۲۹ شهریور، ۱۳۹۱

حمله نئونازی ها به تجمع پناهجویان در مقابل پارلمان ایالتی تورینگن- آلمان


 حنیف حیدرنژاد- سایت انتگراسیون، 18.09.2012: پناهجویان معترض به قوانین تبعیض آمیز در آلمان در مسیر راهپیمائی اعتراضی خود از شهر وورتسبورگ به طرف برلین در ایالت تورینگن به شهر ارفورت رسیده اند.  قبل از روز سه شنبه 18 سپتامبر 2012 حدود بیست نفر از این پناهجویان  در حالی که از سوی شماری از حامیانشان در مقابل پارلمان ایالتی تورینگن در شهر اِرفورت تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند از سوی حدود ده نفر نئونازی مورد تهاجم قرار گفتند. نئونازی ها با مشت و لگد به پناه چویان حمله کرده و قصد پاره کردن پلاکاردهای آنها را داشتند. پناهجویان و مدافعینشان از خود دفاع کردند. تنها سه نفر پلیس در محل حاضر بود. در ابتدا تلاشی از سوی پلیس برای جلوگیری از حمله نئونازی ها وجود نداشت. بعدا پلیس های بیشتری به محل رسیدند.
تاکنون گزارشی از اینکه کسی زخمی شده باشد منتشر نشده است. مشخصات تعدادی از نئونازی ها ثبت شد. آنها از اعضاء حزب ان پ د بوده و برخی نیز از سطوح رهبری این حزب در این ایالت هستند. پس از یک وقفه، پناه جویان به برنامه خود در مقابل پارلمان ادامه دادند.
رهبر فراکسیون حزب چپ در ایالت تورینگن تاکید کرده است که "نئونازی ها امروز نشان دادند که تا کجا تا عمق استخوانشان راسیست و ضد دمکراتیک هستند."
سخنگوی فراکسیون حزب سبزها نیز گفت از این خبر شوکه شده و اصلا نمیتواند بفهمد که چرا پلیس اقدامی نکرده و خواهان آن شده که پلیس در این مورد توضیح دهد.
کارشناس امور داخلی حزب اف د پ در این ایالت نیز گفته که خجالت آور است که چگونه نئونازی ها اینچنین عریان دست به خشونت زده اند.
حزب چپ، اتحادیه های کارگری و دیگر احزاب در اعتراض به حمله نئونازی ها به پناه جویان برای روز پنچشنبه آینده (20 سپتامبر) دعوت به یک تظاهرات در مقابل پارلمان ایالتی و در همان محلی که به پناه جویان حمله شده بوده، کرده اند.
 منبع: تورینگنا آلگماینه-آنلاین

مطلب مرتبط با دلیل اعتراض پناهجویان و راهپیمائی آنها
 عکس: تورینگا اگماینه-انلاین

فیلم درگیری با فاشوها را ثبت نکرده، فقط راهپیمایی است!
Der "Refugee- Protest- March" nach Berlin startete am 8.9. 2012 in Würzburg und erreichte am 17.09. Erfurt. Ein Tag darauf demonstrierten die Flüchtlinge und Unterstützer_innen in der Erfurt Innenstadt gegen das deutsche Asylsystem - unter Anderen gegen die Lagerunterbringung, die Residenzpflicht und das Gutscheinsystem. Bereits am Morgen gab es gegen Mittag eine Auseinandersetzung mit Nazis während der Auftaktkundgebung vor dem Thüringer Landtag. Die Demo startete um 16 Uhr vor dem Thüringer Landtag und verlief an allen vier Flüchtlingslagern in Erfurt vorbei.

 عکس: تورینگا اگماینه-انلاین

Starker Flüchtlingsprotest, peinliche Schlappe für Nazis

Wie schon auf ihrer Web­sei­te an­ge­kün­digt, hat die NPD heute vor dem Er­fur­ter Land­tag ver­sucht, die Kund­ge­bung im Rah­men des Pro­test­mar­sches der Flücht­lin­ge von Würz­burg nach Ber­lin zu stö­ren. Der Ver­such en­de­te für die Nazis mit einem De­sas­ter — kaum an­ge­kom­men, stie­ßen sie auf an­ti­fa­schis­ti­sche Selbst­hil­fe und muss­ten sich schleu­nigst zu­rück­zie­hen. Di­ver­se Trans­pa­ren­te und Fah­nen gin­gen dabei ver­lo­ren.
Die Thü­rin­ger All­ge­mei­ne ti­telt dazu in ihrer On­line-​Aus­ga­be „Neo­na­zis und Flücht­lin­ge prü­geln sich bei Demo vor Land­tag in Er­furt“ und er­wähnt nicht die po­li­ti­sche Di­men­si­on: Ras­sis­ten und Neo­na­zis, die in Deutsch­land immer und immer wie­der Flücht­lin­ge, Mi­gran­t_in­nen und po­li­ti­sche Geg­ner_in­nen an­grei­fen, haben es heute nicht ge­schafft, ihre men­schen­ver­ach­ten­den In­hal­te zu ver­brei­ten.
Nach dem Vor­fall ging die Kund­ge­bung wei­ter, am Nach­mit­tag fand eine kraft­vol­le und laute De­mons­tra­ti­on für Flücht­lings­rech­te statt. Denn Free­dom of mo­ve­ment is ever­y­bo­dies right!
 عکس: تورینگا اگماینه-انلاین
آغاز راهپیمائی اعتراضی پناه جویان از وورتسبورگ بطرف برلین و نگاهی به خواست های آنها
Flüchtlinge protestieren gegen deutsche Asylpolitik: Über Monate haben Flüchtlinge in neun deutschen Städten Protestlager aufgeschlagen, um gegen die deutsche Asylpolitik zu demonstrieren, gegen das jahrelange Leben in Lagern, die Residenzpflicht und das Arbeitsverbot. Ihr großes Projekt ist der Marsch von Würzburg nach Berlin, gegen alle gesetzlichen Auflagen. Wir haben..
Bericht vom Dienstag, 18. September 2012

هیچ نظری موجود نیست: