۲۷ آبان، ۱۳۹۶

اعتراض آنتی فاشیستی به وضعیت فاشیستی موجود؟! فراخوان شرکت با ماسک در اکسیون 25 نوامبر در شهر گوتینگن/آلمان
در جواب سوالات برخی از رفقای غیر بومی. شرکت در اکسیونها  و تظاهرات با چهره ی پوشیده در آلمان جرم محسوب میشود و ممنوع است!  از طرفی نیروهای پلیس و "ضد شورش" و امنیتی، همواره مستتر هستند. و پلیس هم کور و کر است در زمانی که فاشیستها راست/راست در این شهر رژه میروند- کتک میزنند و خرابکاری می کنند.  جاسوسی اینترنتی کم نیست و اینک بطور گسترده برای فعالین چپ و ضد اتوریته/سلطه، تیم های پلیسی تعقیب مراقبت هم گذاشته و علیه ما پرونده سازی کرده اند.
ولی ما می توانیم از خود و رفقایمان دفاع کنیم! ممنوع را ممنوع کنیم! خیابانها را با حضورمان اشغال کنیم! و اجازه ندهیم، پیشاپیش مجرم سازی کنند. مجرم 1% ای ها هستند که نیروهای سرکوبگر را در اختیار دارند. پس مجرم سازی/ فیلمبرداری/عکسبرداری/جاسوسی... از فعالین چپ و ضد فاشیست را با اتحاد و همبستگی پایان می دهیم!
با ماسک/حجاب/مستتر روز 25 نوامبر ساعت 12 ایستگاه مرکزی قطار- شهر گوتینگن/آلمان به ما برای اعتراض ملحق شوید!

ادامه ی اطلاعات در زیر:
راهپیمایی اعتراضی به وضعیت امنیتی/پلیسی موجود این شهر - 25 نوامبر- ساعت 12 شهر گوتینگن/ آلمان- فراخوان شرکت مستتر و با حجاب و ماسک- کلاه و روبند یا شال. با هدف اعتراض به مجرم سازی و جاسوسی و فیلمبرداری و پرونده سازی مستمر پلیس علیه فعالین چپ این شهر.
سرکوب حکومتی همیشه هدفمندانه تلاش کرده است که ما را از همدیگر جدا کرده وبترساند. اما ما نمی گذاریم بترسانند. ما کماکان و همواره، برای جامعه ای رها و آزاد مبارزه می کنیم.  به همین دلیل نیز فراخوان می دهیم که دست در دست همدیگر و تحت شعار «دیگر بس است» خیابان ها را اشغال کنیم!  ما واقفیم که بعنوان «نیروها و فعالین چپ» خاری در چشم حکومت هستیم و دیگرنمی خواهیم روزانه تحت کنترل، فیلمبرداری/ عکسبرداری، شناسایی و رَصَدِ نیروی امنیتی/ پلیس باشیم و نهایتن با عنوان "مجرمان احتمالی آینده"، زندگی مان کنترل شده و برایمان پیشاپیش پرونده امنیتی تشکیل بدهند.
بنابراین ما گروهی و کلکتیو از خود در برابر سرکوبِ حکومتی دفاع خواهیم کرد.
فرقی نمی کند با کلاه یا شال/ کلاسیک یا مدرن، اما با چهره ی پوشیده و ماسک بیایید!
منبع فراخوان اینجا

22نوامبر بحث و گفتگو در خانه ی جوانان- ساعت 6 بعد از ظهر - موضوع بحث:«چپ رادیکال چگونه باید علیه کنترل روزمره و زیر ذره بین نیروهای امنیتی و پلیسی و شناسایی/مراقبت و پرونده سازی روزانه ی پلیس و مجرم سازی فعلین چپ از طرف حکومت فعالیت و مبارزه را ادامه دهد؟» 25 نوامبر نیز در همین رابطه اکسیون و گردهم آیی در جلوی ایستگاه مرکزی قطار شهر گوتینگن و در ساعت 12 انجام می گیرد. لطفن سمبولیک با ماسک/شال/حجاب/کلاه/عینک دودی و آماده و پوشیده و ناشناس شرکت کنید. این اعتراضی است به فیلمبرداری/شناسایی/پرونده سازی و سرکوب فعالیت چپ توسط پلیس !

طی یکسال گذشته علیه بیش از 80 نفر از فعالین چپ این شهر(گوتینگن) از طرف پلیس و نیروهای "امنیتی" پرونده سازی شده و در زندگی خصوصی شان جاسوسی شده است. این در حالی ست که نئونازیستها و کله های تراشیده (اسکین هیدز) و فاشیستها راست/راست اجازه ی رژه رفتن دارند. و در برابر خشونت فاشیستها/نازیست ها همواره پلیس کر و کور است! 
برای رفقایی که قبل از "اکسیون با ماسک" و در اعتراض به وضع موجود می خواهند در تظاهرات 25 نوامبر شرکت کنند هنوز یک شب اطلاعاتی هست.
22 نوامبر بحث و گفتگو در خانه ی جوانان- ساعت 6 بعد از ظهر

۴ نظر:

ناشناس گفت...

dorud salam ber shoma vageran xaste nebashid jaye ma ra xali konid

ناشناس گفت...

bedon fashism mitavan zendeghi ensani dasht

ناشناس گفت...

ایول
بدون فاشبسم امکان زندگی انسانی امکان دارد
درود به همه انسان های اگاه و مسئول

Rosa گفت...

ey val