۰۲ خرداد، ۱۳۹۰

حکومت دجال و رمال در ایران!

جراحی پلاستیک ؟ بوتوکس و سیلیکون اینجکشن؟ یا اینکه حالش خرابه کورتون دوز بالا استفاده کرده.

تلاش برای نزدیک کردن چهره احمدی نژاد به شعیب بن صالح ـ  كارگردان ظهور بسيار نزديك است : حتي اگر احمدي نژاد شعيب بن صالح نباشد فاجعه اي رخ نمي دهد ,در آستانه ظهور هستيم
قیافه این بنده خدا از حالت انسانی درآمده و به جن نزدیک شده
همانا ،‌ای ایمان آورندگان ، در این ده روز عباس غفاری معروف به عباس جّن گیر ، روح شعیب را با دهان خود در مقعد مموت دمید ، و عصاره شعیب از نشیمنگاه مموت به مغزش وارد شد ، و حالا شعیب تقریبا حاضر است و در چند روز آینده مموت به مدینه فضله رفته و با فشار به ماتحتش ، شعیب آماده شده را با صدای ملکوتی از خود خارج می‌کند ،‌ای ایمان آورندگان پس بشتابید، که غفلت موجب پشیمانیست !،،،،حراجش کردیم!
خاك بر سرتان كه ديوانگان امين اباد به نسبت شما پروفسور هستند شرم كنيد امام زمان كدام گوري بود حماران اسلامي.
بابا امام زمان اينا آدمكشه ، معني اين كارا اينه كه اينا ميخوان به اسم امام زمان يه ديكتاتور بيارن كه مجوز كشتار مسلمون ها و يهودي ها و حتا خود آخوندها را داره
تز شعیب بودن احمدی نژاد اولین بار توسط شادی فقیه نویسنده معروف لبنانی اتفاق افتاد که این کتاب در سطح گسترده ای در لبنان توسط حزب الله منتشر شده . البته ما هم دعا می کنیم که شعیب احمدی نژاد باشه
اولین بار احتمال شعیب بودن رئیس جمهور توسط نویسنده ومححق لبنانی شادی فقیه با انتشار یک کتاب در سال 86 مطرح گردید.

نبردقدرت درفازکمدی!  /تقی روزبه
چگونگی جريان يافتن نبردقدرت درفازجديد به راستی شگفت انگيزاست ومتناظر با مرحله گنديدگی کامل نظام،رنگ وبوی گنديده وازنوع کمدی- خرافی يافته است.اکنون ديگرشکل بيان منازعات،فقط درقالب های سياسی ازنوع براندازی نرم وسخت ويااصلاح طلبی واصولگرائی وتنازع جامعه مدنی وجامعه النبی ويا نفوذ دشمنان و استکبارجهانی وامثال آن نيست. گرچه با آنها همراه است وبهنگام فرارسيدن لحظه تصفيه حساب کامل انگ نفوذ دشمن ووابستگی غلظت بيشتری خواهد يافت.ازهم اکنون هم شاهد زمينه چينی های گوناگون(مالی وسياسی وامنيتی و...) برای روزمبادا و سناريوی نهائی هستيم،اما روشن است که اين بار درگام های اول،نوک حمله تبليغاتی درپوشش مقولاتی چون ظهورو جادووسحروامثال آن ها متمرکزشده است.وگوئی جناح حامی ولايت مطلقه فقيه، لازم می بيند که ابتدا رقيب را توسط عبارات مستهجن مداحان واکنون دمخوربودن با شياطين واجنه وگرفتن راهبرد ازآنها، بطورکامل خراب رسوانمايد وسپس دراوج انزوا به سراغ فازهای بعدی سناريوی تصفيه سازی برود. البته يکی از دلايل توسل به اين شيوه آن است که منشأ ومکان بروزبحران اين باربطورمستقيم درميان صفوف اصول گرايان قرارداشته و ازقضا خطر "ظهورامام زمان دروغين"، حاصل دست پخت خود حضرت آقا بوده وباصطلاح ازدرون بارگاه "فرعون" و ازجرگه کسانی که تاهمين اواخرمشمول حمايت مطلق وی بوده اند برخاسته است ولذا تنش درفضای فکری-فرهنگی به غايت منحط اين جماعت جريان دارد. … وقتی جهان وارونه اشباح جان می گيرد!  اکنون صراحتا ازطلسم شدگی احمدی نژاد وضرورت بيرون کشيدن وی ازچنگ جادو وسحر، ورمالان وشياطينی که گرداگرد او را احاطه کرده اند سخن گفته می شود.حالا ديگر بنا به روايت های رسمی ودرمقابل چشمان بهت زده، همه افسانه های مربوط به جهان اشباح و انس وجن ازلابلای رسوبات و ضمايرناخود آگاه کهن تاريخ ما و کتاب های تخيلی پرکشيده و وارد زندگی واقعی شده اند! گوئی لشکراجنه وشياطين نيزبه صفوف کشمکش های درونی جمهوری اسلامی افزوده شده اند.اکنون طبق همين سخنان رسمی اين رمالان وشياطين وطلسم شدگان هستند که زمام دولت ومقدرات يک کشور هفتاد-هشتادميليونی را به دست گرفته اند.مصباح يزدي،"فيلسوف" رسمی وبزرگوارنظام وخامنه اي، رسما ازطلسم شدگی احمدی نژادوضرورت بيرون کشيدن وی ازچنگ طلسم کنندگان-البته اگرشانسی باقی مانده باشد- سخن می گويد.اونسبت به خطرظهورمحمدعلی باب جديد و اين باربدست خودمان،هشدارمی دهد که با ادعای اتصال وارتباط مستقيم باصاحب ولايت وامام زمان وبهره مند شدن ازفيض مديريت آن،موقعيت ولی فقيه-ارکان اصلی قدرت- را مستقيما نشانه گرفته است! بلي، اگرنسخه اصلی قابل دسترسی باشد،ديگرچه حاجتِ دخيل بستن به نسخه های بدلی و واسط هست. اگرانحصارارتباط با امام زمان شکسته شود،ديگرازانحصارقدرت چه باقی می ماند؟ اکنون شيشه عمرروحانيت وولايت فقيه وکليت نظام درفاز گنديدگی کامل خود به حفظ انحصار ارتباط باامام زمان(گيرم درقالب الفاظی رازآميزوکنگ ودوپهلو) ويا درهم شکسته شدن اين انحصار گره خورده است.  سرمايه داری برای بقاء خود هميشه به نوعی متولی گری وولايت نيازدارد،حتی دراشکال نوين وپسامدرن خود.امادرمتن کشاکش سرمايه های متعدد درنقاط گوناگون دارای رشد ناموزون و برای بهنگام کردن خود با منافع سرمايه جهانی ،ضرورت بهره گيری ازاشکال پيشامدرن هم همواره پيش می آيد. ودراين رابطه اگراگرلازم باشد اين کاررا حتی با تراشيدن امام زمان جديد ومدعيان جديد به انجام می رساند.به يک تعبير ميل به هنگام شدن وتأمين منافع درپيوند با سرمايه مدرن وجهانی شده که تاکنون راه های بی شماروناموفقی را برای عبورازچنبره وسيطره نظام مذهبی آزموده است، اين باردرقالب رندانی تازه،ازنقطه ديگرو بطورغافلگيرانه به فکرگشودن درب قلعه قدرت برآمده است. آن چه هم که امروزدرايران، تحت عنوان نبرد اشباح وشياطين واجنه ها صورت می گيردخارج ازقاعده فوق نبوده وبيان وارونه و رازورزانه والبته ازنوع منحط آن چيزی است که برروی زمين مناسبات سرمايه داری ورقابت سرمايه های متعدد درمتنی ازباورها ورسوبات وبقايای نظامات کهن جاری است. رندان کوی سياست برسرتصاحب سهم بيشترقدرت(که درحکومت اسلامی منبع اصلی دست يابی به ثروت ورانت های بی حساب وکتاب است) به رقابت پيرامون کسب انحصاری اين نمايندگی الهی-ولائی افتاده اند،اما درواقع ناخواسته طبل رسوائی دين حکومتی وسرانجام مضحکه حکومت ولائی را درهرکوی وبرزن به صدا درآورده اند. گويا رسالت اصلی ِ افشاء و شخم زدن رسوبات و باورهای کهن ورسوائی حکومت مذهبی به دست متوليان آن سپرده شده است.ريشخندتاريخ است که اکنون هيچ چيزبيشترازخطرظهور"امام زمان ارواحنافداء"، کيان حکومت شيعی و مطلقه را تهديد نمی کند واگر او جرئت ظهورپيداکند، خود نظام وکسانی که به نيابت ازاوحکمرانی می کنند و می خورند ومی کشند ومی اندوزند، اولين کسانی خواهند بود که وی را دستگيروکهريزکی وسربه نيست خواهند کرد!
 برای خواندن مقاله روی تیتر آن کلیک کنیم.

نامه سرگشاده گروهی از جن ها به عصرایران: ما رو وارد بازی های سیاسی نکنین!
واقعاً دست مسئولین درد نکنه که بالاخره این جن گیرها رو گرفتن تا بالاخره ما یه نفس راحت بکشیم! روز و شب نداشتیم، هی تا می خواستیم دو قدم راه بریم فرتی یکی از پشت خفتمون رو می چسبید! مخصوصاً این "ع.غ" بچه های ما رو به این بهانه که می خواد آقای "میم" رو نشونشون بده گول می زد و می کردشون توی گونی!……. اینقدر ما رو گرفته بودن و با ما جلسه می ذاشتن که انگار یادشون رفته بود ما جن هستیم! یه جورایی کلاس ما رو پایین آورده بودن! اصلاً همه چیز برعکس شده بود، به جای اینکه آدم ها از ما بترسن ما از اون ها می ترسیدیم!
شكایت حكیم عباس:این عكس من است،نه جنگیر فردی به نام "عباس غفاری" كه بنا به نوشته های موجود در سایتش محقق طب سنتی و گیاهان دارویی و همچنین دارنده تخصص طب از كانادا است، طی چند روز اخیر، به واسطه تشابه اسمی كه با جن گیر دستگیر شده در روزهای اخیر دارد، تصویرش به جای تصویر جن گیر یاد شده در سایت های خبری منتشر شده است.
سایت مشایی:جن خوب داریم، اخبارغیبی می دهد  سایت محرمانه آنلاین كه از سلسله سایت های نزدیك به اسفندیار رحیم مشایی به شمار می رود در مطلبی به دفاع از جن و جن گیری پرداخت و نوشت كه می توان از خدمات جن های خوب ، مانند مطلع شدن از برخی اخبار ، بهره جست و این امر اشكالی ندارد.
افشای چهره واقعی جن گیر ویژه آقای میم+ عکس به گزارش مشرق به نقل از عماریون، این چهره متعلق است به آقای عباس غفاری جن گیر و رمال آقای «میم»؛ نامبرده در دولتهای قبلی! نیز به این اعمال شنیع و خلاف اخلاق و اسلام اقدام می کرده است.
نظرات بینندگان: آقای «میم» مشایی
بردران عزیز حزب اللهیم باید آماده یک انتفاضه علیه مشایی شویم چرا رییس جمهور دارد نظام را فدای مشایی میکند اینها کیند مشایی رحیمی بقایی جوانفکر.دیدید در مساله کردان چه افتضاحی شد نگذارید ابروی نظام را ببرند تورا به دینتان تورا به جان رهبر کاری کنید اینها بروند. لازم به ذکر است نامبرده ارتباطات بسیار صمیمانه ای با آقای محمد رضا ر.! و خیلی از افراد دیگر داشته اند.
بر فرض که این ادم جن گیر باشد مگر این کار عیبی دارد چرا حضرت سلیمان برای اوردن تخت ملکه صبا از جن استفاده کرد
بالاخره قضیه شعیب و ... چی شد؟
چهره اش شیطانی و پدر سوختگی ازش می رسه /
خاک تو سر اون مسئول ارشدی که با این موجود حشر و نشر داشته است
هر غلطی می کنه بکنه فقط بگین دست از سر آقای دیس جمهور بر داره
شال سیدی هم که میندازه ؟؟؟؟؟
از اقای شهرام جزایری سراغش را بکیرید که روابطش با مشایی خوب است. در یمن مقدار زیادی املاک شراکتی دارند.
دفتر اسناد رسمی 1024 تهران کع با باند انها هنکاری میکتد اطلاع دارد.
چشمان ریز . بینی بزرگ و لبخند موذیانه شما را به یاد چه کسی می اندازد. شیاطین با همدیگر خوب جفت میشوند.
آی عماریون اگه قدرت شیطانیش مهار نشده باشد بعد از اون جن های خطرناکش را بفرسته سراغتون و سایتتون هک بشه تکلیف چیه؟ نقل است یکبار آقای ب در نهاد به این بابا بی احترامی کرد دو تا جن گردن کلفت رفتند سراغش......!!!!!!!
 این چهره شیطانیه؟؟ اتفاقا خیلی هم نورانیه
بازهم كه از حروف الفبا استفاده ميكنيد به يكباره بگين اقاي مشايي اگر ميخواي اسمش رو نياريد بگيد مارمولك يا شبح يا مزدور يا... خوب لااقل فاميلي محمدرضا رو هم مينوشتين ديگه تا نريم مشخصاتش رو در .... هك كنيم و پيدا كنيم
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
یک دکان بیش نیست در عصر ویروس های رایانه ای جن ها هم کم می آورند. باید خیلی مواظبش باشن! آخه میگن داشتن ازش بازجویی می گرفتن،بازجوها رو خواب کرده(همون هیپنوتیزم)!!!!!
آی عماریون اگه قدرت شیطانیش مهار نشده باشد بعد از اون جن های خطرناکش را بفرسته سراغتون و سایتتون هک بشه تکلیف چیه؟  نقل است یکبار آقای ب در نهاد به این بابا بی احترامی کرد دو تا جن گردن کلفت رفتند سراغش
یکشنبه،۱ خرداد تخريب خانه‌ يك جن‌گير خانه 5 طبقه این جن گیر بدلیل موارد امنیتی و وجود طلسمات احتمالی و بنا به درخواست مقامات امنیتی و موافقت های مربوطه بزودی تخریب خواهد شد.

دانلود رباعیات خیام با تنظیم دکتر امیر حسین خنجی
رباعیات خیام - صدا: احمد شاملو - موسیقی: فریدون شهبازیان
حرکت اعتراضی حین افتتاحیه مجسمه عمر خیّام در مادرید شعار قاتلها قاتلها، حین سخنرانی مزدوران جمهوری اسلامی در مادرید
Spain Madrid 18.05.2011 Visit of Iranian Embassador to Complutense university boycotted

شناسايي شد : محسن مهدوي راد،سركوب گر درجه 1 شهرستان رشت
محسنی اژه ای: حکم قصاص آمنه قطعاً اجرا مي‌شود عصر ايران: سخنگوی قوه قضائيه گفت: حکم قصاص آمنه قطعاً اجرا مي‌شود و تنها به دليل آنکه قصاص عضو کمی مشکل‌تر از قصاص نفس است اجرای آن به تعويق افتاد. به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسين محسنی اژه ای در نشست خبری بعداز ظهر دوشنبه با بيان اينکه مجازات در اسلام حتی به نفع مجرم است، گفت: حکم قصاص آمنه قطعاً اجرا مي‌شود و تنها به دليل آنکه قصاص عضو کمی مشکل‌تر از قصاص نفس است اجرای اين حکم به تعويق افتاد. محسنی اژه ای: وظيفه قوه قضائيه اين است که ديه را بر اساس قيمت هزار گوسفند يا صد شتر تعيين کند

هیچ نظری موجود نیست: