۰۶ دی، ۱۳۹۶

در آستانه ی سال جدید شاشی بروی آتش! نشریه آتش ارگان زنان و جوانان مائویست


رزا: در آستانه ی سال جدید شاشی بروی آتش!
نشریه آتش ارگان زنان و جوانان مائویست بتازگی مطلبی از صدر حزب «باب آواکیان» به ترجمه وزین "رکسانا" منتشر کرده و بشدت به تناقض افتاده! بر طبق این مقاله اتحاد شوروی تا پایان سلطه ی استالین ، سوسیالیستی بوده اما فقط تا سال 1930 برای رهایی زنان برنامه داشته!
خوب از 1930 تا 1950 (یعنی دو دهه!) این استالین در حال چه کاری برای زنان و دختران شوروی بود؟ من قبول دارم هیتلر را نباید در این حوزه با استالین مقایسه کرد! هیتلر زنان را ماشین جوجه کشی کرد، اما استالین زنان را در دیکتاتوری پرولتاریا همزمان به چرخ مونتاژ کارخانه ها هم فرستاد! هیتلر نیازی به نیروی کار زنان نداشت و بجای آن از همان اردوگاه اجباری کار یهودیان و بقیه استفاده کرد! استالین اما اشتهایش زیاد و گولاک ها کفافش را نمیداد و همزمان زنان را هم به بیگاری گرفت.
آدولف و ژوزف هر دو زن را رحم ارتش و تولید نسل می دیدند. طلاق سخت و ازدواج آسان! هر دو مدال مادری می دادند. مادرِ فاشیست "خانه دار"، مادرِسوسیالیست ، کارگر هم بود! هر دو هموفوب. هیتلر همجنس گرایان را  همراه با یهودیان سوزاند و خاکستر کرد، استالین آنها را به اردوگاه کار اجباری و سیبری فرستاد! دانشمندان سوسیالیسم "علمی" برای آنان پیوند کیر و خایه زدند، یا در تلاش معالجه ی شوک الکتریکی!
سال 1933 قانون جرائم شوروی تصویب شد. تمام قوانین فقط مُهر استالین نداشتند. لنین هم به همراه بسیاری زنان سوسیالیست (کلونتای-نادیا کروپفسکایا-کلارا زتکین...) مخالف همجنسگرایان بود. انگلس و مارکس نیز...همه به اصلاح نژادی پرولتاریا باور داشتند. زیرکی تروتسکی بود که بی اعتبار شدن قوانین جرائم تزار روسیه را ، موافقت بلشویکها با رهایی زنان و همجنسگرایان جا میزد... چند سالی ارتش سرخ و چکا (سازمان امنیت شوروی) سرش گرم استحکام قدرت باد آورده بود. مثل خمینی ، لنین هم زیاد وعده داد! سالهای آزادی در ایران پس از انقلاب کوتاه بود تا قوانین شریعت رسمی و اجرایی شوند. همچنین بر زنان روس همان رفت که بر زنان ایران.  تروتسکی همان میرحسین موسوی است. او از دوران ناب محمدی "امام" لنین نوشت: رهایی زنان در اتحاد شوروی تا مرگ لنین!
اما آیا مردم ایران کُشتار دهه ی 60 در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی را فراموش کردند؟ زنان-همجنسگرایان-آنارشیستها و فرودستان انقلابیون روسیه نیز کُشتار دهقانان و ملوانان و کرنشتاد را توسط تروتسکی/لنین فراموش نخواهند کرد...
دیکتاتوری "پرولتاریا" ی شوروی ها و حزب بلشویک ربطی به  کارگران روس نداشت و دیکتاتوری حزب بلشویک بود. همانگونه فاشیسم به مردم آلمان یا اسلام و قوانین شریعت به مردم ایران ربطی نداشت.  در 40 سالگی حکومت اسلامی و صد سالگی اتحاد شوروی تنها می ماند که بروی فاشیسم بشاشیم تا آتش اش شعله بر نگیرد.

سالی پر از مبارزه و پیروزی برای تمام فعالان ضد فاشیسم-کاپیتالیسم-هموفوب-سکسیسم-راسیسم-گونه ایسم- ایج ایسم.... آرزو می کنم.
علیه هر گونه اقتدار- پیش بسوی رهایی

مرتبط:
حزب کمونیست ایران (ماركسیست لنینیست مائوئیست)
واقعیت کمونیسم
رکسانا خرم نژاد
دروغ شماره 4: کمونيسم شکلي از توتاليتاريسم (تماميتگرايي) است. آدولف هيتلر و ژوزف استالين در پي تحميل سلطة «تام و تمام» بر جامعه بودند و اين کار را از طريق سرکوب هر جنبه از زندگي جامعه و فرد و ايدئولوژي کنترل فکري انجام مي دادند.
تئوري «توتاليتاريسم» (تماميت‌گرايي) کمونيسم را با فاشيسم مترادف مي‌کند ... ديکتاتوري پرولتاريا را با حاکميت فاشيستي يکسان مي‌پندارد ... و استالين و هيتلر را از يک جنس مي‌داند. اين تئوري، هيچ نيست مگر تحريف بيمارگونة واقعيت. اتحاد جماهير شوروي، آن زمان که سوسياليستي بود (از سال 1917 تا اواسط سالهاي 1950) و آلمان نازي (1932-1945) در کلية جوانب کليدي مانند، نظام اقتصادي، ساختارهاي سياسي و اجتماعي، اهداف و جهان‌بيني رهبري، قطب راهنماي ايدئولوژيک هر يک، طرق و راه‌هاي جامعه و تجربة زندگي مردمِ اين جوامع، تفاوت صد و هشتاد درجه با يکديگر داشتند.
واقعيت شمارة 3: يکي بشريت را از زنجيرهاي ستم رها و ديگري زنجيرهاي ستم را محکم کرد 
الف. زنان در جامعة شوروي و در آلمان
- برنامه حکومت نازي، منکوب کردن تام و تمام زنان بود. نازي‌ها زنان را از نيروي کار بيرون راندند و برنامه‌شان تبديل زنان به مادران باردار و فرمانبردار سرزمين پدري بود. شعار حکومت نازي براي زنان «آشپزخانه، بچه، کليسا»2 بود. «رُل مدل» يا الگويي که در مدياي دولتي، نظام آموزشي و در فرهنگ تبليغ مي‌شد، مردِ «آريايي» بود: يعني، يک مرد پدرسالار و جنگ‌سالارِ نژادپرست.
- موضع شوروي، رهايي زنان بود. در دهة 1920 و دهة 1930، جامعة شوروي  سنت‌ها و الگوهاي جنسيتي سنتي که زنان را برده مي‌کرد، از جمله قانون شريعت را به چالش گرفت. حق طلاق و حق سقط جنين قانوني به سهولت در دسترس بود. در هيچ جامعة ديگر و در هيچ برهة تاريخ، مساله ريشه‌کن کردن ستم بر زن تا اين حد، برجسته نشده بود. زنان در شمار بزرگ و بي‌نظير به نيروي کار پيوستند که از مراقبت‌هاي پس از زايمان و تسهيلات مهد کودک برخوردار بودند. تلاش‌هاي عظيمي شد تا در ميان ملل اقليت، مراقبت‌هاي پس از زايمان بهتر شود.
اما در اواسط دهة 1930 حکومت با مشاهدة خطر فزايندة جنگ، نياز به تثبيت جامعه را ديد و در اين راستا، برخي اقدامات اجتماعيِ راديکال را واژگون کرد و منع سقط جنين يکي از آن‌ها بود. اين يک عقب‌گرد تاسف‌بار بود. اما زنان کماکان، نقش مهمي در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه بازي مي‌کردند.

وبسایتهای "چپ" فارسی زبان در تلاش برای گسترش نفرت علیه همجنسگرایان!

عشق و نفرت هم زمان چپ ها و همجنس گرايان از هم ديگر/ جهانگیر شیرازی

۲۹ آذر، ۱۳۹۶

وگانیسم و آنارشیسم. رفاه حیوانات یا آزادی آنان؟ مقالاتی ارزشمند برای تفکر!

*وگان ها از خوردن و پوشیدن محصولات حیوانی پرهیز می‌کنند.
تنها دیدگاه و شیوه‌ی زندگی بر اساس شفقت حقیقی می‌تواند ساختارهای ستم را در جامعه‌ی کنونی نابود کند و از نو شروع به خلق ارتباطات و حقایق رویایی نماید.
این برای من ماهیت آنارشی است. کسی که موفق به پذیرش تمام مبارزات علیه ستم نمی‌گردد، درخور تعریف من از آنارشیست نیست. این خواسته‌ی زیادی به نظر می‌رسد، اما من از درخواست آن از تمام موجودات بشری دست برنخواهم داشت.

رزا: از آنجایی که برخی از رفقای زبان فارسی ندان! مطالب بلاگ را توسط مترجم آنلاین می خوانند و سوالی ایجاد شد که چرا تبلیغ کتاب پیتر سینگر! پس نظرات آنارشیستی و فمنیستی موضوع اصلی این پٌست است، که در برابر نظرات پیتر سینگر قرار دارد. خوشبختانه مقاله اینجا نیز گویا ترجمه شده اینجا و کُلن منابع زیادی به فارسی موجود است.
از نظر من دیدگاههای  فایده‌گرایی پیتر سینگر مردود است. علیه جایزه گرفتن او نیز در آلمان، اکسیونهایی در خور، از طرف حامیان کودکان "معلول" انجام گرفت. از نظر آنان سینگر یک فاشیست است که مثل هیتلر قرار است جهان را از "معلولین" پاک کند! هیتلر نیز هیچ فایده ای از وجود "معلولین" برای جامعه نمی دید و همه را به کوره های آدمسوزی انداخته و یا سم خوراند!
رزا: کسی روزی به کسی که برایش کاری کرده بود پولی بخشید! «تنها آنانی که به من خدمت کرده اند! » «حیوانات خانگی باعث ایجاد لطافت در خانه هستند!» من گوشت نخوارم! عاشق رستوران مغولی با غذاهای عجیب دریایی خرچنگی...من (رزا) حالم بهم می خورد از این تفکر... تف
تشکر-مرسی-ممنون
از رفقایی که ایمیل-کتاب- مطلب- کامنت... فرستاده اند ممنون. بدلیل محدودیت استفاده از کامپیوتر و سرعت لاکپشتی اینترنت، فعلن امکان تشکر خصوصی ندارم. همینجا یک ماچ آبدار برای همگی!
تفاوت رفاه حیوانات با حقوق حیوانات
کسانی که عقیده دارند ایجاد درد و رنج برای حیوانات نادرست است و حیوانات نباید خورده شوند، در باغ وحش ها اسیر و زندانی باشند، در تحقیقات دردناک، یا هر نوع تحقیقات دیگری از آنها استفاده شود، طرفدارن حقوق حیوانات نامیده می شوند. آنها معتقدند که حیوانات دارای حقوق قانونی و اخلاقی معینی هستند که شامل حق مورد صدمه و آزار قرار داده نشدن آنها نیز می گردد.آن دسته از کسانی که عقیده دارند ما اجازه داریم برای حیوانات درد و رنج ایجاد کنیم، اما باید مراقب باشیم که برای آنها درد غیر لازم زیاده از حد ایجاد نکنیم این طور استدالال می کنند که اگر رفاه یا خوشبختیحیوانات مدنظر ماست پس این تنها کاری است که باید بکنیم.به افرادی که داری این طرز فکر هستند، طرفداران رفاه حیوانات گفته می شود.
پرفسور تام ریگان، یک پرفسور فلسفه در دانشگاه ایالتی کارولینایی شمالی، غالبا «پدر مردن حقوق حیوانات» خوانده می شود.یکی از کتابهای او به نام مسئله حقوق حیوانات، که در سال 1983 به چاپ رسید، توجه زیادی را به این موضوع جلب کرد.حامیان و فعالان حقوق حیوانات بر این نکته تاکید دارند که زندگی حیوانات به خودی خود دارای ارزش و اهمیت است و نه به علت آنچه که شبیه ما هستند یا مثل ما رفتار می کنند.حیوانات «ملک» یا «چیز» نیستند بلکه موجوداتی زنده هستند که زندگی شان ارزش دلسوزی، احترام، دوستی و حمایت ما را دارد.طرفداران حقوق حیوانات دامنه حیواناتی را که ما برایشان حقوق معینی را قایل هستیم گسترش می دهند.بنابراین، حیوانات «کمتر» یا «کم ارزش تر» از بشر نیستند.آنها ملک کسی نیستند و به کسی تعلق ندارند که بشود مورد استفاده قرارشان داد و یا آنها را زیر سلطه خود درآورد.درد و مرگ حیوانات، به هر میزانی که باشد، غیر ضروری و غیر قابل قبول است.
طرفدارن رفاه حیوانات عقیده دارند که اگر حیوانات تا اندازه ای راحت باشند، نشانه های شادی در آنها دیده شود، کمی از لذاید زندگی تجربه کنند و از دردهای طولانی و شدید، گرسنگی، ترس و سایرموارد نا خوشایند معاف باشند(به طور فردی و تک) نشانه هایی از رشد و تولید مثل طبیعی از بدی تغذیه و سایر انواع رنج و بد بختی معاف باشند و اثری در آنها دیده نشود، آنها وضعشان خوب است.
این موضع طرفدارن رفاه در ضمن فرض را بر این می گذارد که استفاده از حیوانات برای برآورد کردن نیازهای بشر به شرط آن که موارد ایمنی معینی مراعات شود، اشکالی ندارد.آنها عقیده دارند از حیوانات در آزمایش ها و کشتن حیوانات برای مصرف انسان بر این که به نحوی انسانی انجام شود، اشکالی ندارد.این گروه با رنج دادن حیوانات از طریق ایجاد دردهای غیر ضروری در آنها مخالفند، اما گاهی در بین خود راجع به این که کدام درد ضروری است و یا این که مراقبت انسان، بالغ بر چه میزانی باید باشد، اختلاف نظر دارند.اما آنها قبول دارند که گاهی درد و مرگی که در بر دارد، قابل توجیه است.
فایده‌گرایی
نمی‌توان در مورد تئوری فایده‌گرایی سخن گفت اما به پیتر سینگر اشاره نکرد، فردی که در زمینه‌ی حقوق حیوانات بسیار تأثیرگذار بوده و توجه به حیوانات و اخلاق را مورد مباحثه قرار داده است. چاپ کتاب او با نام آزادی حیوانات در سال ۱۹۷۵ آغاز فزاینده و رو به رشدی از جنبشی قدرتمند در مورد حیوانات را در ایالات متحده و اروپا رقم زد.
تئوری فایده‌گرایی به انتخاب عملی مرتبط است که بیشترین سود را برای افراد بیشتری فراهم سازد. زمانی که این محاسبات برای تعیین این که آیا عملی اخلاقی است یا خیر در نظر گرفته می‌شوند، مجموع فایده‌ در نتیجه‌ی یک فعالیت خاص خلاصه و با مجموع ضرری که آن فعالیت به دنبال خواهد داشت، مقایسه خواهد شد.
این اصل باعث افزایش برخی معایب ذاتی می‌شود (به عنوان مثال در صورتی‌که ما حیوانات را به عنوان مخلوقاتی دارای توانایی احساس درد و لذت بدانیم، مجبور خواهیم بود که این فاکتورها را در تعیین این‌که آیا یک عمل از نظر اخلاقی پذیرفته است، در نظر گیریم، این محاسبات به نظر می‌رسد ما را ملزم کنند تا اطلاعات پیشرفته‌ای را در مورد خروجی یک بررسی داشته باشیم که در حال حاضر فاقد آن‌ایم). فایده‌گرایی کلاسیک مورد انتقاد واقع شده است چرا که در به حساب آوردن حقوق ذاتی متعلق به هر فرد (انسان و سایر گونه‌ها)، زمانی که قصد تعیین اخلاقی بودن یک عمل را دارد، شکست خورده است.
سینگر به منافع حیوانات وزنی برابر منافع انسان‌ها می‌بخشد. او ابراز می‌دارد که برابری یک ایده‌ی اخلاقی است، نه یک ادعای ساده در مورد واقعیت.
اگر داشتن هوش بالاتر به یک انسان این حق را نمی‌دهد که از دیگری برای اهداف خود استفاده کند، چگونه این امر به انسان‌ها این حق را می‌دهد تا از موجودات غیرانسانی بهره‌برداری کنند؟ (سینگر، ۱۹۸۵) او در مورد چیزی صحبت می‌کند که خود آن را «اصل در نظر گرفتن برابر منافع» می‌نامد و آن را به صورت زیر تعریف می‌کند:
ذات اصل در نظر گرفتن برابر منافع این است که ما در سنجش‌های اخلاقی‌ خود وزن برابری به منافع متناظری بدهیم که همگی تحت تأثیر اعمال ما قرار می‌گیرند.

سیاست جنسی گوشت
گزارشی از سخنرانی کارول آدامز در دانشگاه وین:

"چرا عاشق سگها هستیم، خوکها را می‌خوریم و گاوها را می‌پوشیم"

بدلیل اهمیت موضوع تمام 6 مقاله ی ترجمه شده ی اینجا و اینجا را توصیه می کنم!
برای خواندن آنها در همین بلاگ روی اینجا کلیک کنیم.

۲۳ آذر، ۱۳۹۶

۱۸ آذر، ۱۳۹۶

کتابخانه آرشیو رزا- از فوکو تا نگری! از رزا تا اوجلان! جدید


رزا: از آنجایی که لینک برخی از کتابهای کتابخانه ی سوسیالیستی اینجا باز نمی شود و دوستان علاقه مند به این کتابها امکان دانلود نداشتند. لینک جدید کتابها را در همینجا لیست می کنم. با ع و ه

برای دانلود از مدیافایر روی تیتر کتاب کلیک کنیم.
بیشترین دانلود شده؟
برآشوبید! از اشتفان هس-14 مگابایت حدود 15 هزار بار دانلود شده! فایل جدید برای خواندن از روی مونیتور و یا چاپ اینجا

آزاد شدن-جیمز هرود- ترجمه ازبلاگ پیمان پایدار-644 بار دانلود! 25 مگابایت فایل دانلود اینجا
ساختن انجمنهای دموکراتیک خود مختار/ اوتونوم محله ها´- ازبلاگ پیمان پایدار

آنارشی کار میکند-پیتر گلدرلوس در دست ترجمه ازبلاگ پیمان پایدار اینجا

لینک دانلود کتاب الفبای آنارشیسم «الکساندر برکمن»

 لینک دانلود کتاب  الفبای آنارشیسم «الکساندر برکمن»  اینجا

5.5 مگابایت/ وبسایت مدیافایر 
اینجا  با تشکر از رفیق شفیق برای اسکن کتاب


مقدمه ای بر جامعه شناسی نگرش های فمینیستی
پاملا ابوت و کلر والاس
ترجمه: مریم خراسانی و حمید احمدی
نشر دنیای مادر : 1381 (چاپ دوم)

 لینک جدید دانلود کتاب آنگونه که من زیستم/ اما گلدمن 27.09 MB
جدید نوامبر 2017 اینجا و اینجا
سهیلا بسکى در مقدمه کتاب در معرفى اِما گُلدمن و چگونگى ترجمه یادداشتى آورده است که مى‏خوانید :
 خودزندگینامه اِما گلدمن را در سال ۱۳۶۵ به سفارش روشنک داریوش که در آن هنگام مدیر انتشارات روشنگران بود ترجمه کردم. یاد روشنک داریوش گرامى باد که در آن روزها سیاست انتشار کتاب‏هایى همچون قطره اشکى در اقیانوس، چرخ دنده سارتر و خودزندگینامه اِما گلدمن را پیش گرفته بود با این امید که به جریان تقدس‏زدایى از ایدئولوژى‏هاى آرمانخواه قرن نوزدهمى یارى رساند که نتیجه پیروزى آنها در عرصه عمل، در قرن بیستم آشکار شده بود. خودزندگینامه اِما گلدمن از این نظر یک کتاب کاملاً کلاسیک محسوب مى‏شود و دو فصل مهم و بسیار طولانى آن (حدود ۲۰۰ صفحه) به روایت رویدادهاى سال‏هاى نخست پس از انقلاب بلشویکى روسیه، اختصاص دارد. شرح ملاقات‏هاى اِما گلدمن و الکساندر برکمن با شخصیت‏هاى مهم انقلابى از جمله لنین، تروتسکى، زینوویف، گورکى… و ارزیابى سیاست‏هاى بلشویکى از چشم دو آرمانخواه آنارشیست که به دلیل فعالیت‏هایشان در دفاع از انقلاب روسیه، از آمریکا به روسیه انقلابى تبعید شدند، خواندنى است. و امّا خواندنى‏تر از آن، روایت گلدمن از باورهاى آنارشیستى خود اوست.


 سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد یکم)
کارل مارکس
ترجمه حسن مرتضوی
نشر آگاه: چاپ دوم بهار۱۳۸۷
لینک کتاب کاپیتال جلد اول ترجمه ی مرتضوی  170 مگا بایت! آیا کسی میتواند کتاب را با کیفیت، اما کم حجم/وزن کند؟ اینترنت اغلب پرولترها یواشه! یکروزم برای آپلود رفت!
جدید نوامبر 2017 -30مگا بایت و اینجا
گروندریسه- مارکس- ترجمه حسن مرتضوی اینجاآزادی حیوانات- پیتر سینگر- 14 مگابایت
 دانلود ازاینجا

اسم کتاب : پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران
اینجا   نویسندش مهرانگیزکار هست و انتشارات روشنگران و مطالعات زنان اون رو منتتشر کرده.
 (با تشکر از هدیه خوب. آیا کسی می تواند به فرمات آکروبات پی دی اف کند؟ 18 مگابایت

  لینک دانلود کتاب کالیبان و ساحره | سیلویا فدریچی | ترجمه مهدی صابری
 لینک جدید با کیفیت بهتر اینجا
و اینجا

لینک دانلود کتاب کالیبان و ساحره | سیلویا فدریچی | ترجمه مهدی صابری
اینجا  و اینجا (مدیافایر-30 مگابایت)

با تشکر زیاد از به اشتراک گذاشتن و زحمت اسکن و همه چی...
همه چیز
برای همه...

 بهره‌کشی از حیوانات در جامعه نابرابر انسانی
باب تورس در کتاب «اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات»، که اخیراً به همت نشر مرکز و با ترجمه گلناز ملک منتشر شده می‌کوشد بهره‌کشی از حیوانات را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کند و دام‌پروری و صنایع مربوطی را که از بهره‌کشی حیوانات سود می‌برند، درون چارچوب بزرگ‌تر و پویای بهره‌کشی در نظام سرمایه‌داری قرار دهد.

تورس چند ادعای جنجالی هم مطرح می‌کند: از جمله اینکه حیوانات را باید بخشی از طبقه کارگر در نظر گرفت و نماینده نیروی کار بدون دستمزد دانست، چون نقش مستقیم و بسیار تعیین‌کننده‌ای در توسعه سرمایه‌داری صنعتی دارند. همچنین مدعی است نظم اقتصادی و اجتماعی‌ای که در آن به سر می‌بریم به همان شکل ساختاریافته‌ای که مردم را استثمار می‌کند، حیوانات را نیز استثمار می‌کند. یا ادعا می‌کند حیوانات را باید درون تحلیل‌های درباره تدابیر سرمایه‌داری در نظر گرفت و منطقی از آن بیرون کشید که آنها را در تحلیل تولید کالایی، بهره‌کشی و نزاع طبقاتی لحاظ کند. او در کتاب حاضر ضمن تکیه بر سنت آنارشیسم کم و زیاد از آرای متفکرانی  چون کارل مارکس، آنتونیو گرامشی، یوزف پرودن، موری بوکچین، پیتر کراپوتکین، امانوئل والرشتاین، دیوید نایبرت، اما گلدمن و دیگران و حتی داستان‌های علمی‌-تخیلی اورسلا لو گویین نیز استفاده می‌کند.
 کتاب اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات 5 مگابایت (از مارکس تا بوکچین) 216 صفحه -نویسنده : باب تورِس

ترجمه گلناز ملک

  بقیه کتابها اینجا و در ادامه
برای دانلود از مدیافایر روی تیتر کتاب کلیک کنیم.

۰۹ آذر، ۱۳۹۶

سخنرانی صالح مسلم، یکی از دو سخنگویان رسمی جامعه خودگردان روژاوا (دمکراسی مستقیم) + چند مقاله جدید

سخنرانی صالح مسلم، یکی از دو سخنگویان رسمی جامعه خودگردان روژاوا در دانشگاه آکسفورد با زیرنویس فارسی‎
صالح مسلم، یکی از دو سخنگوی حزب دموکراتیک کردستان سوریه و یکی از مدیران جامعه خودگردان روژاوا در سوریه  در این سخنرانی خود، در اتحادیه دانشجویان دانشگاه  آکسفورد بریتانیا، اساس روابط بین المللی، روابط منطقه ای، اصول سازمان گری اجتماعی در روژاوا را توضیح میدهد و به سوالات حاضرین پاسخ می دهد. . این سخنرانی را مهم می دانیم و ترجمه و افزودن زیرنویس فارسی به آن را به همه فارسی زبانان تقدیم می کنیم. مسئولیت ترجمه فارسی و انتشار این سخنرانی با زیرنویس فارسی،  تماما به عهده ما است.محبوبه مشکین، فرهاد بشارت
Salih Muslim Muhammad Full Q&A Oxford Union
https://youtu.be/bDoHHig57_sعکس از زلزله ی کردستان/کرمانشاه - کمک به کردستان را متوقف نکنیم. اکنون جان را سرما دارد می گیرد.هر جور می توانید کمک کنید. خلاق باشید! کمک مستقیم بهترین نوع است. به رژیم اسلامی ایران اعتماد نکنید. آخوندها جیب عبایشان دراز است و پول یا کمکها را به مردم کردستان نخواهند رساند. اگر ارتباط و یا ایده ای دارید در کامنتها بگذارید. با تشکر- رزا

نسخۀ صوتی: چرا نگهداری از حیواناتِ خانگی اساساً غیراخلاقی است؟
استاد حقوق دانشگاه راتگرز، گری فرانسیون، نظرات رادیکالی دربارۀ حقوق حیوانات دارد. او می‌گوید حقوق حیوانات تا حد زیادی بی‌معنی شده است و این وضعیت ناشی از نظرات پیتر سینگر است که عموماً او را پدر جنبش حقوق حیوانات می‌نامند. سینگر استفادۀ انسان از حیوان را فی‌نفسه رد نمی‌کند؛ او تنها به رنج‌کشیدن حیوان توجه می‌کند. اما به‌عقیدۀ فرانسیون، وقتی دربارۀ حقوق حیوانات صحبت می‌کنیم، در درجۀ اول دربارۀ یک «حق» صحبت می‌کنیم: حقِ دارایی کسی نبودن. براین‌اساس، نگهداری، پرورش و حتی مهربانی با حیوانات نیز غیراخلاقی است.

رزا: نظرات یک کوسه ماهی گیاهخوار!
راهنمای «فرهنگ تجاوز» برای مردان محترم
زارن برنت، ترجمه: امید رضایی
اگر مرد هستید، بخشی از فرهنگ تجاوزید. می‌دانم. به‌نظر خیلی خشن می‌آید. شما لزوما متجاوز نیستید، اما سبب تداوم گرایش‌ها و رفتارهایی می‌شوید که معمولا از نوعی فرهنگ تجاوز ریشه می‌گیرند.
شاید دارید فکر می‌کنید «هی! صبر کن! تو اصلا من را نمی‌شناسی رفیق! اگر می‌خواهی بگویی من به نوعی طرفدار تجاوزم، حالت را می‌گیرم! من این‌طور نیستم!»
کاملا متوجهم که چه احساسی دارید. وقتی کسی به من گفت من بخشی از فرهنگ تجاوز هستم، من هم دقیقا همین احساس را داشتم. وحشتناک است. اما فقط تصور کنید که هرجای جهان می‌روید، این ترس را داشته‌باشید که به شما تجاوز شود، بدتر نیست؟ فرهنگ تجاوز به زندگی هرکسی که به نوعی در آن دخیل است گند می‌زند. اما گرفتار اصطلاحات نشوید. روی کلماتی که ناراحت‌تان می‌کنند تمرکز نکنید و چیزی را که این کلمات می‌خواهند نشان دهند نادیده نگیرید. مشکل عبارت «فرهنگ تجاوز» یا Rape Culture نیست. مشکل، واقعیتی است که این عبارت توضیحش می‌دهد.

کلیک‌گرایی: مبارزه سیاسی چپ در آستانه نابودی است؟
عمل‌گرایی دیجیتال خطری برای سنت چپ است. کمپین‌های بی‌ثمرِ آن‌ نوعی کلبی‌مسلکی سیاسی را گسترش می‌دهند. انفعالِ سیاسی نتیجه‌ی نهایی جایگزین کردن نقد سیاسی با منطق تبلیغات است.

۳۰ آبان، ۱۳۹۶

توضیح ال مسائل! پاره کردن باکرگی یک جنبش است :)کار یک تولیدِ بی معنی است. دیوید گرابر دیروز این را به خوبی گفت، اما مارکس صدوپنجاه سال پیش این حرف را زده بود. با این وجود مسئله از این نیز فراتر می‌رود: کار نابودیِ اشکال انسانی و غیرانسانی حیات است.
ما از طریق ضدیت با کار، جلوی سرمایه می­‌ایستیم، با خلق جهانی که شامل جهان‌های دیگر است، جهان‌هایی که ما را بسوی خودسامانی[۶] سوق می­دهند. همه‌ی این ریسیدن‌ها تناقض‌آمیز هستند، همه با مسئله‌ی غامض مواجهه با جهان تحت سیطره‌ی پول و ارزش روبرو هستند. به همین دلیل است که این­ها را نمی­‌توان به مثابه یک خودآیینی فهمید، در بهترین حالت خودآیین‌سازی[۷] هستند، تَرَک­‌ها و شکاف­­‌هایی‌اند در تاروپود سلطه.


رزا: چند وقت پیش یک مزدور سیستم ازم پرسید: تو که بی کار هستی پس چرا هیچوقت وقت نداری!
اینکه مزدوران سیستم حتی همدردی و عطوفت و وقت و... را مجبور شوند بخرند، "حاصل کار ما" است. حتی یک ثانیه تان را نیز برای آنان تلف نکنید!
پاسخ دیگر به سوال همبستگی جنبش زنان رادیکال، با کنیزان مردان! ؟ ترجیحن همبستگی ما با "فاحشگان" است. چرا که فاحشه آنقدر احمق نیست که مجانی بدهد! کنیز/نوکر... اما به وظایف (دینی، عرفی، ایدئولوژی...) تمکین می کند!
همبستگی ما با شورشگران است! بیشتر مواقع نوکر، کلفت، کنیز و خانه زاد و... عملن خشن تر برای گرفتن حق ارباب، رفتار می کنند. . مانند نفرت شوهردارها از زنان فمینیست.  شعبان بی مخ ها و زهرا خانم ها، خواهران زینب و بسیجیان ... پس دشمنت را شناختی، همزمان  تمکین کنندگانش را نیز بشناس. آنان بمانند ارباب هایشان، برای نفرت از ما منافع دارند و سودشان در حمایت از شوهران/ اربابان و سروران است و نان خورده ی سفره ی ارباب ، ترجیحن جمع می کنند تا حمایت از ما.
 البته که از دستاورد مبارزات ما، برای چانه زدن بر سر سهم بیشتر خود از سفره ی ارباب، استفاده می کنند. مثل گرفتن سینه ریز از شوهر برای اجازه ی همسر دوم/سوم چند همسری. یا دستمزد بیشتر برای کار (اتحادیه/سندیکا).
سوال دیگر در مورد اندیشه اتوپیایی ضد سرمایه داری و عاقبت "کار" . در زیر ترجمه های خوبی در فارسی یافتم که در اینجا قرار دادم.
همچنین چرا "نه" به پولی کردن خدمات جنسی/کاری/عاطفیِ.. زنان در خانه؟ من می گویم تا فسخ کامل خانواده. اکنون اما و کماکان، اجتماعی کردن کار خانگی تا حد ممکن چاره ی آزاد سازی زنان، از کار خانگی است.  کارهایی که اجتماعی نمی شوند (رو خوابیدن/زیر خوابیدن در حین سکس) نوبتی/گردشی شوند!
برخی به اسم فمینیست، اما خواهان نفقه/پول شیر دادن/ پول در برابر سکس و .... هستند. اینهمه برده داری/کنیز داری است! فمینیسم جنبش رهایی زنان است و نه اتحادیه/سندیکا ی زنان!  سکس/شیر دادن نوزاد ... در مناسبات سیستم کالایی شده اند! قیمت یافته و انسانها مصرف میشوند. قدم اول نابودی سیستم، نابودی ارزش گذاری سیستمی است. نابودی بکارت و فروش بکارت است. رهایی از آن؟ انگشت کردن، پاره کردن و جنبش "نا باکره"گان است. شناسایی پزشکان پیوند کلیه و موسسات معاملات اعضای بدن/ دوختن باکرگی/  ... است. شناسایی خریداران سکس و علنی کردن این افراد است. مبارزه با این ارزش گذاری ها به فضای خصوصی نیز باید گسترش یابد. هیچ حوزه ای که در آن خشونت و سلطه اعمال می شوند، خصوصی نیست بلکه عمومی.  و حق هیچ کودکی تجاوز نیست. چه "کودک کار" باشد چه خانواده. زنان باید بتوانند بریگادهای دفاعی علیه خشونت، علیه خود و کودکانشان را تشکیل دهند. بمانند زنان کوبانی مسلح علیه داعش.  فراخوان جنگ مسلحانه علیه مرد/پدر سالاری نیست! اما دفاع مسلحانه! حتی اگر این سلاح یک سوهان ناخن باشد یا چنگی بر صورت مردسالار... تمکین بس است! فعال شویم!
 ازهمه مهم تر سر نگونی سلطه است و رهایی از آن ، بقیه چیزها؟ کشک است!

AIME Global's Launch Film: 'Cogs'
Lyrics:
I only knew you for a while ticking clock to (KILL DAY) every second mean (SAD) every minute (MEANS A DAY) I hope you´re walking in the sun Hope you kind to be someone. Here, I am Here, I am along my way I always dreamed that one day I would find you on my way maybe one day maybe today
برای خواندن کُل متن در منبع روی تیتر آنها کلیک کنیم.
 سوال دیگر در مورد اندیشه اتوپیایی ضد سرمایه داری و عاقبت "کار" . در زیر ترجمه های خوبی در فارسی یافتم که در اینجا قرار دادم.

۲۷ آبان، ۱۳۹۶

اعتراض آنتی فاشیستی به وضعیت فاشیستی موجود؟! فراخوان شرکت با ماسک در اکسیون 25 نوامبر در شهر گوتینگن/آلمان
در جواب سوالات برخی از رفقای غیر بومی. شرکت در اکسیونها  و تظاهرات با چهره ی پوشیده در آلمان جرم محسوب میشود و ممنوع است!  از طرفی نیروهای پلیس و "ضد شورش" و امنیتی، همواره مستتر هستند. و پلیس هم کور و کر است در زمانی که فاشیستها راست/راست در این شهر رژه میروند- کتک میزنند و خرابکاری می کنند.  جاسوسی اینترنتی کم نیست و اینک بطور گسترده برای فعالین چپ و ضد اتوریته/سلطه، تیم های پلیسی تعقیب مراقبت هم گذاشته و علیه ما پرونده سازی کرده اند.
ولی ما می توانیم از خود و رفقایمان دفاع کنیم! ممنوع را ممنوع کنیم! خیابانها را با حضورمان اشغال کنیم! و اجازه ندهیم، پیشاپیش مجرم سازی کنند. مجرم 1% ای ها هستند که نیروهای سرکوبگر را در اختیار دارند. پس مجرم سازی/ فیلمبرداری/عکسبرداری/جاسوسی... از فعالین چپ و ضد فاشیست را با اتحاد و همبستگی پایان می دهیم!
با ماسک/حجاب/مستتر روز 25 نوامبر ساعت 12 ایستگاه مرکزی قطار- شهر گوتینگن/آلمان به ما برای اعتراض ملحق شوید!

ادامه ی اطلاعات در زیر:
راهپیمایی اعتراضی به وضعیت امنیتی/پلیسی موجود این شهر - 25 نوامبر- ساعت 12 شهر گوتینگن/ آلمان- فراخوان شرکت مستتر و با حجاب و ماسک- کلاه و روبند یا شال. با هدف اعتراض به مجرم سازی و جاسوسی و فیلمبرداری و پرونده سازی مستمر پلیس علیه فعالین چپ این شهر.
سرکوب حکومتی همیشه هدفمندانه تلاش کرده است که ما را از همدیگر جدا کرده وبترساند. اما ما نمی گذاریم بترسانند. ما کماکان و همواره، برای جامعه ای رها و آزاد مبارزه می کنیم.  به همین دلیل نیز فراخوان می دهیم که دست در دست همدیگر و تحت شعار «دیگر بس است» خیابان ها را اشغال کنیم!  ما واقفیم که بعنوان «نیروها و فعالین چپ» خاری در چشم حکومت هستیم و دیگرنمی خواهیم روزانه تحت کنترل، فیلمبرداری/ عکسبرداری، شناسایی و رَصَدِ نیروی امنیتی/ پلیس باشیم و نهایتن با عنوان "مجرمان احتمالی آینده"، زندگی مان کنترل شده و برایمان پیشاپیش پرونده امنیتی تشکیل بدهند.
بنابراین ما گروهی و کلکتیو از خود در برابر سرکوبِ حکومتی دفاع خواهیم کرد.
فرقی نمی کند با کلاه یا شال/ کلاسیک یا مدرن، اما با چهره ی پوشیده و ماسک بیایید!
منبع فراخوان اینجا

22نوامبر بحث و گفتگو در خانه ی جوانان- ساعت 6 بعد از ظهر - موضوع بحث:«چپ رادیکال چگونه باید علیه کنترل روزمره و زیر ذره بین نیروهای امنیتی و پلیسی و شناسایی/مراقبت و پرونده سازی روزانه ی پلیس و مجرم سازی فعلین چپ از طرف حکومت فعالیت و مبارزه را ادامه دهد؟» 25 نوامبر نیز در همین رابطه اکسیون و گردهم آیی در جلوی ایستگاه مرکزی قطار شهر گوتینگن و در ساعت 12 انجام می گیرد. لطفن سمبولیک با ماسک/شال/حجاب/کلاه/عینک دودی و آماده و پوشیده و ناشناس شرکت کنید. این اعتراضی است به فیلمبرداری/شناسایی/پرونده سازی و سرکوب فعالیت چپ توسط پلیس !

طی یکسال گذشته علیه بیش از 80 نفر از فعالین چپ این شهر(گوتینگن) از طرف پلیس و نیروهای "امنیتی" پرونده سازی شده و در زندگی خصوصی شان جاسوسی شده است. این در حالی ست که نئونازیستها و کله های تراشیده (اسکین هیدز) و فاشیستها راست/راست اجازه ی رژه رفتن دارند. و در برابر خشونت فاشیستها/نازیست ها همواره پلیس کر و کور است! 
برای رفقایی که قبل از "اکسیون با ماسک" و در اعتراض به وضع موجود می خواهند در تظاهرات 25 نوامبر شرکت کنند هنوز یک شب اطلاعاتی هست.
22 نوامبر بحث و گفتگو در خانه ی جوانان- ساعت 6 بعد از ظهر