۲۴ تیر، ۱۳۹۰

بیاد کارلو جولیانی death of Carlo Giuliani in Genoa


همه بچه هایی که به خاک افتادن جوان لاغری را در جنوا بیاد دارند. شهرشون را بیادش روشن میکنند.از آنوقتها خیلی گذشته و من هر بار حلقه نوار چسب قهوه ای میبینم یاد بازوی تو میافتم.
یادم باشه به کودکان از تو بگم. گویا میخواستی بری شنا و راهت را کج کردی؟
http://www.youtube.com/watch?v=oSpqj3V0s2E
Bella Ciao from Chumbawamba
The world is waking outside my window

Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Drags my senses into the sunlight

For there are things that I must do
Wish me luck now, I have to leave you

Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

With my friends now up to the city

We're going to shake the Gates of Hell
And I will tell them - we will tell them

Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

That our sunlight is not for franchise

And wish the bastards drop down dead
Next time you see me I may be smiling

Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

I'll be in prison or on the TV

I'll say, "the sunlight dragged me here!"
Chumbawamba
Bella Ciao
(Dedicated to Carlo Giuliani)
Dall'album "Game Over"
(According to Alice, the feel was stolen from the Dog Faced Hermans)
"Studio version of live favourite "Bella Ciao" recorded and put up here in the wake of the death of Carlo Giuliani in Genoa. See below for lyrics and our reasons for doing it"

هیچ نظری موجود نیست: