۱۸ آذر، ۱۳۸۹

فیلم "زنان بدون مردان" آنلاین

به کارگردانی شیرین نشاط  فیلم "زنان بدون مردان"
این فیلم بر اساس رمانی از شهرنوش پارسی پور تهیه شده است. کارگردان سعی کرده تا بین حوادث مربوط به کودتا برعلیه دکتر مصدق و عطش ایرانیان برای رسیدن به آزادی و تلاش زنان در رهائی و کسب حقوق برابر ارتباط برقرار کند. موضوعی که پس از گذشت نیم قرن از وقایع فیلم، هنوز هم همچنان در شرایط حاضر در مبارزه مردم ایران برای رسیدن به آزادی و در مبارزه پیشگام زنان برای کسب حقوق برابر ادامه دارد.این فیلم می تواند دریچه ای برای شناخت برخی ویژه گی های تاریخی- اجتماعی ایرانیان باشد که کارگردان در سبک کار خاص خود در پیوند بین هنر، فلسفه و واقعگرائی اجتماعی آنرا به تصویر کشیده استZanan Bedone Mardan (Women Without Men) (Part 1-7)
Zanan Bedone Mardan (Women Without Men) (Part 2-7)
Zanan Bedone Mardan (Women Without Men) (Part 3-7)
Zanan Bedone Mardan (Women Without Men) (Part 4-7)
Zanan Bedone Mardan (Women Without Men) (Part 5-7)
Zanan Bedone Mardan (Women Without Men) (Part 6-7)
Zanan Bedone Mardan (Women Without Men) (Part 7-7

هیچ نظری موجود نیست: