۰۶ دی، ۱۳۹۶

در آستانه ی سال جدید شاشی بروی آتش! نشریه آتش ارگان زنان و جوانان مائویست


رزا: در آستانه ی سال جدید شاشی بروی آتش!
نشریه آتش ارگان زنان و جوانان مائویست بتازگی مطلبی از صدر حزب «باب آواکیان» به ترجمه وزین "رکسانا" منتشر کرده و بشدت به تناقض افتاده! بر طبق این مقاله اتحاد شوروی تا پایان سلطه ی استالین ، سوسیالیستی بوده اما فقط تا سال 1930 برای رهایی زنان برنامه داشته!
خوب از 1930 تا 1950 (یعنی دو دهه!) این استالین در حال چه کاری برای زنان و دختران شوروی بود؟ من قبول دارم هیتلر را نباید در این حوزه با استالین مقایسه کرد! هیتلر زنان را ماشین جوجه کشی کرد، اما استالین زنان را در دیکتاتوری پرولتاریا همزمان به چرخ مونتاژ کارخانه ها هم فرستاد! هیتلر نیازی به نیروی کار زنان نداشت و بجای آن از همان اردوگاه اجباری کار یهودیان و بقیه استفاده کرد! استالین اما اشتهایش زیاد و گولاک ها کفافش را نمیداد و همزمان زنان را هم به بیگاری گرفت.
آدولف و ژوزف هر دو زن را رحم ارتش و تولید نسل می دیدند. طلاق سخت و ازدواج آسان! هر دو مدال مادری می دادند. مادرِ فاشیست "خانه دار"، مادرِسوسیالیست ، کارگر هم بود! هر دو هموفوب. هیتلر همجنس گرایان را  همراه با یهودیان سوزاند و خاکستر کرد، استالین آنها را به اردوگاه کار اجباری و سیبری فرستاد! دانشمندان سوسیالیسم "علمی" برای آنان پیوند کیر و خایه زدند، یا در تلاش معالجه ی شوک الکتریکی!
سال 1933 قانون جرائم شوروی تصویب شد. تمام قوانین فقط مُهر استالین نداشتند. لنین هم به همراه بسیاری زنان سوسیالیست (کلونتای-نادیا کروپفسکایا-کلارا زتکین...) مخالف همجنسگرایان بود. انگلس و مارکس نیز...همه به اصلاح نژادی پرولتاریا باور داشتند. زیرکی تروتسکی بود که بی اعتبار شدن قوانین جرائم تزار روسیه را ، موافقت بلشویکها با رهایی زنان و همجنسگرایان جا میزد... چند سالی ارتش سرخ و چکا (سازمان امنیت شوروی) سرش گرم استحکام قدرت باد آورده بود. مثل خمینی ، لنین هم زیاد وعده داد! سالهای آزادی در ایران پس از انقلاب کوتاه بود تا قوانین شریعت رسمی و اجرایی شوند. همچنین بر زنان روس همان رفت که بر زنان ایران.  تروتسکی همان میرحسین موسوی است. او از دوران ناب محمدی "امام" لنین نوشت: رهایی زنان در اتحاد شوروی تا مرگ لنین!
اما آیا مردم ایران کُشتار دهه ی 60 در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی را فراموش کردند؟ زنان-همجنسگرایان-آنارشیستها و فرودستان انقلابیون روسیه نیز کُشتار دهقانان و ملوانان و کرنشتاد را توسط تروتسکی/لنین فراموش نخواهند کرد...
دیکتاتوری "پرولتاریا" ی شوروی ها و حزب بلشویک ربطی به  کارگران روس نداشت و دیکتاتوری حزب بلشویک بود. همانگونه فاشیسم به مردم آلمان یا اسلام و قوانین شریعت به مردم ایران ربطی نداشت.  در 40 سالگی حکومت اسلامی و صد سالگی اتحاد شوروی تنها می ماند که بروی فاشیسم بشاشیم تا آتش اش شعله بر نگیرد.

سالی پر از مبارزه و پیروزی برای تمام فعالان ضد فاشیسم-کاپیتالیسم-هموفوب-سکسیسم-راسیسم-گونه ایسم- ایج ایسم.... آرزو می کنم.
علیه هر گونه اقتدار- پیش بسوی رهایی

مرتبط:
حزب کمونیست ایران (ماركسیست لنینیست مائوئیست)
واقعیت کمونیسم
رکسانا خرم نژاد
دروغ شماره 4: کمونيسم شکلي از توتاليتاريسم (تماميتگرايي) است. آدولف هيتلر و ژوزف استالين در پي تحميل سلطة «تام و تمام» بر جامعه بودند و اين کار را از طريق سرکوب هر جنبه از زندگي جامعه و فرد و ايدئولوژي کنترل فکري انجام مي دادند.
تئوري «توتاليتاريسم» (تماميت‌گرايي) کمونيسم را با فاشيسم مترادف مي‌کند ... ديکتاتوري پرولتاريا را با حاکميت فاشيستي يکسان مي‌پندارد ... و استالين و هيتلر را از يک جنس مي‌داند. اين تئوري، هيچ نيست مگر تحريف بيمارگونة واقعيت. اتحاد جماهير شوروي، آن زمان که سوسياليستي بود (از سال 1917 تا اواسط سالهاي 1950) و آلمان نازي (1932-1945) در کلية جوانب کليدي مانند، نظام اقتصادي، ساختارهاي سياسي و اجتماعي، اهداف و جهان‌بيني رهبري، قطب راهنماي ايدئولوژيک هر يک، طرق و راه‌هاي جامعه و تجربة زندگي مردمِ اين جوامع، تفاوت صد و هشتاد درجه با يکديگر داشتند.
واقعيت شمارة 3: يکي بشريت را از زنجيرهاي ستم رها و ديگري زنجيرهاي ستم را محکم کرد 
الف. زنان در جامعة شوروي و در آلمان
- برنامه حکومت نازي، منکوب کردن تام و تمام زنان بود. نازي‌ها زنان را از نيروي کار بيرون راندند و برنامه‌شان تبديل زنان به مادران باردار و فرمانبردار سرزمين پدري بود. شعار حکومت نازي براي زنان «آشپزخانه، بچه، کليسا»2 بود. «رُل مدل» يا الگويي که در مدياي دولتي، نظام آموزشي و در فرهنگ تبليغ مي‌شد، مردِ «آريايي» بود: يعني، يک مرد پدرسالار و جنگ‌سالارِ نژادپرست.
- موضع شوروي، رهايي زنان بود. در دهة 1920 و دهة 1930، جامعة شوروي  سنت‌ها و الگوهاي جنسيتي سنتي که زنان را برده مي‌کرد، از جمله قانون شريعت را به چالش گرفت. حق طلاق و حق سقط جنين قانوني به سهولت در دسترس بود. در هيچ جامعة ديگر و در هيچ برهة تاريخ، مساله ريشه‌کن کردن ستم بر زن تا اين حد، برجسته نشده بود. زنان در شمار بزرگ و بي‌نظير به نيروي کار پيوستند که از مراقبت‌هاي پس از زايمان و تسهيلات مهد کودک برخوردار بودند. تلاش‌هاي عظيمي شد تا در ميان ملل اقليت، مراقبت‌هاي پس از زايمان بهتر شود.
اما در اواسط دهة 1930 حکومت با مشاهدة خطر فزايندة جنگ، نياز به تثبيت جامعه را ديد و در اين راستا، برخي اقدامات اجتماعيِ راديکال را واژگون کرد و منع سقط جنين يکي از آن‌ها بود. اين يک عقب‌گرد تاسف‌بار بود. اما زنان کماکان، نقش مهمي در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه بازي مي‌کردند.

وبسایتهای "چپ" فارسی زبان در تلاش برای گسترش نفرت علیه همجنسگرایان!

عشق و نفرت هم زمان چپ ها و همجنس گرايان از هم ديگر/ جهانگیر شیرازی

۲۹ آذر، ۱۳۹۶

وگانیسم و آنارشیسم. رفاه حیوانات یا آزادی آنان؟ مقالاتی ارزشمند برای تفکر!

*وگان ها از خوردن و پوشیدن محصولات حیوانی پرهیز می‌کنند.
تنها دیدگاه و شیوه‌ی زندگی بر اساس شفقت حقیقی می‌تواند ساختارهای ستم را در جامعه‌ی کنونی نابود کند و از نو شروع به خلق ارتباطات و حقایق رویایی نماید.
این برای من ماهیت آنارشی است. کسی که موفق به پذیرش تمام مبارزات علیه ستم نمی‌گردد، درخور تعریف من از آنارشیست نیست. این خواسته‌ی زیادی به نظر می‌رسد، اما من از درخواست آن از تمام موجودات بشری دست برنخواهم داشت.

رزا: از آنجایی که برخی از رفقای زبان فارسی ندان! مطالب بلاگ را توسط مترجم آنلاین می خوانند و سوالی ایجاد شد که چرا تبلیغ کتاب پیتر سینگر! پس نظرات آنارشیستی و فمنیستی موضوع اصلی این پٌست است، که در برابر نظرات پیتر سینگر قرار دارد. خوشبختانه مقاله اینجا نیز گویا ترجمه شده اینجا و کُلن منابع زیادی به فارسی موجود است.
از نظر من دیدگاههای  فایده‌گرایی پیتر سینگر مردود است. علیه جایزه گرفتن او نیز در آلمان، اکسیونهایی در خور، از طرف حامیان کودکان "معلول" انجام گرفت. از نظر آنان سینگر یک فاشیست است که مثل هیتلر قرار است جهان را از "معلولین" پاک کند! هیتلر نیز هیچ فایده ای از وجود "معلولین" برای جامعه نمی دید و همه را به کوره های آدمسوزی انداخته و یا سم خوراند!
رزا: کسی روزی به کسی که برایش کاری کرده بود پولی بخشید! «تنها آنانی که به من خدمت کرده اند! » «حیوانات خانگی باعث ایجاد لطافت در خانه هستند!» من گوشت نخوارم! عاشق رستوران مغولی با غذاهای عجیب دریایی خرچنگی...من (رزا) حالم بهم می خورد از این تفکر... تف
تشکر-مرسی-ممنون
از رفقایی که ایمیل-کتاب- مطلب- کامنت... فرستاده اند ممنون. بدلیل محدودیت استفاده از کامپیوتر و سرعت لاکپشتی اینترنت، فعلن امکان تشکر خصوصی ندارم. همینجا یک ماچ آبدار برای همگی!
تفاوت رفاه حیوانات با حقوق حیوانات
کسانی که عقیده دارند ایجاد درد و رنج برای حیوانات نادرست است و حیوانات نباید خورده شوند، در باغ وحش ها اسیر و زندانی باشند، در تحقیقات دردناک، یا هر نوع تحقیقات دیگری از آنها استفاده شود، طرفدارن حقوق حیوانات نامیده می شوند. آنها معتقدند که حیوانات دارای حقوق قانونی و اخلاقی معینی هستند که شامل حق مورد صدمه و آزار قرار داده نشدن آنها نیز می گردد.آن دسته از کسانی که عقیده دارند ما اجازه داریم برای حیوانات درد و رنج ایجاد کنیم، اما باید مراقب باشیم که برای آنها درد غیر لازم زیاده از حد ایجاد نکنیم این طور استدالال می کنند که اگر رفاه یا خوشبختیحیوانات مدنظر ماست پس این تنها کاری است که باید بکنیم.به افرادی که داری این طرز فکر هستند، طرفداران رفاه حیوانات گفته می شود.
پرفسور تام ریگان، یک پرفسور فلسفه در دانشگاه ایالتی کارولینایی شمالی، غالبا «پدر مردن حقوق حیوانات» خوانده می شود.یکی از کتابهای او به نام مسئله حقوق حیوانات، که در سال 1983 به چاپ رسید، توجه زیادی را به این موضوع جلب کرد.حامیان و فعالان حقوق حیوانات بر این نکته تاکید دارند که زندگی حیوانات به خودی خود دارای ارزش و اهمیت است و نه به علت آنچه که شبیه ما هستند یا مثل ما رفتار می کنند.حیوانات «ملک» یا «چیز» نیستند بلکه موجوداتی زنده هستند که زندگی شان ارزش دلسوزی، احترام، دوستی و حمایت ما را دارد.طرفداران حقوق حیوانات دامنه حیواناتی را که ما برایشان حقوق معینی را قایل هستیم گسترش می دهند.بنابراین، حیوانات «کمتر» یا «کم ارزش تر» از بشر نیستند.آنها ملک کسی نیستند و به کسی تعلق ندارند که بشود مورد استفاده قرارشان داد و یا آنها را زیر سلطه خود درآورد.درد و مرگ حیوانات، به هر میزانی که باشد، غیر ضروری و غیر قابل قبول است.
طرفدارن رفاه حیوانات عقیده دارند که اگر حیوانات تا اندازه ای راحت باشند، نشانه های شادی در آنها دیده شود، کمی از لذاید زندگی تجربه کنند و از دردهای طولانی و شدید، گرسنگی، ترس و سایرموارد نا خوشایند معاف باشند(به طور فردی و تک) نشانه هایی از رشد و تولید مثل طبیعی از بدی تغذیه و سایر انواع رنج و بد بختی معاف باشند و اثری در آنها دیده نشود، آنها وضعشان خوب است.
این موضع طرفدارن رفاه در ضمن فرض را بر این می گذارد که استفاده از حیوانات برای برآورد کردن نیازهای بشر به شرط آن که موارد ایمنی معینی مراعات شود، اشکالی ندارد.آنها عقیده دارند از حیوانات در آزمایش ها و کشتن حیوانات برای مصرف انسان بر این که به نحوی انسانی انجام شود، اشکالی ندارد.این گروه با رنج دادن حیوانات از طریق ایجاد دردهای غیر ضروری در آنها مخالفند، اما گاهی در بین خود راجع به این که کدام درد ضروری است و یا این که مراقبت انسان، بالغ بر چه میزانی باید باشد، اختلاف نظر دارند.اما آنها قبول دارند که گاهی درد و مرگی که در بر دارد، قابل توجیه است.
فایده‌گرایی
نمی‌توان در مورد تئوری فایده‌گرایی سخن گفت اما به پیتر سینگر اشاره نکرد، فردی که در زمینه‌ی حقوق حیوانات بسیار تأثیرگذار بوده و توجه به حیوانات و اخلاق را مورد مباحثه قرار داده است. چاپ کتاب او با نام آزادی حیوانات در سال ۱۹۷۵ آغاز فزاینده و رو به رشدی از جنبشی قدرتمند در مورد حیوانات را در ایالات متحده و اروپا رقم زد.
تئوری فایده‌گرایی به انتخاب عملی مرتبط است که بیشترین سود را برای افراد بیشتری فراهم سازد. زمانی که این محاسبات برای تعیین این که آیا عملی اخلاقی است یا خیر در نظر گرفته می‌شوند، مجموع فایده‌ در نتیجه‌ی یک فعالیت خاص خلاصه و با مجموع ضرری که آن فعالیت به دنبال خواهد داشت، مقایسه خواهد شد.
این اصل باعث افزایش برخی معایب ذاتی می‌شود (به عنوان مثال در صورتی‌که ما حیوانات را به عنوان مخلوقاتی دارای توانایی احساس درد و لذت بدانیم، مجبور خواهیم بود که این فاکتورها را در تعیین این‌که آیا یک عمل از نظر اخلاقی پذیرفته است، در نظر گیریم، این محاسبات به نظر می‌رسد ما را ملزم کنند تا اطلاعات پیشرفته‌ای را در مورد خروجی یک بررسی داشته باشیم که در حال حاضر فاقد آن‌ایم). فایده‌گرایی کلاسیک مورد انتقاد واقع شده است چرا که در به حساب آوردن حقوق ذاتی متعلق به هر فرد (انسان و سایر گونه‌ها)، زمانی که قصد تعیین اخلاقی بودن یک عمل را دارد، شکست خورده است.
سینگر به منافع حیوانات وزنی برابر منافع انسان‌ها می‌بخشد. او ابراز می‌دارد که برابری یک ایده‌ی اخلاقی است، نه یک ادعای ساده در مورد واقعیت.
اگر داشتن هوش بالاتر به یک انسان این حق را نمی‌دهد که از دیگری برای اهداف خود استفاده کند، چگونه این امر به انسان‌ها این حق را می‌دهد تا از موجودات غیرانسانی بهره‌برداری کنند؟ (سینگر، ۱۹۸۵) او در مورد چیزی صحبت می‌کند که خود آن را «اصل در نظر گرفتن برابر منافع» می‌نامد و آن را به صورت زیر تعریف می‌کند:
ذات اصل در نظر گرفتن برابر منافع این است که ما در سنجش‌های اخلاقی‌ خود وزن برابری به منافع متناظری بدهیم که همگی تحت تأثیر اعمال ما قرار می‌گیرند.

سیاست جنسی گوشت
گزارشی از سخنرانی کارول آدامز در دانشگاه وین:

"چرا عاشق سگها هستیم، خوکها را می‌خوریم و گاوها را می‌پوشیم"

بدلیل اهمیت موضوع تمام 6 مقاله ی ترجمه شده ی اینجا و اینجا را توصیه می کنم!
برای خواندن آنها در همین بلاگ روی اینجا کلیک کنیم.

۲۳ آذر، ۱۳۹۶

۱۸ آذر، ۱۳۹۶

کتابخانه آرشیو رزا- از فوکو تا نگری! از رزا تا اوجلان! جدید


رزا: از آنجایی که لینک برخی از کتابهای کتابخانه ی سوسیالیستی اینجا باز نمی شود و دوستان علاقه مند به این کتابها امکان دانلود نداشتند. لینک جدید کتابها را در همینجا لیست می کنم. با ع و ه

برای دانلود از مدیافایر روی تیتر کتاب کلیک کنیم.
بیشترین دانلود شده؟
برآشوبید! از اشتفان هس-14 مگابایت حدود 15 هزار بار دانلود شده! فایل جدید برای خواندن از روی مونیتور و یا چاپ اینجا

آزاد شدن-جیمز هرود- ترجمه ازبلاگ پیمان پایدار-644 بار دانلود! 25 مگابایت فایل دانلود اینجا
ساختن انجمنهای دموکراتیک خود مختار/ اوتونوم محله ها´- ازبلاگ پیمان پایدار

آنارشی کار میکند-پیتر گلدرلوس در دست ترجمه ازبلاگ پیمان پایدار اینجا

لینک دانلود کتاب الفبای آنارشیسم «الکساندر برکمن»

 لینک دانلود کتاب  الفبای آنارشیسم «الکساندر برکمن»  اینجا

5.5 مگابایت/ وبسایت مدیافایر 
اینجا  با تشکر از رفیق شفیق برای اسکن کتاب


مقدمه ای بر جامعه شناسی نگرش های فمینیستی
پاملا ابوت و کلر والاس
ترجمه: مریم خراسانی و حمید احمدی
نشر دنیای مادر : 1381 (چاپ دوم)

 لینک جدید دانلود کتاب آنگونه که من زیستم/ اما گلدمن 27.09 MB
جدید نوامبر 2017 اینجا و اینجا
سهیلا بسکى در مقدمه کتاب در معرفى اِما گُلدمن و چگونگى ترجمه یادداشتى آورده است که مى‏خوانید :
 خودزندگینامه اِما گلدمن را در سال ۱۳۶۵ به سفارش روشنک داریوش که در آن هنگام مدیر انتشارات روشنگران بود ترجمه کردم. یاد روشنک داریوش گرامى باد که در آن روزها سیاست انتشار کتاب‏هایى همچون قطره اشکى در اقیانوس، چرخ دنده سارتر و خودزندگینامه اِما گلدمن را پیش گرفته بود با این امید که به جریان تقدس‏زدایى از ایدئولوژى‏هاى آرمانخواه قرن نوزدهمى یارى رساند که نتیجه پیروزى آنها در عرصه عمل، در قرن بیستم آشکار شده بود. خودزندگینامه اِما گلدمن از این نظر یک کتاب کاملاً کلاسیک محسوب مى‏شود و دو فصل مهم و بسیار طولانى آن (حدود ۲۰۰ صفحه) به روایت رویدادهاى سال‏هاى نخست پس از انقلاب بلشویکى روسیه، اختصاص دارد. شرح ملاقات‏هاى اِما گلدمن و الکساندر برکمن با شخصیت‏هاى مهم انقلابى از جمله لنین، تروتسکى، زینوویف، گورکى… و ارزیابى سیاست‏هاى بلشویکى از چشم دو آرمانخواه آنارشیست که به دلیل فعالیت‏هایشان در دفاع از انقلاب روسیه، از آمریکا به روسیه انقلابى تبعید شدند، خواندنى است. و امّا خواندنى‏تر از آن، روایت گلدمن از باورهاى آنارشیستى خود اوست.


 سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد یکم)
کارل مارکس
ترجمه حسن مرتضوی
نشر آگاه: چاپ دوم بهار۱۳۸۷
لینک کتاب کاپیتال جلد اول ترجمه ی مرتضوی  170 مگا بایت! آیا کسی میتواند کتاب را با کیفیت، اما کم حجم/وزن کند؟ اینترنت اغلب پرولترها یواشه! یکروزم برای آپلود رفت!
جدید نوامبر 2017 -30مگا بایت و اینجا
گروندریسه- مارکس- ترجمه حسن مرتضوی اینجاآزادی حیوانات- پیتر سینگر- 14 مگابایت
 دانلود ازاینجا

اسم کتاب : پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران
اینجا   نویسندش مهرانگیزکار هست و انتشارات روشنگران و مطالعات زنان اون رو منتتشر کرده.
 (با تشکر از هدیه خوب. آیا کسی می تواند به فرمات آکروبات پی دی اف کند؟ 18 مگابایت

  لینک دانلود کتاب کالیبان و ساحره | سیلویا فدریچی | ترجمه مهدی صابری
 لینک جدید با کیفیت بهتر اینجا
و اینجا

لینک دانلود کتاب کالیبان و ساحره | سیلویا فدریچی | ترجمه مهدی صابری
اینجا  و اینجا (مدیافایر-30 مگابایت)

با تشکر زیاد از به اشتراک گذاشتن و زحمت اسکن و همه چی...
همه چیز
برای همه...

 بهره‌کشی از حیوانات در جامعه نابرابر انسانی
باب تورس در کتاب «اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات»، که اخیراً به همت نشر مرکز و با ترجمه گلناز ملک منتشر شده می‌کوشد بهره‌کشی از حیوانات را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کند و دام‌پروری و صنایع مربوطی را که از بهره‌کشی حیوانات سود می‌برند، درون چارچوب بزرگ‌تر و پویای بهره‌کشی در نظام سرمایه‌داری قرار دهد.

تورس چند ادعای جنجالی هم مطرح می‌کند: از جمله اینکه حیوانات را باید بخشی از طبقه کارگر در نظر گرفت و نماینده نیروی کار بدون دستمزد دانست، چون نقش مستقیم و بسیار تعیین‌کننده‌ای در توسعه سرمایه‌داری صنعتی دارند. همچنین مدعی است نظم اقتصادی و اجتماعی‌ای که در آن به سر می‌بریم به همان شکل ساختاریافته‌ای که مردم را استثمار می‌کند، حیوانات را نیز استثمار می‌کند. یا ادعا می‌کند حیوانات را باید درون تحلیل‌های درباره تدابیر سرمایه‌داری در نظر گرفت و منطقی از آن بیرون کشید که آنها را در تحلیل تولید کالایی، بهره‌کشی و نزاع طبقاتی لحاظ کند. او در کتاب حاضر ضمن تکیه بر سنت آنارشیسم کم و زیاد از آرای متفکرانی  چون کارل مارکس، آنتونیو گرامشی، یوزف پرودن، موری بوکچین، پیتر کراپوتکین، امانوئل والرشتاین، دیوید نایبرت، اما گلدمن و دیگران و حتی داستان‌های علمی‌-تخیلی اورسلا لو گویین نیز استفاده می‌کند.
 کتاب اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات 5 مگابایت (از مارکس تا بوکچین) 216 صفحه -نویسنده : باب تورِس

ترجمه گلناز ملک

  بقیه کتابها اینجا و در ادامه
برای دانلود از مدیافایر روی تیتر کتاب کلیک کنیم.