۰۸ مرداد، ۱۳۹۰

فیلم مستند از زنان شجاعی که نه سوختند و نه ساختند. قاتلین قاتلان...

روایتی دردناک از زندان و زنانی که مرتکب به قتل شده اند. حرف های ناگفته ای از چگونگی وقوع قتل ها، مشکلات خانوادگی، زناشویی و اجتماعی که این زنان را قربانی سیستم غلط خود کرده است. اعتیاد، فقر، ازدواج زود هنگام، عدم حق طلاق برای زنان که در دو مورد این مستند در صورت وجود چنین قانونی و جدا شدن از زندگی مشترک، هرگز قتل ی به وقوع نمی پیوست. مصونیت قانونی مرد در صورت تجاوز به محرم، بدبینی و شکاک بودن به روابط اجتماعی زن و تفکر سنتی و تابو جامعه به روابط اجتماعی زن در محیط زندگی و اجتماع دلایل دیگری از وقوع قتل ها در این مستند می باشند

مـن كــيــم يـه دربـه در ، گـم شـده مـحـلــه هـا
پشت پـا خـورده تـريـن ، صـداي شـهــر بـي صــدا
از كجا ، جنوب شهر ، اونجا كه بن بست نفس
اونجا كه خواب و خيال ، زنـدوني ميشـه تو قــــــــــــــــفـــــــــــــــــس
وســط يـه ضــــــربـدرم ، خـونـه بـدوش و خـسـتـه
تـوي چـهــارراهـي كـه از چـار طــرف بــن بـســتـه
صد تا جاده رو ديوار ، نقـاشي کــردم تــوي خـواب
ديـوارا قـايـم شـدن ، اونـور پرده ها يـه رنـگ
عمريه كه دل خوشـم ، بـه ايــن دروغـاي قــــــــشــــــــنـــــــگ
وســط يـه ضـــــربـدرم ، خـونـه بـدوش و خـسـتـه
تـوي چـهــارراهـي كـه از چـار طــرف بــن بـســتـه
خود من اينجـا رو سـاخـتـم ، ديـوارا كار مـنـن
رنگـارو پـاك مـيكـنـم ، بـبـيـن كـه نـعــره مـيــزنــم
آره ، خــود مــن ديــواراي زنــدونـمــو ســاخــتــــم
آره ، مــن خــودمـرو تـوي چــارديــواري انـداخــتــم
آره من كيم ، يه پاپتي ، پر از سؤال بي جواب
صد تـا جـاده رو ديوار ، نقـاشـــي كـردم تــوي خــواب
ديـوارا قـايـم شـدن ، اونـور پرده ها يـه رنـگ
عمريه كه دل خوشـم ، بـه ايــن دروغـاي قــــــــشــــــــنـــــــگ
وســط يـه ضـــــربـدرم ، خـونـه بـدوش و خـسـتـه
تـوي چـهــارراهـي كـه از چـار طــرف بــن بـســتـه

فیلم "تهران من حراج" - فیلم کامل در یوتیوپ - ساخته گراناز موسوی

هیچ نظری موجود نیست: