۳۱ مرداد، ۱۳۹۶

پاسخ پیمان پایدار (بلاگ آنارشی نسخد) در برابر پُست اخیر من

رزا: به جهت نابود نشدن جواب پیمان در رابطه با «لکه دار کردن پرچم سیاه آنارشی با تعفن راسیستی و یهودستیزی» در سه پُست پیاپی و اخیرش در اینجا  و برای خوانده شدن پاسخش، کامنت او را در صفحه ی اصلی قرار می دهم. اگرچه این پاسخ تنها "دفاع از خود" است و ربط چندانی به بحث در گرفته ندارد.  من کماکان منتظرم پاسخ خود را بگیرم. نمی توان کلیپی در خدمات ارزنده ی هیتلر پابلیش کرد و اردوگاه مرگ آشویتس را "اردوگاه کار اجباری پُشت جبهه ی آلمانی" خواند، عکسهایی شاد از زندگی اردوگاهی و خدمات پزشکی –بهداشتی-فرهنگی به زندانی آشویتس رسانه ای کرد، کماکان آنارشیست بود. کجای این آنارشی است؟

پاسخ پیمان در زیر: 

متاسف هستم که (1)رفیق روزا بدون هیچگونه تخقیقی بنیانی از علت وقوع جنگ جهانی اول و دوم که بانیانشان سرمایه داران صهیونیست مسلک( از قبیل راتچایلدها....)بودند نداشته و با بی پروائی هر چه تمامتر منرا متهم به "آنارشیست کاپیتالیستی" از نوع اوکیف و هم صدا بودن با فاشیسم هیتلری میکند!!! زهی .....!!! صهیونیست بودن لزوما شامل همه یهودیان نمیشود بلکه 98 درصد از یهودیان جهان حامی صد در صد سیاستهای فاشیست مسلک دولت دست نشانده امپریالیستها یعنی اسرائیل هستند. 2 در صد ار یهودیان انسانهای شریفی هستند ک در ضدیت با صهیونیستها در سراسر جهان مبارزه کرده و میکنند و تعداد زیادی از بهترین رفقای من در آمریکای شمالی و جنوبی از میان همین دسته میباشند.چرا که صرف یهودی بودن لزوما ربطی به صهیونیست بودن ندارد.همانطور که خیلی از سردمداران حاکمیتهای امپریالیستی در آمریکا و اروپا مسیحیان صهیونیست هستتند.(2) اینکه رفیق روزای عزیزمان با "حدس زدن" اینکه من از گذشته "مارکسیستی" و "یهودی ستیزی " میام و به "فاشیسم " رسیده ام نیز از اون حرفهاست!!! باز زهی....!!هر چند رفیق بدرستی از مارکس(که خود یهودی بود و در کتاب "مسله یهود" به غلط "نجات یهودیان از سرمایه داری را " در نفی "یهودیتشان" میخواند و من در جائی از همین بلاگ به نظر او - به نقل از مقاله ای داهیانه از رفیق جیمز هراد- به نقد آن پرداخته ام و دید آنارشیستی از رهائی برای بشریت-منجمله یهویان- را در حفظ فرهنگ هر ملت و قوم متذکر شده ام) ...و یهودی ستیزی باکونین(در دوران جوانیش که ناسیونالیستی بیش نبود و بعدها به خودش انتقاد کرد) و یا پرودون .... را در اینجا با کمال بی حرمتی نسبتی "ناجوانردانه" میدانم و میبینم!!!(3) اینکه اوکیف "انارشیست کاپیتالیست" هست نسز خود مقوله ای بحث انگیز است .صد البته من با این واژگان (ترمینولوژی بقول غربی ها) مشکل داشته و دارم و هیچ آنارشیستی ز نوع "کاپیتالیست " برسمیت نشناخته و نمی شناسم.
برای خواندن بقیه متن روی اینجا کلیک کنیم

 PAYMAN PIEDAR گفت...

 متاسف هستم که (1)رفیق روزا بدون هیچگونه تخقیقی بنیانی از علت وقوع جنگ جهانی اول و دوم که بانیانشان سرمایه داران صهیونیست مسلک( از قبیل راتچایلدها....)بودند نداشته و با بی پروائی هر چه تمامتر منرا متهم به "آنارشیست کاپیتالیستی" از نوع اوکیف و هم صدا بودن با فاشیسم هیتلری میکند!!! زهی .....!!! صهیونیست بودن لزوما شامل همه یهودیان نمیشود بلکه 98 درصد از یهودیان جهان حامی صد در صد سیاستهای فاشیست مسلک دولت دست نشانده امپریالیستها یعنی اسرائیل هستند. 2 در صد ار یهودیان انسانهای شریفی هستند ک در ضدیت با صهیونیستها در سراسر جهان مبارزه کرده و میکنند و تعداد زیادی از بهترین رفقای من در آمریکای شمالی و جنوبی از میان همین دسته میباشند.چرا که صرف یهودی بودن لزوما ربطی به صهیونیست بودن ندارد.همانطور که خیلی از سردمداران حاکمیتهای امپریالیستی در آمریکا و اروپا مسیحیان صهیونیست هستتند.(2) اینکه رفیق روزای عزیزمان با "حدس زدن" اینکه من از گذشته "مارکسیستی" و "یهودی ستیزی " میام و به "فاشیسم " رسیده ام نیز از اون حرفهاست!!! باز زهی....!!هر چند رفیق بدرستی از مارکس(که خود یهودی بود و در کتاب "مسله یهود" به غلط "نجات یهودیان از سرمایه داری را " در نفی "یهودیتشان" میخواند و من در جائی از همین بلاگ به نظر او - به نقل از مقاله ای داهیانه از رفیق جیمز هراد- به نقد آن پرداخته ام و دید آنارشیستی از رهائی برای بشریت-منجمله یهویان- را در حفظ فرهنگ هر ملت و قوم متذکر شده ام) ...و یهودی ستیزی باکونین(در دوران جوانیش که ناسیونالیستی بیش نبود و بعدها به خودش انتقاد کرد) و یا پرودون .... را در اینجا با کمال بی حرمتی نسبتی "ناجوانردانه" میدانم و میبینم!!!(3) اینکه اوکیف "انارشیست کاپیتالیست" هست نسز خود مقوله ای بحث انگیز است .صد البته من با این واژگان (ترمینولوژی بقول غربی ها) مشکل داشته و دارم و هیچ آنارشیستی ز نوع "کاپیتالیست " برسمیت نشناخته و نمی شناسم.

(4) این بحث صهیونیستهای فاشیست مسلک را که بدروغ از رقم 6 (که در یهودیت عدد مقدسی است) استفاده کرده ...و اینکه قبل از وقوع هولوکاست(که من هیچگاه نفی اش نکرده و نمیکنم و بدروغ بدان متهم میشم!!.. بلکه با رقمنش مشکل دارم) صهیونیستها بارها از آن استفاده کرده خود ملاکی از اینست که آنها(صهیونیستها از زمان هرتزل یعنی حدود 1879 که تئوری صهیون را بنیانگذاری کرد) دروغ میگویند و از قبل این رقم را میخواستند بکار ببرند و "ننه من غریبم" در بیاورند نیز تاریخا مکتوب میباشد.(بنیانش را یهودی روسی الطل مطرح کردهو در همینجا چندین ماه پیش متنی از آن ترجمه کردم)....

ااینکه افرادی "ناشناس" با نداشتن شهامت و نیاوردن اسمشان با کمال بیشرمی منرا متهم به خزعبلاتی میکنند که نه تنها ربطی به مواضع سیتاسی نداشته و ندارد بلکه از نداشتن معرفت دقیق ازمبارزات سیاسی 45 ساله من نیز نشان میگیرد ...و یا "فکر " میکنند -به خیال خام خویش- شخصیت پاک و منزه سیاسی منرا بزیر "سئوال" میبرند ...کور خوانده اند...و در اینجا هیچگونه پاسخی نخوتهم داد.چرا که در غیر اینصورت من نیز خود را به سطح کریه آنها در خواهم آورد...و متاسف تر از همه به رفیق عزیزمان "مسعود " نیز این انتقاد را نیز دارم که که منرا "دوست سابق" میخواند....باشد و هر چه دل تنگتانت میخواهد بگوئید....انگ بزنید....با کمال نامروتی و ناآآگاهی و بعضا بیشرمی.....(رفیق روزا را در "بیشرمی " شریک نکرده و نمیکنم....چرا که در آینده ای کوتاه به اشتباه خویش پی خواهد برد)....باری,من کماکان در سنگر آنارکومنیسم در مبارزه بیرحمانه خویش علیه سرمایه داری و امپریالیسم و صهیونیسم (که نظم نوین را نیز آنها بنیان گذارده اند) رکاب خواهم زد و بیشرمی اتهام زنندگان را در عمل به اثبات خواهم رساند.....

 دست آخر : بیدار شوید و بدانید که (1) تمامی مشاوران ترامپ -بدون استثنا- صهیونیست هستند(از شاخه یهودیان اشکنازی که در اصل از منطقه خزر بلند شده اند و یهودی الصل نمیباشند!(2) تمامی سیاستهای امپریالیستی آمریکا و اروپا -از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز- در راستای منافع "Illuminati ها / یا همان فراموسیونهای صهیونیست مسلک نشات گرفته و میگیرد.مسائل را قاطی نکنید و به خیام خام خویش از "آب گل آلود" ماهی نگیرید.....اینکه همین حرفها را بعضا فاشیستها میرزنند آیا لزوما ربطی به "یهودی ستیزی" مندرآوردی من از طرف شما ندارد و نمی باشد؟! مثل اینکه مثلا من بگویم
" فاشیستها که مشخص هست دشمن بشریت هستند و جلوی ما سوسیالیستها همیشه قد علم کرده و خواهند کرد..حال آنکه ما باید از سوسیالیست دموکرات ها بترسیم....که بمانند شغال در لباس بره هستند" و منرا به غلط استالینیست بخواهنید چرا که این جمله تاریهی(نقل به معنی و نه دقیق) از دهان استالین فاشیست مسلک در آمده!!!!!

 میتونم همین جوری برای خوانندگان گرامی بلاگ آرشیو رفیق عزیز و دوست داشتنی مان روزا بنویسم و بنویسم.....اینکه گوش شنوا باشد بحثی دگر است....من بعنوان یک ماتریالیست و پیرو بینش دیالکتیکی( و نه عقل سلیمی که خیلی ها حتی از آن نیز بی بهره اند) عمیقا معتقدم حرف زدن مالیات نداشته و ندارد....همه در حرف(بقول مارکس) میتوانند خود را انقلابی بخوانند ....این عمل است که ثابت میکند یک من ماست چقدر کره میدهد.....اینرا من در 45سال مبارزه ای بی امان نشان داده و تا دم مرگ نیز خواهم داد....بسوزد چشم "حسودان" کوته فکر و بیشرمان فرصت طلب بی عمل (باز میگم رفیق روزا را از این صفاتی که ارزنده یک مشت آدم فرصت طلبی که دکان سیاسی باز کرده اند همیشه جدا کرده و خواهم کرد)...کجا رفته و هستند آنهائی که من و پیروان رفقای چفخا(ارتش رهائیبخش ایران) در پاریس-وقتی هنوز در چنبره م.ل پرسه میزدیم-اولین و تنها گروهی بودیم که موضع "شورای ملی مقاومت" کذائی مجاهدین را "آلترناتیو امپریالیستی" خواندیم؟؟؟!!!....و....و....من راه بس طولانی را از ناسیونالیسم کور 16-14 سالگی به م.ل ( برای مدت 18 سال ) ...و بالاخره 27 سال پیش با نقدی سخت و آتشین از گذشته مبارزاتی ام با برداشتن پرچم سرخ و سیاه آنارشیست کمونیستی طی نموده ام ...همان شخص هستم....تکامل یافته ام....انتظار که ندارم هیچ وقحی هم به فرصت طلبانی که تا دیروز بچه مسلمون بوده اند و حالا به غلط شاید خود را آنارشیست نیز میخوانند(!!!هاهاها) نگذاشته و نخواهم گذاشت.....ننگ بشریت بر فاشیست ها و صهیونیستها و امپریالیستها باد.....زنده باد آنارشیسم: تنها راه رهائی و آزادگی بشریت از یوغ سرمایه داری امپریالیستی.

۲۰ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام درود
من بعنوان زندانی سیاسی سابق جوانیم،، وجودم انسانیتم در سیاهچاله‌های جمهوری اسلامی نابود شد میخواهم از دوست سابقم که از لابلای پلاستیک ها ی فاشیسم هیتلری برای خود کلاهبرداری سیاسی ایدئولوژیک بسازد انسان متاسفانه بی پاسخ می ماند اولا فاشیسم به فرد و افراد هیچ ربطی ندارد تجربه تاریخی و طبقاتی ثابت میکند که با مردن افراد فاشیسم و سرمایه‌های کلان انها از بین نمی‌رود
بلکه بازتولید کلان این پروسه به مراتب پرزورتر و پر توان به حرکت سرمایه به ابعاد وسیعی
شتاب می دهد تحلیل پیمان پایدار از جنگ جهانی1و2 کاملاً قدیمی و فوق‌العاده عقب مانده میباشد امروزه حدودا 5 قرن از بردگی همه دولت‌های قبل گذشته و سرمایه داری جهانی به شکل golob
Aliazishen یعنی از مرزهای جغرافیایی گذشته و از هیچکس اجازه ورود و خروج نمی‌گیرد ، به بحث اصلی خودمان برمیگردیم لاجوردی بر توجیع عملکردهای ضد انسانی خودش از هیچ دروغی فروگذاری نمی کرد دهه 60 روزی 150 نفر را اعدام میکرد اسم زندان را اموزشگاه می گذاشت ودر کنار جنایت هایش استخر و کارگاه
میگذاشت و زندانیان را استثمار میکرد وبرای جبهه های جنگ لباسهای جوراباجور می فرستاد. مثل دوست سابق ما می گوید وسایل راحتی وامکانات در کوره های ادم سوزی هیتلری وجود داشت ،
اونهایی که دست شان به جنایت علیه بشریت به هر شکلی الوده است نمی توان با استدلال سخیفانه عمل غیر انسانی را با یهودی بودن را توجیه کرد،
ما در تحلیل‌های طبقات و دیالکتیکی نمی توانیم دولت خوب و یا دولت بد اشاره کنیم ویا فاشیسم خوب وبد نداریم فاشيسم، فاشیسم است
در خاتمه اشاره به گذشته ادم ها خواهم داشت
لاجوردی شاید دوره شاه در زندان مقاوم بود بعدش چی شد همه میدونند پیمان شما قبلاً چی بودید به اصل قضیه کمکی نمی کند ما تو خارج از کشور یک نفر که چکاره بودید و چکار کردید پیدا نکردیم که شما را تایید کنند ان چیزی که از نظر فنی و امنیتی خود مطرح و خود را مقاوم نشان می دهید ما نخواستیم ادعای داشته باشید مسولیت این گفته ها غیر ضروری و پیامدهای ان به خود شما مربوط میشود، هیچ فرد سیاسی و اکتیو انگونه در حوزه‌های سیاسی بدون مسئولیت برخورد نمی کند انسان حقیقتا تعجب میکند برای ثابت کردن در حوزه مجازی که 45 سال مبارزه یقه پیراهن باره میکند و با تهدید دیگران خود را عاقل نشان می دهد من در اخر برای دوست سابقم که خود را پاک واز موضع بالا برخورد می‌کند توصیه میکنیم بدون اینکه به کسی و یا کسانی اویزان شود مستقل عمل کند
مسعود

ناشناس گفت...

انارشیست کاپیتالیست ها دیگر باید چکار کنند که شما به رسمیت بشناسیدشان اینها که گروه دارند پرچم دارند فعالیت میکنند و بسیار هم مواضع مشخصی دارند.

ناشناس گفت...

ناشناس 1شهریور 1396 ساعت 21.50
ما جز انسانیت و روراستی و افشای ادم فروشی مثل تو که تا دیروز ادعای دوستی و نزدیکی می کردی و ولی از پشت خنجر میزدی و کارهای کردی که به موقع و سر وقت دستمزد خودت را خواهی گرفت مطمئن باش که ان روز دیر نیست در زندگی وعمل اجتماعي خردگرایان و روراستان بدنبال رسمیت وجایز نیستند خط امامیان دیروزی که به دروغ خود انارشیست جا میزنندند باید بر گردنشان پرچم دروغ و دغل بیاندازیم میدانم شرم و جوانمردی و جوانزنی در حوزه شما معنی ندارد،،
در خاتمه باید گفت هر کسی کامنت تو احمق را بخواند متوجه چند شخصیتی کثیف تو متوجه خواهد شد
مسعود

Rosa گفت...

Payman: بیدار شوید و بدانید که (1) تمامی مشاوران ترامپ -بدون استثنا- صهیونیست هستند(از شاخه یهودیان اشکنازی که در اصل از منطقه خزر بلند شده اند و یهودی الصل نمیباشند!(2) تمامی سیاستهای امپریالیستی آمریکا و اروپا -از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز- در راستای منافع "Illuminati ها / یا همان فراموسیونهای صهیونیست مسلک نشات گرفته و میگیرد.


ایلومیناتی
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
آنچه که علامت روشن‌ضمیران می‌نامند در پشت دلار آمریکا

محفل روشن‌ضمیران یا ایلومیناتی (به لاتین: Illuminati)، جمع کلمه لاتین illuminatus به معنی روشن‌ضمیر است و در اصطلاح به گروههایی تاریخی و امروزی و همچنین واقعی و خیالی گفته می‌شود. از بعد تاریخی، به ایلومیناتی‌های باواریا گفته می‌شد، گروه سری روشن‌ضمیرانی که در ۱۷۷۶ تاسیس شد. در ایام کنونی به سازمانهای توطئه‌گر مخفی گفته می‌شود که در حکم دولت در سایه عمل می‌کنند که به نظر می‌رسد رخدادهای دنیا را از طریق دولتهای و شرکتهای بزرگ امروزی کنترل می‌کنند. معمولاً به عنوان نسل نوینی و تداوم ایلومیناتیهای باواریا. در این ادبیات ایلومیناتی معمولاً در ارتباط با نظم نوین جهانی به کار می‌رود. معتقدین نظریه توطئه، معتقدند ایلومیناتی، هزاردستانی در پس وقایع هستند که جهان را به سمت نظم نوین جهانی مورد نظر خود راهبری می‌کنند.

Illuminati

https://en.wikipedia.org/wiki/Illuminati

Rosa گفت...

۲۳ (فیلم)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)

https://en.wikipedia.org/wiki/23_(film)

:)

Rosa گفت...


Payman: بیدار شوید و بدانید که (1) تمامی مشاوران ترامپ -بدون استثنا- صهیونیست هستند(از شاخه یهودیان اشکنازی که در اصل از منطقه خزر بلند شده اند و یهودی الصل نمیباشند!(2) تمامی سیاستهای امپریالیستی آمریکا و اروپا -از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز- در راستای منافع "Illuminati ها / یا همان فراموسیونهای صهیونیست مسلک نشات گرفته و میگیرد.

رزا: پیمان شما یک یهودی ستیز هستید. من فرقی میان نئوفاشیستهای آلمان با اندیشه ی شما نمی بینم.
شما حتی بمانند آنها یهودیان را زیر مجموعه راسیستی می گیرید! نوشته ی شما در بالا.
در زیر از ویکیپدید:
اَشکِنازی گروهی از یهودیان هستند که اصلیتی از اروپای شرقی و مرکزی دارند. محققان می‌گویند اکنون بیش از ۱۱ میلیون نفر از دودمان اشکنازی در ۶۷ کشور زندگی می‌کنند و ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت یهودیان امروزی را تشکیل می‌دهند. (۲)

ادعامی کنید از "عدد 6 میلیون" کشتار دستجمعی شاکی هستید و می نویسید در رقم یهودیان کشته شده اغراق شده. اما فیلم دروغ و انکار هولوکاست 6 ساعته در بلاگتان گذاشته در ستایش از هیتلر که در برابر ایلومیناتی یهودیان (انگلیس/فرانسه...)قد بلند کرد و خدمات ارزنده به خلقش آلمان.


پیمان: تمامی سیاستهای امپریالیستی آمریکا و اروپا -از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز- در راستای منافع "Illuminati ها / یا همان فراموسیونهای صهیونیست مسلک نشات گرفته و میگیرد.
از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز
از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز
از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز

رزا: طی جنگ دوم سیاستها چگونه بود؟ طبق فیلم 6 ساعته "حقیقت هیتلر" که تبلیغ کردید در بلاگتان، که با دقت ببینیم (که فیلمی فاشیستی است)، ادعا شده هیتلر علیه ایلومیناتی بود!

شما یک فاشیست هستید که خودتان را به حماقت میزنید. یا شاید تصور می کنید ما شما را مونیتور نمی کنیم؟

از عکسهای منتشر شده در بلاگتان، زندانیان تمیز و سالم و شاد در قتلگاه آشویتس حالم به هم میخورد. از کینه و نفرت تان علیه یهودیان، از پرچم سرخ و سیاهی که پشتش قایم شده اید تا شاید کسی چهره ی زشت نئوفاشیستی شما و رفیق تان کن اوکیف را نبیند.

شما در جهانی پر توطئه ی یهودیان و ایلومیناتی به سر می برید و چامسکی را نفی می کنید چون به تئوری توطئه یهودیان اعتقاد ندارد!
شما گرفتار شبه علم شده اید!

بیدار شوید!
ما در جهان سرمایه داری زیست می کنیم و مناسباتش. آن بالا می تواند یک مسلمان/یهودی/مسیحی/بی خدا ... نشسته باشد.
شما در کابینه ی ترامپ تست ژنتیکی یهودیت می گیرید! مثل یک فاشیست!

به جای تست ژنتیکی اطرافیان ترامپ که چه نوع یهودیانی هستند، بهتر است یک تست عقل از خودبگیرید!

برای اطلاع شما:
من یک یهودی اصیل هستم. 100% تمام ژنهای اصیل یهودیت را از اجدادم دارم!
:)

Rosa گفت...

Payman:

Ken O'Keefe Unveils The Truth
کن اوکیف حقیقت را درباره آدولف هیتلر آشکار می سازد
About Adolf Hitler
اول این ویدئی دو دقیقه ای را ببینید

Vídeo de KEN O'KEEFE TRUTH ABOUT HITLER
▶ 2:02
https://www.youtube.com/watch?v=g8RQFAOfRcY
19 feb. 2017 - Subido por Anton Konstantine
***************************************
بعد شش ساعت ویدئوی مستند زیر را در مورد آدولف هیتلر: بزرگترین داستانی که تا بحال گفته نشده را
با دقت مشاهده کنید
Adolf Hitler :The greatest story Never told
Full 6 hours Documentary
FREE YOUR MIND
فکرتان را آزاد کنید
http://naskhad.blogspot.co.id/2017/08/ken-okeefe-unveils-truth-about-adolf.html


Rosa: حقیقت هیتلر را در فیلم زیر ببینیم.
فیلم پیمان پایدار در بالا فاشیستی و در دفاع از فاشیسم است.
شب و مه (فرانسوی: Nuit et brouillard) عنوان یک فیلم کوتاه فرانسوی در سبک مستند به کارگردانی آلن رنه است که در سال ۱۹۵۵ منتشر شد. این فیلم ده سال پس از آزاد شدن اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی ساخته شد. این مستند زمین‌های متروک آشویتس و مایدانک را به تصویر می‌کشد و در این حین زندگی زندانیان داخل اردوگاه را توصیف می‌کند.

Night and Fog with music of Fred Vogels

https://vimeo.com/74528039


Nuit Et Brouillard 1955 Full Movie

https://www.youtube.com/watch?v=CPLX8U2SHJE

ناشناس گفت...

رزا گرامی من فکر کنم بیشتر از این نباید انرژی مصرف کرد ابشخور این جماعت لاشخورها از کجا اب میخورد ما نه تنها سکوت نکردیم بلکه افشاگری همه جانبه‌ی انجام دادیم من پیشنهادم این است كه نباید روی این مسئله زون کنیم میبینیم که وضعیت وحشتناک امروزی چقدر اشفته است باید به کار اصلی خود بپردازیم
مسعود

ناشناس گفت...

سلام رزا جان

اهمیتی که این موضوع داره رو می فهمم. می دونم چقدر برای روشن کردن موضوع احساس مسئولیت می کنی و می دونم چقدر از اینکه کسی که خودش رو انارشیست می دونه و همچین ویدئویی رو منتشر کنه عصبانی ات می کنه. و می دونم پیمان(و هرکس دیگه ای) مسئول حرفی هست که می زنه و لینکی که منتشر می کنه.
و هرچیزی که باید می گفتی رو گفتی ولی خواهشا دیگه ادامه نده. اصلا حس خوبی به آدم دست نمی ده. :(
البته توقع هم ندارم که طوری رفتار کنی که که انگار چیزی رخ نداده.
نمی دونم چی بگم ولی امیدوارم که احساسم رو تونسته باشم منتقل کنم.

باعشق و همبستگی
وحید

Rosa گفت...

مرسی وحید جان از کامنت
متاسفم...
مسلمن ما انتظار بسیار بیشتری از همدیگر داریم تا دیگران ولی گویا چندان تفاوتی ندارد...

همیشه یک در نَمَکی باز است، این بار اما موضوع دروازه بود!

به امید روزهای بهتر
با عشق
و با همبستگی

ناشناس گفت...

اوکی روزا گرامی
طوری صحبت میکنی که من واقعاً دارم به خودم شک میکنم
اگر واقعاً پیمان
ا خودی بودم پس من از خودم حالم بهم میخوره که اسم خود کمونیسم شورایی انارشیست گذاشتم و در عمل اجتماعي یک ادم بی خاصیت و طاس کبابی وبدون مصرفم اگر یک روز تو متوجه بی خاصیتی م شدی بنداز اونجا یک سیفون جانانه بکش و هیچ توهمی نداشته باشید
مسعود

Rosa گفت...

مسعود جان
بی خیال
یاد خانواده افتادم که ابتدای انقلاب بین پیرهایمان دعوا بود «به کی رای دهیم؟!» آری/نه
من و همسن ها در حال تفکر در مورد چگونگی در رفتن از خونه و پخش بایکوت

حال شده حکایت ما...و جوانها:)

منتظر فایل های جدید خاطراتتان هستم و خوشبختانه دوهفته آزادم. پس بشتابید.
همیشه یولداش سرافراز

ناشناس گفت...

دنیای سیاست دنیای فوقعلاده پیچیده است انهایی که متوجه این فرصت تاریخی و انسانی هستند، هرگز خودشون معرض فروش نمی گذارند. کمی اگر بدورو ورمون نگاه کنیم متوجه این اوضاع خواهیم شد….
تعداد انگشتان میتوانید ادم دروست حسابی پیدا کنی اگر اشتباه می کنم بگو رزا گرامی اگر خلاف این است اوضاع ما این نبود فروشندگان ناپایدار هرگز بخود خیانت نمی کنند طبیعتاً و در مواردی ذاتاً خود میخواهند که فروشنده کالاهای ارزان و چیپ خود باشند زندگی و عمل اجتماعي این جماعت بی خاصیت توجیهی به انسانیت ندارند اگر هم روزی بگويند من با تو هستم و فردا ان روز زیر قول خود بزنند دیگر تمام شده قلمداد به حساب می اید رزا جان خیانت و نامردمی یک شب اتفاق نمی افتد خاصیت تو کاملاً رزا برای من به روشنایی افتاب و قلبتان به اندازه 2 مشتت بزرگ است هر کس اگر بگوید من هستم تو قلبت را باز نگاه می دارید و تقصیر از تو نیست اگر من ادم ناتو و ناتوان باشم خودم را گول میزنم و خودم را سر کار میگذارم و بر اشتباهات و خیانت‌های خودم اسرار دارم برای تو هم روشن شد و به تاریخ پیوست،،،،،،،
مسعود

Rosa گفت...

مسعود جان
فقط یک قدم کافی است ...نتوان آدم ها را با معیار گذشته شان تخمین زد.
در همین حال و اکنون باید بود و زندگی کرد...
تا آینده را تغییر داد.
بیاد آورد گذشته را اما هرگز نباید به آن آویزان شد.
متاسفانه مبارزه همان قطار پر سرعت است که هر کس در ایستگاهی پیاده می شود.
انکار واقعیت تنها به خودمان صدمه می زند.
این آزادی را برای هر فرد قائل باشیم خود انتخاب کند تا کجا همسفر بمانیم.
من بودم.
هستم...
حواهم بود؟

اگر نبودم برایم مربای گیلاس بیاورید:)
زندگی کوتاهتر است از آنچه فکر می کنیم...

ناشناس گفت...

اوکی حتماً
با توجه با شناخت من تو خواهی ماند و زندگی انسانی را ادامه خواهیم داد هستند کسانیکه هنوز خود را نباختند
درو به همه انها
مسعود

ناشناس گفت...

متاسفانه این لینک پاک شده: بعد شش ساعت ویدئوی مستند زیر را در مورد آدولف هیتلر: بزرگترین داستانی که تا بحال گفته نشده رابا دقت مشاهده کنید. https://www.youtube.com/watch?v=g8RQFAOfRcY

Rosa گفت...


Hitler: The Greatest Story Never Told ~ Full Documentary

https://youtu.be/3HWxKahieBY

https://www.youtube.com/watch?v=3HWxKahieBY

27part
https://thegreateststorynevertold.tv/


Ken O’Keefe Explains Why Hitler Was Right

https://youtu.be/CxeekgxMjDM


The Truth About Adolf Hitler

https://youtu.be/xlRLhIVBAIs

Ken O'Keefe Explains Why Hitler & Kennedy Were Right (3 minutes)

https://youtu.be/5knSVesf4nM

Rosa گفت...

Payman Paydar:

(4) این بحث صهیونیستهای فاشیست مسلک را که بدروغ از رقم 6 (که در یهودیت عدد مقدسی است) استفاده کرده ...و اینکه قبل از وقوع هولوکاست(که من هیچگاه نفی اش نکرده و نمیکنم و بدروغ بدان متهم میشم!!.. بلکه با رقمنش مشکل دارم)

Rosa: همانطور که خواهیم دید در فیلم 6 ساعتع بخصوص قسمت 21 فیلم اصولن کشتار یهودیان و بقیه در آشویتس توسط فاشیستها انکار میشود. جمعیت انکار کنندگان هولوکاست چند سال پیش همگی در دوره ی احمقی نژاد در کنفرانسی در تهران گردهم آمده تا سند این انکار را رسانه ای کنند. سردسته ی آنان یک کوکلوس کلان است (دیوید ارنست دوک) که اکنون رفیق کن اوکیف رفیق پیمان پایدار می باشد. و همانطور که نوشتم یا پشت دوربین پرس تی وی است و یا در ایران قرمه سبزی می چرد!
پیمان پایدار ادعا می کند با رقم 6 میلیون در هولوکاست مخالف است. او اما فیلمی را رسانه ای می کند که کُلن منکر هولوکاوست و کُشتار یهودیان و دیگران شده و از "اردوگاههای کار" حکومت هیتلر به جای اردوگاه مرگ نام می برد. جالب اینکه در این اردوگاه آشویتس بسیاری از زنان/همجنس گرایان/دوقلوهای یک تخمی "کولی ها" مخالفان کار/خرابکاران آلمانی که در زرادخانه های هیتلر یا کار نکرده و یا خرابکاری کرده اند- کمونیستها-آنارشیستها "معلولین"... سیستماتیک و هدفمندانه از بین رفته اند.
پیمان پایدار مشکل اش نفرت از یهودیان است. او نوام چامسکی را یک صیونیست می داند که به تئوری توطئه ی رخنه یهودیان و میلنیوم معتقد نیست!
چامسکی یک دانشمند است و پژوهشگر که مسلمن از آنارشیست به فاشیست نجهیده است!

مُشکل پیمان پایدار ارقام اصلی هالوکاست نمی باشد و او با رسانه ای کردن فیلم 6 ساعته ی فاشیستها و تئوری توطئه ی کن اوکیف (فاشیست آشخور کنونی) نشان داد که عمیقن یهودی ستیز است...
می توان طرفدار فلسطین و ضد اسرائیل بود ولی فاشیست نبود.
هیتلر یک ضد یهود بود و طرفداری نئوفاشیستها از فلسطین بمانند احمقی نژادها ربطی به مبارزات مترقی مردم فلسطینی ندارد. بسیاری از دانشجویان فلسطینی جلوی نفرت پراکنی (یهودی ستیزی) کن اوکیف در لندن ایستاده و انتقاد کردند. جنبش فلسطین را باید از فاشیستهای با نام و بی نام تصفیه کرد. آنها در پشت پرچم حمایت از غزه و مردم فلسطین جنگ خود را با یهودیت دنبال می کنند.
آنتی فاشیستها صف مستقل دارند. ...
مرتبط:

Ken O'Keefe spits hatred

https://youtu.be/UzUg6tRt45Q

دیوید ارنست دوک (به انگلیسی: David Ernest Duke) (زاده ۱ ژوئیه۱۹۵۰) سیاست‌مدار، صهیونیست ستیز و یکی رهبران بلندپایهکوکلوس‌کلان آمریکا در گذشته بوده است.
دوک سابقاً باورمند به برتری نژاد سفید بود و به این خاطر از برای باورهای نژادیش همواره بر او خرده گرفته شده است. او خود را یک نژادگرا نمی‌داند بلکه خود را یک راستین‌گرای نژادی می‌نامد. او از پیوستگی نژادها با هم انتقاد می‌کند و به این باور دارد که بشر دارای حق آغازین نگهداری از مرده‌ریگ گذشتگان است.
میهمان در کنفرانس هولوکاست تهران

او هم‌چنین از مهمانان گردهمایی هولوکاست تهران(۱۱تا۱۳ دسامبر ۲۰۰۶) بود که از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران بدین کنفرانس فراخوانده شده بود. وی در این‌باره گفته است که محمود احمدی‌نژاد مرد دلیری است که درباره این موضوع سخن می‌گوید.∗


ناشناس گفت...

برای ختم بحثی که از ما کلی انرژی گرفت باید و مطمئن شد که این بحث و دامن زدن به ان انسانیت را به نوعی زیر ساخت های انسانی که بشریت برای ان بهای زیادی پرداخت کرده دروست نیست، که عده ی بدون هویت مسائلی را عنوان میکنند که با هیچ معیارهای انسانیت قابل توجیع نیست، موضوع بحث ما جنایت علیه بشریت است حالا اگر این بحثها را دنبال کنیم از کمی وکیفی جنایات هیچ کم نمی کند به زبان‌های دیگر هم نگاهی حتی سطحی به کشتار عظیمی که اتفاق افتاده را بررسی کنیم، هیچ زمان برای فراموشی و ترمیم ضایعات انسانی هرگز موفق نخواهیم شد… تا چه رسد برای کتمان و بررسی ناقص این فاجعه انسانی و در خاتمه من از کسانی اگر شکی در این مورد مهم دارند به کامنت رزا گرامی رجوع و جوابهای خود را پیدا کنند
مسعود

Rosa گفت...

تصحیح: *پیمان پایدار مشکل اش نفرت از یهودیان است. او نوام چامسکی را یک صیونیست می داند که به تئوری توطئه ی رخنه یهودیان و ایلومیناتی معتقد نیست!

ایلومیناتی
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
آنچه که علامت روشن‌ضمیران می‌نامند در پشت دلار آمریکا

محفل روشن‌ضمیران یا ایلومیناتی (به لاتین: Illuminati)، جمع کلمه لاتین illuminatus به معنی روشن‌ضمیر است و در اصطلاح به گروههایی تاریخی و امروزی و همچنین واقعی و خیالی گفته می‌شود. از بعد تاریخی، به ایلومیناتی‌های باواریا گفته می‌شد، گروه سری روشن‌ضمیرانی که در ۱۷۷۶ تاسیس شد. در ایام کنونی به سازمانهای توطئه‌گر مخفی گفته می‌شود که در حکم دولت در سایه عمل می‌کنند که به نظر می‌رسد رخدادهای دنیا را از طریق دولتهای و شرکتهای بزرگ امروزی کنترل می‌کنند. معمولاً به عنوان نسل نوینی و تداوم ایلومیناتیهای باواریا. در این ادبیات ایلومیناتی معمولاً در ارتباط با نظم نوین جهانی به کار می‌رود. معتقدین نظریه توطئه، معتقدند ایلومیناتی، هزاردستانی در پس وقایع هستند که جهان را به سمت نظم نوین جهانی مورد نظر خود راهبری می‌کنند.

Illuminati

https://en.wikipedia.org/wiki/Illuminati