۱۳ تیر، ۱۳۹۰

سگ آنارشیست آتن Loukanikos

کانلوس سگ معترض یونانی که در همه تظاهرات و اعتصابات خیابانی آتن در دو سال گذشته دیده شده است. این سگ دوباره در جریان تظاهرات اخیر در برابر سربازان و گارد محافظ در صف اول معترضان بود!
http://www.facebook.com/pages/Loukanikos/125246147492819
Loukanikos our dog
Loukanikos, the Greek anarchist dog

Protest Dogs

The Legendary Athens Greece Riot Dog

"Riot Dog" Louk: Athens Protest-Kulthund

kanelos is back. 06-05-2010

David Rovics - The Riot Dog

هیچ نظری موجود نیست: