشنی پی می بریم که حتا جوامع باستانی بدون قوانین مدون با وجود عقب ماندگی های مادی و فرهنگی، جامعه شانرا بهتر تر از امروز اداره می نمودند و دموکراسی را نیز تمثیل می نمودند؛ ولی امروزه در قرن بیست یکم، با وجود پیشرفت های چشمگیر در عرصه های محتلف زندگی و مصرف ملیون ها دالر در حکومت داری و پرداخت هزاران دالر به اصطلاح مدیران ارشد! و به اعضای پارلمان ها، درعمل هیچ موثریت را نمی بینیم. در حالیکه در جامعه باستان، کمیته های مردم بدون اخذ یک روپیه به شکل داوطلبانه تمام مسایل مردم را به طور دموکراتیک اداره و مدیریت می نمودند. پس فرا رفتن ازین نوع مدیریت های کنونی ممکن و عملی است.

ناشناس گفت...

«کافران از نظر تئوری همه برابرند. آنها خودشان این اصل را حفظ می کنند. در واقع در برخی قبایل نوعی الیگارشی یا اشرافیت و خود کامگی حاکم است. اما در قیبله «کام »(باشنده گان ولسوالی کامدیش کنونی) توسط جشت یا کمیته ی از ریش سفیدان اداره می شود که در اوقات عادی کم و بیش به شکل مطلق اداره می کنند. اما قوم «کته» و «مما» که معمولا، کلان یا بزرگ قوم شان یک فرد است و تا زمانیکه قوانین قبیله را مراعات کند از او اطاعت می کنند و در صورت زیر پا کردن قانون، دیگر از او تابعیت نمی کنند.
‎قبیله کام در زمان ها ی عادی توسط سه نفر جست یا کلان قوم اداره می شوند این سه نفر در عین حال روحانی نیز می باشند. و آنان از قدرت خود با درایت استفاده می کنند و کسانی هستند که همواره از افکار عمومی با خبرند.
‎در کنار این شورای داخلی یا جست سه نفری ، سخنوران ، طبقه ای مشکل آفرین ، حضور داشتند که نفوذ فوق العاده ای در ایجاد هیجان یا قانع کردن مردم دارند. اعتماد به نفس و صدای خوب در بین کافرها مانند سایر جا ها از اهمیت بالای دارد. همه سخنوران با نفوذ، جشت یا عضو کمیته نیز می باشند. در مورد همه مسایل مربوط به سیاست، خارجی یا داخلی ، كافرها در مجلس می نشینند و موضوع را با سر و صدا بحث می كنند. با این حال ، در زمان های معمول ، نظر شورای داخلی ، به احتمال زیاد قبلاً بین آنها توافق شده ، حاکم است.

ناشناس گفت...

مجلس یا پارلمان کافرها منظره عجیبی است.سرو صدا فوق العاده است. یک درجن مردان کوشش می کنند که صحبت کنند، هر کدام شان گروه کوچک ازشنونده و طرفدار خودرا دارند. اگر موضوع هیجانی زیر بحث باشد، شاید همه افراد صحبت کنند و هیچ کس شنونده نباشد.اما ، به عنوان یک قاعده ، وقتی یکی از سخنرانان قبیله شروع به صحبت می کند ، مورد توجه بیشتر اعضای مجمع قرار می گیرد ، تلاش های او توسط یک تصویر فریاد زده ، یا با پیش بردن بحث، توسط یک یا دو نفر از دوستان و طرفدارانش به سخنرانی اش کمک و نقط ای تائید می گذارند. کافرها دوست دارند بین خودشان بحث کنند و در مورد یک تصمیم مشخص تصمیم بگیرند. به طور مجزا ، آنها اغلب معقول هستند ، اما وقتی به شکل گروهی به میدان رقص می روند ، یا زیر یك درخت جمع می شوند و بحث و گفتگوهای هیجان انگیز را شروع می كنند ، عملا پیش بینی اینکه در نتیجه چه تصمیمی خواهند گرفت، غیر ممکن است. به احتمال زیاد بحث یک روز در روز بعدی لغو خواهد شد و یا تنها زمانی اتفاق می افتد که مردم با هیجان شدید در برخی از موضوعات کار می کنند، مانند یک چشم انداز سود که شخصاً نظر هر یک از افراد را جلب می کند، و هریک را کنجکاو منافع شخصی سازد، در آن صورت ممکن است بحث به روز دوم دوام یابد. اما به طور کلی حلقه داخلی جشت یا کمیته، همه امور مردم را مدیریت می کند.
‎سالانه سیزده نفر انتخاب می شوند تا مسایل حقوقی، اجتماعی و قضایی مردم را حل فصل و مدیریت کنند. رئیس این کمیته سیزده نفری یک شخص مهم و با نفوذ می باشد و بقیه پیروان و دستیاران او هستند. وظایف جشت یا کمیته ای از بزرگان، تنظیم و تقسیم آب به کشار ورزان از کانال های معمول آبدهی است. در اوقات معمول در کامدیش ، مشکلی در این زمینه وجود ندارد. آب از کانال برفی پشت و جنوب روستا در کانال ها پایین آورده می شود و برای همه نیازها کافی است ، اما اگر بارش برف کم باشد و تابستان گرم و خشک باشد ، مشکل بزرگی بوجود می آید. زنان برای مزارع خشک شده خود به دنبال آب سر و صدا می کنند و با یکدیگر مشاجره می کنند و برای آب کمی که باقی مانده است به طرز شریرانه ای می جنگند.«جشت» یا کمیته به تنهایی یا با کمک عمومی جامعه ، جریان های مصنوعی آب را در نظم خوبی حفظ می کنند.
‎ وظیفه مهم دیگر آنها این است که ببینند هیچ کس قبل از زمان مقرر، چهار مغز یا انگور نمی چیند و نمی خورد. بسیاری از داستانهای ترسناک درباره سختگیری هایی که این وظیفه انجام می شود، گفته می شود. برای بازدیدکنندگان و مهمانان ، استثنای بزرگی در نظر گرفته شده است و مردم بسیار خوشحال هستند که فقط در زمان رسیدن میوه ها از غریبه ها پذیرایی می کنند. یک مسافر مدتی می یابد که با مهربانی از سرگرمی هایش که در واقع به همان اندازه که با او پذیرایی می کنند. اما با این استثنا ، قاعده در مورد برداشت میوه سخت است. جشت یا کمیته بزرگان، نافرمانی را با جریمه نقدی مجازات می کنند. مال جریمه را جشت خودشان میخورند. چون این یگانه پاداشی است که در طول سال در جریان وظیفه آنها بدست می آورند؛ ورنه خدمت شان کدام مکافات و شکرانه ندارد و این جریمه ها برخی را مایل به کار کردن به این کمیته می کند.
‎حیرت آور است که مردم چقدر از قوانین نامکتوب خود پیروی می کنند. اختلافات عادی در باره مجازات ها رخ می دهد؛ ولی هم مجازات کننده گان و همه مجازات شونده گان موظف اند که احتیاط کنند، زیرا در صورت تخلف از قوانین چه توسط مجازات شده گان و یا مجازات دهنده ،افکار عامه ناظر اجرات عادلانه قوانین است و کسی که ملامت باشد مردم خانه و دارایی اش را می سوزانند و این یک اخطار جدی از مردم برای ناقضین قوانین قبیله است که نباید نادیده گرفت. نقص این نوع سیستم مدیریت این است که شاید اعضای کمیته ها زیر تاثیر اشخاص بانفوذ و ثروت مند بیآیند؛ ولی در عموم دیده میشود که این سیستم در کل خوب کار می دهد.»

Rosa گفت...

مرسی عزیز جان
مطلب خیلی جالب است.
نقش زنان در مدیریت چگونه بوده؟
عدد 13 در بسیاری از فرهنگها "نحس" است ولی این مدیریت 13 نفری بوده؟!

خیلی خوب میشه هر چی در جوامع قدیمی پیدا کردیم پابلیش کنیم و این خیلی برای آنتروپولوژها مهمه3>

Rosa گفت...

رزا جان ما دوست داریم و برات آرزوی موفقیت دارم

3>3>3>3>3>3>3>

Rosa گفت...

بوآل تئاتر شورایی را به ما هدیه کرد تا نگذاریم تاریخ خودکامگی و سرکوب تکرار شود. اگر نگرشی از جنس بوآل نداشته باشیم، تاریخ انحصار قدرت همچنان تکرار می‌شود. برای رقم زدن تاریخی نو، برای تغییر دادن این بازی غیرمنصفانه، ناچاریم ارتباط هرمی را بشکنیم و شبکه‌ای بزرگ ایجاد کنیم تا همگی، بازیگر این شبکه شویم وگرنه با ارتباط هرمی تا ابد قانون جنگل حکم‌فرمایی خواهد کرد: «اگر نخوری، می‌خورندت!» هیچ انسان عاقلی طرفدار نظام دیکتاتوری نیست، ولی متأسفانه دموکراسی مرسوم نیز که هم‌اینک بر بیشتر کشورهای دنیا حاکم است (دموکراسی حزبی، نماینده‌محور و مبتنی بر انتخابات) فرق چندانی با دیکتاتوری ندارد، چه‌بسا از آن نیز بدتر است! زیرا دیکتاتور به مردمش می‌گوید: «همین است که هست، چون من می‌خواهم!» اما منتخبِ مردم با خیال راحت می‌تواند به مردمش بگوید: «همین است که هست، چون خودتان خواستید!» چون می‌داند انتخابش به دست ماست ولی عزلش خیر، برای انتخاب شدن به هر دری می‌زند، به هر یک از ما رو می‌اندازد، ولی بعد از انتخاب شدن به همه‌ی ما پشت می‌کند! ما فقط می‌شویم ابزارِ به‌قدرت‌رساندن او! اما در دموکراسی مردمی (مشارکتی، گفت‌وگویی، کنش‌انگیز و مبتنی بر همه‌پرسی) جایی برای خودکامگی نیست، زیرا هم انتخاب و هم عزل مسئولین به خواست و اراده‌ی شهروندان و از طریق «شهام» انجام می‌شود. بنابراین مسئولین چنین جامعه‌ای برای آن که محبوب و ماندگار شوند، ناچارند تن به خواست مردم دهند و خادم آنها شوند، نه قیّم و ولی‌نعمت آنها.

خوش‌بختانه امروزه انسان‌های قرن بیست‌ویکم، در جایگاه یک شهروند، دیگر خودکامگی را برنمی‌تابند. برای همین از 2010 تا اکنون اعتراض‌های خیابانی تا این اندازه زیاد شده است. چون مردم دیده و فهمیده‌اند که سیاستِ انفعالی، فریبکارانه است، فهمیده‌اند که در دموکراسی انتخاباتی، رأی شهروند وسیله است و انحصار قدرت، هدف. در مقیاس کوچک نیز همین‌طور است؛ این که حتی در جامعه‌ی کوچکی مانند ساختمان شما و یا ساختمان ما کسی باشد که تمام مسئولیت‌ها به گردن او باشد و حتی همه راضی باشند که مقدار کمی هم دزدی کند اما یک خدمت کوچکی به ما بکند، این چیزی است که هیچ انسان عاقلی نباید بپذیرد. اگر این شکل از روابط پاسخ‌گوی نیازها بود الان این اندازه از شهروندان جهان در خیابان‌ها نبودند و اعتراض نمی‌کردند....

Rosa گفت...

وضعیت #اصفهان باید انقلابی بشود تا شورای تامین استان اصفهان اجرای حکم قتل را به صلاح نداند(بترسند از عواقب)
#خانه_اصفهان
#مهسا_امينی‌

اطلاع رسانی کنید کسی بدون ماسک نره. از بالا داشتند فیلم می گرفتند. مواظب باشید و چهره تون رو یا تغییر بدبن یا حتی المقدور تا جای ممکن بپوشونید.
#مهسا_امینی
#خانه_اصفهان

بنابر گفته برخی از خانواده‌های پرونده #خانه_اصفهان امشب با اذان صبح،میخواهند جان مجیدوسعیدوصالح را بگیرندو برخی خانواده‌ها الان درحال رفتن به سمت #زندان_دستگرد (زندان مرکزی) اصفهان هستند. اگر میتوانید با ماشین به آنجا بروید و با ایجاد ترافیک از اعدام عزیزانمان جلوگیری کنید.

دیکتاتورها اصلاح نمیشن دیکتاتورها فقط سقوط میکنن
#مهسا_امینی

نگذاریم اعدام عادی سازی شود
#مهسا_امینی #زمین_گرده

لعنت به اذان صبحتون ، این ناقوس مرگ بدآهنگتون

#صالح_میرهاشمی
#سعید_یعقوبی
#مجيد_كاظمی

ناشناس گفت...

رزای عزیز و مهربان سلام،
پرسش خوبت را از مترجم متن بالا (نور احمد جانا) که خودش هم نورستانی است پرسیدم. پاسخش را اینجا می‌آورم:

"درود برشما، در باره نقش زنان در نورستان باید گفت، علیرغم نقش فعال شان در تولید و کار در خانه محروم ترین قشر جامعه نورستان بوده اند. یعنی زنان علاوه از خانه داری، کار زراعت را نیز بدوش داشته و نان آور خانه بوده اند. نورستان مثل سایر فرهنگ ها و جوامع بدرسالار، چه بیش از اسلام و چه بعد از اسلام یک جامعه مرد سالار بوده علیرغم نقش بزرگ زنان در کار و تولید سهمی از محصولات کار خود نداشته و برده وار در خانه پدر و شوهر کار می نموده اند.
بعد از تقسیم طبیعی کار و فروپاشی جوامع اولیه در اکثر جوامع زنان بخاطر انجام کار های خانه و مراقبت از اطفال در خانه ماندند ولی در نورستان بنابر دشمنی ها و جنگ با همسایه گان مسلمان مردان اکثر اوقات خود را در جبهه و مسائل نظامی سپری می نمودند و این مصروفیت های مردان به مرور زمان کار زراعت را نیز بدوش زنان انداخت و فقط کار مالداری (دام‌پروری) و جنگ را مردان انجام می دادند. زنان با وجود انجام کار های زراعتی تهییه مواد خوراکی و جمع آوری چوب و علوفه برای حیوانات مالک محصول شان کار شان نبوده: بلکه مردان خانه مالک همه وسایل تولید بوده اند وزن برای قرنها ستم و استثمار مضاعف را بدوش کشیده است. به استثنایی چند طایفه که در آن زنان آزادی های نسبی مثل حق انتخاب همسر و طلاق را داشته اند ولی اکثریت ساحه نورستان نظام پدر سالار حاکم بوده است."

ناشناس گفت...

راستی فیلم
Women talking را دو بار دیدم و براستی که خیلی جالب بود. ممنون که معرفی کردی. برایم انگیزه داد که با همکاری نیلا که روانشناس است برنامه‌های ویدئویی یا فقط صوتی بسازیم که ضمن معرفی و برسی چنین فیلم‌ها، نکاتی را که میشه به مسایل و وضعیت زنان افغانستان هم مرتبط دانست آشکارتر بسازیم برای بینندگانی که کمتر به و با چنین فیلم‌ها دسترسی و آشنایی دارند.
راستی حسن می‌پرسد آیا فیلم اتوپیای ساخته‌ی سهراب شهید ثالث را دیده‌یی و نظرت در مورد آن فیلم چیست؟

ناشناس گفت...

فقر فساد گرونی خامنه ای خارکونی فقر فساد گرونی رئیسی خارکونی

Rosa گفت...

راستی حسن می‌پرسد آیا فیلم اتوپیای ساخته‌ی سهراب شهید ثالث را دیده‌یی و نظرت در مورد آن فیلم چیست؟

شخصیت‌های آثار شهید ثالث هرگز از موقعیت ناگزیر خود خارج نمی‌شوند و رویای آنها برای تغییر وضعیتشان ناکام می‌ماند. در این فیلم نیز ماندن زنان در فاحشه‌خانه، می‌تواند عملی منفعلانه تلقی شود اما نحوه درک و دریافت مخاطب از انتخاب زنان در پایان از نوع نگرش آن‌ها به مسئله روسپیگری برمی‌آید. کسانی که روسپیگری را همچون استیگما و داع ننگ برای زنان در نظر می‌گیرند و آن را به عنوان تن‌فروشی تحقیر می‌کنند، به نظرشان زنان حتی پس از مرگ زندانبانشان قادر به ترک زندان نیستند و در زندان خودساخته تازه‌شان می‌مانند.
اما کسانی که به زنان روسپی به عنوان کارگران جنسی می‌نگرند و کارشان را با حذف جنبه های استثمارگرانه مردانه به رسمیت می‌شناسند، ماندن آن‌ها در فاحشه‌خانه را نوعی انتخاب و تلاش آگاهانه برای کسب استقلال مالی تحلیل می‌کنند. در ظاهر هرچند در ظاهر موقعیت زنان تغییر نکرده است اما در واقع حالا زنان بدون اینکه زیردست مردی کار کنند و به او باج دهند و مورد بهره‌برداری مالی و جنسی قرار بگیرند، برای خودشان کار می‌کنند و پول به دست می‌آورند و هر طور دوست دارند خرج می‌کنند. همان‌طور که سوزی بعد از مرگ هاینز می‌گوید: «حالا آزادیم.» آزادی که با واژگونی سلسله مراتب قدرت در نظام جنسیتی و طبقاتی حاصل می‌شود و زنان از ابژه‌ای برا سرمایه‌داری و مردسالاری خارج می‌شوند و به خودبازنمایی تازه‌ای به عنوان سوژه‌ای با عاملیت زنانه دست می‌یابند.


نزهت بادی

ناشناس گفت...

رزای عزیز و مهربان ممنون‌ایم از پاسخ‌هایت. آن مقالات را هم که لینک‌شان شریک ساخته بودی (و اکنون ظاهرن حذف شده اند) داونلود کرده ام ولی تا اکنون مجال خواندن کامل‌شان را پیدا نکرده‌ام. در کل در مورد سکس فروشی و مشتریان سکس خیلی گپ و درد دل دارم که از خیلی وقت است قصد داشته‌ام و دارم که در مورد مفصل با خودت در میان بگذارم، اما هر بار چیز‌های پیش آمده و می‌آید که مانع تمرکز می‌شود که برای درست و واضح بیان کردن منظور و گپ هایم نیاز دارم‌. در این هفته های اخیر هم سخت گرفتار مشکلات سلامتی برادرم می‌باشم که متاسفانه مبتلا به سرطان شده و همه ی ما از جمله دختران خوردسال‌اش را شوکه کرده. پس معذرت می‌خواهم که تا حال حتی مجال تشکری هم نیافته‌ بودم.
با آرزوی بهترین‌ها به خودت و همه پی‌گیران این صفحه
فهیم

ناشناس گفت...

تشکری از سویی حسن هم بود.

Rosa گفت...

3>

Rosa گفت...

آن مقالات را هم که لینک‌شان شریک ساخته بودی (و اکنون ظاهرن حذف شده اند) داونلود کرده ام ولی تا اکنون مجال خواندن کامل‌شان را پیدا نکرده‌ام.

سلام عزیز جان
من چیزی را پاک نکردم. و الان خودم چک کردم که کلن پیامها را دارند حذف می کنند. اینجا هم در خارج از مجازی درگیری شدید است با لابی ی مارکسی ِ باند رفسنجانی.

موش های توی سوراخ ها با فروکش موقت انقلاب، از سوراخهایشان بیرون جهیده و چنگ و دندان هم نشان می دهند.
زهی خیال باطل...
ما هنوز زنده ایم:)

Rosa گفت...

گرفتار مشکلات سلامتی برادرم می‌باشم که متاسفانه مبتلا به سرطان شده

عزیز جان
واقعن متاسفم.
ولی سرطان بخشن معالجه دارد و امیدوارم که شفا یابد.
مراقب همدیگر باشید.
با دوستی

ناشناس گفت...

https://www.iranintl.com/202307037817
نگذاریم توماج را از ما بگیرند

ناشناس گفت...

آیا اتهام همکاری با دولت های خارجی را که به او زده‌اند در واقع بیشتر برای ترساندن هوادارن خارج از مرز او نیست تا آنها از سر و صدا راه انداختن در ارتباط این "دادگاه" خودداری کنند و جلاد‌ها با خاطرجمعی حکم اعدام را اجرا کنند؟

ناشناس گفت...

https://youtube.com/shorts/Gz3OpRY5CzU?feature=share

IRAN OPP blog گفت...

Person A: "I tried explaining the concept of quantum physics to my friend, but he just couldn't grasp it.

Person B: "Truly, the left doesn't comprehend.

ناشناس گفت...

با درودهای فراوان
با پوزش زیاد از تو رفیق عزیز من مدت طولانی بود که بتوسط هوش مصنوعی بایکوت شده‌ بودم
همانطور که میدانید چون دستم منطور انگشتان من کارگری است زود اشتباه میکنم و هوش مصنوعی بول می‌گیرد و من بلافاصله از نوشتن من رابایکوت می‌کند آن موقع فرصتي نفس دوباره از من سلب می‌کند
من هر جا که باشم تو رفیق را فراموش نخواهم کرد تا دو باره چند باره از نوشتاری حدودا برای مدتی از نوشتن محروم شوم ولی بدان هيچ موقع از قلبمون حذف نخواهید شد!
ب امید دیدار

ناشناس گفت...

تف سپیده

از زمانی که شنیدم که سپیده با روحیه خیلی بالا و زندان را ب سخره گرفته یادآوری میکنم ب دهه ۶۰ که دونفر ب حاکم شهر قلابی در زندان اوین تف انداختن که باعث اعدام آنها شد،
یک سپاسی آشتیانی از پیکار
دوم حبیب اله که فامیل آن را فراموش‌ کردم پیکر حلق آویز آن را دو روز ب توسط حاکم قلابی گیلانی قصاب اوین آویزان برای بازدید زندانیان گذاشته بودند یادشان گرامی این دو نفر تف ب صورت حام شهر قلابی گیلانی انداخته بودند؛!
امروز این زندانی مقاوم سپیده قلیان با روحیه بالا ب بازجو سيما صد انسانی جمهوری اسلامی ایران تف انداخت بابت این حرکت انقلابی باید ۱۷ زندانی بیشتری ب احتساب حکم قبلی باید بیشتر در زندان بماند
درود بر تو و تف تاریخی تو
همیشه در دل ما خواهی ماند!!

ناشناس گفت...

با پوزش
۱۷ ماه باید بیشتر از حکم قبلی زندانی بکشد!!

ناشناس گفت...

سلام و درود!
رزا جان خوبی چند بار از یک دوستي خواهش کردم و تلفن فرستادم تا ارتباط برقرار شود،
اما جوابی دریافت نشد،بیشتر نگران شدم از طرف دیگر وبلاگ ابدید نمی‌شود بیشتر ب نگرانی اضافه شد
گفتم و نوشتم شاید سلامتی تو را دریافت کنم و از طرف دیگه من از طرف هوش مصنوعی بایکوت بودم تا برای سومین بار تلفن عوض کردم، تا ب طریقی آدرس علی بدم
اما فعلا موفق شدم این آدرس غلط فعلا موقتی است،
لطفا ازت یک خبری بده ما هم تو را و هم وبلاگ را دوست داریم،

ناشناس گفت...

فلاکت کارگران!
واقعا درد آور و فاجعه‌ای عظیم هر روز در دارد اتفاق می افتد و هیچ فریاد رسی نیست، این کارگران نگون‌بخت ن تشکیلاتی دارند و نه حمایت کنندگان، هر روز ب دلایل مختلف و نداشتن امنیت شغلی و امکانات جانشان را در معدن و جای ديگر تلف می‌شود دیروز فقط در معدن دامغان ۶دنفر خفه شدن لطفا دقت کنید بعد از مردن این که تعداد زیادی از عزیزان جان خود را حقوق ناچز از دست ن می‌دهند آیا برای ادامه‌ زندگی خانواده آنها حقوقی دریافت می‌کنند قطعا در جمهوری اسلامی که مرز فقر ب ۲۵ میلیون رسیده کی جواب گوی بدبختی بعد از مرگ نان آور خانواده آنها خواهد بود،؟؟
بدبخت ترین تهیدست ترین طبقه‌ در ایران این کارگران هستن من ماندم چه بگم باید کاری کرد،

Rosa گفت...

سلام عزیز جان
من خوبم و در حال سازماندهی برای رفتن به فرانکفورت و برگزاری سالروز جانباختن مهسا-ژینا.
متاسفم که نمی توانستی پیام بگذاری.
خودم هم گاهی این مشکل را دارم.
هنوز هم نمی دانم چگونه و بر حسب چه معیاری پیامها حذف می شوند.

کارگران جانباخته ی معدن که هیج. الان عده ای را هم به دلیل اعتراض شان دستگیر کرده اند.

اگر این بار هم کارگران دست از کار نکشند و به اعتراضات مردمی نپیوندند، تعداد تلفات جنبش بیشتر می شود.
سپیده قلیان را شنیدم با تف حماسی اش:)

سرت سلامت.
اگر آمدی آلمان خبرم کنید.

من هم دلم برایتان تنگ شده.
اینجا خیلی بالا هست و اغلب سر موضعی:)

زن، زندگی، آزادی

4ever

Rosa گفت...

* اینجا روحیه ها خیلی بالا هست و همگی سر موضعی:)

ناشناس گفت...

امروز ژارژ شدم خبر سلامتي برامون خیلی مهم شده،دوره علامت گذاری دوران چریکی خیلی آسان بوده الان هوش مصنوعی و اوضاع اروپا ب مراتب‌ بدتر شده،

ناشناس گفت...

متأسفانه رفیق اگر رفقای داخل بتوانند خودشان مستقیم و مستقل از خارج دور از نیم پهلوی و ۲ زاویه‌ای منظورم بی هويتي ها حرکت کنند، قطعا موفق خواهند شد،
در ضمن من بعد از این که متوجه شدم که تو سلامت هستي انگار بخشي از دنیای کوچک را ب من دادن ،خواهشا خواستار سیگنال‌های سلامتی در هر مقطع مبارزاتی هستم،
زنده‌ باشید

Rosa گفت...

داستان دنباله‌دار مبارزه و بازداشت کارگران آق‌دره

☑️ بیش از دو هفته قبل، حدود ۳۰ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی در تکاب، در جریان تجمعی که با مداخله نیروی انتظامی همراه شد، بازداشت و به زندان ارومیه انتقال داده شدند. این اتفاق در پی حضور دو نفر از اهالی جویای کار در مقابل معدن سنگ تراورتن رخ داد. در روزهای اخیر خبر رسیده که حکم دادگاه برای متهمان صادر شده و برخی از آنان با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و حتی «آدم‌ربایی» مواجه شده‌اند و برای آزادی ۲۶ نفر از آنها تا ۶۰۰ میلیون تومان وثیقه تعیین شده است.

☑️ تلاش پرهزینه اهالی این روستاها برای اشتغال در معادن طلا و سنگ نشان می‌دهد که برای بسیاری از این افراد که کشاورزی و دامداری را در نتیجه فعالیت معدنی ازدست‌رفته می‌بینند، چاره‌ای جز کار در همان معادن باقی نمانده است. با‌این‌حال، هر‌بار این تلاش پرهزینه، با برخوردهایی مواجه شده و بر تعارض منافع میان معدن‌داران و اهالی این روستاها افزوده می‌شود.

🔺خرداد ۱۳۹۵
☑️ ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره تکاب _از اهالی آق‌دره بالا_ که در اعتراض به بی‌کاری در مقابل این معدن تجمع صنفی برگزار کرده بودند، با شکایت کارفرما و به اتهام اغتشاش، برهم‌زدن نظم عمومی و توهین، حبس و توقیف نگهبان شرکت به جریمه نقدی و شلاق محکوم شدند. حکم شلاق برای برخی از آنان به اجرا درآمد.

☑️ حکمی که در همان زمان با اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان کارگری و افکار عمومی مواجه شد و مجلس را وادار کرد تا طرح تحقیق و تفحص از معدن طلای آق‌دره را کلید بزند. نتایج این تحقیق نشان داد که برخی از اتهام‌ها مانند حبس و توقیف نگهبان با توجه به جمیع شواهد محل تردید است و تجمع صنفی صورت‌گرفته در این معدن نیز که تحت عنوان تجمع غیرقانونی خطاب شده، به دلیل اهمیت‌ندادن کارفرما و حراست معدن و نپذیرفتن کارگران و جلوگیری از ورود آنها بوده است.

🔺 خرداد ۱۳۹۶
☑️ کارگران معترض این‌بار از اهالی روستای آق‌دره وسطی بودند که می‌خواستند با شروع به کار مجدد معدن به کار بازگردند اما با مخالفت شدید کارفرما روبه‌رو شدند. اصرار تجمع‌کنندگان مبنی بر تعیین تکلیف افراد جویای کار و تلاش‌های آنان برای گرفتن پاسخ از مسئولان معدن در‌نهایت با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شد.

🔺 مرداد ۱۴۰۲
☑️ دو جوان بیست‌و‌چند‌ساله از اهالی آق‌دره وسطی که گفته شده به‌تازگی از سربازی برگشته‌ بودند، با درخواست کار به معدن سنگ تراورتن که به‌تازگی در چند‌قدمی معدن طلا احداث‌شده، مراجعه کردند. حضور آنها در مقابل معدن و اصرار آنها برای تعیین تکلیف، با ورود نیروی انتظامی و تجمع تعدادی از اهالی روستا همراه شد؛ تجمعی که در ادامه منجر به درگیری میان اهالی و مأموران انتظامی شد. در جریان درگیری، دو نفر از اهالی روستا که از کارگران معدن نیز هستند، زخمی شدند و برای درمان به بیمارستان‌های ارومیه و زنجان اعزام شدند. پس از آن و در جریان درگیری‌هایی که برای ساعاتی در اطراف روستا میان مأموران و برخی از اهالی ادامه داشت، فضای منطقه متشنج شد. با‌وجود‌این برخی از مقامات منطقه و روحانیون اهل سنت تلاش کردند آرامش را بر منطقه حاکم کنند؛ اما در نیمه‌شب نهم مرداد و درحالی‌که به نظر می‌رسید درگیری خاتمه یافته است، تعدادی از اهالی یا به قولی «خاطیان در تجمع مقابل معدن» را بازداشت کردند.

☑️ براساس آخرین خبرهای دریافتی از منابع کارگری، برای ۳۲ نفر از متهمان احکام قضائی صادر شده است. اتهاماتی چون «اخلال در نظم و امنیت عمومی»، «برهم‌زدن امنیت داخلی کشور»، «آدم‌ربایی» و «مشارکت در آدم‌ربایی» از جمله اتهامات انتسابی افرادی است که کارگران دو معدن طلا و سنگ تراورتن آق‌دره هستند. قرار نهایی دادسرا برای تعدادی از آنها «جلب به دادرسی» و برای تعدادی دیگر «منع تعقیب» است. در همین حال روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه خبر رسید که برای 26 نفر از آنها وثیقه‌های ۶۰۰ میلیون تومانی صادر شده که به‌سختی توسط اهالی و خانواده‌های بازداشت‌شدگان تأمین شده و آنها به‌صورت موقت آزاد شده‌اند. این در‌حالی است که 6 نفر از بازداشت‌شدگان کماکان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.


#آق_دره

Rosa گفت...

ن بعد از این که متوجه شدم که تو سلامت هستي انگار بخشي از دنیای کوچک را ب من دادن ،خواهشا خواستار سیگنال‌های سلامتی در هر مقطع مبارزاتی هستم،

3>

Rosa گفت...

قربانی شدن ۶ کارگر در معدن زغال سنگ رزمجای

روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت ۷:۳۰ دقیقه در یکی از تونلهای معدن زغال سنگ رزمجای طرزه در دامغان بر اثر نشت گاز انفجاری روی داد و ۶ کارگر این معدن در عمق ۷۰۰ متری زمین محبوس و در نهایت جان باختند.
#بهروز_افروز #قربانعلی_کمال #حسین_غزائیان #حمید_ایزدی #ابوالفضل_غنایی و #محمد_نعیمی کارگرانی بودند که در این حادثه قربانی شدند.
این بار اولی نیست که در این معدن کارگران قربانی میشوند، حدود چهار سال گذشته همین اتفاق جان ۳ تن دیگر از کارگران را گرفته بود.
و البته این تنها خبر مربوط به مرگ کارگران هم نیست، همین امروز یک کارگر دیگر هم در معدن زغال سنگ گله توت زرند در کرمان حین کار قربانی شده است.
آمارهای رسمی حکومت حکایت از مرگ سالانه بیش از ۲۰۰۰ کارگر و تعداد بسیار بیشتری مجروح دارد، این آمارها بیانگر این هستند که دیگر نمیتوان اسم این را مرگ بر اثر حادثه گذاشت، وقتی شرکتها، معادن، کارخانجات، کارگاههای ساختمانی و ... هیچ التزامی به تامین امنیت جانی کارگران و تهیه وسایل استاندارد و ایمن کار ندارند و حکومت عملا در همدستی با کارفرمایان و سرمایه‌دارن ایمنی کارگران را نادیده میگیرد، این قربانی کردن و عادی سازی مرگ کارگر برای کسب سود بیشتر است نه حادثه!

ناشناس گفت...

شايد براي آخرین بار!!
کشتی‌ نساز ای نوح
طوفان نخواهد آمد
بر شوره‌زار دلها باران نخواهد آمد
شايد به شعر تلخم خرده بگیری اما
جايي که سفره خالیست
ايمان هرگز نخواهد آمد
خوب برويم سر اصل مطلب گفتم شاید برای آخرین بار بنویسم و از زمانی که مرتد شدم صحبت های من دیگر جای براي نوشتن‌ و یا مکانی براي صحبت کردن نیست،
باید بساط خودم را جمع جور کنم و برای همیشه از سیاست‌های امروزی کارگیری کنم،
از زمانی که مبارزه از داخل ب خارج انتقال یافت مبارزه طبقاتی دچار نوعی اشتباه ظاهر ی شد، خرج این اشتباه را باید طبقه کارگر ایران بپردازد!
خرج از از کشور خود را ب عنوان

ناشناس گفت...

منظورم خارج از کشور بود،
آنها خود را طرفداران کارگران و زحمتکشان و بطور کلی مردم ایران معرفی می‌کنند!!
من بارها گفتم و نوشتم که خارج از کشوری ها باید خودشان‌ را منحل کنند، مادامی که آنها هيچ نقشی در مبارزات داخل ندارند نباید خود را قیم مردم بدانند،

ناشناس گفت...

آخرین بار با شعار زن زندگی آزادی که ب طاهر یک شعار خلق اسعاه، یعنی یک شعار لحظه ی و بدون یک تکیه ب مبارزات همه جانبه طبقه کارگر و زحمتکشان باشد، این شعار عیر علمی را ب جلو بردند و ب مبارزات داخل کشور را خاک پاشی کردند و رژیم هم از این حرکت خارج استفاده کرد و جنبش را سرکوب کرد،
کامنتی را الان مینویسم فردا سالگرد زن زندگی آزادی است حرکت یکسال پیش شکست خورد، و اگر همان سياست قبلی تکرار شود ب یقین برای چند سال آینده جنبشی نخواهيم داشت،
البته برای انقلاب در ایران و جهان پارامترهای وجود دارد که در حوصله این نوشتار نیست،

ناشناس گفت...

طبقه کارگر جهانی تسلیم سرمایه جهانی شده بارها گفتم باز هم تکرار میکنم که انقلاب های جهانی کلاسیک ب انتها رسیده ما بعد از کمون پاریس هیچ انقلابی را ب رسميت نمیشناسم، نمیشناسیم، یکی از تهمت های که ب عنوان مرتد شناخته شدم همین نوع نگاه من ب انقلاب است،
آنهایی که انقلابیون ب طاهر ب ظاهر ما را مرتد فکری مثل مذهبی ها ما را متهم کردند طرفداران انقلاب اکتبر میدانند،

من بارها گفتم این انقلاب بلشویکها بود انقلاب طبقه کارگر نبوده از این روی من مرتد شدم و قتلم ب هر شکل واجب است،

ناشناس گفت...

از نظرات شخصی بگذریم، و به واقعا مراجعه کنیم، خارج از کشور همان‌طور قبلا گفتم با صحنه سازی اپوزسيون ساختگی می‌خواهند ضربه نهایی خود را برای چندمین بار بزنند، فردا باز هم خود را آماد صریه نهايي آماده می‌شوند!!

ناشناس گفت...

بعدالتحریر

اگر در جایی من ادید نکردم و غلط املایی و یا گراماتیک است از قبل عذرخواهی میکنم
ب امید فردای روشن و بدون طلب از مردم نگون‌بخت ایران،

Rosa گفت...

زن، آتوریته و آنارشی / محمدحسین زارعی

https://pecritique.com/2023/09/19/%d8%b2%d9%86%d8%8c-%d8%a2%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%db%8c/

https://pecritique.files.wordpress.com/2023/09/m-h-zarei-woman-authority-anarchy.pdf

چهار، روش‌های اعتراضی و نفی و انکار زنان و جوانان در این جنبش برخلاف جنبش‌ها و انقلاب‌های کلاسیک و سنتی متکی بر سلسله‌مراتب رهبری قدرتمند و کاریزماتیک نیست، بلکه مبتنی بر نوعی هماهنگی و تعاون جمعی، شبکه‌ای، افقی و بدون رهبری و زعامت مشخص و معینی است. پِگی کورنِگر در مقاله‌ی خود تأکید می‌کند که جنبش آنارشیکِ زنان، داوطلبانه، ارادی، سیال و از نظر فردی و جمعی هماهنگ و از پایین به بالاست. جنبش اخیر زنان در درون خود به نفی و انکار سروری و سیادت نیروها و گروه‌های سیاسیِ داخل و خارج کشور نیز باور دارد و بر حرکت و خلاقیت و ابتکارات فردی و جمعی و خودجوش نیروهای جنبش تکیه کرده است که موج‌های آن‌را یکی پس از دیگری در درون جنبش از سوی فعالان سیاسی، دانشجویان، معلمان، کارگران، دانش‌اموزان، زندانیان سیاسی، خواهران و مادران و برادران آنان پی گرفته می‌شود.

پنج، به‌کارگیری وسیع شبکه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌های مجازی در این جنبش نقش مهمی در هماهنگی، برقراری ارتباطات و اطلاع‌رسانی به نیروهای جنبش زن، زندگی و آزادی ایفا کرده است. یکی از دلایلی که شبکه‌ای شدن جنبش را امکان‌پذیر کرده است، استفاده از توان شبکه‌های اجتماعی و مجازی نه فقط برای اطلاع‌رسانی که برای خلق ابتکارات و خلاقیت‌ در روش‌های اعتراضی و مخالفت و نفی و انکار اقدامات حکومت و بسیج افکار عمومی بوده است.

ناشناس گفت...

با درودهای فراوان!
همانطور که ب نظر می‌رسد، و سا و یا تشخیص داده شده بود چگونگی شکست جنبش زن، زندگی، از این و اعلام و یا عدم سکوت و ب زمین گیر شدن آن همگان اذعان کرده،
عوامل باز دارنده آن را از ابتدا تا حدودی را تشخیص داده بودند، و بعد از این وضعیت خارج از کشور که خود را اپوزیسیون خود ساخته آخرین میخ خود را بر این تابوت زدند،
در خارج هم برای دادن جایزه صلح نوبل ب نرگس محمدی با شعار زن زندگی و آزادی و وهوای سلطنت طلبان و غیره بیشتر این حرکت مسخره و تحول آور برای هميشه صدای خیلی ها در امد،
این صداها بیشتر حالت، ویا ب نوعي شامورتی بازی که بیشتر انسان را وادار می‌کند که انسانهای بیشتر که در زندان حتا برای سالها نه ملاقات دارند و نه یک روز ب مرخصی باری برای زخم های زندان را مرحمی باشد،
حرکت بعدی از طریق مختلف باید چگونه باشد در انتظار میشینیم!!

ناشناس گفت...

بیابم گج بنشیم، آماده و برای گفتن حقیقت راستگو و شفاف باشیم، ما که ب مبارزات افقی و رد همه اون اپوزیسیون قلابی همیشه تلاش کردیم چگونه ب این دام افتادیم، چه کسانی ما را وادار ب این دلالت،ذلات کرد ما که با این روش‌ها خیلی وقت بود که فاصله داشتیم، ا ادامه این روند در اسلو چه افتزاهاتی در دادن جایزه نوبل نروز ب وجود اورد، که همه شما عزیزان میدانید،

ناشناس گفت...

کاش آقای نیکبخت از آقای مارل براندو در گاد فادر یاد می‌گرفت، جایزه خودش از طریق یک سرخ پوست اندازی، آنهایی می‌گرفت، ای کاش خانواده،ژینا هم متوجه می‌شدند که دنیای امروز عوض شده باید قبول میکردند، که جمهوری اسلامی زره س، زره ی کوتا نمیاید، و این کار از اول همان کار گاد فادر جایزه اذکار انجام می‌دادند تاثیر اجتماعی آن ب مراتب‌ بیشتر میشد،جمهوری اسلامی حقیقتا آزادی کش و دیکتاتور است،
مثلا باید این جایزه را ب کسانی می‌داد که ب مراتب جایگاه اصلی خود را پیدا میکرد، من در جایگاهی نیستم که بگم چکار کنند و چه کار نکنند، ولی آن چیزی که تشخیص دادم اشاره کردم ، اثر گاد فادر ب تو مارل برانده جاودانه ماند،

ناشناس گفت...

متأسفانه در ایران مبارزه جمعی و مبارزات افقی خیلی ضعیف است،
من برای عدم موفقیعت آن ۲ دلیل اساسی وجود دارد، یک از مبارزات کمون پاريس از زاویه تاریخی اجتماعی، فرهنگی بی بهره بوده اصلا خیلی ها خبر ندارند این مبارزات چگونه سازمان دهی شد و چگونه تمام شد و چگونگی صربه آن را باید مطابق واقیعت ها پی گیری ک د،
مبارزات افقی را باید با توانایی فردی قابل شکست است، حتا اگر در حد دادن جان خود باشد،
بقیه بعد از ناهار ادامه خواهم داد!

ناشناس گفت...

دوستان مبارزان فردی در حدی قابل ستایش و قابل است که ب ارضای فردی ختم میشود،
بطور مثال ما خانم زیادی داریم که ب شکل پراکنده در نقاط زیادی از تهران ب خصوص در شمال شهر در کافه تریا یا در حال خرید یا در تاکسی در رفت آمد هستنند، و از این خانم در لحظه های مختلف عکس می‌گیرند اصلا برای رژیم مهم نیست چقدر پول خرج میکنند، برای رژیم مهم و اساسی شکست‌ حرکت‌ های فردی است، و در این مداخله موفق بوده وقتی عکس ها ب حجاب شکن و نداشتن حجاب نشان می‌دهند آنها مجبور ب قبول هستن ، مسئله با یک تعهد خشک و خالی تمام می‌شود، بار دوم با جریمه بار سوم خانم نگون بخت شاید با زندان خالی مواجه می‌شود،
این حرکت مذبوحانه برای رزیم با موفقیت هم آه بود،
خودتان بهتر از میدانید که اگر این مبارزات از حالت ابتدایی و فردی ب شکل جمعی تبدیل شود آن موقع و یا در دراز مدت ب شکا افقی موفق خواهند شد،
بعد از حرکت مهسا، این حرکت بيشتر شد، و شکست زن ، زندگی، آزادی ب مراتب ضربه اساسی این حرکت دارای جمع بندی زیادی ب شکل شفاف‌سازی را می‌توان ادامه داد،

ناشناس گفت...

وحشت رژيم از روز اول بوجود آمدن آن از حرکت جمعی آگاهانه بود، در این زمنیه موفق بوده و برای همیت در شرایط سخت عبور کرده ،مادامی که مردم عقب‌ نیشی کرده، رژيم بر سرکوب معترضان ادامه داده و تا ب امروز موفق بوده،و در ادامه این سرکوب مردم ب شیوه های پیچیده رژيم نتوانستن تاکتیک و استراتژی خود را مناسب ب مبارزات ب پیش ببرند،
همانطور که گفتن ، حرکت و مبارزات مردم بر اساس مبارزات افقی ضعیف و یا ب بیرون ار مرز های جغرافیایی پسنده کرده و مبارزه را ب امان خدای نداشته رها کرده و ادامه آن ناتوان بوده،

ناشناس گفت...

آخرین حرفی که می‌توان زد، ب خصوص جنبش زن زندگی ازدای در میان هیچ کس جواب گو نیست ، هر کس ب خانه خود خزیده و اصلا گویا چیزی اتفاق نیافتاده، من ب خارج کشورها کاری ندارم چون از روز اول ب اپوزسيون خود ساخته مشکوک بودم، ، بیشتر نظر من مردم داخل ایران است، که حداقل یک جمعبندی از این مبارزات ارائه می‌دادند تا ما متوجه آیت ش‌کست فاحش شویم،

ناشناس گفت...

اون قدیم ها همیشه ب ما میگفتن هر شکستی در ادامه آن یک پیروزی هم وجود دارد ، اشتباه نشه ما دولت نیستیم، ما شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یا سرمایه‌داری نیستیم، ما شرکت‌های چند ملیتی نیستیم که با ین فیگور ب سر مردم شیره بمالیم،
من ازیک حرکت مستقل مردمی صحبت میکنم اگر این جنبش دستاوردی داشته لطفا یک جریان مستقل برای ما خارج نشین ها ارائه دهند تا ما جایگاه خودمان را ب یک قضاوت عادلانه پیگیری کنیم،
سپاس از لطف آرشیو رزا که یک جریان مستقل آنارشیستی که بوجود آورده که ما بدون سانسور بتوانیم نطرات خودمان‌ را در حد خودمان ارائه بدهیم
سپاس از محبت آرشیو. زا

ناشناس گفت...

اون قدیم ها در مبارزه ب ما یاد داده بودند که که پادزهر مبارزه انتقام است،
آرام آرام ما اصلا نفهمیدیم این نوع مبارزه ب کدامین تاریخ جنبش جهاني تعلق دارد،
اگر کمی تعمیق و تعفهم و گاوشگری داشته باشیم متوجه خواهیم شد که این نوع نگاه کمونی نیست کپی برداری از یک روش مبارزه که ب چگونگی موفقیت آن تاب حال نشدیم
خود مت هم، خود من هم حقیقت مثل خر تو گل ماندم که چگونه با ایده این پدیده برخورد کرد
پادزهر آن مبارزه منفی است
پادزهر آن مبارزه افشاگری همه جانبه سیاسی است،
پادزهر آن مبارزه افقی است،
پادزهر آن مبارزه فردی است،
همه این اگر ها نمی‌توان با سؤال و جواب حل کرد،

اگر کمی ب عقب بر گردیم این جنبش زن زندگی تا آزادی را با این جنبش پادزهر میکس میکردیم و با مبارزه با دوام تا در سرحدات حداقل شاید جوابی دریافت میکردیم، فعلا اینجا همش حرف است، و ب نوعي درد دل و مطرح کردن سوالات فروانی که در ذهن همه ما جاری است،
مؤفق باشید

ناشناس گفت...

چرا ترورها در جهت تثبیت‌ رژیم سرمایه داری خامنه‌ای است،؟
ترورهای که چه در داخل و خارج انجام میگیرد، ابتدا باید چگونگی لو رفتن این افراد که آدم های ۲ زاری نیستن و برای بقای آنها میلیونها دلاری خرج می‌شود چگونه و ب طریق چه کسانی لو و شناسایی میشوند،
همانطور که من گفتم‌ بارها باز هم تکرار میکنم که من طرفدار تز توطئه نیستم ولی نباید در میان رژیم برای بقای خودش از گزینه‌های خیلی پیچیده در راستای منافع ضد ( امپریالیسم و صد صهیونیستی) استفاده و پروپاگاندا خود را عملی کند، هر چند هنوز این تز با چرخش ظاهری ب طرف روس‌ها و چینی ها کاربرد دارد،!

ناشناس گفت...

جواب سوالات بالا هنوز داده نشده،
قرار نیست که همه این سوالات گردن نویسنده باشد، ابتدا باید این سوالات در ذهن شنونده و شنوندگان جا بیافتد که چرا این بازی ادامه دارد،
چرا رژیم دست از این کار بر نمیدارد، دیروز سلیمانی امروز در سوريه رفیق شفیق سلیمانی که دست کمی از سلیمانی نداشته ترور میشود،
و سایت های رزیم همگی متفق القول برای انتقام دنبال هم صف کشیده و انتقام جانانه بگیرند،
مادامی که کشش ب طاهر و ب ظاهر مبارزات ضد امپریالیستی و ضد انقلاب، ضد صهیونیستی خوراک مردم و رژیم است، این بازی ادامه خواهد داشت،هشدار هشدار،
دوستان توجه کنید، از زمانی که سرمایه داری جهانی اوضاع جهان نامتمدن جهانی را مسلط شده دیگر جنگ چرانی ب شکل سابق رخ نخواهد دادد، آن چیزی که در اطراف خودمان میبینم حفاظت و حقیقت دارد، سرمایه داری جهانی ب این پسنده می‌کند و جوابهایی این چين ب منافع خودش عکس العمل نشان می‌دهد مبارزه و مبارزات ثد امپریالیستی دیگر کشک است،
در میان رژیم و نه مردم متاسفانه از این بازی ها سر در نیاورند قضیه ادامه خواهد داشت، یعنی شامورتی بازی رزیم،
تا اینجا بماند تا بازی‌های بعدی را کمی تعمق کنیم،

ناشناس گفت...

سرمایه‌گذاری داری جهانی با هم متحد و گزینه نهایی برای آسیایی ها که ادعای مبارزه ضد امپریالیستی دارند، نقشه‌ های فراوان کشيده و با آرام شدن اوضاع آن راعملی می‌کند دکان آقای خامنه‌ای فعلا خوب کار میکند، زمانی که کشتار داخلی ب توسط همین گزینه صد امپریالیستی ب پایان برسد اوضاع و وضیعت ایران هم در درون و خارج آرام میشود،
این حرکت ب توسط انقلاب ب پايان نمیرسد،
همگی اصلا ب موضوع شوروی سابق فکر نمیکنند،
چطور این شوروی سابق مثل یک هندوانه لق متلاشی شد،
مگه تمامی دنیا از این سوسیالیست دروغین وحشت نداشتن چی شد، این سلطنت طلبان من واقعا دلم برایشان میسوزد، چطور این شاه بی سواد آنقدر از چپ ه ب خصوص شوروی وحشت داشت، ار درون پکید،
هنوز هم هنوز است از این وقایع درس نرگفتن و ب دنبال انتقام هستن،
آنهایی که در ایران روشن‌ فکران ۵۷ را مقصر انقلاب می‌دانند با رژیم یکی شومدند، شدند،
و در خارج هم نيروهای معلوم الحال رزیم را فراموش کردند و ب دنبال مقصر میکردند،
پس در نتجه آخر جمهوری رزیم جنایت کار چه میشود،
انقلاب های کلاسیک ب همت سرمایه دارجهانی، که همان گلابسزشین، نام گرفته من اسم آن را غلط نوشتم اگر خواسته‌ باشم پاک کنم هوش مصنوعی من را سانسور میکند،
که باید حواسمون راجمع کنیم که ب شعارهای قلابی رژیم و سلطنت طالبان را نخوریم،
در ایران ب دنبال این شعار قلابی بخش قابل توجه مردم ایران غرب گرا شدند، رژیم ایران میداند ولی صدایش را در نمایاورد،
چون باین حرکت هماهنگ است از طریق اول از انقلاب دور می‌ماند دوم چون این رژیم ظاهرا و باطن با غرب مشکلی ندارد،

ناشناس گفت...

جالبی قضیه این جاست که همانطور دکترین قلابی که ادعای جامعه سوسیالیستی را داشتن و جامعه آن جا را فاجعه آمیز برای طراحی طبیعت و مردم داشتن، هیچکدام نه محاکمه‌ شدند، و تاوانی پس دادند جمهوری اسلامی هم با این ایدولوژی اسلامی همان را را می‌روند، و جمهوری اسلامی هم همین سرنوشت را تجربه خواهند کرد و مردم هم انگشت ب دهان خواهند ماند ، زمانی متوجه خواهند شد که کار از کار گدشته، امیدوارم که تحلیل من علی باشد
ولی حقیت را من عوث نمیکنم،
حداقل از امروز مردم ایران نباید اشتباه خودشان را تکرار کنند،
از عرب گرایی دست بکشن ، دنبال سلطنت طلبان قلابی وبی سواد دست بکسند
مطالعات خود را در زمینه های مختلف را بیاموزند،
از شامورتی بازی ضدانقلاب و ضد امپریالیستی فصله بگیرند منظورم فاصله بگیرند،
دیگه نمیدونم چه بگم

ناشناس گفت...

امیدوارم تحلیل من غلط باشد، که این فاجعه تکرار نشه، البته من تاریخ را نمیتوانم عوض کنم حقیت راه خودش را میرود

ناشناس گفت...

جمع بندی،
چرا کشورهای که ادعا ی مبارزات ضد امپریالیستی داشتن شکست خوردند،؟
۱ آیا این شعار غلط بود، یا باید گونه‌ای دیگر میشد،؟
۲ این کشورها یکی دو تا نبودند، شاید بیش ده کشور بوده از ام یکای لاتین گرفته تا آسیای میانه دور نزدیک و آمریکای مرکزی،!!
چرا هنوز با وجود اینه جمهوری اسلامی آگاه ب این مضمون است درس نمی‌گیرد و این گزینه را با تمام وجود ادامه میدهد،
توجه توجه توجه؟؟؟؟؟؟؟
من علت و سبب اصلی در د‌و گزینه مختلف ولی هماهنگ نتجه گیری درستی را انجام نمیدهند،
این مردم هستن که با توجه ب این همه شکست هنوز راه خود. ا پیدا نکردند،

ناشناس گفت...

اینجا یک مسله مهم وجود دارد که مردم جهان از آن غافل و یا ناتوان هستن،
اینجا سرمایه داری جهانی، از این موضوع اصلاع، اصلاع اطلاع دارد،
که همه کشورهای که فکور ضد امپریالیستی گرفته شعار توخالی بیش نیست،
اگر عکس این بود ،نباید تولید و یا تولید انبوه ب ای صادرات کلان و ار،ش اضافه در حد وحشتناک که همه این کشورها. ا ظاهری شده با این تز اجمز و تئوری خودش. ا ب پیش می‌برد آن هم با شکل خیلی عالی از زوایه مردم جهان هم ما میبینم تو همه زمینه عقب نشینی و سرمایه داری جهانی چهار نعل ب اهداف استراتژی خودش ب پیش میرود،
ما قبلا در همه کشورها تظاهرات ضد جنگ می‌گذاشتیم و کشورهای سرمایه داری ب عقب میراندیم الان چه شد که اصلا ما را جدی نمیگیره، ؟
ما مردم جهان غربگرا و وحشتناک پاسیو شدیم تنها در ایران نیست که غربگرا شدند در خارج هم متاسفانه باهم برابری میکنند،

ناشناس گفت...

حالا ما باید حقیقت را ب م وم بگیم، چرا جهان ب ظاهر یکدست شده قبلا هم تحت عناوین مختلف که در بالا توضیح دادم ، و باز هم اشاره میکنم،
سرمایه داری دولتی و سرمایه داری جهانی اختلاف آنچنانی ندارند در نهایت و یا همین فکور ضد آمریکایی دروغین باهم بودند و دل و قلوه و عاشق شرمگین در ظاهر و باطن بودند،
پس در نتجه برای یکبار هم شده این چپ های قلابی که ب ظاهر خود را از مردم عادی فرق می‌گذارند دست از این شامورتی بازی در بیاورند ، و حداقل نتایج فاجعه بار سرمایداری دولتی و سرمایه داری جهانی را یا و وفادار هم دیگر هستن را ب مردم ب سال جهانی توضیحات لازم را بدهند
حالا یک عده‌ی هم بسیار هستن از جمهوری اسلامی دفاع علنی و ریسی جلاد را دولت مردمی جا میزنند،

ناشناس گفت...

ب نظر من چمی دیگر وجود ندارد آن تئوری که تحت عناوین مختلف و ب ظاهر اعلام وجودیت یا ب هر شکل ممکن حرکت دارند، را نمی‌توان چپ نامید چپ کاملا در سرمایه داری جهاني تلفیق و جانفشانی میکند،
حالا چرا این ب شکا آشکار علنی نمیشود، دلیل زیاری دارد که من بعدا با فاکتوری مشخص ارائه خواهم داد
شب روز شما عزیزان خوش
اگز هم پولی داشتید از این تعطیلات خوش بگذرانید!

ناشناس گفت...

منظورم چپ بود در آخر از همه دوستان و یاران خواهش میکنم من را ببخشید من با امکانت خیلی کم و ابتدایی بدون ادید، مینویسم
همانطور که توصیف و توضیح دادم با عقب گرد و تصیح از صفحه ب توسط هوش مصنوعی حذف میشوم شما همین مضمون نوشته های من را بگیرید بقیه را کشک ب حساب بیاورید
تشکر

ناشناس گفت...

<< تاوان>>

ب نظر شما رضی مستشار ایران در سوریه که ب توسط اسرائیل کشته شد خیلی مهم است یا کشتارهای که در عرض حدا ۲ ماه است بطور وحشتناک بمب باران که بیش از ۲۰ هزار نفر مردن،؟؟؟
راستشو من میگم هیچ کدام، تین ،این بماند که این مستشار مهم چگونه لو رفت، باشه من ب هیچ کس نمیگم،
منظور ما این بود که برای جمهوري اسلامي چه چيزي مهم تر و و اولتر از همه چیز است،
حفظ قدرت در داخل و کشتار بی وقفه هم وطنان عزیز است،

ناشناس گفت...

حالا اگر متوجه شدید کی باید تاوان بدهد
ان موقع متوجه این موذیگری رژیم خواهی شد!
زمانی که گفتن انتقام سلیمانی را میگیریم ، متوجه شدید که شعارهاي توخالی و عمل نکردن، باز هم خجالت نمی‌کشند،
و خالی بندها ، دارند خالی می‌بندند، باور نکنید، چاقو دسته ش را نمیبرد،

اگر باور نمیکنیید، باز هم منتظر بمانید،
آن موقع منظورم زمانی بود که سلیمانی ترور شد گفتم و نوشتم که جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری ب عنوان تلافی نخواهد کرد چند عدد موشک برای قبول افکار عمومی در کویر های عراق رها خواهند کرد،
باز هم این سناریو مسخره تکرار خواهد شد،
باز هم از جیب شما برای فریب استفاده خواهند،

ناشناس گفت...

وظایف رهبری خبرگان،
دکان تازه و یا کهنه رهبری و روحانی، روبا مکار
همگان خبر دارند، که وقتي روحانی برای بار دوم ریاست جمهوری کاندید شد،
با تبلیغات زیاد اکثریت کسانی اشتباه نکنم برای بار دوم، همه کسانی که در گذشته ب جمهوری اسلامی رای نداده بودند بدون وصو ب صف شدند و ب کمک روباه مکار شتابان شدند،
واقعا این مردم چقدر باید گول بخورند تا درس بگیرند،
امروز هم ب همین توطئه متوسل و با رونق دادن ب لبیک خامنه‌ای مجلس خبرگان را شرمنده خ اهد، کرد،
باز هم عده ی گول خواهند خورد،
گفتنی ها را باید گفت، تا این ملت درس را خوب یاد بگیرند و آتش بیار معرکه نشوند،!

ناشناس گفت...

جوابیه ی که آنروز ما گفتیم امروز ب بار نشست!!
قضیه سلیمانی بود حتمآ فراموش نکردید!
قضیه رضی هم که رفیق سلیمانی بود ترور شد، قوز بالا قوز، شد،
امروز سخن گوی، سپاه، ببخشید دیروز گفت ما انتقام سلیمانی را ب تو سط حمله ۷ اکتبر ب اسرائیل گرفته و اسم رمز حمله ب اسرائیل. ه حماس انجام داد،
امروز بلافاصله حماس زد تو دهن سخن گوی سپاه که شما اصل خوردید،
این حمله هرکز ب نام اقا نبوده بلکه ب سبب سرزمین اشغالی فلسطین بوده و هیچ ربطی ب سلیمانی ندارد تا ب این ساعت هنوز رژیم موضوعی نگرفته،۹

ناشناس گفت...

همانطور که در بالا اشاره‌ کرده بودم که رژیم هرگز دنبال انتقام نیست اگر هم کسی تا ب حال باین شک نکرده بود امروز متوجه این دغلکاری رژیم شده،
امروز هم خامنه‌ای با تعداد خیلی کم از زنان حزب الله ی دچار تناقضات آشکار، و روش با کلمات بازی می‌کرد تا راضی کند ،که بتوانند در انتخابات شرکت فعال داشته باشند،
اش آنقدر شور بود که صدای خان هم در امد،

رژیم تا دو ماه دیگه باید ب شکل هاي مختلف باید هر طور شده تعداد کمی را راضي کند،
هر چند برای رژیم مهم نیست، که تعدادی کمی شرکت کنند،
ولی برای تبلیغات خارج و داخل این مسله لازم است،

ناشناس گفت...

دوره بعدی، حاکميت ریسی 'ریسی جمهور بی سواد!!
مردم ایران خودتان را برای نوشیدن آب آماده کنید،
آب هم ب زودی در ایران، جیره بندی خواهد شد،
خیلی ها ب من میگفتن، که حرفهای که میزنی ،توهم است،
نظر من از اول این بود که بعد از خامنه‌ای، مجتبي جایگزین خواهد شد،
البته ریسی آدم کش و مجتبي هیچ فرقی نمیکند،
مهم این است همین مردم قبول کردند که ریسی ریس جمهورشان شود حالا چند در صد قبول میکنند، آن یک بحث دیگر است،
بحث من روی چیزی اتکا میکنم این چگونه تفکری که یک ریسی جمهور آدم کش در ایران ب راحتی شخص دوم مملکت میسود؟؟

ناشناس گفت...

مادامی که انسان‌ها بی تفاوت باشند، رژیم هم چهار نعل و با سرعت تمام ب دستاوردهای باقی مانده شخم خواهد،زد،!!
در جمهوری اسلامی ایران چیزی با مفهوم شهروندي وجود ندارد ، در اروپا هم ب شکلی ما برده‌ های نوینی هستیم که بانک‌ها را زنده نگاه داشتیم تا ماشین های کارخانجات بچرخند تا پول و خرج جنگ اکراین و اسرائیل را فراهم کنیم!
بدبختي یکی دو تا نیست، در همین اروپا خیلی از ما ایرانیان طرفدار غرب شدیم،

ناشناس گفت...

سلام رفقا،
فاشیست ها در ایران خیلی بیشتر از قبل فعال شده اند، الان که دارم این رو مینویسم سردرد شدم از دستشون، یک مشت پان ایرانیست نژادپرست حرومزاده، نمیدونم دلیلش چیه که مثل مور و ملخ همه جا هستند از اینترنت بگیر تا دانشگاه و غیره
قبلا هم بودند ولی نه با این شدت
اگر ممکنه یک کتاب یا مقاله یا امار و ارقام در مورد جنایات کوروش معرفی کنید
در مورد باقی باورهای ارتجاعیشان منبع و کتاب دارم ولی این یکی رو از نگاه چپ نتونستم پیدا کنم.

ناشناس گفت...

سلام رفیق!!
ممنونم که ب این بحث پیوستی!!
پان ایرانیست ها و ایران شهری ها همواره با کمک انگلیس حرام زاده در پرانتز و کودتای ۱۹۱۹ این رضا پایانی را بر مردم ایران تحمیل کردند در همان زمان از ۵ الی ۱۰ ملیون از مردم شریف ایران کشته شدند،اگر ما خواسته باشیم در ارتباط با قزاق‌ها و چگونگی ارتباط آن با رضا شاه که حتا شاه بودن آن و فامیلی آن قلابی بوده را باید افشاگری همه جانبه قرار داد،
محمود پهلوی نویسنده تاریخ ایران و انگلیس که حدود مرد شریفی بوده ،خانواده پالان دوزهای با زور این فامیلی را از محمود پهلوی غصب در واقع دزدی کردند،
و ب محمود پهلوی گقتن که برای خودت فامیلی انتخاب کن و ایشان قبول نکردند، و اسم و فامیل خود را محمود محمود اعلام کرد،
این خانواده نه فامیلی آنها و نه مرگ آنها و نه قبرستان آنها هیچکدام در ایران نیست،
نتیجه باید با این جماعت باید مبارزه در چهارچوب یک مبارزه منطقی و علمی تا سرحد جدائی و استقلال همه ملیتها، باید این مبارزه با کمک همه خلقها و با کمک همه دوستداران در یک انتخابات دمکراتیک علیه جانیان فاشیست‌ها و رژیم جنایت کاران مبارزه را ادامه داد،
در میان ما تعدای زیادی از ملیت فارس داریم که علیه رژیم فاشیست‌ها دارند مبارزه می،کنند را باید متحد شد نباید چون اتفاقی در پروسه شکل گیری ملیتها و مردن فارس بودند نباید ترد کرد،
پیروز باشید

ناشناس گفت...

منظورم رضا پالانی بود!!
که با دزدی رصا پهلوی شدند که من در کامنت بالا توضیح دادم!

من یک آنارشیست کمونیست هستم منظورم کمونیست شورایی
ب هیچ دولتی حتا ب دولت کارگری هم اعتماد و اعتقاد ندارم،
چون همه دولت‌ها بعد از بوجود آمدند در طول تاریخ خراب کار و دزد در آمدند
فقط دو دولت نیم بند در دنیا در گذشته بود که دزد و نامرد و نا انسان نشدند
۱ کمون پاریس در ۱۸۷۱ میلادی
۲ د م دولت پیشه وری ب نام فرقه
یاد همگی و آنها یاد باد
Yasasin ferie
Yasasin komponenter paris

ناشناس گفت...

Yasasin firĝe
Yasasin kommune paris

ناشناس گفت...

در آخر اگر انزربایجانی ها و اگر اهوازیها اگر بلوچستان سرزمین سوخته، و اگر کردها و بقیه همه خلق ها توانستن مثل فرقه و کمون پاریس استقلال همه جانبه برای آزادی مطلق بوجود بياورند من حاضرم که در آن ب کشاورزی مشغول شوم،

ناشناس گفت...

ببخشيد آزربايجان که ب غلط نوشته از همه ازربایجانی ها عزیز و محترم عذرخواهی میکنم!!

‏«قدیمی ترین ‏‹قدیمی تر   ‏1 – 200 از 280   ‏جدیدتر› ‏جدیدترین»