۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۰

فیلمی مستند از سه دهه مبارزه کارگران از زبان کارگران ایران

Three Decades Labor Struggles in iran
http://www.youtube.com/watch?v=7BZfIg7J0ys
فیلمی مستند از سه دهه مبارزه کارگران از زبان کارگران ایران و مقایسه ای از وضیعت آنان در دو نظام پادشاهی و جمهوری اسلامی فیلم به زبان فارسی و زیرنویس انگلیسی
رزا: صحبت های کارگران زن و انتقادشان به همکاران مردشان در آخرهای فیلم دردآور است. وقتی آنها ضرورت 2 روز تعطیل (5شنبه ها و جمعه ها) را درک نکرده و خواهان فقط 1 روز تعطیلی یعنی فقط جمعه ها هستند. کارگران مرد هیچگاه مجبور به رتق و فتق خانه بچه و بیگاری خانگی نبودند. زنان کارگر بهتر است کماکان در سازمانهای مستقل از مردان خود را برای مطالباتشان سازمانهی کنند.

توضیح عکس: ما سهمی از کیک را نمیخواهیم، بلکه کل شیرینی فروشی را! سرمایه داری را از بین ببریم!
سرود «یک صف شویم» از مجموعه سرودهای «بیاد قیام» (اثر کمیته هنری سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر) با اقتباس از سرود آنارشیستهای اسپانیا (A las Barricadas):با تشکر از طیفور برای سرود.
download
یک صف شویم، یک صدا، با هم چنان/دشمن بلرزد ز نظم سرخمان
از مرگ و از رنج و سختیِ راهمان/هرگز نبوده وحشت و باکمان
در زیر بار کار، خم شده کمرها/زنجیر رنج و محنت رها کنیم
اینک به هر جا زِ فریادِ خود، ما/آواز سرخ کارگر پراکنیم
جز تکه نانی به دستان کارگر/چیزی نمانَد ز زحمتش ولی
سرمایه داران به دوشش کشند اگر/در راه بهره باشد مشکلی
در اوج رنج و کار، همواره یک شعار/گل کرده و شکفته در دهانمان
تنها به قهر تفنگ می توان شکست/این نظم کهنه پوسیده در جهان

هیچ نظری موجود نیست: