۰۱ اردیبهشت، ۱۳۹۷

به هم بپیوندیم! برای اعتلاف بزرگ آنتی راسیستی (ضد نژادپرستی) در شهر گوتینگن- 10 تا 13 ماه مه 2018

تظاهرات ها، کتاب ها، مبارزات جاری و روزانه، تئاتر، فیلم ها و تریبونال ها: خیلی چیزها اتفاق افتاده و می افتد. هر کسی- گروهی،  گوشه ای از کار را گرفته و به پیش می بَرَد.  خوب،  این خیلی خوبه.
جامعه مبارزه می کند، موقعیت ها و شرایط برای تغییرهنوز وجود دارند، شرایط تثبیت نشده و آینده نیز!
مبارزات جاری جریان دارند و اعتراضات آینده و پیشِ رو ، سازماندهی می شوند. اینهمه، بیرون از حوزه ی سیاستِ رسمی، پارلمان و مجلس، احزاب و سازمانهای رسمی، اتفاق می افتند. ما باید همه جا باشیم و ما در مکانهای زیادی، حضور داریم. در محلات شهری، رسانه ها و جراید، در کمپ ها و در دانشگاه، در فضای مجازی و اتاقهای چت و گفتگو، در مرزها و در اداراتِ مخصوصِ ویزا برای خارجیان و پناهجویان...
تمام حوزه های زندگی، با سیاست عجین شده و ما نیز حجم مبارزه و سازماندهی این سالها و آینده را، احساس می کنیم.
این حجم از کار، مسلمن کم نبوده و نیست. در حالی که حزب «آ- اف- د » و بقیه ی احزابِ دست راستی و نژادپرست، در تلاشِ تسخیر مجلس، دانشگاه، اتحادیه ، سندیکا، رسانه ها و جراید دور خیز کرده اند، ما نیز مشغول دست و پنجه نرم کردن علیه سیاستهای مدرن سازی مرزها تا حد بستن کاملِ تمامِ مرزهای اروپا علیه پناهجویان /مهاجران هستیم. ما همچنین، مشغول مبارزه علیه عادی سازی و توجیح استثمارِ انسانها در آلمان هستیم، مبارزه ای که همزمان جاری است. اما این همه ی واقعیت نیست: علیرغم سیاستهای نئولیبرال و یاعلیه نئولیبرال و دورخیزِ اخیرِ احزابِ راست و گروههای نژادپرست در آلمان، ما شاهد مبارزه ی پر انرژیِ پناهجویان نیز هستیم.  روحیه ی مبارزاتی پناهجویان و مهاجرین بسیار بالا و نشکسته است. روح همبستگی آنان زنده،  و تلاشهای بی شمارِکوچک یا بزرگ شان، کماکان نتیجه بخش است.
اوضاع البته خوب نیست، جای سوال ندارد که اوضاع در مجموع بد است. باید اتفاقی بیفتد و ما مسئول آن هستیم. بخصوص در زمانه ای که سیاستمداران حرفه ای نیز در برخورد با راسیسم قدیمی و جدید، ناتوانند و روی برگردانده و بی تفاوت از کنار راسیسم موجود رد می شوند. علیرغم اینهمه: کاری که می بایست انجام شود، خیلی وقت است که شروع شده است. ما اینک فراخوان ادامه ی مبارزه را داده:  که هر چه فعالانه تر و با هماهنگی بیشتر، میان آنانی که به هر حال کُنشگرِ جنبشِ آنتی راسیسم هستند و همکاری همگی، متحد شویم.
در شهر گوتینگن نیز ما قصد داریم که همکاری میان گروههای جنبش آنتی راسیسم (ضد نژادپرستی) را مستحکم تر کرده و گِرِه ی همبستگی میانِ مان را سفت تر کنیم. مسلمن ما قصد آموزشِ روش ها و فٌرم ها ی بهترِ مبارزه و  یا سیاستهای عملی و روش های موثرترِ پیشبردِ مبارزات جاری را به دیگرِ گروهها و فعالین نداریم. اما مسلمن ما در پی ایجاد استراتژی مُشترک و هماهنگیِ مبارزات مان هستیم. قصد ما از این گردهم آیی، یافتنِ  افکار و ایده های نوین  و افق های جدیدی است که از مرزهای بسته ی ملیت، فراتر رفته و راه حل های فراملیتی بهتری ارائه کند. و البته اینکه یکبار دیگر، همدیگر را حضوری ملاقات کنیم.  برنامه ریزی  برای تئاتر، گروههای کاری (ایجاد کارگروه ها)، سخنرانی - گفتگو و نشست های شبکه های افقی و غیره پیشنهاد شده است. قرار است که زیاد حرف زده شود و زیاد هم ترجمه شود، مسلمن پایکوبی داشته و با هم، خواهیم رقصید. و عاقبت نیز خواهیم توانست برای مبارزاتِ پیشِ رو، برنامه ریزی کنیم!
ما همدیگر را ملاقات می کنیم «یا الله»!
شبکه ی انتقادی ++ اتحادِ "خوش آمدید"++ شهرهای متحد++ گ.ک. پناهجویی/مهاجرت
ایمیل برای یافتن محل خواب در زیر:
kontakt_goe1805@welcome-united.org
   برای زبانهای دیگر اینجا
 رزا: دوستان برای مارش اول ماه مه در روز جهانی کارگر قرار است بلوک عفرین و جنبش روژاوا تشکیل شود. لطفن شرکت کنید تا صف حامیان روژاوا تعدادش زیاد و سرکوب احتمالی اش توسط پلیس منتفی شود :) 

Come together! Für eine Große Koalition des Antirassismus (10.-13. Mai in Göttingen)
(English, Arabic and Farsi-Versions see below)

    Konferenz ### Come together!  ### 10.-13. Mai in Göttingen
    KritNet + Welcome United + Solidarity Cities + GK Migration:
    Donnerstag und Freitag verschiedene Netzwerktreffen
    Freitag Abend gemeinsames Auftaktpodium
    Samstag Keynotes und Workshops
    Sonntag Common Assembly

Demos, Bücher, Alltagskämpfe, Theater, Filme und Tribunale: Es passiert viel. Alle machen was. Gut so. Die Gesellschaft ist umkämpft und die Situation offen. Die gegenwärtigen und zukünftigen Kämpfe werden überall ausgetragen. Sie sind keine Sache der institutionellen Politik, der Parteien und Parlamente. Wir müssen überall sein und sind bereits an unzähligen Orten. Im Stadtteil, in der Zeitung, in den Lagern, an den Unis, im virtuellen Raum, an der Grenze und auf der Ausländerbehörde. Wir alle spüren diese Politisierung des Lebens und den Umfang dessen, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt.

Das ist sicher nicht wenig. Während die AfD nach den Parlamenten nun die Unis, Gewerkschaften und Medien erobern möchte, sind wir mit der Modernisierung des europäischen Grenzregimes konfrontiert, das in Deutschland vom Zwang zur Anpassung und Ausbeutung begleitet wird. Doch nicht nur das ist Teil unserer Realität: Trotz und gegen Neoliberalismus und Rechtsruck ist die Kraft der Migration ungebrochen, der Geist der Solidarität lebendig und das groß- und kleinteilige Engagement von Ungezählten weiter wirksam.

Die Zeiten sind natürlich nicht rosig, keine Frage. Es muss etwas passieren und wir sind alle gefragt – auch weil viele politische Akteure sich vor dem alten und neuen Rassismus wegducken. Trotzdem: Das, worauf es jetzt ankommt, hat längst begonnen. Wir wollen damit weitermachen, besser und zusammen mit allen, die sowieso schon dabei sind.

Im Göttingen wollen wir daran arbeiten, die verschiedenen Stränge des Antirassismus  und unseres Engagements besser zu verknoten. Wir glauben dabei ganz sicher nicht, dass wir uns gegenseitig belehren müssten über die richtige und wahre Form der politischen Praxis. Vielmehr denken wir, dass es umfassender und gemeinsamer strategischer Verabredungen bedarf. Neuer Überlegungen, die unseren jeweiligen Horizont und die Grenzen des Nationalen überschreiten. Und dass wir uns mal wieder alle sehen sollten und müssen. Es gibt Netzwerktreffen, Podien, Workshops und Theater. Es wird viel geredet und übersetzt, es wird bestimmt auch etwas getanzt. Und nicht zuletzt einiges für die nahe Zukunft geplant!

Wir sehen uns! Yallah!
KritNet ++ Welcome United ++ Solidarity Cities ++ GK Migration

Kontakt und Anmeldung und für Schlafplätze:
kontakt_goe1805@welcome-united.org
anmeldung_goe1805@welcome-united.org
schlafplatz_goe1805@welcome-united.org


Come together! For a Big Coalition of Antiracism
Demonstrations, books, daily struggles, theatre plays, films and tribunals: a lot is happening. Everybody is doing something. That`s great. The whole society is one contested space and the situation is open. Present struggles are taking place everywhere, and so will future struggles. It is not a matter of institutional politics, of parties and parliaments. We have to be everywhere and we are already in numerous places. In the neighbourhood, in the newsletters, in the camps and immigration offices, at universities, in virtual spaces, and at the borders. We all feel the politicisation of life and the gravity of the challenges that await us in the years to come.

And it certainly is not little what waits us. While the AfD – after the parliaments – wants to capture universities, unions and the media, we are confronted with the modernisation of the European border regime, which in Germany at least, is tied to the bondage of assimilation and exploitation. But that is only one aspect of our reality: Despite and against neoliberalism and the right-wing push, the power of migration is unbroken, the spirit of solidarity is vivid and the large- and small-sized engagement of countless people is still effective.

No question, the times of course are not rosy. Something has to happen and we are all needed – also because many political actors dodge the old and new racism. Nevertheless: that what counts has already begun. We want to continue, in a better way and together with all those who are already part of it.

In Göttingen, we will intensify the connections between various threads of Antiracism and of our engagement. Certainly, we do not believe, that we have to instruct each other about the right and true form of political practices. At the same time, we are convinced that we need more comprehensive and common strategical ideas and goals. We need new ideas to go beyond our horizons and the borders of nation-states. And this requires to see and meet each other again. Networking-meetings, panels, workshops and theatre will take place. We expect a lot of talks and translations, and we want to dance. Last but not least, we want to make plans for the near future.

See you! Yallah
KritNet ++ Welcome United ++ Solidarity Cities ++ GK Migration

10th to 13th of May in Göttingen
Thursday and Friday: various networking meetings
Friday evening: common opening podium
Saturday: keynotes and workshops
Sunday: Common Assembly

Contact and registration and sleeping places:
Contact: kontakt_goe1805@welcome-united.org
Registration: anmeldung_goe1805@welcome-united.org
Sleeping places: schlafplatz_goe1805@welcome-united.org

لنلتقي سويًا !
من أجل تحالف قوي ضد العنصريه
مظاهرات, كتب, شجارات و مناوشات يومية, مسرحيات, أفلام وأحكام وقررات. الكل يشارك بأي شيئ. تتوالى الأحداث والفعاليات بكثره وهذا شيئ رائع جداً. المجتمع في صراع والموقف مفتوح ومبهم. تقام وتتواجد المناقشات والصراعات والتشاجرات الحالية والمستقبلية في كل مكان. ولكن ليس كل هذا هو ما تهتم به المؤسسة السياسية, والأحزاب والبرلمانات.ولذلك يجب علينا أن تواجد في كل مكان ونحن بالفعل متواجدون في أماكن عديدة: في الأحياء, في الجرائد والمجلات, في المعسكرات, في الجامعات, في المواقع الإفتراضيه على الإنترنت, على الحدود وفي مكاتب دوائر الأجانب. نشعر جميعًا بتسييس حياتنا كما نشعر بحج وكم ما سنتعرض له من هذا التسييس في السنوات المقبلة.

مؤكد إن هذا ليس بالقليل, لأنه في نفس الوقت الذي يحاول فيه حزب ألAfD من السيطرة على الإتحادات الطلابية في الجامعات, والجمعيات والنقابات ووسائل الإعلام بعد أن نجح في دخوله البرلمان, نواجه نحن تغيير وتحديث الحكومات الأوربية على حدودنا الذي يصاحبه الإجبارعلى الموائمة والإستغلال في ألمانيا. ولكن لم يكون هذا فقط عباره عن جزء من واقعنا: فعلى الرغم من التيارات المضادة لليبرالية الجديدة والإنحراف إلي تياراليمين, تظل قوة الهجرة ثابته ولا تكسر, وروح التضامن حيه وقويه وتظل قوة العمل والمشاركة بكل الأنواع الصغيرة والكبيره منها فعالة دائمًا.

لا يخفى على أحد أن الأوقات الحاليه صعبه. فيجب أن يحدث شيئًا ونحن جميعًا مطالبون بالمشاركه والإسهام. أيضًا لأن العديد من الأطراف السياسية الفاعله يتجاهل كل أنواع العنصريه والتمييز العنصري القديمه والجديده.
ومع ذلك فقد بدأنا بأهم شيئ بالفعل ونريد أن نواصل عمل ما بدأناه, بشكلٍ أفضل من ذلك, وبالتضامن مع جميع المشاركين والمساهمين القدامى.

في مدينة غوتينغن Göttingen نريد أن نواصل عملنا حتى تتوحد كل الأعمال التي تحارب التمييز والعنصريه مع مجهوداتنا لتصبح أقوى. نحن بكل تأكيد لا نؤمن بأنه يجب أن نملي على بعضنا البعض الطريقه والشكل الصحيح لممارسة العمل السياسي. ولكننا نعتقد بأننا نحتاج إلى لقاءات وإجتماعات وتجمعات بإستراتيجيه منسقه بيننا. فنحتاج إلى أفكار جديده تتعدى أفقنا وكذلك حدودنا الوطنيه. وأنه يجب علينا جميعًا أن نجتمع ونلتقي. فيوجد لقاءات على الإنترنت, لقاءات في إجتماعات وفي الأمسيات الثقافيه والسياسيه وفي مشروعات العمل, وفي لقاءات حضورالأعمال المسرحيه.
ستكون هناك الفرصه لتبادل الآراء والحواروالترجمه, أيضًا الرقص والموسيقى. وفي النهايه سيتم التخطيط لبعض الأشياء المستقبليه.

خلينا نشوفك,
يالله
۱۶ نظر:

ناشناس گفت...

صحبت از این است که "حفاظت" از "آنارشیستهای" روژاوها به مونارکو تئیستهای سعودی سپرده شود چون ترامپ قول داده آمریکائی ها از سوریه خارج می شوند. رهگذر

Rosa گفت...

عکس تاریخی "نه" به جمهوری اسلامی در رفراندم سال پنجاه و هشت در سنندج

https://twitter.com/parto58/status/988892293011681280

“Female fighters” turkish edition. Women jihadis trained by turkey, who will take part in attacks on Afrin.

https://twitter.com/GforGilgo/status/972225587904417792Leishmaniasis disease threatens lives of thousands of displaced #Afrin civilians staying in Shahba region @WHO

https://twitter.com/mutludc/status/989066578976272384

YPG continues to attack Turkish-backed forces in Afrin, by @vvanwilgenburg at @TheRegionOrg

https://twitter.com/TheRegionOrg/status/989426768883929088

Rosa گفت...

Salih Muslim warns of ‘dangerous’ demographic change in Afrin, calls on UN to respond

http://www.kurdistan24.net/en/news/f60e2118-b943-4dbe-aed6-7469afe803db

ناشناس گفت...

متاسفانه سازمان ملل هیچ کاری نمی تواند بکند چون سازمان اتحاد امپریالیستها و اسلحه فروشهای دنیاست برای چپاول بردگان مزدی جهان. رهگذر

Rosa گفت...

:)))))

ناشناس گفت...

دورغ نمی گوئم:

ده کشور صادر کننده اسلحه بترتیب میزان صادرات اسلحه اشان اینها هستند:
آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، اوکراین و اسرائیل.

پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل:
آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس.

حال ببین که چه کسانی قرار است حافظ صلح در جهان باشند!!!!

این کشورها هر ماه دارند سلاحهای تازه اشان را از طریق جنگهای نیابتی بروی بشر آزمایش میکنند.

ناشناس گفت...

در ارتباط با جنبش مقاومت علیه راسیسم ضد مهاجرین، بنظر من، فعلا تا به امروز به نظر من، خود مهاجرین و مهاجرین سابق باید پشت جبهه باشند و مبارزه اصلی و صف اول باید توسط اهالی بومی هر کشور انجام شود. اما در جنبشهای ضد استثمار، فرقی نمی کند. در جنبش زنان، زنان باید در صف اول باشند، مردان پشت جبهه آنها. در جنشهای ضد امپریالیستی، چون سوسیالیستهای آنارشیست به کشور و دولت اعتقاد ندارند، آنها باید پشت جبهه باشند و صف اول باید با حاکمین کشوری که به آن تعرض شده. رهگذر

Rosa گفت...

سلام
چه کسی اولویت گذاری خواست؟
پشت جبهه نداریم!
آنارشی در تمام جبهه ها در صف مقدم مطالبات انسانی است!
مسلمن انسان آنارشیست وقتی آزاد است که بخش بزرگی از جامعه به آزادی دستیابد.
آزادی تنها با آزادی میسر می شود!
رزا روشن:)

راستی 6 صفحه نقدت را برای انتشار بفرست!
در مورد یام یام/رامین بوک-چین و اوجلان و غیره!
نقدی که پابلیش نشود به درد نمی خورد:)
اینجا هم نخواستی بفرست برای "آزادی بیان" مثل اختلاف مارکس/باکونین منتشر می کنند، اگرچه در پستو و جایی که دیگر کسی نبیند و مدفون باشد!

به همه رفقا:
فردا در خیابان با همه رنگ پرچم!
اما صف مقدم:)

ناشناس گفت...

این نظر من بود. نه علاقه ای به نوشتن مقاله دارم و نه مقاله نویسی را مفید میدانم.

ناشناس گفت...

وقتی مارکسیست بودم هم علنی بودم و هم مقاله می نوشتم. آنقدر حسادت و رقابت تولید کرد که دیدم فقط مسخره بازی است و بدرد نمی خورد. بردگان مزدی باید همیشه غیر علنی باشند، غیر علنی به مفهوم هیچ کاره و فقط یک عضو ساده یک اتحادیه انقلابی. یاد گرفتم که غصه نخورم که عقاید “انحرافی” وجود دارد ، شاید منهم منحرف باشم ، اما دیدم که انقلاب نکردن هم نه عیب است و نه افتخار، بلکه فقط یک انتخاب قابل برگشت است و کسی حق ندارد کسی دیگر را برای انقلابی بودن و یا نبودن سرزنش کند. انقلاب برای زندگی است نه برعکس. کسانیکه که زندگی اشان برای انقلاب است، انقلاب را از درون تهی میکنند.

Rosa گفت...

زندگی
هر لحظه اش انقلاب است.
اگرنه زنده بودن است!
تمام روز بدون تماس
توی فروشگاه
یکهو آنلاین شدم!

نوشته بود
خانه ای خالی اشغال شده!
به ما بپیوندید:)
یاد اما گلدمن افتاده
که اگر نان ندادند، بگیرید!
امید در ایران هم چپو کنند!
و اشغال خانه ها
و گرفتن قنادی ها
و سوزاندن بانکها
و همه ی چیزهای خوب
و همه ی اتفاقات عالی

و شادی
و رقص
و موزیک
و رژه ی رو کم کنی:)
مثل همیشه
امشب خوابم نخواهد رفت:)

ناشناس گفت...

عاقبت انقلابیون حرفه ای طلبکاری از مردم است.

ناشناس گفت...

کیش شخصیت استالین می آفریند.

Rosa گفت...

برای هضم جهان مُرده ی شما،
معده ی ما بزرگ است!

:)

ناشناس گفت...

جهان مرده ما مرده ، اگر بخوری میشوی کفتار!

؛)

Rosa گفت...

Eat The rich
https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Eat_the_rich.svg?uselang=it

+_*