۱۰ خرداد، ۱۳۹۱

فیسبوک را به خانه های تیمی تبدیل کنیم! + وب نگاشته ها.

واقعیت- سازماندهی- واقعیت
اگرچه به تجربه دیده ایم که فراخوانهای اینترنتی نیز همانند بیانیه های سیاسی به جز موارد استثنا تقریبا هیچ گاه باعث خلق حرکتی نشده اند اما جستجوی دلایل ناکامی چنین فراخوانهایی با مورد توجه قرار دادن استثناها به نظر می رسد که ما را به سمت نقاط روشنی سوق دهد. بر اين اساس اگر رابطه ی "ورودی(واقعیت)-سازماندهی-خروجی(واقعیت)" رابطه ی هدف باشد، به نظر مي رسد که با ایجاد تغییراتی در سطح  "ورودی(مجازی)" و بکارگیری عامل "سازماندهی"، بتوان فراخوانهای ناکام اینترنتی را به فراخوانهایی برای رسیدن به "خروجی(واقعیت)" بدل کرد.

در نوشته "به مارکس برگردیم(اينجا)" بحث را با محوریت خلق شبکه های اجتماعی حقیقی آغاز کردیم و در مسیر زمینه چینی برای ملموس تر کردن ضرورت وجود این شبکه ها دست به دامان مثالهایی شدیم. در مثال اول در رابطه با "خودکشی نهال سحابی" به این نتیجه رسیدیم که به نظر می رسد گروههای سیاسی مخالف حکومت ایران در چنان سطح نازلی از عمل و برنامه سیاسی و اجتماعی فرو افتاده اند که جز بیانیه دادن کار دیگری از دستشان بر نمی آید آنچنان که حتی خودکشی یک فرد را نیز دستمایه ی صدور بیانیه علیه یک نظام حکومتی قرار می دهند! پیرامون همین مثال گریزی نیز به انقلابهای مصر و تونس زدیم تا ضمن برجسته کردن یکی از اساسی ترین چالشهای پیش رو در مسیر هر گونه تغییر و تحول در ایران_ یعنی خلق "شبکه های اجتماعی حقیقی"_ بطور ضمنی نشان دهیم که مقصود از بی عملی گروههای سیاسی اپوزیسیون چیست! شاید بد نباشد در اینجا نقل قولی از لوکلزیو (برنده نوبل ادبیات 2008) را نیز برای روشن تر شدن بیشتر مقصود خود بیان کنم. او می گوید: " یادم می آید در هیجده سالگی سرمقاله های سارتر و موریاک را در هفته نامه اکسپرس می خواندم. آن سرمقاله ها راه را نشان می دادند. آیا امروز هم کسی باور دارد که یک سرمقاله بتواند مساله ای را در زندگی ما حل کند؟ ... نویسندگان امروز اگر بتوانند ناتوانی سیاسیشان را بیان کنند باید خیلی خوشحال باشند". مساله ی ناامید کننده در رابطه با اپوزیسیون ایران نیز همین است که هم به جای قرار داشتن در "سطح کنش" که سطح تکاپو برای یافتن و ارائه راه حلهای عبور از موانع است، از سر ناتوانی به نازل ترین "سطح واکنش" که سطح دست و پا زدن برای ابراز وجود از هر طریق ممکن است، سقوط کرده است و هم اینکه به جای عیان کردن ناتوانیهای خود و تلاش در جهت برطرف کردن آنها در حال کوبیدن بر طبلی است که صدای تکراریش حتی از دور هم خوش نیست!
برای خواندن کل مقاله ها در منبع بروی تیتر آنها کلیک کنیم.


Anarchism in Action: Methods, Tactics, Skills, and Ideas
Second Edition (draft)
Complied and Edited by
Shawn Ewald
Download and Distribute This Book


برای خواندن وب نوشته ها دنباله اینجا را کلیک کنیم.

۰۸ خرداد، ۱۳۹۱

آذر درخشان از میان ما رفت.

آذر درخشان یکی از فعالین جنبش زنان و یکی از اعضای حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) درگذشت
حزب کمونیست ایران  (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

26 مه 2012 (6 خرداد 1391)
رزا: اگرچه راه آذر درخشان و من در همان سالهای 2007-2008  از هم جدا شد، اما کاش آذر می بود و در جشن شادی و سرنگونی رژیم اسلامی "شکفتن هزاران هزار گل" را آنجور که خود روزی گفت با چشمان خود میدید....

آذر درخشان همچنین علیه شرکت و همکاری زنان در بنگاههای رسانه ای "امپریالیستی" و مواجب گیری به نام پروژه های زنان، گام به گام در تهیه و تدوین و حمایت از متن های آگاهگرانه علیه این "همکاری" ها فعال بود. همکاری کادر هیئت تحریریه اقلیت که در پروژه مالی و سیاسی دولت هلند همدست بود، اگرچه اکنون عمومیت یافته اما در زمان خود بحث های زیادی را دامن زد.
آذر درخشان اگر چه بنا به خط تشکیلاتی و حزبی اش (روزی باید با اقلیت اعتلاف کنیم، پس همه پل ها را خراب نکنیم)  خود نوشته ای بنام فعال زنان و یا بعنوان فعال حزب م.ل.م. علیه شرکت فعالین چپ و احزاب سیاسی در ساختارهای "امپریالیستی" ندارد، اما هر کجا فردی قلمش در جهت نفی و مخالفت در همدستی با ساختارهای سیستم چرخید، او نیز فعالانه حمایتش کرد. او از معدود زنانی بود که فرق شغل و ماموریت سیاسی را خوب میفهمید. و اینکه "شهرزادنیوز" ها و همین اواخر پروژه "شادی ها" ماموریت سیاسی هستند، شکی نداشت.
او همواره پشتیبان استقلال مادی جنبش، دوری از ساختارهای فرمایشی و قلابی و کلا "ان جی او" گرایی در جنبش زنان بود.  و دوره  طولانی هم  تشکل 8 مارس درگیر بحث "نقش مخرب ان جی او ها در  جنبش - آروند هاتی روی" بود، متاسفانه این بحث ها  کماکان درون گروهی است و جا دارد بدلیل اهمیتش نه تنها در جنبش زنان بلکه در سطح جنبش های کارگری  نیز گسترده تر بررسی شوند.
آذر درخشان اگرچه علنا علیه استفاده از بنگاههای خبر پراکنی "امپریالیستی" نگفت و ننوشت، اما خود هرگز برای رساندن پیامش از بنگاههای بی بی 30،  صدای امریکا و یا سایر رسانه های سیستم، استفاده ابزاری در جهت اهداف سیاسی و سهم گیری در قدرت را نداشت. آخرین تلفن من و سوالی که ازش داشتم را اینطور جواب داد: ببین از کجا پول میگیرند. ردشان را از روی پول در میاری...
امروز در نبود آذر درخشان، گفتگوهای ننگین "سمینار زندانیان سیاسی" همانطور که کرکس وار فیلم زنده یاد مادر ریاحی را برای تبلیغ خود و بدون اجازه مادر قصابی کردند، فیلم مونتاژ شده مادر ریاحی
آنان امروز نیز در نبود آذر،سخنرانی آذر درخشان را در سمینار سال 2007(کلن/ آلمان) همراه با موش نامه جدید شان، در وبسایت گفتگوهای زندان رسانه ای کرده، بلکه چند دلاری بیشتر به جیب زده، و چهره کریه همدستی گفتگوهای زندان و سمینار زندانیان سیاسی شان را در همکاری با اکثریت و توده در سوئد قابل تحمل کنند.
آذر درخشان را هرگز نباید در کنار همکاران اکثریت و حزب توده قرار داد.

این نقد آذر بود وقتی از طرف فداییان اقلیت و بقیه طیف مواجب بگیر سیستم ادعا شد که لنین نیز در مقطعی از ساختارهای سیستم استفاده کرده: سازمان اقلیت و تجارب تاریخی!
"آقای حسن بهزاد برای اینکه نشان دهد رفیقش خانم مینا سعدادی بر طبق  سنت بلشویکهای روسیه عمل کرده است مثال مجلس دومای روسیه  را می زند. باز هم محض اطلاع کسانی که می خواهند با آقای حسن بهزاد بسوی سوسیالیسم بروند یادآوری کنم که لنین و بلشویکهااگر از مجالس بورژوایی استفاده کردند برای این بود که سرمایه داری حاکم خودی راافشا کنند، همانهایی که آن نهاد را در اختیارشان گذاشته بودند،  نه اینکه بخواهند از "دومای هلند"برای افشای رژیم اسلامی استفاده کنند. بگذریم که حتی این کار را هم نمی توانند بکنند چون مجلس دومای هلند حتی اجازه افشای رژیم جمهوری  اسلامی را هم نخواهد داد. (3) اما حتی اگر هم بدهد اين خیلی هنر نیست که زیر بال و پر یک قدر ت ارتجاعی علیه قدرت ارتجاعی دیگر حرف زد".....

نوع زندگی شخصی و سیاسی آذر درخشان بر طبق سنت پیشگام، رهبریت، بردن آگاهی از طرف نخبگان حزبی و سازمانی به جنبش زنان، کارگران و جوانان بود. او به این سنت تا آخرین لحظه عمر وفادار بود و در برابر دیدگاه من که زنان تشکل 8 مارس هرگز از این وابستگی "رهبر-  پیرو" خلاص نخواهند شد، او با خوشبینی اینگونه جواب  من را میداد: بلاخره همه یکروزی نخبه و رهبر میشوند و از بین بردن تضاد کار یدی و فکری در جنبش وقتی که همه نخبه شوند، انجام پذیر است!
آذر به نقش مادران پر تجربه در جنبش زنان و انتقال "آگاهی" اعتقاد داشت و هیچگاه ضرورت پر و بال دادن و حمایت از شورش علیه اتوریته های فکری را ندانست. اعضای تشکل های تحت رهبری اینگونه انقلابیون حرفه ای، هرگز بدون انتقال رهبران جدید از حزب مادر (پدر) نمیتوانند به موجودیت خود در فقدان رهبری سابق ادامه داده و همواره به کمک حزب و تشکیلات مادر (پدر) وابسته میباشند. در مورد تشکیلات 8 مارس نیز بطور مشخص در فقدان آذر درخشان، موجودیتش بدون حمایت و انتقال زنان از حزب م.ل.م. به تشکل زنان، در نقش رهبران جدید امکان پذیر نبوده و وابستگی نظری و سیاسی این تشکل به حزب مائویستی، امکان فعالیت مستقل تشکل را از سازمان زنان گرفته. و اکنون نیز در فقدان آذر درخشان احتمالا مریم جزایری از حزب م.ل.م. مسئولیت هدایت و رهبری نظری را به عهده خواهد داشت. و کلا حتی اشغال پست رهبری تشکل زنان از طرف افراد با سابقه این تشکیلات بدون وابستگی تنگانتگ با حزب م.ل.م. تصور شدنی نیست.
تمامی زنان مستقل از حزب، که بطور موقت و یا طولانی مدت (مانند من عضو 6 ساله زنان 8 مارس) به اینگونه سازمانها می پیوندند،  تنها تا زمانی میتوانند در این تشکل ها فعالیت کنند (تحمل میشوند)، که خارج از اعتلاف های از بالا ی حزب مادر (م.ل.م.) فعال نباشند. به طور مشخص، در مورد من، اعتلاف با اقلیت و حضور ناگهانی آذر درخشان در گفتگو با رادیو دمکراسی شورایی- اقلیت، به معنای توقف (کش ندادن ) مبحث وابستگی شهرزاد نیوز به دولت هلند بود. پیامد این کش دادن موضوع (از طرف من) و همچنین ابراز انتقاد از شرکت سازمان زنان8 مارس در سازماندهی کنفرانس زنان پایه در ونزوئلا (معروف به کنفرانس زنان حامی چاووز)  و انتقاد من از ورود به ساختارها و نهادهای احزاب چپ دولتی آلمان، اگرچه با ادعای "اصلاح سیاست چپ ضد امپریالیستی، در مورد حمایت از احمدی نژاد و بنیادگرایی مذهبی" موجب تصفیه استالینیستی کل نظرات درست و یا غلط من از وبگاه اینترنتی 8 مارس، و حتی حذف کامل کلیپ ها و موسیقی مترقی درج شده را داشت. و گویا من اصلا در این چند سال وجود خارجی نداشته و تنها بعنوان میهمان برای نشریه شان چند مقاله برای درج فرستاده ام.(در حالی که مسئول ساخت و به روز کردن وبسایت زنان 8 مارس و بیشتر ترجمه های آلمانی مقالات و اعلامیه ها و آماده کردن نشریه برای چاپ، سالها به عهده من بود، و عملا در خانه خود و بخشا از منابع مالی من و نیز همکاری رفقای آلمانی ام انجام گرفت).
 مورد اختلاف شدید من با سازمان زنان 8 مارس:

متاسفانه وابستگی به اتوریته فکری تک تک زنان این تشکل در ساختارهای سلسله مراتبی  بقدری سهمناک است که بعد از کنار گذاشتن من،  فرزند خردسالم بیشترین صدمه را از بایکوت "خاله" های سیاسی اش برد و تنها با گذشت زمان و با کمک رفقای آتونوم آلمان این فقدان تا حدودی جبران شد. من شخصا دلیل "خودکشی شدن" بسیاری از فعالین سیاسی ایرانی جدا شده و یا بایکوت شده از طرف تشکل ها و احزاب سیاسی ایرانی را درک میکنم. خوشبختانه خود بدلیل ارتباط با جنبش کشور میزبان و داشتن پایگاه سیاسی و اجتماعی و در پناه حمایت آنها توانستم از این تصفیه سیاسی استالینیستی جان سالم به در برده و جایی دیگر ادامه فعالیت بدهم. و عاقبت نیز نوزادی که 6 سال بروی شانه های زنان 8 مارس بزرگ شد، اکنون بروی پاهای خود قدم میزند و از آنهمه زنانی که "خاله ها" بارها بدلیل کمبود جا در خانه ام حتی در وان حمام خانه باید بخوابند، خاطره ای مبهم دارد.
من البته در فقدان وجود آذر درخشان ، آذر را آنگونه که دوست دارم به یاد می آورم.
 من آذر درخشان را در کنارمان در خیابان به یاد می آورم. وقتی گرسنه میپرسید: رزا هنوز از آن نون و پنیرت مونده؟  صورت هیجان زده اش پس از تظاهرات اول مه در برلین. اشکهای بی اختیارش در گاز و در مبارزات علیه کنفرانس سران 8 کشور. آذر را در جلوی سفارتهای رژیم، خوب به خاطر دارم. آذر را در شب بمباران افغانستان بیاد دارم، در اکسیونهای علیه جنگ. در اعتراض به یورش نظامی به عراق بیاد دارم. آذر را در  مبارزه و حمایت از حق ویژه زنان بعنوان پناهنده بدون اجبار به اعلام و اثبات فعالیت سیاسی در گروه و تشکلی   سیاسی به یاد می آورم. چه، زن بودن در این کشورهای بنیادگرا و اسلام زده، خود به معنی نا امنی زنان است.
آذر درخشان بسیاری از این زنان پناهجو را شخصا و یا تحت پوشش سازمان زنان 8 مارس بدون هیچگونه چشمداشت سیاسی و یا مادی مورد حمایت قرار داد.
من آذر را  در حمایت از زنان کتک خورده و تهدید شده از طرف شوهران سیاسی و حزبیشان به یاد دارم. خشم اش از قتل و سنگسار زنان. و این فرقی نمیکرد صبیه باشد بدست شوهر سوسیالیستش  و یا سکینه محمدی باشد بدست رژیم اسلامی.
 برای آذر حقوق زنان مانند "حق تنفس" بدون اما و اگر بود. هیچگونه توجیح در مورد نسبی بودن و یا بومی کردن جنبش زنان را نمیپذیرفت. افق اش بدست آوردن آزادیهای نسبی مدل اروپایی نبود. آذر "سهمی از کیک" را نمیخواست بلکه قرار گذاشتیم که قنادی را اشغال کنیم.
 او  بروی قولش تا آخرین لحظه از حیات کوتاهش ماند. اگرچه راه اشغال "قنادی" از طرف هر دوی ما بسیار متفاوت بود. و ابزار رسیدن به رهایی برای او، حزبش و تشکل سلسله مراتبی  و راه پیشنهادی من بدون حزب، رهبری و سلسله مراتب.
آذر هم مثل همه ما افت و خیزهایی داشت. و امید که فعالین زنان بتوانند خارج از منافع سازمانی و حزبی خود، نوشته ها و بخصوص مبارزات روزمره آذر را برجسته کنند.
 آذر درخشان اگر چه کمتر از دیگر فعالین زنان در دام سیاست مردان افتاد، اما او هم از چشم چپ کم سو بود.  اما  او هم عاقبت در کنفرانس ونزوئلا، در  دام ساختارهای مردسالارانه چپ به اصطلاح "ضد امپریالیستی"  افتاد. گسست نظری و قطعی من از او در همان توهم آذر به  شرکت در کنفرانس چند روزه ای بود که به قصد ایجاد جبهه حمایتی از چاووز و اینبار از طرف زنان چپ دولتی/ رسمی "ضد امپریالیستی" آلمان برگزار شد و عاقبت نیز آبش  آسیاب حاکم ونزوئلا و همدست احمدی نژاد را چرخاند.
البته توهم آذر ها  به شرکت در ساختارهای سیاسی قدرت و همکاری "انتقادی" با جبهه "ضد امپریالیستی"، محدود به زنان احزاب کمونیست نمیباشد. فعالین زنان در جبهه لیبرالها نیز با گرایش شرکت "انتقادی" در نهادها و ساختارهای به اصلاح دمکراتیک، و با هدف سنگین تر کردن وزنه ی منافع زنان (سهم زنان)  روی دیگر سکه ساخت و پاخت و یا "جدل" برای داشتن سهم بیشتر از قدرت میباشند.
اگرچه آذر درخشان شناخت درستی در رابطه با ارتجاع حاکم در ایران داشت و بدرستی توهمی هم از همدستی تمامی جناحهای مختلف رژیم درسرکوب زنان نداشت، و همواره و در تمام دقایق زندگی خصوصی و سیاسی اش خواهان صف مستقل زنان از قدرت  بود، اما متاسفانه در عمل با شرکت در کنفرانس زنان پایه " ونزوئلا"  حتی به قول خودش "شرکت انتقادی" خود و یاران تشکیلاتی اش، اما نهایتا آنها نتوانستند آن زلزله تفکری در چپ را علیه بنیاد گرایی مذهبی ایجاد کنند. و مانند همیشه تمام این تلاشهای داخل سیستمی، تنها نتیجه اش همان مستحکم تر کردن پایه های قدرت مردان (در اینجا چاوز) بود.  
 ادامه سیاست حمایتی از چاوز را چند سال بعد در کنفرانس زنان چپ و کمونیست در هامبورگ مشاهده کردیم. و متاسفانه از طرف زنان حزبی، همین انحرافات بعنوان نکات برجسته آذر درخشان تجلیل میشوند!
در گزارش اخیر نیز آمد که: توسط زمان مسعودی برای شرکت آذر درخشان در کنفرانس زنان پایه قدردانی شد:" جای پای تو تبديل به عدم اجازۀ حضور بنيادگرايان مذهبی (اسلامی) در اولين کنفرانس جهانی زنان پايه در ونزولا می گردد"

اگرچه زنان حزبی با تمام تلاششان قرار است از آذر درخشان نمادی شبیه خود را، یعنی "زنی سوسیال دمکرات" و سازمان دهنده کنفرانسهای پایه ونزوئلایی و طرفدار تحکیم حاکمان باقیمانده اردوگاه سوسیالیستی (مانند چاوز) را تحویل جنبش زنان نسل بعدی دهند. و یا حمایت آذر درخشان را از شهرزاد مجاب ها زیر ذره بینشان بزرگ نمایی کنند. اما لازم است همینجا اعلام شود که، اگر آذر درخشان علیه فمنیست اسلامی نوشت و همراه او هم شهرزاد مجاب علیه این نوع فمنیسم بود و نوشت. امادر عمل این آذر درخشان نبود  که شنل دکترای افتخاری دانشگاه تورنتو کانادا را بروی دوش شیرین عبادی انداخت. این کار را شهرزاد مجاب انجام داد. اگر آذر درخشان در کنفرانس زنان" پایه" شرکت کرد، اما او حامی چاوز نبود.
اگر برای حقوق زنان به توافق و همکاری با احزاب چپ آلمان برخواست، اما آذر هرگز نه در انتخابات این پارلامنت ها و مجالس اروپایی شرکت کرد، و نه مانند زمان مسعودی عضو احزاب چپ دولتی کشور میزبان شد. اگر در کنار جمیله ندایی و پشت دوربینش بود، اما هرگز مانند جمیله ندایی و شهرزاد مجاب برای رساندن پیامش از بلندگوهای بنگاههای بقول خودش "امپریالیستی" استفاده نکرد. اگر  آذر درخشان در سمینار زندانیان سیاسی در کلن آلمان 2007 شرکت کرد، اما با تغییر ریل این سمینار  در سوئد و همکاری شان با توده و اکثریت، هیچگونه مشروعیتی برایشان قائل نشد.
 آذر درخشان در کارزار زنان درخشید. در جنبش رادیکال کشورهای میزبان شرکت فعال داشت. حمایت از حقوق زنان و رهایی زنان از تمامی بقول خودش بند و زنجیر را هدفش گذاشت. با سوسیال دمکرات ها   برخاست و نشست ولی هرگز نه از نظر مالی و نه از نظر سیاسی در تمام دوران همکاری ما در تشکل 8 مارس هیچگونه وابستگی مالی و یا سیاسی نداشت.آذر فعالیت سیاسی را دکان و نان دانی خود و یا حزبش نکرده و بخشا حتی مخارج سفر و فعالیت هایش در زندگی شراکتی بین رفقا پرداخت میشد. امید فعالین زنان در نبودش، آذر درخشانی را بیاد بسپارند، که اگر چه او تا مدتها نه کارت شناسایی درستی داشت، تا در معرض دیپرت قرار نگیرد، و نه حتی گاهی پولی به اندازه سیر کردن شکمش. اما او بازویش را در بازوان ما حلقه انداخت. در جنبش کف خیابان با ما مورد تعرض و سرکوب قرار گرفت، و او خوب میدانست که چه در زندان دیپرتی ها و چه در فقر و بی پولی و گرسنگی و در بدری و بیماری، درب هر خانه ای را بزند، در آغوش خانواده زنان است. و حتی از خبر احتمالی دیپورتش نیز درهای زندان به لرزه می افتند....
اینک جسم درد کشیده و زخمی آذر بدست رفقا و خواهرانش به خاک سپرده میشود. و امید که در گرد و خاک و هیاهوی بر آمده از دکانداران سیاسی  و مواجب بگیران راست و چپ بوی گوشت نذری شنیده،  وجه رادیکال و اکسیونیستی آذر درخشان بی رنگ نشود.
یادش گرامی.

 فیلم کارزار اینجا

۰۴ خرداد، ۱۳۹۱

اتحاد زنان ایران برای "دمکراسی" تشکیل نشده، سقط شد!

رزا:بعد از مشاهده مژه مژه زدن عصبی فریبا داودی مهاجر در برنامه افق صدای امریکا حدس زدم آش یک وجب روغنی از طرف سبزها و توده ای ها برای رویا طلوعی پخته شود!

اتحاد زنان برای دمکراسی در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ مصادف با ۳٠مارس ۲٠۱۲ با 15 زن اعلام موجودیت کرد.
اعضای هیئت موسس این تشکل میترا آریان، ویکتوریا آزاد، عصمت بهرامی، بهیه جیلانی، طیبه حسینی، فریبا داودی مهاجر، سحر دیناروند، مهین شکرالله پور، رویا طلوعی، رویا عراقی، مهوش علاسوندی، فرحناز عمادی، شکوفه قبادی، بهار ملوان نارنجی و مریم موذن زاده

 پس از ظهور داودی مهاجر و رویا طلوعی در برنامه افق و اظهارات رویا طلوعی که در اتحاد به دلیل بیانیه پیشنهادی خانم نازیلا گلستان تنش های شدیدی وجود دارد، رویا طلوعی توسط توده ای و سبز اله فورا تصفیه تشکیلاتی شد!

 خانم رویا طلوعی از تاریخ سه‌شنبه ۲ خرداد ۱٣۹۱ - ۲۲ می ۲۰۱۲عضو این اتحاد نیست و ضمن ارائه  توضیحات زیر، اتحاد از ادامه همکاری با ایشان معذور است .

Tuesday, May 22
عصمت بهرامی- سحر دیناروند- مهین شکرالله پور- رویا طلوعی- شکوفه قبادی

یکی از کامنتهای فیسبوکی کردها جالب بود نوشته:
دوستان این گروه وابسته به حزب توده است و پیروان مریم فیروز هستند . خود آگاه یا ناخود آگاه - این آفیش هم مال حزب توده است در سال 1332 خچالت داره وطن فروشی که شاخ و دم نداره . حزب زنان دموکرات توده . چمع کنید خودتان را و ماسک ها را بردارید .
دلیل اخراج رویا طلوعی ابراز و "اعلام تشنج"  اتحاد زنان پشت دوربین صدای امریکا بود در دقیقه51.00

به پرش پلکهای فریبا داودی اگر خوب دقت میکردیم، میشد اخراج تشکیلاتی کردها را پیشبینی کرد!
رویا طلوعی دلیل تشنج را پیشنهادات نازیلا گلستان اعلام کرد!
اما تو رسانه سبز اله از طرف اتحاد اعلام شد: کدام تشنج!
جالبه بعدش در اعلامیه اخراج طلوعی عملا نشان میدهند که اتفاقا تشنج نبوده و بلکه گویا کار به سکته هم کشیده!
 حالا نازیلا گلستان مگه چی گفته؟
گویا نازیلا پیشنهاد اعتلاف داده!
 نه از طرف خودش بلکه پیام رضا پهلوی را به اتحاد برده. راستش قضیه آبگوشتی میزنه!
رویا طلوعی در کنفرانس واشنگتن اتحاد زنان را معرفی میکنه، همانجا رضا پهلوی مهر اتحاد بدلش افتاد. چون گویا خیلی هم خجالتیه پس نازیلا گلستان را با پیام اعتلاف به اتحاد زنان میفرسته. طلوعی در برنامه افق اعلام کرد که این "تقاضا" باعث تشنج خانم های اتحاد شد! حالا رویا طلوعی را اخراج کردند و نوشتند، اتحاد در حال بررسی پیشنهاد نازیلا گلستان است! و اصلا رویا طلوعی بی اجازه ما رفته پشت دوربین صدای امریکا! البته گویا فریبا داودی اجازه داشته!
نتیجه گیری:
همیشه مردان اتحادهای زنان را به هم زدند!
در تشکل 8 مارس مائویستا که بودم اغلبشون اعلام جدایی از رفقا "شوهران" حزبی میکردند. بعد از اینکه تعدادشون را در اتحاد کارزار زنان زیاد کردند، یکهو خط حزبشون آشتی کنان شد و اولین اخراجی هم من بودم!
تصفیه زنان اغلب مستقیم یا غیر مستقیم زیر سر مردان است!
اینبار زیر سر رضا بود! که زنان نه به اتحاد و نه به دمکراسی رسیدن!

پ.ن: این نوشته تقدیم به رضا است که کامنتش را در زیر میخوانیم! البته رضا شاه زاده نیست! رفیق خوش ذوقی است که گاهی سر راه به گوشه کنار سر میکشه!

 Reza گفت... سلام رزا جان
این قضیه جنگ ایران و آمریکا را اپوزیسون ایران حتی از جنگ طلب ترین جناحهای آمریکا هم جدیتر گرفته. به هر حال این روزها که ایران خبر آنچنانی نیست که بشه حولش ضروررت حزب داری رو توجیه کرد این قضیه میتونه رفقا رو به هرچه مستحکمتر کردن حزب آهنین چند صباحی کمک کنه. خبر گذاری بوق پرس به نقل از یک سایت اردنی به نام کرنا نوشته قراره آمریکا روز چهارشنبه به ایران حمله کنه. واکنش ملت همیشه در صحنه( البته من نمیدونم کدوم صحنه چون بسته به اینکه در اردوی اپوزیسون راست اصلاحطلب باشی یا کمپ اپوزیسون چپ سرنگونی طلب صحنه، دکور، گریم و نورپردازی کمی تا قسمتی تغییر میکنه) به این خبر را در زیر نقل میکنم. باشد تا چپی که قصد ایجاد جبهه سوم دارد آنرا سرلوحه خود قرار دهد.

    * ما 4شنبه امتحان داریم لطفا بندازین جمعه
    * من چهارشنبه چک دارم !
    * منم چهارشنبه امتحان دارم . موندم چیکار کنم . برم جنگ نَرَم جنگ...
    * پس چرا ساعت شو نگفته؟! شاید ما خونه نباشیم...
    * حالا من چی بپوشم؟!
    * ما شماره ماشين مون فرده، فكركنم بتونيم تــو اين حماسه آفريني حضور بهم برسونيم!
    * میشه بهش بگین موقع برگشت منو به عنوان غنیمت ببرن آمریکا
    * سه شنبه حمله کنن تا چهارشنبه تمومش کنن که پنج شنبه جعمه بریم دَدَر!!
    * شام هم میدن؟
    * ایول ، بالاخره یه بهونه جور شد من پنجشنبه نرم عروسی. از جنگ برگشتم خستم ! تازه اگه اسیر نشم و برگردم
    * بگو سر راه نون بگیره...
    * ای بابا حالا نمیشه جمعه عصر باشه آخه عصرای جمعه خیلی دلگیره آقا ما از مسئولین خواهشمندیم جمعه حول و حوش ساعت ۳-۴ حمله کنن بعد از ناهار.
    *چه تقارن هیجان انگیزی زمان آعلی حضرت فقید چارشنبه ها بلیط بخت آزمایی میفروختن، این چهارشنبه بلیط ما میبره.

    رزا جان بیا منو تو هم برای اینکه از قافله تقسیم غناییم جنگ عقب نیوفتیم در این جبهه سومی که قراره حزب کمونیست کارگری و این یارو تروتسکیسته، اسمش چی بود، آهان مازیار رازی قراره علیه جنگ درست کنند شرکت کنیم.
جواب رزا: ما هستیم!


۰۲ خرداد، ۱۳۹۱

فیلم های تظاهرات چند هزار نفره علیه ناتو در واشنگتن/ امریکا + دستگیری و محاکمه آنارشیستهای ترکیهاخبار عاجل: صبح زود 14 ماه مه در ترکیه 48 نفر از فعالین را که بیشتر آنان آنارشیست هستند بدلیل شرکت در تظاهرات اول ماه مه، روز جهانی کارگردر استانبول دستگیر کردند. روز سه شنبه و 4 شنبه 13 نفر از دستگیر شدگان آزاد برای 20 نفر قرار بازداشت و 15 نفر را دادگاهی کردند. فعلا 9 آنارشیست را به زندان محکوم کردند. پرونده بقیه برای زندان حبس و بند باز است و خطر بریدن زندان  برای بقیه نیز زیاد است. در زیر 3 فیلم از روز جهانی کارگر در ترکیه. در همبستگی با رفقای در بندمان اعتراض کنیم.

3 فیلم از روز جهانی کارگر در ترکیه
anarşist devrime faaliyetle 1 mayıs 2011
Anarşist Kadınlar 1 Mayıs'ta da Sokakta
Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin 1 Mayıs – 2012

Repressionswelle gegen Anarchist_innen in Istanbul

Wave of repression hits anarchists in Turkey following May Day demonstrations


بلوک سیاه در همبستگی   Black Bloc in Solidarity عکس از شیکاگو اعتراضات علیه ناتوجنگ و...

فیلم های تظاهرات چند هزار نفره علیه ناتو در واشنگتن/ امریکا- در این اعتراضات ضد جنگ 12 نفر زخمی و 60 نفر دستگیر شدند

Raw Video: NATO Protesters Face-off With Police

دو تا فیلم رسانه مستقل ایندیمدیا واشنگتن
 

 چماقداران و شعبان های شیکاگو از نزدیک!فیلم

 گزارش صدای آلمان برای خواندن کل گزارش روی تیتر آن کلیک کنیم.
 هزاران نفردر شیکاگو در اعتراض به جنگ و سیاست‌های ناتو به خیابان‌ها رفتند. این شهر میزبان اجلاس دو روزه‌ی ۲۸ عضو پیمان آتلانتیک شمالی است. آلمان در آغاز نشست از تصمیم فرانسه برای خروج از افغانستان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان از شیکاگو در آمریکا، هزاران نفر روز یکشنبه (۲۰ مه/ ۳۱ اردیبهشت) در خیابان‌های مرکزی این شهر به جنگ و سیاست‌های پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعتراض کردند. شعار مشترک گروه‌های تظاهرکننده‌ی مختلف که صدها پلاکات و پرچم آمریکا را با خود حمل می‌کردند، این بود: «به دستور جلسه‌ی ناتو مبنی بر جنگ و گرسنگی نه بگویید!»

آینده‌ی افغانستان، موضوع محوری بزرگ‌ترین نشست ناتو


روی برخی از پلاکات‌های اعتراض‌کنندگان خطاب به اعضای ناتو نوشته شده بود: «اگر یکی را بکشی نامش قتل است و اگر صدها هزار تن را بکشی نامش سیاست خارجی است!». به گفته‌ی یکی از منتقدان سیاست‌های ناتو، «آنان به عراق حمله می‌کنند، سپس کنسرن‌های اقتصادی وارد می‌شوند و میلیاردها به جیب می‌زنند».
همزمان با اعتراض‌ها نشست اعضای ناتو و سران ارشد بیش از ۳۰ کشور جهان تحت شدیدترین تدابیر امنیتی آغاز شد. از محوطه برگزاری بزرگ‌ترین نشست تاکنونی ناتو با موانع فلزی و بتنی و پلیس‌های تا دندان مسلح حفاظت می‌شود. گشت با هلیکوپتر امنیت هوایی را تأمین می‌کند و قایق‌های مسلح پلیس اوضاع در ساحل را زیر نظر دارند. حدود ۳ هزار مأمور انتظامی و امنیتی مسئولیت تأمین امنیت نشست شیکاگو را بر عهده دارند.
محل برگزاری این نشست هم از نظر تظاهرکنندگان دور نماند. برخی از کهنه‌سربازانی که در قالب مأموریت ناتو در افغانستان حاضر بوده‌اند، قصد دارند با حضور در محل با اونیفورم نظامی، مدال‌های خود را به نشانه اعتراض پس بدهند. سازماندهندگان تظاهرات امیدوارند ده‌ها هزار تن به درخواست آنان پاسخ مثبت بدهند. نقطه‌ی آغاز تظاهرات همان مکانی است که باراک اوباما حدود چهار سال پیش در آن به‌عنوان ریاست جمهوری آینده‌ی آمریکا سخنرانی کرد.
نشست سران هشت کشور بزرگ صنعتی (گروه ۸) هم قرار بود در شیکاگو برگزار شود. این اجلاس اما به دلیل تظاهرات به محل استراحت و خانه ییلاقی رئیس جمهوری آمریکا در کمپ‌دیوید در ایالت مریلند منتقل شد.

سه فیلم از گفتگوی بین حزب چپهای آلمان، کمونیستهای شورایی، آتونومها و آنارشیستها...

فیلم اول : خروج از سیستم سرمایه داری- اما به کدام طرف؟ فیلم 150 دقیقه به زبان آلمانی است
RAUS AUS DEM KAPITALISMUS - ABER WOHIN?
vortrag  // deutsch  // 150 Min  // 20.12.2011  // Hits: 2.457
06.11.2011, Berlin - Dritter Diskussionsabend in der Veranstaltungsreihe "Was tun mit Kommunismus?". Auf dem Podium: Christian Frings, Bernd Gehrke, Detlef Hartmann, Lucy Redler, Michael Wilk.
Veranstalterin: Selbsthilfegruppe Ei des Kommunismus (SEK)
سوسیالیسم سابقا موجود چقدر سوسیالیستی بود؟ فیلم بحث به زبان آلمانی 150 دقیقه/ فیلم
WIE SOZIALISTISCH WAR DER "REAL EXISTIERENDE SOZIALISMUS"?
vortrag  // deutsch  // 150 Min  // 20.12.2011  // Hits: 2.521
01.11.2011, Berlin - Zweiter Diskussionsabend in der Veranstaltungsreihe "Was tun mit Kommunismus?". Auf dem Podium: renate Hürtgen, Helmut Bock, Christoph Jünke, Ralf G. Landmesser, Anne Seeck, Harry Waibel.
Veranstalterin: Selbsthilfegruppe Ei des Kommunismus (SEK)
چپها و سوسیالیسم واقعا موجود- فیلم گفتگو 130 دقیقه به زبان آلمانی/ فیلم
DIE LINKE UND DER "REAL EXISTIERENDE SOZIALISMUS"
vortrag  // deutsch  // 130 Min  // 20.12.2011  // Hits: 3.241
31.10.2011, Berlin - Erster Diskussionsabend in der Veranstaltungsreihe "Was tun mit Kommunismus?". Auf dem Podium: Bini Adamczak, Hauke Brenner, Thomas Klein, Elfriede Müller, Willi Hajek, Jörn Schüttrumpf und Monika Runge.
Veranstalterin: Selbsthilfegruppe Ei des Kommunismus (SEK)

۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

پخش مستقیم تظاهرات فرانکفورت هم اکنون شنبه 19 ماه مه


WATCH LIVE.پخش مستقیم

پخش مستقیم تظاهرات فرانکفورت هم اکنون شنبه 19 ماه مه
19.0512 #blockupy #cams21

CastorTV Germany (+Occupy)

The page will be updated regularly!

Blockupy-Demonstration in Frankfurt, schwere Explosionen

#OccupyWallStreet – Live streaming since September 17th

اخبار فرانکفورت آلمان جمعه 18 ماه مه 2012


فرانکفورت علیرغم ممنوعیت تظاهرات به اعتراضاتش ادامه میدهد. اخبار جمعه 18 ماه مه آلمان.
علیرغم ممنوعیت تظاهرات در فرانکفورت امروز جمعه 18 ماه مه بیش از 2000 نفر در تظاهرات شرکت داشتند. با وجود دستگیری حدود 400 نفر از فعالین اما بیش از 300 نفر موفق شدند خود را به محل ممنوعه یعنی بانکها که بشدت مراقبت میشد برسانند. فعالین امروز قصد بستن و بلوک کردن این منطقه را (جلوی بانک اروپا) داشتند. اینکار البته بدلیل ترس و وحشت زیاد نیروهای امنیتی انجام شد. بجای بستن بانکها توسط فعالین، پلیس اینکار را انجام داد و اینگونه مورد تشویق حاضرین قرار گرفت!
در زیر چند فیلم از تظاهرات خودجوش و ممنوعه فرانکفورت. ما نخواهیم گذاشت، حق اعتراض مردم را گرفته و صدای هر گونه مخالفت را خفه کنید. (صدای یکی از دستگیر شدگان)
فرانکفورت بلوک شد. گزارش تصویری /کلیپ کوتاه از روز اکسیون امروز جمعه 18 ماه مه
Proteste verboten - Frankfurt lahm gelegt. Der Bericht zum Auftakt der Blockupy Aktionstage
کلیپ کوتاه از شروع پر شتاب تظاهرات به قصد بستن و بلوکه کردن منطقه بانکها
Beginning of Spontaneous Demo 18May Blockupy 8:30am
blockupy Frankfurt 1000 Anticapitalists started a Demonstration sponateneously near Main Stations at Kaiserstr.
Again Police refused to legalize the Demo in the first place.
کلیپ تیم گراس وورسل از بستن منطقه بانکهای فرانکفورت و مصاحبه با چند نفر از معترضین
از ساعت 7 صبح گروههای کوچکی از اطراف ایستگاه مرکزی قطار فرانکفورت بطرف بانک مرکزی اروپا در حرکت بودند. فراخوان بستن کل منطقه بانکها را داشتند. اما پلیس پیشدستی کرده و راههای ورود به منطقه را بسته بود. حدود بیش از 2000 نفر در جهت رسیدن به منطقه بانکها در حرکت بودند. عده زیادی دستگیر شدند، اما چند صد نفری موفق به گذشتن از سد های پلیس شده و با رسیدن به منطقه در جلوی بانکها اعتراض کردند.
فیلمی از میدان پاول دیروز در فرانکفورت. برای شنیدن مصاحبه و اظهار نظر مردم به انگلیسی سمت چپ پنجره فیلم میتوانیم زیرنویس زبان دلخواه را انتخاب کنیم.
Eindrücke von der Räumung des besetzten Paulsplatzes. Am Abend des 17.05.2012
Click CC for subtitles: English
das Viedeo zeigt nur ganz am Anfang den PAulsplatz. Dieserwurde am 17. Mai aber nicht geräumt. Die Räumingsszenen sind vom Römerberg, der vom Paulsplatz durch die Braubachstraße getrennt ist.
در ونیز/ ایتالیا در همبستگی با فرانکفورت جلوی کنسولگری آلمان اعتراض شده و کنسولگری بطور موقت اشغال شد. 
18.05,12 Venezia - Occupazione del Consolato tedesco
Great! Thank you from Germany!
گروه ناشناسان نیز در همبستگی با فرانکفورتی های معترض و شاکی به وبسایتهای شهر فرانکفورت حمله کردند. اغلب سرورها از شدت بازدید کننده! بسته شد. (حمله سایبری معروف به ددوز) این حمله بدلیل سرکوب معترضین بانکها و سیستم سرمایه داری و همچنین اعتراض به ممنوع کردن تظاهرات از طرف حکومت آلمان بود.

 فردا شنبه 19 مه  نیز این اعتراضات ادامه دارند.
Samstag 19. Mai | 12.05 Uhr | Baseler Platz | Nähe Hauptbahnhof:
Auftaktkundgebung, Demonstration um die Frankfurter Innenstadt und Abschlusskundgebung gegen 17 Uhr an der Bühne vor der EZB
وبسایت (به زبانهای گوناگون) و توییتر و فیسبوک برای هماهنگی!
در زیر پخش مستقیم تظاهرات که تند تند به روز میشه و توییتر هم داره.
The page will be updated regularly!

در همین بلاگ از اکسیونهای فعالین آلمان علیه بانکها و سیستم سرمایه داری در پستهای زیر خبررسانی شد. برای اطلاع بیشتر روی تیتر ها کلیک کنیم.

۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۱

فرانکفورت آلمان شلوغه؟ شلوغتر هم میشه! راه را ببندیم! اشغال کنیم!


بیش از 5000 پلیس ضد شورش دیروز 5 شنبه 150 نفر را دستگیر کردند. روز 4 شنبه هم تمام چادرهای کمپ اشغال میادین را که از اکتبر جلوی بانک مرکزی اروپا پابرجا بود جمع کردند و جلوی بانکها را آب و جارو کرده و هر گونه تظاهرات را ممنوع اعلام کردند. اجازه تظاهرات که ندادند هیچ، جلوی اتوبوسهای هامبورگ و برلین را سد کرده و هر چی عینک آفتابی چادر برای کمپ، دستمال گردن و ... را از مسافرها گرفته و یک ورقه به مسافرای فرانکفورت دادند که حق تردد در مراکز بانکی شهر را ندارند. الان هم خبر رسید جلوی دانشگاه ماشینهای شخصی را میگردند. دانشگاهی که به دستور از بالا تعطیل موقتش کردندتا آبها از آسیا بیفته! دیروز علیرغم ممنوع بودن راهپیمایی دو تظاهرات تمیز برگزار شد،
Paulskirche-Römer/Paulsplatz
 هر دو خودجوش و در اعتراض به "ممنوعیت مطلق تظاهرات"، اگرچه محاصره و خیلی ها را دستگیر کردند، اما بسیاری خودشون را به فرانکفورت رسونده و امروز جمعه هم قراره قبل از تظاهرات نهایی اکسیونهایی باشه. اجازه تظاهرات شنبه را فعلا هنوز لغو نکردند و با اگر و مگر اجازه دادند، پس برای شنبه احتمال یک اکسیون پر جمعیت هست. شماره تلفن اطلاعات در مورد دستگیر شدگان در زیر.
 به این شماره ها در صورت دستگیری خبر بدهید، تا مفقودالا اثرتان نکردند!
EA-Nummern / New Legal Team Number - 0160 - 69 56 331 & 0160 - 95 65 74 26
Blockupy-Infotelefon jetzt besetzt: Unter folgenden Nummern könnt ihr euch auf dem Laufendem halten:
Information Hotline
0152 - 11 87 93 50
0160 - 572 34 38
عکس زیر نشان میده چگونه پلیس فرانکفورت قصد کور کردن معترضین را کرده.
 در زیر پخش مستقیم تظاهرات که تند تند به روز میشه و تویتر هم داره. 
The page will be updated regularly!
More than 150 protesters were arrested at #blockupy in #frankfurt today. When will they finally arrest some bankers for financial crimes?
وبسایت (به زبانهای گوناگون) و توییتر و فیسبوک برای هماهنگی!

برنامه امروز و فردا!
18.MAI: BLOCK EZB & Finanzzentrum
Aktionskonsens - Aktionsbild - Aktionsthemen
On May 18, we will block the running business of banks in Frankfurt and turn our anger about the Troika's policies into action. We will gather for a large demonstration on May 19 and visualise the broad base of the protests. From many countries and regions of the world people will travel to Frankfurt and participate in the days of protest.
Samstag 19. Mai | 12.05 Uhr | Baseler Platz | Nähe Hauptbahnhof:
Auftaktkundgebung, Demonstration um die Frankfurter Innenstadt und Abschlusskundgebung gegen 17 Uhr an der Bühne vor der EZB
اینجا هم بچه های صدای فوروم افریقا ساعت 6.30 بعد از ظهر شنبه فراخوان دادند:
Samstag 19.Mai | 18:30 | Mainzer Landstr. 315
 اینجا صفحه ایندی مدیا
Frankfurt: Proteste trotz Verbot

فیلم ها و بقیه صفحات پخش مستقیم:
blockupy, la Bce diventa "zona rossa". Sgomberato presidio
Die Räumung des Occupy-Camps in Frankfurt am 16. Mai 2012
Allen Anwesenden wurde durch die Polizei Platzverweise für das Frankfurter Stadtgebiet erteilt und Zelte sowie Sonnenbrillen oder Halstücher konfisziert.
ZDF Heute - "Blockupy Frankfurt" nur 2 Schritte weg vom Polizeistaat ? ( 3;12 min )

Donnerstag:
livestream
CastorTV Germany (+Occupy)
livestream channel for undergroundreports in germany
Römerberg
VIDEO-Livestreams
cam 17.05.2012 - 17:54
peterpstuttgart

اینجا هم یک کتاب راجع به شورشهای یونان که هم آنلاین میشه خوند و هم دانلود کرد. انتشار و تهیه از طرف گروه اشغالگران لندن انگلیس است.


در مورد این تظاهرات در همین بلاگ اینجا خبر رسانی شد.