۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

آیا آنارشیست ها سوسیالیست هستند؟

آری. تمام شاخه های آنارشیسم مخالف کاپیتالیسم هستند. چراکه کاپیتالیسم بر ظلم و استثمار پایه گذاری شده است. آنارشیست ها این "طرز تفکر که انسان نمی تواند با دیگران همکاری کند مگر آنکه ارباب زورگویی درصدی از تولیدات او را برای خود بردارد" را رد می کنند و باور دارند که در یک جامعه ی آنارشیست "کارگران واقعی خودشان قوانین شان را به وجود خواهند آورد و خودشان تصمیم خواهند گرفت که کارها کی، کجا و چگونه انجام شوند." با انجام این کار، کارگران خود را "از اسارت و بردگی وحشتناک کاپیتالیسم" آزاد خواهند ساخت. [Voltairine de Cleyre, "Anarchism", Exquisite Rebel, p. 75 و p. 79]
(در اینجا باید تاکید کنیم که آنارشیست ها مخالف تمام ساختارهای اقتصادیِ استوار بر تسلط، تحکم و استثمار همچون فئودالیسم، "سوسیالیسم" شوروی وار، برده داری و غیره هستند. تمرکز ما بر روی کاپیتالیسم به این دلیل است که جهان هم اینک زیر سلطه ی آن است.)
فردگرایانی همچون Benjamin Tucker همراه با سوسیال - آنارشیست هایی مانند Proudhon و Bakunin خودشان را "سوسیالیست" می نامیدند. آنطور که Kropotkin در مقاله ی کلاسیک خود "Modern Science and Anarchism" (علم مدرن و آنارشیسم) می نویسد، دلیل آن ها از انجام این کار این بود که "از آنجا که سوسیالیسم به صورت وسیع و عمومی به عنوان تلاشی برای از میان بردن استثمار کارگر توسط کاپیتال مورد قبول قرار گرفته بود، آنارشیست ها نیز دست در دست سوسیالیست ها راهپیمایی می کردند." [Evolution and Environment, p. 81] و یا آنگونه که Tucker می نویسد، "اساسی ترین ادعای سوسیالیسم این است که کارگر باید در اختیار خودش باشد،" ادعایی که "هر دو مکتب سوسیالیسم -- یعنی سوسیالیسم دولتی و آنارشیسم -- بر آن اتفاق نظر دارند." [The Anarchist Reader, p. 144] از اینرو واژه ی "سوسیالیست" شامل تمام آن هایی می شد که "به حق فرد در به اختیار داشتن تولیدات خودش ایمان داشتند." [Lance Klafta, "Ayn rand and the Perversion of Libertarianism," در مجله ی Anarchy: A Journal of Desire Armed, شماره ی 34] این مخالفت با استثمار و بردگی مورد قبول تمام آنارشیست های واقعی است و از اینرو آن ها را زیر پرچم سوسیالیست قرار می دهد.
برای اکثر سوسیالیست ها "تنها گارانتی برای آنکه کارگر محصول دسترنج خود را از ربوده شدن حفظ کند این است که ابزار کار را در اختیار خود داشته باشد." [Peter Kropotkin, The Conquest of Bread, p. 145] به همین دلیل، Proudhon از تعاونی های کارگری حمایت می کرد... تعاونی هایی که "تمام افراد مشغول به کار در آن از سهمی مساوی در دارایی کمپانی برخوردارند" چرا که "با مشارکت در سود و زیان، نیروی کار اشتراکی (collective force) از تبدیل شدن به یک منبع سود برای عده ی کوچکی از مدیران و کارفرمایان جلوگیری می کند و در نتیجه، آن (کمپانی) تبدیل به دارایی همه ی کارگران می شود." [The General Idea of the Revolution, p. 222 and p. 223]
در نتیجه، سوسیالیست های واقعی علاوه بر آرزوی پایان دادن به استثمار کارگر توسط کاپیتال، آرزوی جامعه ای را دارند که تولیدکنندگان، ابزار تولید را در اختیار خود دارند. این چگونگی رسیدن به این هدف است که موضوع اصلی بحث ها و مناظره های آنارشیست ها و دیگر سوسیالیست ها را تشکیل می دهد، اما همه بر سر این هدف اتفاق نظر دارند. آنارشیست ها از کنترل مستقیم کارگر بر روی ابزار تولید خود و یا تعاونی ها کارگری طرفداری می کنند.
علاوه بر این، آنارشیست ها کاپیتالیسم را به خاطر استبدادی بودنش (در کنار استثماری بودنش) رد می کنند. در زیر سیستم کاپیتالیست، کارگران خود را در مرحله ی تولید رهبری و مدیریت نمی کنند و هیچ نظارت و کنترلی بر روی محصول دسترنج خود ندارند. این وضعیت به سختی می تواند ریشه در آزادی و برابری افراد داشته و غیر استثماری باشد. در نتیجه آنارشیست ها مخالف آن هستند. این جنبه ی فکری را می توان در کارهای Proudhon (که الهام بخش Tucker و Bakunin بوده است) مشاهده کرد. او می نویسد که آنارشیسم به دنبال این است تا "استثمار کاپیتالیستی و وابسته به مالک در همه جا متوقف شده و سیستم دستمزد (wage system) منسوخ شود" چراکه "کارگر یا مستخدم مالکی خواهد بود که به ترویج کاپیتالیسم می پردازد، و یا [با دیگران] سهیم خواهد شد... در حالت اول، کارگر مطیع بوده و استثمار خواهد شد، در نتیجه همواره در حالت اطاعت و فرمانبرداری خواهد بود. در حالت دوم (که با دیگران سهیم است) به زندگی خود به عنوان یک انسان و شهروند شریف ادامه می دهد... و بخشی از سیستم تولید را تشکیل می دهد، سیستم تولیدی که در حالت اول در آن برده بوده است... ما نباید مردد باشیم و تأمل کنیم، چراکه انتخاب دیگری [به جز این دو] نداریم... لازم است که یک انجمن در میان کارگران تشکیل شود... چرا که بدون آن، وابسته هایی همچون فرمانبردار و رئیس همچنان باقی خواهند ماند... و در پی آن، کاست اربابان و کارگران به وجود خواهند آمد که متناقض با یک جامعه ی آزاد و دموکراتیک است." [Op. Cit., p. 233 and pp. 215-216]
بنابراین، آنارشیست ها آنتی کاپیتالیست هستند ("اگر کارگران مالک آن ثروتی باشند که خود تولید می کنند، کاپیتالیسمی وجود نخواهد داشت" [Alexander Berkman, What Is Anarchism?, p. 44]). به عنوان مثال، Benjamin Tucker -- آنارشیستی که بیشترین تاثیر را از لیبرالیسم گرفته بود -- تفکرات و ایده های خود را "Anarchistic-Socialism" (سوسیالیسم آنارشیستی) نامید و کاپیتالیسم را سیستم "رباخوار و دریافت کننده ی سود، کرایه و منفعت" خواند. Tucker این ایده را داشت که در یک جامعه ی آنارشیست و بازار آزاد غیر کاپیتالیستی، سرمایه داران اضافی خواهند بود و استثمار کارگران توسط کاپیتال متوقف خواهد شد. [The Individualist Anarchists, p. 82] این جامعه بر اساس بانکداری متقابل و معاوضه ی آزاد کالا بین تعاونی ها، صنعتگران و کشاورزان تشکیل خواهد شد. در دیدگاه Tucker و دیگر آنارشیست های فردگرا (Individualist Anarchists)، کاپیتالیسم، بازار آزاد واقعی نیست، چراکه قوانین متعدد و حقوق انحصاری این اجازه را به سرمایه داران می دهد تا برتری نسبت به کارگران داشته باشند و استثمار خود را از طریق سود، منفعت و کرایه اعمال کنند. حتی Max Stirner که یک arch-egoist بود نیز هیچ احساسی به جز تمسخر و تحقیر برای جوامع کاپیتالیستی و وجهه ها متعدد آن نداشت.
بنابراین، آنارشیست ها خود را سوسیالیست می دانند، اما نوع خاصی از سوسیالیسم؛ سوسیالیسم آزادیخواه (Libertarian Socialism). آنچنان که آنارشیست فردگرا -- Joseph A. Labadie -- در انعکاس تفکرات Tucker و Bakunin می گوید:
"گفته شده است که آنارشیسم سوسیالیسم نیست. این یک اشتباه است. آنارشیسم، سوسیالیسم‌ داوطلبانه است. دو نوع سوسیالیسم وجود دارد: آرشیستی و آنارشیستی، استبدادی و آزادیخواهانه، دولتی و آزاد. در واقع هر پیشنهاد و راهبردی برای بهبود جوامع یا برای افزودن مقدار قدرت و اراده خارجی بر روی افراد است و یا برای کاهش آن. اگر برای افزایش این قدرت و اراده ی خارجی باشد، آرشیستی است... و اگر برای کاهش آن باشد، آنارشیستی است." [Anarchism: What It Is and What It Is Not]
Labadie در فرصت های متعدد متذکر شده است که "تمام آنارشیست ها، سوسیالیست هستند اما همه ی سوسیالیست ها آنارشیست نیستند." در نتیجه، این کامنتِ Daniel Guerin که توضیح می دهد "آنارشیسم در واقع مترادف با سوسیالیسم است. یک آنارشیست در اصل سوسیالیستی است که تلاش دارد استثمار انسان توسط انسان را از بین ببرد" در طول تاریخ جنبش آنارشیستی -- هم در میان سوسیال - آنارشیست ها و هم آنارشیست های فردگرا -- انعکاس یافته و تکرار شده است. [Anarchism, p. 12] در واقع، شهید واقعه ی Haymarket -- آدولف فیشر (Adolph Fischer) -- نیز همان کلمات Labadie را برای نشان دادن این حقیقت به کار برد، "همه ی آنارشیست ها، سوسیالیست هستند، اما همه ی سوسیالیست ها لزوما آنارشیست نیستند." او همچنین تصدیق می کرد که جنبش "به دو بخش تقسیم می شود؛ آنارشیست - کمونیست ها و آنارشیست های [طرفدار] Proudhon و طبقه ی متوسط جامعه." [The Autobiographies of the Haymarket Martyrs, p. 81]
اگرچه سوسیال - آنارشیست و آنارشیست های فردگرا بر سر مسائل مختلف اختلاف نظر دارند (به عنوان مثال اینکه آیا یک بازار آزاد واقعی و غیر کاپیتالیستی بهترین راه بیشنیه کردن آزادی است یا نه) اما بر سر این مسئله که باید با کاپیتالیسم به عنوان یک سیستم استثماری و ستم پیشه مخالفت شود و اینکه یک جامعه ی آنارشیست باید بر اساس کار شراکتی (associated labour) تشکیل یابد، اتفاق نظر دارند. فقط کار شراکتی است که می تواند "قدرت ها و اراده های خارجیِ تحمیل شده بر افراد را کاهش دهد." این همان ایده ی اصلیِ سوسیالیسم واقعی است. این دیدگاه را می توان به روشنی در این جمله ی Joseph Labadie مشاهده کرد که می گوید اتحادیه ی صنفی "نمونه ای از به دست آوردن آزادی از طریق شراکت و تعاون است" و اینکه "بدون این اتحادیه، کارگر چیزی به جز یک برده برای کارفرما نیست." [Different Phases of the Labour Question]
با این حال، معنای کلمات با گذشت زمان تغییر می کند. امروزه "سوسیالیسم" تقریبا به معنای سوسیالیسم دولتی است، سیستمی که تمام آنارشیست ها به خاطر ضدیتش با آزادی و ایده آل های اصلی سوسیالیسم مخالفش هستند. تمام آنارشیست ها با این جمله ی Noam Chomsky در باب این مسئله موافقند:
"اگر چپ به گونه ای درک شده است که "بلشویسم" را هم شامل می شود، من خودم را صریحاً از چپ جدا می کنم. لنین یکی از بزرگترین دشمنان سوسیالیسم بود." [Marxism, Anarchism, and Alternative Future, p. 779]
آنارشیسم در مخالفت ثابت با مارکسیسم، سوسیال - دموکراسی و لنینیسم رشد کرد. مدت ها قبل از اینکه لنین به قدرت برسد، Mikhail Bakunin پیروان Marx را از ظهور "بروکراسی سرخ" (Red Bureaucracy) آگاه کرده و هشدار داده بود که "بدترین نوع حکومت های مستبدانه" است. در واقع، تمام آثار Stirner، Proudhon و مخصوصا Bakunin، دهشت سوسیالیسم دولتی را با درستی تمام پیشگویی کرده بودند. علاوه بر این، آنارشیست ها در میان اولین کسانی بودند که به مخالفت با رژیم بلشویک در روسیه پرداختند.
با این حال، آنارشیست ها در بعضی از مسائل با بعضی از مارکسیست ها همفکر هستند (اگرچه هیچ همفکری با لنینیست ها ندارند). هم Bakunin و هم Tucker تجزیه و تحلیل های مارکس از کاپیتالیسم و تئوری ارزش بازوی کار (labout theory of value) او را قبول می کنند. مارکس خود به شدت تحت تاثیر کتاب The Ego and Its Own (نوشته ی Max Stirner) بود. کتابی که شامل انتقادهای بسیار صریح و درخشان از سوسیالیسم دولتی و آن چیزی است که مارکس کمونیزم عامیانه (vulgar communism) می نامد. همچنین عواملی در جنبش مارکسیست بوده اند که عقاید و نظرات بسیار شبیه به سوسیال - آنارشیست ها (به خصوص آنارکو - سندیکالیست ها) داشته اند. به عنوان مثال، Anton Pannekoek، Rosa Luxembourg، Paul Mattick و خیلی های دیگر نظرات بسیار متفاوت از لنین را دارند. Karl Korsch و برخی دیگر نیز از انقلاب آنارشیستی اسپانیا نوشته اند. اگرچه پیوستگی های زیادی از مارکس به لنین وجود دارد، اما از سوی دیگر، پیوستگی هایی بین مارکس و مارکسیست های آزادیخواه (libertarian Marxists) نیز وجود دارد که منتقد سرسخت لنین و بلشویسم بودند.
در نتیجه، آنارشیسم نوعی سوسیالیسم است، سوسیالیسمی که در نقطه ی مقابل سوسیالیسم دولتی قرار دارد. آنارشیست ها به جای "برنامه ریزی مرکزی" (central planning) که معمولا با واژه ی "سوسیالیسم" به ذهن ها خطور می کند، شراکت و تعاون آزاد بین افراد، محل کار و اجتماعات را ترویج می کنند و در نتیجه مخالف سوسیالیسم "دولتی" که شکل دیگری از کاپیتالیسم دولتی است هستند. سیستمی که در آن "هر مرد و زن دریافت کننده ی دستمزد است و دولت، پرداخت کننده ی دستمزد." [Benjamin Tucker, The Individualist Anarchists, p. 81] بنابراین، آنارشیست ها مارکسیسم (که اکثر مردم به عنوان "سوسیالیسم" می شناسند) را رد می کنند.
آنارشیست ها به خاطر تفاوت با سوسیالیسم دولتی و همچنین برای کاهش میزان اختلال و سردرگمی است که خود را تنها "آنارشیست" خطاب می کنند. اگرچه با به وجود آمدن راست "آزادیخواه" در ایالات متحده ی آمریکا، بعضی از طرفداران کاپیتالیسم از فرصت استفاده کرده و خود را "آنارشیست" می نامند. اما همانطور که توضیح داده شده است -- هم از نظر تاریخی و هم از نظر عقلانی -- آنارشیسم دلالت بر ضدیت با کاپیتالیسم دارد. 
 نوشته شده توسط سقوط اکسپرسیونیسم / جبهه ی آزادیبخش حیوانات

۰۸ اردیبهشت، ۱۳۹۱

فیلم ویدویی زنده به گور کردن جوان معترض سوری توسط نیروهای امنیتی
فعالان سوری فیلمی ویدویی بر روی سایت های شبکه های اجتماعی فیس بوک، توئیتر و یوتیوب منتشر کرده اند که نیروهای امنیتی سوریه را در حال زنده به گور کردن یک جوان معترض نشان می دهد.
این فیلم ویدیویی 59 ثانیه ای که از نزدیک گرفته شده، جوانی را نشان می دهد که از گردن به پایین در خاک دفن شده است. در حالی که نیروهای امنیتی با لباس نظامی گرداگرد او ایستاده اند. یکی از نیروهای امنیتی کارت شناسایی و دوربینی که نزد جوان دستگیر شده ضبط شده اند، تحویل فرمانده گروه می دهد و به او می گوید که این جوان حین فیلمبرداری از آن ها دستگیر شده است.
پس از آن فرمانده گروه، شروع به فحاشی و اتهام زنی به جوان دستگیر شده می کند و از نیروهای تحت امرش می خواهد او را زنده به گور کنند.
هنگام زنده به گور کردن، جوان شهادتین را بر زبان جاری می کند. در همین حال فرمانده نیروهای امنیتی حاضر بالای سرش می ایستد و به او می گوید: "بگو لا اله الا بشار.."«تور» با پروژه‌ای جدید به جنگ فیلترینگ در ایران می‌رود


مجله «فوربز» از پروژه جديد «تور» برای غلبه بر فيلترينگ در ايران خبر داده است. فوربز می‌نويسد رازداری اينترنتی در کشوری مانند ايران که در سرکوبگری ديجيتال سابقه‌ای طولانی دارد هرچه باشد، «آسان» نيست.
در واکنش به اين اقدام جمهوری اسلامی، پروژه «تور» که تمرکز اصلی آن بر روی آزادی اطلاعات برای همگان است، در حال آزمايش يک ايده جديد است: ارتباط اينترنتی رمزگردانی شده که از ظاهر آن نتوان به ماهيت رمزگردانی شده‌اش پی برد.
راديو فردا در اين مورد با اندرو لومان، مدير اجرايی «تور» گفت‌وگو کرده است.
پروژه جديد «تور» شامل ارتباط رمزگردانی شده است که به ظاهر معمولی به نظر می‌رسند. شما در اين مورد به مجله فوربز گفته‌ايد «با قرار دادن يک روکش تويوتا بر روی اتوموبيل فِراری‌تان کاری کنيد که اتوموبيل شما به جای فِراری، تويوتا به نظر برسد.» اما يک چنين راهکاری چگونه می‌تواند به يک کاربر ايرانی در عبور از فيلترينگ کمک کند؟
تغييرات اخير در روش سانسور اينترنت توسط حکومت ايران به اين ترتيب است که اساساً تمامی ترافيک رمزگردانی شده، از قبيل «اس.اس.ال.» يا «اچ.تی.تی.پی.اس.»، را مسدود می‌کند. پراکسی در ابهامی که ما برای مقابله با اين شيوه ارائه کرده‌ايم، «اس.اس.ال.» را با زير يک پروتکل ديگر، مثل «اچ.تی.تی.پی.» معمولی، مخفی می‌کند.
چنين روشی بدان معناست که در عمل تجهيزات «تفتيش عميق بسته‌های اطلاعاتی» (
deep packet inspection) مورد استفاده توسط حکومت ايران بدون اينکه موفق به شناسايی ترافيک شبکه شوند آن را به عنوان ترافيک معمولی عبور خواهد داد.
در روزهای اخير، گزارش ها حاکی از آن بوده است که کاربران به سايت‌های «اچ.تی.تی.پی.اس.» دسترسی نداشته‌اند. آيا پروژه جديد «تور» خواهد توانست اين مسئله را حل نمايد؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟
بله، با استفاده از فن‌آوری «آبفس پراکسی» يا همان «پراکسی در ابهام». شما می‌توانيد اطلاعات بيشتر و نحوه دريافت اين پراکسی را از نشانی زير دريافت کنيد:
https://www.torproject.org/projects/obfsproxy
امنيت کاربران چه می‌شود؟
کاربران ايرانی بايد اين انتظار را داشته باشند که هرآنچه که در فضای اينترنت انجام می‌دهند، چه در داخل و چه در خارج مرزهای کشور، به طور کامل توسط رژيم ضبط و برای استفاده، در صورت نياز، نگهداری می‌شود.
مزيت «تور» نسبت به ابزارهای فيلترشکن موجود مثل «پی.اس. آی فون» و «فری گيت» چيست؟
«پی.اس. آی فون» و «فری گيت» هر دو ابزارهای عبور مستقيم از سانسور هستند. اين چنين فيلترشکن‌هايی برای زمانی مناسب هستند که مثلاً می‌خواهيد بر روی سايت «يوتيوب» فيلم تماشا کنيد يا از سايت‌هايی بازديد کنيد که خطر بازداشت برايتان به دنبال نخواهند داشت. اين فيلترشکن‌ها از جمله سيستم‌های پراکسی تک هاپ (
hop) شناخته شده هستند:
https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#Torisdifferent
«تور» به شکل پيش فرض با هدف ناشناس نگاه داشتن شما، هم از چشم دولت و هم از ديد شبکه، طراحی شده است. افراد بسياری از «تور» برای تماشای فيلم های «يوتيوب» و بازديد از سايت‌های ممنوع اعلام شده توسط دولت استفاده می‌کنند، مانند فيس‌بوک، توئيتر، جی‌ميل، و غيره.
من يک ايرانی درون کشور هستم و مايلم از نسخه جديد «تور» استفاده کنم، لطفاً راهنمايی کنيد که چگونه بايد اين برنامه را دريافت کنم؟ همچنين خواهشمندم توضيح دهيد چند راه برای استفاده از اين ابزار وجود دارد؟
با شرايط فعلی بهترين راه استفاده از «
bittorrent» يا از طريق يک دوست است. در کل، راه معمولی برای دريافت «تور» رفتن به نشانی https://torproject.org/download خواهد بود. اما برای ايران در وضعيت موجود بهترين گزينه اين نشانی است: https://www.torproject.org/projects/obfsproxy
بدترين چالش در فيلترينگ ايران چيست؟
رساندن اطلاعات صحيح به کاربران. در حالی که دولت ايران ارتباط موجود با اينترنت را قطع می‌کند، استفاده صحيح از منابع محدود موجود برای ما که قصد کمک‌رسانی داريم، و همچنين افرادی که نياز به دريافت کمک دارند، ارزشمندتر می‌شود.
متأسفانه، ما سال گذشته تجربه‌ای شبيه همين وضعيت را در مصر داشتيم. حل اين مسئله هم از توان گروه «تور» به تنهايی خارج است.

Rosa:  آنها که میخواهند بطور ناشناس در اینترنت جستجو کنند.
لینک زیر به زبان آلمانی و انگلیسی به روی فایر فاوکس سوار میشه (اد- ان)
ناشناس بودن در اینترنت یک حق است که فعلا در برخی از کشورها غیر قانونی اعلام نشده. از آن استفاده کنیم!
What is anonymoX?
Was ist anonymoX?
Installation der Firefox-Erweiterung
für Firefox 6 oder neuer
Installation of the Firefox-Addon
for Firefox 6 or later

 سرود انترناسیونال/ اوژن پوتیه
L'Internationale(ROCK)
Tang Dynasty - Internationale (唐朝 - 国际歌)

chinese rock唐朝乐队 (chun can春蚕).mpg
Oh man, I was waiting forever for this to be uploaded. I couldn't find this anywhere! Xie Xie!!
خبرگزاری هرانا - چهاردهمین شمارهٔ ماهنامهٔ حقوقی- اجتماعی "خط صلح"، به صاحب امتیازی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شد.
در این شماره می خوانید: "همجنسگرایی، طبیعت یا تربیت؟" ، "همجنسگرایی از بعد روانشناسی" ، "دگرباشی از دریچه نگاه یک همجنسگرا"، "تقابل پدرسالاری با همجنسگرایی"، "نقش همجنسگرای قربانی مسلمان در پروژه اسلام هراسی"، "حقوق همجنسگرایان در ایران"، "پایه های لرزان حکومت در مواجهه با همجنسگرایان" و ...
1.4mb  برای دریافت نسخه  PDF


۰۷ اردیبهشت، ۱۳۹۱

علیه جنگ، بجنگ! اول ماه مه


اول ماه مه از راه میرسد و این سیستم جهنمی سود و سرمایه و پول کماکان استوار!
برای خیلی از ما در اردیبهشت است که سال نو میشود. بهترین ماه سال برای شروع مبارزه ای جانانه و تفکر در جهت چگونگی خروج از نظمی غیر انسانی. پس اندیشه کنیم، توطئه و اغتشاش!
خرابکاری، کم کاری، اعتصاب!

نظم مردسالارانه، پدر رییسی، سرمایه سالار و سلسله مراتبی را با شورش خودجوش در همه زمانها و مکانها به هم بریزیم.
زنده باد اغتشاش! 

اماکن عمومی و خیابان منتظر اشغالند!
ما خودگردانی و خودمدیریتی  میخواهیم.
پس
نه به خدا، نه به رئیس ها، نه به مرزها، نه به جنگ!

کلیپ موزیک برای گرم شدن از نسخد
World wide chaos, its just the begining.
Everywhere in the world people want real freedom, not this socalled freedom that costs lost of $$$$$$.

خاورمیانه - ایالات متحده با بمب های فسفری اش یک یا شاید چند نسل از کودکان فلوجه را از طبیعی ترین حق شان که زندگی سالم بود،محروم کرد.
برای سیف کوچک بهار عربی معنایی ندارد. چهارده ماه دارد و بر روی ملحفه ای قرمز رنگ روی زمین خوابانده شده ست.گهگاه گریه ای می کند. سرش دو برابر اندازه طبیعی است. نابیناست و ناتوان از راه رفتن. سیف الدین عبدالعزیز محمد، نام کامل اوست. صورتی مهربان که به گواه اعضای خانواده اش وقتی همسایگان یا بستگان از در وارد می شوند به خنده ای باز می شود.
سیف هیچ گاه تاریخ جهان پیرامون خود را نخواهد فهمید. هیچ گاه از دموکراسی که خاورمیانه را اخیرا در آغوش کشیده بهره مند نخواهد شد. تنها می تواند دستانش را تکان داده و شیشه شیرش را با دست بگیرد. با این سن و سال آنقدر سنگین است که پدرش به سختی می تواند او را بلند کند. سیف در زندانی زندگی می کند که درهایش برای همیشه به روی او بسته خواهد ماند.
نوشتن این خطوط همان اندازه سخت است که درک شجاعت خانواده سیف. بسیاری از ساکنان فلوجه که فرزندانشان با این معلولیت به دنیا آمدند ترجیح می دهند درهای خانه های خود را بر روی غریبه ها ببندند. برای والدین ی مثل پد و مادر سیف ،کودکانشان مایه سرافکندگی هستند تا نشانه ای از جنایتی که در سال های 2004 و 2007 آمریکایی ها در این منطقه مرتکب شدند.
امریکایی ها پس از یک دوره انکار استفاده از بمب های فسفری ، اعتراف کردند که بر فراز برخی ساختمان های مسکونی این بمب ها را انداخته اند. خبرنگاران مستقل از آمار بالای تولد کودکان معلول در فلوجه به نسبت سایر شهرهای عراق گزارش هایی تهیه کردند. البته که هیچ کدام نتوانستند مدرکی ارائه دهند که مواد مورد استفاده امریکایی ها این تراژدی را برای کودکان فلوجه رقم زده است. سیف در یکی از خطرناک ترین مناطق فلوجه زندگی می کند. نیروهای ارتش درست مانند دیگر ساکنان فلوجه از اهل تسنن هستند. زمانی که برای ملاقات سیف می رویم آنها نیز با اسلحه های خودکار خود مقابل درب منزل او ایستاده اند. دو نفر از این سربازان با ما به داخل خانه می آیند و زمانی که کودک ناتوان را روی زمین می بینند دستان خود را به نشانه ناباوری تکان می دهند.
او می گوید: به گمان من تمام این اتفاقات ریشه در استفاده امریکایی ها از بمب های فسفری دارد. من در خصوص تولد کودکان معلول بسیار شنیده ام. دلیلی باید برای این افزیش فاحش آمار وجود داشته باشد. زمانی که برای نخستین بار فرزندم را به بیمارستان بردم خانواده های بسیاری را دیدم که مشکل مشابه من را داشتند.
تحقیقاتی که از سال 2004 تاکنون در خصوص فلوجه انجام شده بیانگر افزایش فاحش مرگ و میر نوزادان و سرطان در این شهر است. بر اساس آخرین آماری که یکی از اعضای کمیته تحقیقاتی آن پزشکی در فلوجه است ، 15 درصد از نوزادان در فلوجه با معلولیت به دنیا می آیند.

ادامه اینجا

۰۶ اردیبهشت، ۱۳۹۱

صحنه ای وحشتناک از خشونت پلیس مونترال علیه دانشجو


فیلم با سرعت آهسته دانشجویی که میخواهد وارد ساختمان شود و پلیسی که از فاصله چند سانتی به صورت دانشجو ناگهانی گاز میزند.
SPVM shoots demonstrator point blank / SPVM tire sur un manifestant a bout portant

فیلم تظاهرات
power to the people

فیلم تظاهرات

گزارش خبری فیلم

 گزارش خبری فیلم

گزارش از اعتراض امیر خدیر به پلیس به زبان فرانسه

گزارش از دلایل اعتراضات و شورش دانشجویان کانادا/ کبک در همین بلاگ

«دیپلمات بچه باز رژیم اسلامی در بزریل » حکمت الله قربانی به تهران بازگشت! + اطلاعات جدید

امروز وزارت خارجه ایران رسما اعلام کرد که حکمت‌الله قربانی به تهران بازگشته است. این عضو ارشد سفارت جمهوری اسلامی در برزیل، چند دختر نوجوان را در یک استخر در پایتخت بزریل آزار جنسی داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بدون اشاره به اتهام آزار جنسی دیپلمات ایرانی در برزیل، اعلام کرد که او به کشور بازگشته است و به‌زودی به‌خاطر تخطی‌اش، «حضور در استخر مختلط» مجازات خواهد شد.
 رزا: ما میگیم خر نمی خواهیم، اینها تند تند پالونشو عوض میکنند!
قبل از هر چیز باید در مورد کودک آزاری و پدوفیلی قانون "مصونیت دیپلماتیک" را در سراسر جهان برداشت و بعدش هم باید همه را سوای رتبه و امتیاز زیر سوال کشید. در جهان گلوبال کنونی اگر کسی بچه بازی کرد، نباید جایی امن و در کشور دیگری بتواند به کارش ادامه بدهد. همینطور شکنجه و اعمال غیر انسانی دیگر. شنا کردن اما جرم نیست!
اما چه کسی مسئول عدالت است؟ چه کسی باید جلوی این اعمال (کودک آزاری، شکنجه و...)  را بگیرد،  وقتی به قول اوورول برخی ها برابر ترند؟
ما! تک تک ما! فشار افکار عمومی تنها وسیله ای است که میتوان افراد را بازخواست کرد.  خشونت علیه کودکان در تمام فرهنگها نفی شده ولی بیش از همیشه در اینمورد و همچنین در مورد خشونت علیه زنان بدلیل مقام، رتبه، پول و امتیازات دیگر عملا هیچگونه عدالتی برقرار نیست.
تنها با افشای افراد و نشان دادن چهره اینان میتوان امنیت محدودی برای کودکان و جوانان علیه دست اندازی به حریمشان ایجاد کرد. در این مورد بخصوص" دیپلمات رژیم" به استخر فامیلی رفته، جایی که فضای امنی باید برای کودکان باشد.  گزارش شد که او به حریم کودکان دست درازی کرده و باعث شکایت آنان به والدین و مسئولین شده. این فرد دستگیر و پرونده برای روشن شدن دقیق ماجرا باز شده. بعد از چند ساعت بدلیل "دیپلمات" بودن طرف آزاد و به کشورش برگشت داده میشود . آنهم کشوری مانند ایران که از نظر قانونی بهشت کودک آزاران و پدوفیل ها است. امکان  دانستن اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده وجود ندارد. از آنجایی که این فرد از حوزه اطلاع افکار عمومی خارج شده، بسیار بعید به نظر میرسد که در این بلبشوی سیاسی اصولا برای کودک آزاری حتی مورد بازخواست قرار بگیرد، یکی از راههای حفظ امنیت کودکان علنی کردن چهره کودک آزارها میباشد. در مورد اخیر و دیپلمات ایرانی شاید تنها راه است، چون ایشان عملا از اعلام نظرش و اعتراف احتمالی فرار کرده و به زیرعبای اسلام پناه برده! آیا زیر این عبا بدلیل شنا در استخر مختلط واجبی خورش میکنند؟ یا برای پاسداری از سنت انگولک ترفیع مقام میگیرد؟ و سر بازجو و همکار مرتضوی جانی؟ نمیدانیم. در این حکومت اسلامی هیچ چیز بعید نیست!
اینهمه مسئولیت فرد فرد ما را در افشای این فرد بیشتر میکند.  بخصوص اگر ما  شخصا در رابطه با این فرد باشیم.
در درجه اول همسر این فرد در افشای او مسئول است. که در کامنتی گویا مشخصاتشان این باید باشد:
صوفیا جعفر زاده (گیلدا)  ایرانی/ شیرازی مزدوج با حکمت اله قربانی از سال 1988، دارای دو فرزند پسر 20 و 16 ساله. گالیدا قربانی در لیست سفارت برزیل در زیر
Sr. Hekmatollah Ghorbani
Conselheiro
04/02/10
Sra. Galida Ghorbani
 خانم جعفر زاده لطفا چهره ایشان را علنی کنید!
دوستان ایشان و گروه ایمیل حقوق بین المللی با اسامی زیر که شاید بشناسندش؟!
به آزین حصیبی- احریر تحریری- حمید هاشمی- محسن عبدالهی- هیراط ابطهی- مهناز اخوان – مسعود علیزاده- علیرضا آرش پور- پوریا عسگری- نبی اعظمی- اسماعیل بقایی- ابراهیم بیگزاده- زیبا فرزین- حسین غریبی-حکمت قربانی- بهرام حیدری- صفی ناز جدلی- عباس کدخدایی- راما کسمتی- فاطمه کیهان لو- حسام الدین لزانی- غلامرضا مهدوی- س. باقر میرعباسی- نازنین مدیرزاده- کاظم مختاری- آزاده مومنی- جمشید ممتاز- حسن مرادی- مصطفی نسرین- سید علی موسوی- موسی زنوز موسوی- رضا موسی زاده- س. مسعود نوری- مسعود رایی- سعید رهایی- رجبی- امیرحسین رنجبریان- مهرداد رضاییان- رضا انصاری صابری- حسین سادات- محمد سلیمی- علی سر یزدی- رسول شبیبی- هاجر سیاه رستمی- قاسم زمانی- امین ذره فر (بلاگفا- اینترناسیونال لاو زونه)- محمد جواد ظریفی-
"Ghorbani Hekmat" hghorbanius@yahoo.com, 

به لاتین اینجا را کلیک کنیم.
کسانی که با ایشان همدوره و همکلاس بودند و استادان دانشگاهی این فرد با اطلاعات زیر:
 سوابق «حکمت‌اله قربانی» در ایران: رادیو کوچه:
«حکمت‌اله قربانی»، دانش‌آموخته رشته «حقوق بین‌الملل» دانش‌گاه «علامه طباطبایی» که در برخی منابع از وی با عنوان «مدرس دانش‌گاه و پژوهش‌گر حقوق بین‌الملل و مالکیت فکری» نام برده شده است[1]، پیش از اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دفاع از پایان‌نامه خود[2] که با موضوع «حقوق سازمان‌های پخش صدا و تصویر از دیدگاه حقوق بین‌الملل» در سال تحصیلی 87-1386 ارایه داد و نمره 18.5 دریافت کرد[3]، با سمت رایزن سومی و نمایندگی ثابت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، به ژنو فرستاده شد.[4]
پايان‌نامه: حقوق سازمان هاي پخش صدا و تصوير از ديدگاه حقوق بين الملل مالکيت فکري/ حکمت الله قرباني.- به راهنمايي مهدي زاهدي.- با مشاوره محمدرضا ضيائي بيگدلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ، رشته حقوق بين الملل) ؛۱۳۸۷.
Ghorbani, Hekmat
Permanent Mission of Iran
ح‍ق‍وق‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ ص‍دا و ت‍ص‍وی‍ر از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ف‍ک‍ری‌
 ق‍رب‍ان‍ی‌ ، ح‍ک‍م‍ت‌ ا..
س‍ال‌تح‍ص‍ي‍ل‌۸۶-۸۷
 ح‎ ‎۱۶۴  ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا
ح‍ق‍وق‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ ص‍دا و ت‍ص‍وی‍ر از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ف‍ک‍ری‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ، ح‍ک‍م‍ت‌ ا... ۸۶-۸۷ح‎ ‎۱۶۴
http://yaserziaee.blogfa.com/post-117.aspx
 رزا: اگر ما ایرانیان فرهنگ خود را انگولک کردن نمیدانیم، پس فرای حرف عمل کنیم!
فشار افکار عمومی با هدف محکومیت این دیپلمات حکمت الله قرباني نیست بلکه ایشان را مجبور میکند مانند افراد عادی جوابگو باشد و هم اینکه همه افراد در جهان گلوبال برای اعمال اشتباه خود در برابر همین افکار عمومی قرار دارند و میگیرند، فرای امتیازات اجتماعی و سیاسیشان. شخصا مخالف زندان هستم ولی فرار از پاسخگویی در برابر دیگران و در این مورد زیر عبای رژیم قایم شدن راهش نیست. این راه را ببندیم. سکوت را بشکنیم!

لینک عکسهای بخور- بچر سفارت رژیم در برزیل در زیر را نگاه کنیم و در صورت شناسایی عکس «حکمت‌اله قربانی»  رسانه ای کنیم.
Embassy of Iran celebrates New Year 2011
لینک بالا گالری عکس جشن نوروز سال 2011 است و زن سفیر گویا احساس ملکه بودن داره و با لباس عروسی ظاهر شده!
National Day of Iran 2011
لینک بالا عکسهایی از جشن سال گذشته است و گویا اوجش هم حضور یک آخوند چاق با محافظ هاش است.
National Day of Iran 2009
لینک بالا هم عکسهای سال 2009 و عکاس روی افراد دمخور سفارتی ها را زوم کرده

سفارت ایران در برازیلیا پس از منتشر شدن گزارش های فراوان در مورد این اتهام در بیانیه ای مسئله را " سوء تفاهم " اعلام کرده بود.
در این بیانیه آمده است:" سفارت اعلام می کند اتهام وارده به دیپلمات ایرانی صرفا سوء تفاهم و ناشی از اختلاف در مفاهیم فرهنگی است." دینالدو ازیفیدو یکی از معروف ترین روزنامه نگاران برزیل در مقاله ای که در روزنامه " او استادو دی سان پائولو " منتشر شده است بیانیه سفارت ایران را " عذر بدتر از گناه " توصیف کرد.
او این سوال را مطرح کرد که " آیا مفاهیم فرهنگی و آداب و رسوم ایرانی ها به این وحشی 51 ساله متاهل و دارای دو فرزند اجازه می دهد به دختران بین 9 الی 15 ساله تعدى جنسى کند؟
این مقاله زیر از پدر برزیلی کودکان نوشته و شرح واقعه در همان زمان توسط کودکان . برای ترجمه از گوگل ترجمه پرتقالی به انگلیسی یا... استفاده کنید.

رساله خمینی در مورد انگولک:
Ayatollah Khomeini:
A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However he
should not penetrate, sodomising the child is OK. If the man penetrates and
damages the child then he should be responsible for her subsistence all her
life. This girl, however does not count as one of his four permanent wives.
The man will not be eligible to marry the girls sister.
From Khomeini's book, "Tahrirolvasyleh", fourth volume, Darol Elm, Gom,
Iran, 1990
 نوشته های مرتبط:

۰۳ اردیبهشت، ۱۳۹۱

عکسهای احتمالی حکمت الله قربانی دیپلمات پدوفیل خامنه ای رایزن رژیم ایران در برزیل

  اطلاعات جدید از سفارت رژیم اسلامی در برزیل در زیر همین نوشته بعلاوه لینک عکس هایی از سفارتی ها 23.04.12

کلیپ عکسهای احتمالی دیپلمات بچه باز. با تشکر از رفیق ناشناس
  عکسهای حکمت الله قربانی دیپلمات پدوفیل خامنه ای
    با نظراتی از ولایت کهریزک در باره جنسیت. این دیپلمات پدوفیل خامنه ای فکر کرده برزیل همان بهشت موعود اسلامی تجاوزگاه همیشه تا ابد 72 دختربچه باکره است . به یقیین رژیم خامنه ای سعی در مخفی کردن و سر به نیست کردن این موجود را دارد تا مثل کهریزک همه چیز ماستمالی شود
تصاویری از مراسم استقبال از حکمت الله قربانی، دیپلمات دلاور جمهوری اسلامی که ناجوانمردانه و فقط به خاطر دستمالی چند دختربچه، از برزیل اخراج شد!
پ.ن: 22 آوریل
رزا: الان در سایت آرش خواندم که این عکس بالا از هاتی پاتی قلابیه و از رده خارج شد!
آرش نوشته: متاسفانه این عکس هم دروغین است. این عکس مربوط به مراسم استقبال دانشجویان بسیجی از دیپلمات های ایران در بریتانیاست. آرش سیگارچی

رزا:حالا مانده دو عکس زیر از کنگره یو-ان در سال2010 در اینکه هر دو عکس شدیدا حزبالهی میزنه شکی نیست، اما برای ما زنها بیشتر مهمه که عکس واقعی باشه تا بتونیم هر جا دیدیم شناسایی کرده و افشا کنیم. شناسایی افراد پدوفیل (بچه باز) فرای دیدگاههای مذهبی/ ایدئولوژیک، ملی و یا سیاسی است. در این مورد بخصوص که این فرد از موقعیت شغلی و سیاسی اش استفاده کرده و به کشوری فرار کرد که نه تنها قانون پشتیبانش است بلکه اصولا جامعه هنوز لزوم شناسایی این افراد را درک نکرده، مسئولیت ما شهروندان جهان چندین برابر میشه!
پدوفیلی تراپی داره و باید هم وجود کودکان را از کنار اینها دور کرد و...
مسئولیت همسر این شخص و مادر این دو کودک هم هست. امیدوارم با همبستگی و آگاهی این افراد در جامعه شناسایی شوند. قدم اول اصولا همینه. و خبرنگاران هم مسئولند و  این کلا خارج از 4چوب شغلی شان یک وظیفه انسانی در مقابل کودکان و انسانهایی است که نمیتونند از خود دفاع کنند.... در مورد کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتند کتابها نوشته شده و فکر میکنم اغلب ما کمابیش در این مورد مطلع هستیم.
برای مشاهده عکس با بزرگنمایی روی عکس کلیک کنیم.
رزا: عکس استقبال از این بچه باز که توسط سایت هاتی پاتی انتشار داده شد، بسیار شبیه عکس یافت شده از کنگره یو- ان در برزیل15 April 2010 توسط من است. به دایره های قرمز توجه کنیم.
 دوستان در برزیل میتوانند شناسایی کنند!
لینکهای مرتبط در همین بلاگ:
دیپلمات حکومت اسلامی دربرزيل حکمت الله قرباني “بچه باز” از آب در آمد!
 
برای مشاهده عکس با بزرگنمایی روی عکس کلیک کنیم.

 عکس دیگر در زیر هم در تاریخ 16 آوریل 2010گرفته شده. این عکس یکی دیگر از شرکت کنندگان کنگره یو- ان در برزیل را نشان میدهد که شدیدا حزب الهی میزنه!
منبع  دو عکس من گزارش تصویری این کنگره در برزیل توسط سایت یو- ان است. در لیست شرکت کنندگان این کنگره که دو سال پیش در برزیل برگزار شد اسامی حکمت الله قربانی بعنوان رایزن اول سفارت رژیم اسلامی و سفیر ایران در برزیل محسن شاطر زاده قرار داشت. عکسها بدون ذکر نام در این وبسایت موجود است. اسم حکمت اله قربانی بچه باز (کنسول رژیم در برزیل) در لیست 19 ژون 2010 با همین سمت در لیست دیگری بدون عکس قرار داشت. عکسها را در گوگل زیر این آدرس میتوان دید:
Twelfth
United Nations Congress
on Crime Prevention and
Criminal Justice
Salvador, Brazil, 12-19 April 2010
Mohsen SHATERZADEH, Ambassador, Embassy of the Islamic Republic of Iran in Brazil
Hekmatollah GHORBANI first Counselor, Embassy of the Islamic Republic of Iran Brazil
19 jun. 2010 – Hekmatollah GHORBANI, First Counselor, Embassy of the Islamic Republic of Iran in Brazil


برای مشاهده عکس با بزرگنمایی روی عکس کلیک کنیم.

اطلاعات جدید از سفارت رژیم اسلامی در برزیل:
 اطلاعات سفارت رژیم در برزیل ورود حکمت اله قربانی (دیپلمات بچه باز) را از محل کار سابقش جنوا (ایتالیا) به برزیل تاریخ 4 فوریه 2010 اعلام کرد.
اسم زنش را هم گالیدا قربانی نوشته،
Galida Ghorbani
 که احتمالا اسم خارجی باید باشه؟! تاریخ ازدواجشان بر طبق گفته آرش سیگارچی که در گزارش صدای امریکا رسانه ای کرد : میگه: طبق رسانه های محلی برزیل حکمت الله قرباني دیپلمات بچه باز رژیم اسلامی در برزیل در تاریخ15 بهمن سال 88 با خانم گیلدا ازدواج کرده است.... گالیدا ! یعنی 3 سال پیش در 47 سالگی! میگه 2 تا بچه هم داره! هوووووم...
Galida Ghorbani
 محسن شاطرزاده یزدی (سفیر رژیم در برزیل)  و زنش اعظم شاطرزاده یزدی بسیار فتوژنیک بوده و کلی روی وب عکس دارند!
با کلیک روی لینکهای زیر در گالری بخور- بچر سفارت رژیم ، شاید بشه حکمت الله قربانی پدوفیل را شناسایی کرد.
خود سفیر محسن شاطر زاده یزدی هم ایمیل داره و وبلاگ  شخصی در بلاگفا!
 شاطر زاده  را بعد از انتخابات جدید در برزیل ودر نتیجه دعوت نشدن احمقی نژاد به برزیل گویا قراره عوضش کنند. اینجا  بلاگ سفیر و ایمیلش/ بیوگرافی محسن شاطرزاده به انگلیسی  وبلاگ دکتر محسن شاطرزاده
shaterzadeh@mfa.gov.ir. E-mail 2: mohsen.shaterzadeh@yahoo.com. 1) Education: ...
لینک عکسهای بخور- بچر سفارت رژیم در برزیل در زیر
Embassy of Iran celebrates New Year 2011
لینک بالا گالری عکس جشن نوروز سال 2011 است و زن سفیر گویا احساس ملکه بودن داره و با لباس عروسی ظاهر شده!
National Day of Iran 2011
لینک بالا عکسهایی از جشن سال گذشته است و گویا اوجش هم حضور یک آخوند چاق با محافظ هاش است.
National Day of Iran 2009
لینک بالا هم عکسهای سال 2009 و عکاس روی افراد دمخور سفارتی ها را زوم کرده
آدرس سفارت و ایمیلش هم در زیر میگذارم
SES Avenida das Nações quadra 809 lote 31
CEP: 70.421-900 – Brasília / DF
Tel: (61) 3242-5733 / 5124 / 5874 / 5915
Fax: (61) 3244-9640
Site: www.webiran.org.br
E-mail: secretaria@irembassy.com
اینجا هم اسامی اینها به لاتین
Mohsen Shaterzadeh Yazdi
Sr. Hekmatollah Ghorbani
Conselheiro
04/02/10
Sra. Galida Ghorbani
18 Sep 2006
Hekmatollah GHORBANI, Third Counsellor, Permanent Mission, Geneva ...
Hekmatollah GHORBANI, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva. ITALIE/ITALY

سوابق این آشغال در ایران از رادیو کوچه:
«حکمت‌اله قربانی»، دانش‌آموخته رشته «حقوق بین‌الملل» دانش‌گاه «علامه طباطبایی» که در برخی منابع از وی با عنوان «مدرس دانش‌گاه و پژوهش‌گر حقوق بین‌الملل و مالکیت فکری» نام برده شده است[1]، پیش از اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دفاع از پایان‌نامه خود[2] که با موضوع «حقوق سازمان‌های پخش صدا و تصویر از دیدگاه حقوق بین‌الملل» در سال تحصیلی 87-1386 ارایه داد و نمره 18.5 دریافت کرد[3]، با سمت رایزن سومی و نمایندگی ثابت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، به ژنو فرستاده شد.[4]
پايان‌نامه: حقوق سازمان هاي پخش صدا و تصوير از ديدگاه حقوق بين الملل مالکيت فکري/ حکمت الله قرباني.- به راهنمايي مهدي زاهدي.- با مشاوره محمدرضا ضيائي بيگدلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ، رشته حقوق بين الملل) ؛۱۳۸۷.
Ghorbani, Hekmat
Permanent Mission of Iran
ح‍ق‍وق‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ ص‍دا و ت‍ص‍وی‍ر از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ف‍ک‍ری‌
 ق‍رب‍ان‍ی‌ ، ح‍ک‍م‍ت‌ ا..
س‍ال‌تح‍ص‍ي‍ل‌۸۶-۸۷
 ح‎ ‎۱۶۴  ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا
ح‍ق‍وق‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ ص‍دا و ت‍ص‍وی‍ر از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ف‍ک‍ری‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ، ح‍ک‍م‍ت‌ ا... ۸۶-۸۷ح‎ ‎۱۶۴
http://yaserziaee.blogfa.com/post-117.aspx

دیپلمات بچه باز رژیم اسلامی در برزیل حکمت الله قرباني همسر دوم برزیلی داشته؟

دیپلمات بچه باز رژیم اسلامی در برزیل حکمت الله قرباني همسر دوم برزیلی داشته؟
 آرش سیگارچی در گزارشش (صدای آمریکا) میگه:
طبق رسانه های محلی برزیل حکمت الله قرباني دیپلمات بچه باز رژیم اسلامی در برزیل در تاریخ
15 بهمن سال 88 با خانم گیلدا ازدواج کرده است....

گزارش آرش سیگارچی از صدای آمریکا در مورد آزار جنسی دختران نوجوان در استخری در برزیل توسط یک دیپلمات ایرانی
جهت نمایش ویدئو در یتوب اینجا کلیک کنید.
گزارش صدای آمریکا در مورد دیپلمات پدوفیل خامنه ای
جهت دانلود ویدئو اینجا کلیک کنید.
دوستانی که فیسبوک دارند یا میتوانند مطبوعات اسپانیش را ترجمه کنند، ببینند میتوانیدعکس این بچه باز را رسانه ای کنید، اگرچه طبق قوانین اسلامی پدوفیلی جرم نیست اما بعد از سقوط رژیم احتمال پناهجویی این آشغالها به خارج از کشور بعید نیست!
پس زحمت شناسایی اش دو فوریتیه! فوریت اصلی سرنگونیه!

Hekmatollah Ghorbani

لینک های مرتبط در همین صفحه: 

دیپلمات حکومت اسلامی دربرزيل حکمت الله قرباني “بچه باز” از آب در آمد!

پرچم جمهوری اسلامی بعد از نمایش تفاوت فرهنگی در برزیل- نیک آهنگ کوثر
لندن - کمال قبیسی - العربیه.نت فارسی- مطبوعات برزیل روز جمعه 20 - 4 - 2012 اعلام کردند دیپلمات ایرانی متهم به آزار جنسی کودکان در یکی از استخرهای پایتخت یک روز پس از آزادی فرار کرد.
پلیس برزیل پیش از این اعلام کرد حکمت الله قربانی رایزن اول سفارت ایران در برازیلیا به اتهام آزار جنسی کودکان در استخر باشگاه " ویزینیانسا " بازداشت و پس از مشخص شدن وابستگی او به سفارت بر اساس قانون مصونيت دیپلماتیک آزاد شد اما پرونده وی به وزارت امور خارجه این کشور ارسال شد.
در حالی که گمانه زنی هایی در مورد احتمال اخراج دیپلمات ایرانی منتشر شده است مطبوعات برزیل اکنون می گویند وی یک روز پس از ارتکاب جرم خاک این کشور را ترک کرده است.
سفارت ایران در برازیلیا پس از منتشر شدن گزارش های فراوان در مورد این اتهام در بیانیه ای مسئله را " سوء تفاهم " اعلام کرده بود.
در این بیانیه آمده است:" سفارت اعلام می کند اتهام وارده به دیپلمات ایرانی صرفا سوء تفاهم و ناشی از اختلاف در مفاهیم فرهنگی است." دینالدو ازیفیدو یکی از معروف ترین روزنامه نگاران برزیل در مقاله ای که در روزنامه " او استادو دی سان پائولو " منتشر شده است بیانیه سفارت ایران را " عذر بدتر از گناه " توصیف کرد.
او این سوال را مطرح کرد که " آیا مفاهیم فرهنگی و آداب و رسوم ایرانی ها به این وحشی 51 ساله متاهل و دارای دو فرزند اجازه می دهد به دختران بین 9 الی 15 ساله تعدى جنسى کند؟"
بر اساس مطبوعات برزیل دیپلمات ایرانی هنگام شنا به زیر آب می رفت و اقدام به آزار جنسی کودکان می کرد.
هنگام وقوع جرم حدود 10 کودک در استخر شنا می کردند و یکی از آنها که چندین بار توسط دیپلمات ایرانی مورد آزار قرار گرفت با صدای بلند فریاد کشید و سپس خانواده او به سمت وی شتافتند و پس از اینکه از ماجرا آگاه شدند دیپلمات و همراهش را به پلیس تحویل دادند.
بر اساس قوانین قضایی برزیل مجازات آزار جنسی کودکان 8 سال زندان است اما به دلیل مصونيت دیپلماتیک این حکم شامل حکمت الله قربانی نمی شود.
ديپلمات اين كارُ كرده با همراهش چيكار داشتن؟
همراهانش برای جلوگیری از دستگیری دیپلمات وارد نزاع با شاکیان شده بودند.
شیخ خامنه ای فتوی داده اند که این " سوء تفاهم فرهنگی " را اینقدر کـشششششششش ندهید/، حُـکماً حِـکمتِ الهی در کار بوده که «حکمت‌الله» زیر آبی رفته !!!
مردک سادیسمی فکر کرده همه جا ایرانه هر کاری خواست انجام بده و جون دستش با آخوندهاست در امان باشه . این خکومت مایه ابروریزی و نفرت دز همه جا .
  این دیپلمات پس از بازداشت در حالی که لباس شنا بر تن داشت به یکی از مراکز..
 
رزا: جستجو در اینترنت نتیجه اش تنها دو عکس بود از کنگره ای که دیپلمات بچه باز رژیم با رییسش بعنوان دلیگاسیون رژیم اسلامی ایران شرکت داشتند.
زیر عکسها اسمی نبود و بدلیل قیافه حزب الهی ممکن است خود بچه باز سفارتی حکمت اله قربانی باشد!
شناسایی کنیم!
Twelfth
United Nations Congress
on Crime Prevention and
Criminal Justice
Salvador, Brazil, 12-19 April 2010
Mohsen SHATERZADEH, Ambassador, Embassy of the Islamic Republic of Iran in Brazil
Hekmatollah GHORBANI first Counselor, Embassy of the Islamic Republic of Iran Brazil
19 jun. 2010 Hekmatollah GHORBANI, First Counselor, Embassy of the Islamic Republic of Iran in Brazil.
Iranian diplomat in Brasília, Hekmatollah Ghorbani, is accused of abusing minors in a pool club in Brasilia on Saturday.
Ten girls, aged 9 and 15, were swimming in a neighborhood club, the South Wing, and four of them reported that Ghorbani, swimming, approached to touch the private parts of the girls while diving.
According to a report of those responsible for the minors, one of the girls, aged 14, realized that the Iranian had touched other girls and asked him to stop. She went to tell the lifeguard of the club, who ordered the closure of the pool. The father of one of the girls, Fernandes José Roberto Rodrigues, returned to the pool and tried to attack Ghorbani.
Deputy Police Chief Johnson Miller, who took the complaint, confirmed the reports, but despite the clear facts, Ghorbani was released for having diplomatic immunity.
“We note that this gentleman is part of the diplomatic mission of Iran in Brasilia. In this position, he was under the cloak of diplomatic immunity. We made a record of the occurrence. We will forward it to the Foreign Ministry. If he were an ordinary person, he would be charged under Article 217 A, for rape of minors, with a penalty of 8 to 15 years in prison. “
Ghorbani, who is over 50 years old, is the third in the hierarchy of the Iranian embassy in Brasilia. The embassy confirms that he is a member of the diplomatic corps, and has been in Brazil for nearly two years. The club also declined to comment on the incident. The Foreign Ministry, according to its press office says that it has not been notified about the occurrence, but confirms that the families of the girls asked for an audience with the General Coordination of Privileges and Immunities, in charge of diplomatic missions. The meeting was still scheduled for this week. According to the delegate, the occurrence record is forwarded to the Foreign Ministry on Tuesday.