۲۳ دی، ۱۳۹۰

سومین جلسه پالتاکی زندانیان سیاسی« لوگوس» - پنجشنبه 26 ژانویه

سومین جلسه پالتاکی زندانیان سیاسی« لوگوس»
«نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم» به یاد رفقایی که جان های شیفته اشان را برای ایجاد جامعه ی بدون طبقه و از گذار جامعه ی سوسیالیستی به جامعه ی بدون طبقه ی کمونیستی، و رهایی انسان ها تقدیم کردند!
مگر می‏توان فراموش کرد و بخشید؟ مگر می توان با توصل به حربه ی بورژوازی یعنی«حقوق بشر» راه مدارا و آشتی‏ با جنایتکاران را هموار ساخت؟ ما با یقین به ایجاد جامعه ی بدون طبقه و سرنگونی تمامیت نظام دار و شکنجه ی جمهوری اسلامی و همه‏ی مدافعین و همکاران آنان در کُشت و کُشتار زندانیان سیاسی دهه‏ی شصت، یک بار دیگر شما را برای شرکت در اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس» جهت تبادل نظر ، بحث و گفتگو دعوت می کنیم.
ما شما را دعوت می کنیم که با ما در سومین جلسه ی اتاق پالتاکی زندانیان سیاسی «لوگوس» همچون دو جلسه ی قبل همراه باشید. ما اعتقاد داریم تمامی جنایت ها ی رژیم دار و شکنجه اسلامی در ایران را می توان در چند مورد خاص به گفتگو و تبادل نظر گذاشت. «کسانی که در چرخه ی سیستم جهانی به هر علت مرتکب (آمرین و عاملین) این جنایت ها شده اند». «جانباختگان و قربانیان این جنایت های هولناک در سه دهه ی اخیر». « کسانی که تماشاگر صرف این جنایت ها بوده و هستند». بالاخره «کسانی که سعی در به فراموش نکشاندن و نبخشیدن این جنایت داشته و دارند، و همچنین بر عکس آن کسانی که سعی در به فراموش کشاندن و در نهایت، بخشیدن این جنایت ها داشته و دارند».
تم اصلی سومین جلسه ی اتاق «لوگوس»، زندان وزندانی سیاسی "نه می بخشیم ونه فراموش میکنیم" وهمچنین طبق توافق در جلسه ی دوم نقد و تبادل نظر پیرامون «سیستم هرمی » خواهد بود. بدیهی است رفقا و دوستانی که، برای ارتقاء هرچه بیشتر مباحث می توانند تا روز چهارشنبه ۲۰۱۲/۱/۲۵، یک روز مانده به جلسه ، با ایمیل های مسئولین اتاق در تماس باشند.
ایمیل مسئولین اتاق جهت دریافت اطلاعات و ارسال پیشنهادات:
نادر خلیلی khalilinader@yahoo.com
کریم خیاو iranhamrah@hotmail.com
فهرست برنامه ها: ساعت۳۰.۱۹به وقت اروپای مرکزی ـ پخش سرود
ساعت ۲۰آغاز برنامه، صحبت های مقدماتی و بحث و تبادل نظر پیرامون زندان و زندانی سیاسی
 "نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم".
ساعت ۲۱ بحث آزاد پیرامون سیستم های هرمی و نقش مخرب آن
زمان: پنجشنبه ۲۶/ ۰۱/ ۲۰۱۲
IRAN LOGOS ZANDANIAN SIASI آدرس: اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس»

فایل های صوتی دومین جلسه ی پالتاکی اتاق «لوگوس»
مورخه پنجشنبه ۱۵/۱۲/۲۰۱۱
http://youtu.be/fPC6CqPo78Y
http://youtu.be/l4BhpcIha6A
http://youtu.be/baTJ1cxToDA
http://youtu.be/kCPAUmUx08k
http://youtu.be/5cwzpcVontI
http://youtu.be/oEGE8nownWc
http://youtu.be/rO7Z7c7zTrk
http://youtu.be/rhE8USA963c
http://youtu.be/Ao_51kJFWrY
http://youtu.be/wycuXoEXAFw
http://youtu.be/K7kUeTgFA94
http://youtu.be/YUgZK-OnXWY
http://youtu.be/IC5S2SQZ1HQ
http://youtu.be/WoqsJopuASA
http://youtu.be/F2vT3zmyCco
http://youtu.be/hAZQH47P59A

گزارش دومین جلسه ی اتاق پالتاک «لوگوس»
ارزیابی مسئولین اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس»از جلسه ی پالتاکی مورخه پنجشنبه ۱۵/۱۲/۲۰۱۱
برای خواندن گزارش از جلسه دوم لوگوس بروی تیتر آن و یا اینجا را کلیک کنیم.


گزارش دومین جلسه ی اتاق پالتاک «لوگوس»
اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس» از تمامی رفقا و دوستانی که با ما در روز پنجشنبه ۲۰۱۱/۱۲/۱۵ و در دومین جلسه ی پالتاکی همراه بودند و ما را در پیشبرد اهداف این اتاق که همانا «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم» می باشد یاری نمودند، سپاس و قدردانی خود را ابراز می دارد. دومین جلسه ی پالتاکی همچون جلسه ی اول جدا از کمیت که تعداد قابل توجهی را در بر داشت، از لحاظ کیفیت نیز به نتایج بسیار خوبی دست یافتیم. ازآن جمله بحث و گفتگو پیرامون «مبارزه ی طبقاتی» که مورد توجه جمع قرار گرفت. رفقا و دوستان بسیاری تاکید داشتند که برگزاری یادمان جانباختگان پیوندی ناگسستنی با مبارزه ی طبقاتی و جنبش کارگران و زحمتکشان داشته و دارد. درهمین رابطه تاکید شد، به استراتژی و تاکتیک مبارزه ی طبقاتی باید توجه جدی داشته باشیم.

ارزیابی مسئولین اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس»از جلسه ی پالتاکی مورخه پنجشنبه ۱۵/۱۲/۲۰۱۱
January 12, 2012


در این جلسه نیز اتاق مورد هجوم قرار گرفت که با پیش بینی مسئولین، خللی در روند جلسه ایجاد نگردید، هر چند که یکی از شرکت کنندگان با وقتی که در اختیار گرفت، بدون جمع بندی صحبت های خود اقدام به پراکندن شایعاتی نمود. در این مورد جمع به علت بی پایه بودن صحبت های این فرد که بارها چه از طرف مسئولین اتاق و چه از طرف جمع اصرار به روشنگری بیشتر شد، اما در نهایت حاضر به گرفتن میکروفن نشد و از اتاق بیرون رفت.
در ابتدای جلسه مسئولین اتاق مقدمه ای را جهت ارتباط دادن جلسه ی قبل با جلسه ی حاضر آماده کرده بودند. در این مقدمه توضیح داده شده بود که: رفقای گفتگوهای زندان سه مورد حساس و شکننده را پس از جلسه اول اتاق «لوگوس» و بویژه در اتاق پالتاکی «ایران پویش» آگاهانه دامن زدند تا ضمن توجیه راست روی خود، فضا و روند کاری اتاق «لوگوس» را مخدوش نشان دهند. این سه مورد انحرافی از این قرار بود، تعبیر غلط از صحبت های یکی از شرکت کنندگان پیرامون چرخش به راست برگزارکنندگان چهارمین دوره ی گردهمایی در شهر گوتنبرگ سوئد که در جلسه ی اول اتاق «لوگوس» ایراد شده بود. مورد دوم باز تعبیر غلط و پرداختن بسیار قوی و منفی از صحبت های یکی دیگر از شرکت کنندگان در جلسه ی اول بود که عمدتا قسمتی از صحبت ها برای ایجاد شایعه و مخدوش کردن روند دیالوگ برای فعالین گفتگوهای زندان کافی بود تا «به خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش بکشند». اما مورد سوم ترجمه و برداشتی اشتباه از یک نامه ی درونی بود که در نهایت و با گفتگو تقریبا حل گردید.در ادامه این سه مورد انحرافی باعث کشف "تئوری توطئه" از جانب همایون ایوانی یکی از مسئولین گفتگوهای زندان شد. ایشان ادعا کرده اند که از سال ۲۰۰۵ توطئه ای از طرف جمهوری جنایتکار اسلامی وبویژه وزارت اطلاعات رژیم پیرامون گفتگوهای زندان و در نهایت برگزاری گردهمایی ها بوجود امده است. ادعایی که از روز دوم دسامبر (جلسه ی پالتاکی ایران پویش) تاکنون توضیح داده نشده و تا زمانی که ایشان و رفقای ایشان این مورد را توضیح ندهند، ما مسئولین اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس» آن را پیگیری خواهیم کرد و با صدای بلند اعلام می داریم، مطرح و شفاف نساختن این مورد، خیانتی است از جانب ایشان و رفقایشان، به آرمان های همان رفقایی که آنها هر دو سال یک بار برایشان گردهمایی برگزار می کنند، خواهد بود. تحلیل گران و سخنوران «گفتگوهای زندان» در پهنه ی بی سر و ته "کار سیاسی" نه"مبارزه طبقاتی"، با تحلیل های ساده انگارانه، انتزاعی و خالی از مفهوم، با مشغول ساختن افکار عمومی، در "همه پذیر" ساختن تئوری های امنیتی سعی در پنهان ساختن ضعف ها و انحرافات خود داشته و دارند.


دومین جلسه ی اتاق پالتاک «لوگوس»در سه بخش مشخص تنظیم شده بود که در ابتدا از سوی مسئولین اتاق اعلام گردید.


بخش اول: زندان و زندانیان سیاسی" نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم ".
بخش دوم: حربه ی حقوق بشر و استفاده ی ابزاری از آن.
بخش سوم: سوسیالیسم " یا سوسیالسیم یا بربریت".


تاکید حاضرین در جلسه به تداوم کار اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس» به عنوان یک آلترناتیو تئوریک، نشان از جایگاهی است که این اتاق در طی این دو جلسه برای خود فراهم ساخته است. در ادامه پیرامون پرسشی که از جانب شرکت کنندگان مطرح شد بحث و گفتگو ادامه پیدا کرد. پرسش اینچنین بود که؛ آیا در ادامه این بحث ها، باید در فکر کار اجرایی باشیم یا نه؟ در مورد این پرسش پس از تبادل نظرات، بنا شد که در آینده بیشتر به آن پرداخته شود.


اولویت بخشیدن به مبارزه ی طبقاتی و نقد سیستم هرمی ، موارد پیشنهادی برای جلسه ی سوم بود، که مسئولین اتاق در اطلاعیه بعدی خود همراه با دعوت عموم راهکار خود را ارائه خواهند نمود.


کار و فعالیت زیر پوشش سیستم های هرمی به آنجا رسیده است که فعالین رادیکال به طور کل عطای اینگونه سازمانها و احزاب را به لقایش بخشیده اند و در دو دهه ی اخیر صف مستقل خود را تشکیل داده اند. فعالین معترض به این سیستم با ایجاد صف مستقل تشکل ها و نهادهای دمکراتیک که در آن، سیستم هرمی جایی ندارد، به مبارزه ی خود تا سرنگونی رژیم سرمایه داری در ایران ادامه میدهند. در آنسو بودند و هستند بعضی از به اصطلاح تشکلات مستقل که در روند سازماندهی خود با همان سیستم هرمی که در حزب و یا سازمان خود داشتند کماکان عمل می نمایند، سیستمی که تعدادی از سرعادت به داشتن راس هرم( پدیده ی رهبری) به آن تن داده ند، یعنی عملا قادر به رشد و تکامل نبوده و نیستند و در همین راستا هرگاه برخوردی انتقادی به آنها و یا رهبران این سیستم هرمی می شود، نقش بی دریغ و دگماتیستی خود را برای حفظ آن ایفا می نمایند. آنها در این حرکت ها عدم کفایت و لیاقت خود را به اثبات رساندند، تا جلوی تمامی امکانات رشد را نه تنها از خود بلکه از دیگران بگیرند. گفتگوهای زندان و برگزار کنندگان گردهمایی ها با همین سیستم یعنی سیستم هرمی، همواره با منتقدین و مخالفین خود برخورد کرده، و می کنند. سیستمی که در نهایت اقدام برای پوشاندن حقایق، اقدام به برچسب های "سیاسی" می کند.تاریخ همواره نشان داده است که واقعیت همیشه خود را تحمیل کرده و چهره ی اپورتونیست ها را افشا خواهد نمود.


مسئولین اتاق «لوگوس» بارها چه در این جلسه و چه در جلسه ی اول، آگاهانه تاکید کرده اند که اختلاف ما با گفتگوهای زندان به هیچوجه فردی نبوده و نیست. مبارزه ی ما با فرقه گرایی (سیستم هرمی) است، سیستمی که موجودیت خود را در کارسیاسی نه در مبارزه طبقاتی، دیده و تعریف می کند.سیستمی که آنها را هر چند با عنوان دروغین "چپ" از مبارزه ی طبقاتی دور می سازد و به آغوش رفرمیست ها و سازشکاران می اندازد، البته لازم به یادآوری است طبق ادعای خود گفتگوهای زندان "دارای ساختاری نه چپ ونه راست است!» این باز بودن گفتگوها ی زندان، از لحاظ ساختاری و عملکرد، قاعدتا ورود اپورتونیست ها، راست ها، سازشکاران و حقوق بشری ها را، به آن امکان پذیر ساخته است و چنانچه دیده و به تجربه در آمده است، طیفی از راست ها و حتی سبز ها و خصوصا فعالین سازمان حقوق بشر، فضای گردهمایی ها را اشغال و از این طریق، دفاع از زندانیان سیاسی و شعار محوری سمینار چهارم مبنی بر "نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم" نزد ایشان، عملا لوس و بی معنا شده است. ای بسا به همین خاطر بود که در گرد همآیی چهارم زندانیان سیاسی در گوتنبرگ، حتی یک سخنران از فعالین جنبش کارگری، وجود نداشت. در مقابل تعدادی از سخنرانها طبق اسناد موجود در سایت ها و رسانه های گروهی، آشکارا از فعالین سازمان حقوق بشر و حتی کسانی با پیشینه ی توده ای، اکثریتی و فعال سبز حسینی، شرکت پر رنگی داشتند!! آیا این خود یکی از آشکارترین نشانه ها ی چرخش به "راست" گفتگوهای زندان در جهت عکس مبارزه ی انقلابی بر علیه نظام سرمایه داری اسلامی ایران نیست؟ در پایان تاکید می کنیم که با نظرمارکس هم رای هستیم، نظری که می گوید انقلاب تنها نتیجه و ثمره ی مبارزه ی طبقاتی است.

هیچ نظری موجود نیست: