۱۰ تیر، ۱۳۹۱

فراخوان به تظاهرات علیه نژادپرستی + خبر اکسیونهای آلمان علیه دیپرت.

فراخوان به تظاهرات علیه نژادپرستی
علیه تجاوز روزمره نژادپرستانه که آبشخور قانونی و اجتماعی دارد !

روزشنبه 7 یولی (7 ژوئیه) تظاهراتی علیه نژادپرستی در شهر گوتینگن با همکاری کارکنان تاکسیرانی پوک مینی کار و مجموعه ای از گروه ها و انسانهای آزادیخواه تدارک دیده شده است.  در تاریخ 29 ماه مه  2012 یک راننده مینی کارمورد حمله و ضرب و شتم  فردی با انگیزه نژادپرستانه  قرار گرفت.  او بر اثر این هجوم راسیستی جسمأ و روحأ بشدت آسیب دید. او هم اکنون قادر به ادامه شغل و زندگی معمولی اش نیست. پلیس شخص راسیست را دستگیرو یکساعت بعد  او را آزاد میکند. هنگامی که راننده مضروب،  دفتر وکیل اش را  به سمت خانه ترک میکرده، مجددأ مورد تهدید به ضرب و شتم   توسط شخص متجاوز آزاد شده قرار می گیرد. این رفتار و کردارهای روزمره نژادستیزانه منحصر به فرد نیست ، بلکه پشتوانه  عمیقا اجتماعی دارد که خود را در حمایت  قانونی دولتی باز تولید میکند .
این رخدادها در رسانه های جمعی یا بندرت بازتاب میشود و یا به یک خبرعادی روزمره محدود میگردد. از سوی دیگر قربانیان این حملات راسیستی از حمایت پلیس برخوردار نیستند. اغلب پلیس با قصد یا بیتفاوت از آن می گذرد و یا کوشش بر آن دارد، که وقایع را بدون نیت راسیستی جلوه گر کند. حتی در خبررسانی روزانه پلیس گوتینگن، به این هجوم راسیستی به راننده مینی کار هیچ اشاره ای نشده است، بلکه خبر از طریق وکیل مضروب در رسانه ها درج شد.   
در ماه  آگوست سال 2008 مغازه افریقایی یوسف در خیابان ریترپلان شهر گوتینگن به آتش کشیده شد. تمام کوشش پلیس بر آن بود که دلیل این آتش سوزی را اشتباه تکنیکی جلوه دهد. پلیس هیچ تحقیقی در مورد مالک نژادپرست مغازه انجام نداد. وقتی که فاشیستها درحمایت مالک مغازه یوسف را تهدید میکردند که مغازه را تخلیه کند، پلیس هیچ اقدامی نکرد. پلیس کماکان و  باز هم، در جستجو و تحقیق اشتباه تکنیکی این رخداد بود.
هم چنین در تاریخ21 ماه مه  2011، یکروز قبل از نشست سالیانه حزب فاشیست ان پی دی*
  در شهر نورتهایم، مغازه سبزی فروشی  یک شهروند کرد به آتش کشیده شد. با وجود اینکه بیش از یک سال از این حادثه میگذرد وحتی فاشیستها در سایت اینترنتی شان به این آتش سوزی، با افتخار ملی اذعان کرده اند، تا کنون پلیس این موضوع  را پیگیری نکرده است.
همه اینها نشانگر آنست که این عملکردهای نژادستیزانه  منشا اجتماعی سیاسی دارد، که گاه خود را از طریق هجوم های فردی خیابانی ، در محیط تحصیلی ، ورزشی ، کاری، یا  قتل های مرموز زنجیره ای سازمان داده شده فاشیستی با حمایت دولت و سرانجام در امور دولتی اداره خارجیها با لایحه های بتصویب رسانده شده نژادپرستانه، مثل محدود کردن اقامت مهاجر ، نداشتن اجازه تحصیل، کار و سفر، سکونت اجباری در مناطق خاص،  حکم بازگشت اجباری به کشور مبدا  و یا تفکیک انسانها به شهروند آلمانی و ًخارجیً  نشان میدهد. اینها همه  تجسم انحصار قدرت دولتی است که راه  را برای راسیسم گسترده تر باز میکند.
ما نمی توانیم درکنار این پدیده آدم کش نژادپرستی بی تفاوت باشیم و به او میدان بدهیم. با ما علیه راسیسم به خیابان بیایید و به او جواب نه محکمی بدهیم.
زمان: شنبه 7 یولی (7 ژوئیه)  2012 ساعت 13 بعد از ظهر
مکان: ایستگاه راه آهن گوتینگن( بانهوف)

برای خواندن اعلامیه به زبانهای دیگر اینجا را کلیک کنیم.

No Borders – No Nations
خبر: امسال شهر کلن و فرودگاه شهر دسلدرف مرکز هجوم فعالین علیه مرزها و علیه ملت گرایی است. در بین روزهای 13 تا 22 ژوییه قرار است در محل کمپ و چادر زده و علیه سیاستهای دیپرت اقدام شود. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه کنیم.
کلیپ آژیت پروپ اینجا

No Border Camp 2012 Köln/Düsseldorf!

13.-22.07.2012 Köln/Düsseldorf


On the 29th of May 2012 a driver of the passenger transport firm PUK Minicar has been assaulted with racist insults and physical attacks. The injuries were severe and he has been incapable of working since. It is not determined yet, if he will ever be able to work again. The incident has been publicised and evoked a broad outrage. But this occurence can't be regarded by itself.

On one hand it comes to attacks towards people motivated by racist sentiments again and again, also in Göttingen. They often come from people from the middle of society. Only a small amount of those attacks are publicised, partly out of fear the offenders could strike again. On the other hand one can't always rely on the help of governmental bodies, which are usually the first point of reference for the people concerned. The police is often anxious to blank out the racist motivation behind assaults or even actively cover it up – just like they did in the cases of arson attacks towards the Afro-Shop (26.09.2008) and the Kurdish grocery store in Northeim (21.05.2011). The attack of the PUK Minicar driver has been made public by the firm and the lawyer, but has also not been mentioned in the press report by the police. This already depicts the basic core of the problem. Racially motivated assaults don't come out of nowhere. The daily, partly obvious, partly subliminal, racism offers the breeding ground for physical attacks and, as a worst case scenario, organized Neonazi structures. Prejudices against people with migration background or people of color are unfortunately omnipresent and enable a climate in which racist slurs are a part of our everyday life. To go from there to a physical attack is not a big step.

That is the reason why it is necessary to identify everyday racism, pick it out as a central theme,which concerns all of us, and fight it.
Whether in public authorities, in which certain employees use their „discretionary judgement“ to harass immigrants,
whether in sports clubs or in broad daylight, where racist slurs occur every day,
whether at the workplace, which is often denied to immigrants or people of color,
whether at the police, who tries to blank out the issue of racism, often even advises the victims to abstain from filing a complaint,
whether at the university, where fraternities still publicly advertise, that they don't want „foreigners“ to move into their houses,
or whether in a taxi, where especially people of color or with migration background have to deal with prejudices, insults and traffic controls -
Racism strikes everywhere and has many different faces.

This is why we call for taking a stand together at a demonstration on July 7th 2012, starting at 1.00pm in front of the train station.

Against racism!
Against an everyday life that offers a breeding ground for physical attacks!
No one is illegal!


Antifaschistische Linke International A.L.I., Amnesty International Göttingen, Antira  Aktionsplenum, AK Asyl Göttingen, Aktionsbündnis „Naziaufmärsche stoppen“, AStA Uni Göttingen, Bündnis90/Die Grünen Göttingen Kreisvorstand, DIE LINKE. Kreisverband Göttingen, DKP – Göttingen, DGB-Jugend Südniedersachsen-Harz, Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba - Regionalgruppe Göttingen, Groner BürgerInneninitiative Antifaschismus, GRÜNE JUGEND Göttingen, Jusos Göttingen, Landesarbeitsgemeinschaft Antifaschismus DIE LINKE.Niedersachsen, NaturFreunde Ortsgruppe Göttingen, Paritätischer Wohlfahrtsverband Göttingen, PUK MINICAR, Rote Hilfe OG Göttingen, SDAJ Göttingen, SPD Göttingen, ver.di-
Jugend Göttingen, VVN-BdA Göttingen, WählerInnengemeinschaft Göttinger Linke, YXK Göttingen, Zukunfts-Werkstatt e.V


Gegen einen Alltag der zum Nährboden für körperliche Angriffe wird!

Am 29.05.2012 wurde ein Fahrer vom Personenbeförderungsunternehmen PUK Minicar in Göttingen rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen. Er wurde schwer verletzt und ist seitdem arbeitsunfähig. Es ist unklar, ob er je wieder seine Arbeit ausüben kann. Der Vorfall wurde veröffentlicht und hat breite Empörung hervorgerufen. Allerdings darf dieses Ereignis nicht isoliert betrachtet werden.

Einerseits kommt es auch in Göttingen immer wieder zu rassistisch motivierten Angriffen auf Menschen. Diese gehen häufig von Menschen aus, die in der Mitte der Gesellschaft stehen. Nur ein geringer Bruchteil der Angriffe wird öffentlich gemacht, teils aus Angst die Täter könnten erneut zuschlagen. Andererseits kann aber auch nicht immer mit der Unterstützung staatlicher Organe gerechnet werden, die für viele Betroffene der erste Anlaufpunkt sind. Die Polizei ist häufig bemüht, die rassistische Motivation von Übergriffen auszublenden oder aktiv zu vertuschen so zum Beispiel im Falle der Brandanschläge auf den Afro-Shops (DATUM) und den Gemüsehandel in Northeim (DATUM). Auch der Übergriff auf den PUK Minicar Fahrer wurde vom Unternehmen und dem Rechtsanwalt an die Öffentlichkeit gebracht und tauchte nicht in den Pressemitteilungen der Polizei auf.
Dies zeigt bereits den eigentlichen Kern der Problematik auf. Rassistische Übergriffe entstehen nicht aus dem Nichts. Der alltägliche, teils offene, teils unterschwellige Rassismus ist der Nährboden für körperliche Übergriffe und schlimmstenfalls organisierte Neonazistrukturen. Vorurteile gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund sind leider allgegenwärtig und ermöglichen überhaupt erst ein Klima, in dem rassistische Sprüche zum Alltag gehören. Von dort bis zum körperlichen Angriff ist es nicht weit.

Daher muss es darum gehen, Alltagsrassismus zu identifizieren, zu thematisieren und zu bekämpfen.
Ob in Behörden, in denen bestimmte MitarbeiterInnen ihren Ermessensspielraum nutzen um MigrantInnen zu drangsalieren,
ob im Sportverein oder auf der Straße, wo rassistische Sprüche zum Alltag gehören,
ob am Arbeitsplatz, der MigrantInnen teilweise verwehrt wird,
ob bei der Polizei, die versucht das Thema Rassismus auszublenden, teils sogar Opfern rät auf Anzeigen zu verzichten,
ob an der Uni, in der Burschenschaften noch immer öffentlich damit werben keine Ausländer bei sich einziehen zu lassen
oder eben ob im Taxi, wo besonders FahrerInnen mit Migrationshintergrund mit Vorurteilen, Beleidigungen und Verkehrskontrollen zu kämpfen haben
Rassismus findet sich überall und in unterschiedlichsten Formen.

Daher rufen wir dazu auf, am 7. Juli 2012, ab 13 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz, bei einer gemeinsamen Demonstration in Göttingen ein Zeichen zu setzen.

Gegen Rassismus!
Gegen einen Alltag der zum Nährboden für körperliche Angriffe wird!
Kein Mensch ist illegal!

Appel à manifester contre le racisme

Contre un quotidien devenant un terrain propice à la violence physique !

Le 29 mai 2012 à Göttingen, un conducteur de l'entreprise de transport et d'aide aux personnes PUK Minicar a été la cible d'insultes à caractère raciste et de violence corporelle. Il a été gravement blessé et n'est plus en état de travailler, et il n'est pas encore certain qu'il puisse exercer son travail à nouveau. Cet incident a été rendu public et a déclenché une grande indignation. Il ne doit cependant pas être considéré comme un acte isolé.

Premièrement, des agressions à caractère raciste contre des personnes se produisent encore à Göttingen. Ces actes de violence surviennent pour la plupart par des personnes de classes sociales moyennes. Une partie seulement de ces agressions, par peur des représailles, rendue publique et les agresseurs pourraient frapper à nouveau. Deuxièmement, il est souvent illusoire de compter sur l'aide des institutions étatiques, qui restent pourtant pour beaucoup de victimes le premier point de chute. La police se révèle être fréquemment encline à fermer les yeux sur la motivation raciste des violences ou à l'occulter, comme par exemple dans l'affaire des incendies du magasin Afro-Shops (DATE) et de celui du marchand de légumes à Northeim (DATE). L'agression du conducteur de PUK Minicar a été présentée à l'opinion publique par l'entreprise et son avocat, et n'est pas apparue dans les communiqués de presse de la police.
Cela démontre bien où repose le fond du problème : les violences à caractère raciste ne surgissent pas de nulle part. Le racisme quotidien, à moitié visible, à moitié sous-jacent est un terrain favorable aux agressions racistes et dans les pires des cas aux structures néo-nazies organisées. Les préjugés contre les personnes issues de l'immigration sont malheureusement partout présents et permettent un climat dans lequel les insultes racistes appartiennent à la vie quotidienne. De là à la violence physique, le chemin n'est pas grand.

Voilà pourquoi il est important d'identifier le racisme latent, de le thématiser et de le combattre.
Que ce soit dans l'administration, où certain-e-s employé-e-s profite de leur 'qualité de jugement' pour tourmenter les personnes issues de l'immigration,
que ce soit dans les clubs de sport ou dans la rue, où les expressions racistes font partie du quotidien,
que ce soit sur le lieu de travail, auquel les immigré-e-s n'ont pas accès,
que ce soit au poste de police, où la thématique du racisme est occultée, et où il est même parfois conseillé de renoncer à porter plainte,
que ce soit à l'université, dans les confréries étudiantes où il est affiché de manière publique de ne pas laisser emménager des 'étrangers' chez soi,
ou bien encore dans le taxi, où les conducteurs et conductrices issu-e-s de l'immigration doivent faire face aux préjugés, aux insultes et aux contrôles de circulation au faciès,
le racisme se trouve partout et dans ses formes les plus différentes.

C'est pourquoi nous appellons à manifester à Göttingen, le 7 juillet 2012, à partir de 13 heures devant la gare et à montrer un signe fort contre le racisme !
Contre un quotidien devenant favorable à la violence physique !
Personne n'est illégal ! Solidarité avec les sans-papiers !


۲ نظر:

رضا گفت...

بابت این مقاله نوام چامسکی که گذاشتی ممنون. چامسکی یکی از اندیشمندان مورد علاقه منه، البته با حفظ اینکه "فرد" جایگاه ویژه ای در باورهای من نداره.

Rosa گفت...

سلام رضا جان
آره کارش درسته!