۲۳ آذر، ۱۳۹۱

Critical Mindsدر عرض ده روز دوبار حذف شدیم ، باز از كشتار و شكنجه و اعدام و زندان و فقر و بیكاری و دزدی دولتی اقازاده ها و رانت خوار ها و خون شور ها و .. می نویسیم ، از زن ستیزی ، كودك ازاری و پدوفیلی شرعی ..می نویسیم .. از دولت ها می نویسیم كه از كلام ازاد و اندیشه ازاد ، فكر ازاد می ترسند ، به هر بهانه ای سانسور و خفقان و ترس و وحشت و زندان و قانون و شرع و قاضی و بیدادگاه می سازند .اعتراض را در گلو خفه می كنند و مدعی عدل و عدالتند ..
فقر و بیكاری و بی خانمانی و بی حقوقی را با ازاد گذاشتن دست سرمایه و بازار گسترش می دهند ، افتابه دزد را دست می برند و دزدهای میلیاردی خودی را در پست ها و مقام های تازه نان و اب دار می گمارند و حاكمیت بازاری و دلالی و رانت خواری و دزدی را حكومت * مستضعفین * می خوانند .
اجازه وكالت می دهند ، وكیل حق كه شدی به هر بهانه ای با پرونده سازی به زندان و حبس و تبعید می كشانند .
حقوق و ازادی زنان و كودكان را اشكارا زیر پا له می كنند و عربده می كشند كه دین ما و مذهب ما مدافع حقوق كامل زنان است ..
ما می نویسیم ، با قلم شكسته تیز تر و واقعی تر می نویسیم.........


هیچ نظری موجود نیست: