۲۲ اسفند، ۱۳۹۳

تصور کن دنياي ھمه ما يکي شود +وبسایت جنبش اشغال (شروع از فرانکفورت 18 ماه مارس)

Noa ft Khaled – Imagine


تصور کن مذهبی نبود
John Lennon Tribute - Imagine (Persian Subtitles)
https://youtu.be/GMhg4HEFiPU
تصور کن ھيچ بھشتي وجود نداشت
آسان است اگر بخواھی
زير پايمان ھيچ جھنمي نبود
و بالاي سرمان فقط آسمان بود
تصور کن تمام مردمان دنيا
فقط براي امروز زندگي مي کردند
تصور کن ھيچ کشوري وجود نداشت
تصورش سخت نيست
چيزي براي کشتن و کشته شدن وجود نداشت
و ھيچ ديني ھم نبود
تصور کن تمام مردمان دنيا
در صلح زندگي مي کردند
شايد مرا خيال پرداز بخواني
ولي من به تنھايي اينطور فکر نمي کنم
در آرزوي روزي ھستم که تو نيز به ما بپيوندي   

و دنياي ھمه ما يکي شود
 

تصور کن ھيچ مالکيتي وجود نداشت
بعيد مي دانم بتواني
حرص و طمع وجود نداشت و البته ھيچ گرسنه اي
و انسان ھا برادرگونه مي زيستند
تصور کن تمام مردمان دنيا
تمام دنيا را با ھم قسمت مي کردند
شايد مرا روياپرداز بخواني
ولي من به تنھايي اينطور فکر نمي کنم
در آرزوي روزي ھستم که تو نيز به ما بپيوندي
و دنياي ھمه ما يکي شود.

برای خواندن فراخوان روی تیتر بالا کلیک کنیم.
وبسایت جنبش اشغال (شروع از فرانکفورت 18 ماه مارس) در زیر- آلمانی و انگلیسی
شماره تماس و تلفنهای مهم:
    Kontakte und wichtige AntiRep-Telefonnummern:
   AntiRep-Mailkontakt: antirep@blockupy.org gpg/pgp
    AntiRep-Twitter: @AntiRep_Ffm (Folgt uns auf Twitter!)
    
 تلفن زیر برای اعلام دستگیری و یا اعلام گزارش دستگیری
 EA (Ermittlungsausschuss/Legal-Team): +49 160 – 95 65 74 26 (Nummer bitte notieren!)

   تلفن زیر برای کمکهای اولیه و درخاست کمک برای خود یا رفقای دیگر (کمک روحی/عاطفی)
Emotionale Erste Hilfe (Out of Action): +49 152 – 16 22 02 09
    کمک برای جابجایی
    Shuttle zum Abholen aus der GeSa, falls nötig: +49 152 – 16 21 92 54

هیچ نظری موجود نیست: