۰۶ اردیبهشت، ۱۳۹۱

«دیپلمات بچه باز رژیم اسلامی در بزریل » حکمت الله قربانی به تهران بازگشت! + اطلاعات جدید

امروز وزارت خارجه ایران رسما اعلام کرد که حکمت‌الله قربانی به تهران بازگشته است. این عضو ارشد سفارت جمهوری اسلامی در برزیل، چند دختر نوجوان را در یک استخر در پایتخت بزریل آزار جنسی داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بدون اشاره به اتهام آزار جنسی دیپلمات ایرانی در برزیل، اعلام کرد که او به کشور بازگشته است و به‌زودی به‌خاطر تخطی‌اش، «حضور در استخر مختلط» مجازات خواهد شد.
 رزا: ما میگیم خر نمی خواهیم، اینها تند تند پالونشو عوض میکنند!
قبل از هر چیز باید در مورد کودک آزاری و پدوفیلی قانون "مصونیت دیپلماتیک" را در سراسر جهان برداشت و بعدش هم باید همه را سوای رتبه و امتیاز زیر سوال کشید. در جهان گلوبال کنونی اگر کسی بچه بازی کرد، نباید جایی امن و در کشور دیگری بتواند به کارش ادامه بدهد. همینطور شکنجه و اعمال غیر انسانی دیگر. شنا کردن اما جرم نیست!
اما چه کسی مسئول عدالت است؟ چه کسی باید جلوی این اعمال (کودک آزاری، شکنجه و...)  را بگیرد،  وقتی به قول اوورول برخی ها برابر ترند؟
ما! تک تک ما! فشار افکار عمومی تنها وسیله ای است که میتوان افراد را بازخواست کرد.  خشونت علیه کودکان در تمام فرهنگها نفی شده ولی بیش از همیشه در اینمورد و همچنین در مورد خشونت علیه زنان بدلیل مقام، رتبه، پول و امتیازات دیگر عملا هیچگونه عدالتی برقرار نیست.
تنها با افشای افراد و نشان دادن چهره اینان میتوان امنیت محدودی برای کودکان و جوانان علیه دست اندازی به حریمشان ایجاد کرد. در این مورد بخصوص" دیپلمات رژیم" به استخر فامیلی رفته، جایی که فضای امنی باید برای کودکان باشد.  گزارش شد که او به حریم کودکان دست درازی کرده و باعث شکایت آنان به والدین و مسئولین شده. این فرد دستگیر و پرونده برای روشن شدن دقیق ماجرا باز شده. بعد از چند ساعت بدلیل "دیپلمات" بودن طرف آزاد و به کشورش برگشت داده میشود . آنهم کشوری مانند ایران که از نظر قانونی بهشت کودک آزاران و پدوفیل ها است. امکان  دانستن اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده وجود ندارد. از آنجایی که این فرد از حوزه اطلاع افکار عمومی خارج شده، بسیار بعید به نظر میرسد که در این بلبشوی سیاسی اصولا برای کودک آزاری حتی مورد بازخواست قرار بگیرد، یکی از راههای حفظ امنیت کودکان علنی کردن چهره کودک آزارها میباشد. در مورد اخیر و دیپلمات ایرانی شاید تنها راه است، چون ایشان عملا از اعلام نظرش و اعتراف احتمالی فرار کرده و به زیرعبای اسلام پناه برده! آیا زیر این عبا بدلیل شنا در استخر مختلط واجبی خورش میکنند؟ یا برای پاسداری از سنت انگولک ترفیع مقام میگیرد؟ و سر بازجو و همکار مرتضوی جانی؟ نمیدانیم. در این حکومت اسلامی هیچ چیز بعید نیست!
اینهمه مسئولیت فرد فرد ما را در افشای این فرد بیشتر میکند.  بخصوص اگر ما  شخصا در رابطه با این فرد باشیم.
در درجه اول همسر این فرد در افشای او مسئول است. که در کامنتی گویا مشخصاتشان این باید باشد:
صوفیا جعفر زاده (گیلدا)  ایرانی/ شیرازی مزدوج با حکمت اله قربانی از سال 1988، دارای دو فرزند پسر 20 و 16 ساله. گالیدا قربانی در لیست سفارت برزیل در زیر
Sr. Hekmatollah Ghorbani
Conselheiro
04/02/10
Sra. Galida Ghorbani
 خانم جعفر زاده لطفا چهره ایشان را علنی کنید!
دوستان ایشان و گروه ایمیل حقوق بین المللی با اسامی زیر که شاید بشناسندش؟!
به آزین حصیبی- احریر تحریری- حمید هاشمی- محسن عبدالهی- هیراط ابطهی- مهناز اخوان – مسعود علیزاده- علیرضا آرش پور- پوریا عسگری- نبی اعظمی- اسماعیل بقایی- ابراهیم بیگزاده- زیبا فرزین- حسین غریبی-حکمت قربانی- بهرام حیدری- صفی ناز جدلی- عباس کدخدایی- راما کسمتی- فاطمه کیهان لو- حسام الدین لزانی- غلامرضا مهدوی- س. باقر میرعباسی- نازنین مدیرزاده- کاظم مختاری- آزاده مومنی- جمشید ممتاز- حسن مرادی- مصطفی نسرین- سید علی موسوی- موسی زنوز موسوی- رضا موسی زاده- س. مسعود نوری- مسعود رایی- سعید رهایی- رجبی- امیرحسین رنجبریان- مهرداد رضاییان- رضا انصاری صابری- حسین سادات- محمد سلیمی- علی سر یزدی- رسول شبیبی- هاجر سیاه رستمی- قاسم زمانی- امین ذره فر (بلاگفا- اینترناسیونال لاو زونه)- محمد جواد ظریفی-
"Ghorbani Hekmat" hghorbanius@yahoo.com, 

به لاتین اینجا را کلیک کنیم.
کسانی که با ایشان همدوره و همکلاس بودند و استادان دانشگاهی این فرد با اطلاعات زیر:
 سوابق «حکمت‌اله قربانی» در ایران: رادیو کوچه:
«حکمت‌اله قربانی»، دانش‌آموخته رشته «حقوق بین‌الملل» دانش‌گاه «علامه طباطبایی» که در برخی منابع از وی با عنوان «مدرس دانش‌گاه و پژوهش‌گر حقوق بین‌الملل و مالکیت فکری» نام برده شده است[1]، پیش از اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دفاع از پایان‌نامه خود[2] که با موضوع «حقوق سازمان‌های پخش صدا و تصویر از دیدگاه حقوق بین‌الملل» در سال تحصیلی 87-1386 ارایه داد و نمره 18.5 دریافت کرد[3]، با سمت رایزن سومی و نمایندگی ثابت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، به ژنو فرستاده شد.[4]
پايان‌نامه: حقوق سازمان هاي پخش صدا و تصوير از ديدگاه حقوق بين الملل مالکيت فکري/ حکمت الله قرباني.- به راهنمايي مهدي زاهدي.- با مشاوره محمدرضا ضيائي بيگدلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ، رشته حقوق بين الملل) ؛۱۳۸۷.
Ghorbani, Hekmat
Permanent Mission of Iran
ح‍ق‍وق‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ ص‍دا و ت‍ص‍وی‍ر از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ف‍ک‍ری‌
 ق‍رب‍ان‍ی‌ ، ح‍ک‍م‍ت‌ ا..
س‍ال‌تح‍ص‍ي‍ل‌۸۶-۸۷
 ح‎ ‎۱۶۴  ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا
ح‍ق‍وق‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ ص‍دا و ت‍ص‍وی‍ر از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ف‍ک‍ری‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ، ح‍ک‍م‍ت‌ ا... ۸۶-۸۷ح‎ ‎۱۶۴
http://yaserziaee.blogfa.com/post-117.aspx
 رزا: اگر ما ایرانیان فرهنگ خود را انگولک کردن نمیدانیم، پس فرای حرف عمل کنیم!
فشار افکار عمومی با هدف محکومیت این دیپلمات حکمت الله قرباني نیست بلکه ایشان را مجبور میکند مانند افراد عادی جوابگو باشد و هم اینکه همه افراد در جهان گلوبال برای اعمال اشتباه خود در برابر همین افکار عمومی قرار دارند و میگیرند، فرای امتیازات اجتماعی و سیاسیشان. شخصا مخالف زندان هستم ولی فرار از پاسخگویی در برابر دیگران و در این مورد زیر عبای رژیم قایم شدن راهش نیست. این راه را ببندیم. سکوت را بشکنیم!

لینک عکسهای بخور- بچر سفارت رژیم در برزیل در زیر را نگاه کنیم و در صورت شناسایی عکس «حکمت‌اله قربانی»  رسانه ای کنیم.
Embassy of Iran celebrates New Year 2011
لینک بالا گالری عکس جشن نوروز سال 2011 است و زن سفیر گویا احساس ملکه بودن داره و با لباس عروسی ظاهر شده!
National Day of Iran 2011
لینک بالا عکسهایی از جشن سال گذشته است و گویا اوجش هم حضور یک آخوند چاق با محافظ هاش است.
National Day of Iran 2009
لینک بالا هم عکسهای سال 2009 و عکاس روی افراد دمخور سفارتی ها را زوم کرده

سفارت ایران در برازیلیا پس از منتشر شدن گزارش های فراوان در مورد این اتهام در بیانیه ای مسئله را " سوء تفاهم " اعلام کرده بود.
در این بیانیه آمده است:" سفارت اعلام می کند اتهام وارده به دیپلمات ایرانی صرفا سوء تفاهم و ناشی از اختلاف در مفاهیم فرهنگی است." دینالدو ازیفیدو یکی از معروف ترین روزنامه نگاران برزیل در مقاله ای که در روزنامه " او استادو دی سان پائولو " منتشر شده است بیانیه سفارت ایران را " عذر بدتر از گناه " توصیف کرد.
او این سوال را مطرح کرد که " آیا مفاهیم فرهنگی و آداب و رسوم ایرانی ها به این وحشی 51 ساله متاهل و دارای دو فرزند اجازه می دهد به دختران بین 9 الی 15 ساله تعدى جنسى کند؟
این مقاله زیر از پدر برزیلی کودکان نوشته و شرح واقعه در همان زمان توسط کودکان . برای ترجمه از گوگل ترجمه پرتقالی به انگلیسی یا... استفاده کنید.

رساله خمینی در مورد انگولک:
Ayatollah Khomeini:
A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However he
should not penetrate, sodomising the child is OK. If the man penetrates and
damages the child then he should be responsible for her subsistence all her
life. This girl, however does not count as one of his four permanent wives.
The man will not be eligible to marry the girls sister.
From Khomeini's book, "Tahrirolvasyleh", fourth volume, Darol Elm, Gom,
Iran, 1990
 نوشته های مرتبط:


sotoode_lawyer@...
sotoode_lawyer
 Feb 22, 2009
12:08 pm 
521 Fwd: views of a professor (international law)
...Arashpour Ali Reza" , "Askary Pouria" , "Azami Nabi" , "Baghaei Esmael" , "Beigzadeh Ebrahim" , "Farzinnia Ziba" , "Gharibi Hossein" , "Ghorbani Hekmat" , "Hashemi Hamid Int. Law" , "Hashemi Kamran Yahoo" , "Hassibi Behazin" , "Heidari Bahram" , "Jadali Safinaz" , "Kadkhodaee...  mohammad teimoori
sotoode_lawyer@...
sotoode_lawyer
 Feb 22, 2009
12:03 pm 


To: "Abdollahi Mohsen" abdollahi75@..., "Abtahi Hirad" hirad.abtahi@..., "Akhavan Mahnaz" mahnazakhavan74@..., "Alizade Masoud" massoud1980@..., "Arashpour Ali Reza" a_arashpour@..., "Askary Pouria" pouria.askary@..., "Azami Nabi" sabzevaran@..., "Baghaei Esmael" esbaghaei@..., "Beigzadeh Ebrahim" ebeigzadeh@..., "Farzinnia Ziba" z_farzin@..., "Gharibi Hossein" gharibi_h@..., "Ghorbani Hekmat" hghorbanius@..., "Hashemi Hamid Int. Law" hamidintlaw@..., "Hashemi Kamran Yahoo" kamranhashemi1@..., "Hassibi Behazin" bazin_hasibi@..., "Heidari Bahram" bheidarister@..., "Jadali Safinaz" safaz_1418@..., "Kadkhodaee Abbas" kadkhodaee@..., "Kesmati Rama" ramakesmati@..., "Keyhanlou Fatemeh" f_keyhanlou@..., "Lesani Hesamodin" lesani77@..., "Mahdavi Gholam Reza" gh_mahdavi@..., "Mirabbasi S. Bagher" mirabbassi@..., "Modirzadeh Nazanin" nazm@..., "Mokhtary Kazem" mkmokhtary@..., "Momeni Azadeh" momeni_azadeh@..., "Momtaz Jamshid" djmomtaz@..., "Moradi Hassan" moradilaw@..., "Mosaffa Nasrin" nmosaffa@..., "Mousavi Seyed Ali" seyedali_mousavi@..., "Mousavi Zonooz Mosa" mmz1344@..., "Mousazadeh Reza" rmousazadeh@..., "Nouri S, Masoud" sm_noori@..., "Raei Masoud" masoudraei@..., "Rahae Saeed Gmail" srahae@..., "Rajabi" rajabi21@..., "Ranjbarian Amir Hossein" ranjbarian@..., "Rezaeian Mehrdad" mehrdad.rezaeian@..., "Sabery Ansari Reza" sabery1979@..., "Sadat Hossein Yahoo" hossen_sadat@..., "Salimi Mohammad" salimi41@..., "Saryazdi Ali" asaryazdi@..., "Shabibi Rasoul" shabibi@..., "Siahrostami Hajar" h17e@..., "Zamani Ghasem" dr_gh_zamani@..., "Zarefar Amin Blogfa" internationallawzone@..., "Zarif Mohammad Javad" Zarif@

--- On Mon,
1/12/09, hamid hashemi wrote:
From: hamid hashemi
Subject: Fwd: views of a professor (international law)
To: "Abdollahi Mohsen" , "Abtahi Hirad" , "Akhavan Mahnaz" , "Alizade Masoud" , "Arashpour Ali Reza" , "Askary Pouria" , "Azami Nabi" , "Baghaei Esmael" , "Beigzadeh Ebrahim" , "Farzinnia Ziba" , "Gharibi Hossein" , "Ghorbani Hekmat" , "Hashemi Hamid Int. Law" , "Hashemi Kamran Yahoo" , "Hassibi Behazin" , "Heidari Bahram" , "Jadali Safinaz" , "Kadkhodaee Abbas" , "Kesmati Rama" , "Keyhanlou Fatemeh" , "Lesani Hesamodin" , "Mahdavi Gholam Reza" , "Mirabbasi S. Bagher" , "Modirzadeh Nazanin" , "Mokhtary Kazem" , "Momeni Azadeh" , "Momtaz Jamshid" , "Moradi Hassan" , "Mosaffa Nasrin" , "Mousavi Seyed Ali" , "Mousavi Zonooz Mosa" , "Mousazadeh Reza" , "Nouri S, Masoud" , "Raei Masoud" , "Rahae Saeed Gmail" , "Rajabi" , "Ranjbarian Amir Hossein" , "Rezaeian Mehrdad" , "Sabery Ansari Reza" , "Sadat Hossein Yahoo" , "Salimi Mohammad" , "Saryazdi Ali" , "Shabibi Rasoul" , "Siahrostami Hajar" , "Zamani Ghasem" , "Zarefar Amin Blogfa" , "Zarif Mohammad Javad"
Date: Monday, January 12, 2009, 5:29 PM

به آزین حصیبی- احریر تحریری- حمید هاشمی- محسن عبدالهی- هیراط ابطهی- مهناز اخوان – مسعود علیزاده- علیرضا آرش پور- پوریا عسگری- نبی اعظمی- اسماعیل بقایی- ابراهیم بیگزاده- زیبا فرزین- حسین غریبی-حکمت قربانی- بهرام حیدری- صفی ناز جدلی- عباس کدخدایی- راما کسمتی- فاطمه کیهان لو- حسام الدین لزانی- غلامرضا مهدوی- س. باقر میرعباسی- نازنین مدیرزاده- کاظم مختاری- آزاده مومنی- جمشید ممتاز- حسن مرادی- مصطفی نسرین- سید علی موسوی- موسی زنوز موسوی- رضا موسی زاده- س. مسعود نوری- مسعود رایی- سعید رهایی- رجبی- امیرحسین رنجبریان- مهرداد رضاییان- رضا انصاری صابری- حسین سادات- محمد سلیمی- علی سر یزدی- رسول شبیبی- هاجر سیاه رستمی- قاسم زمانی- امین ذره فر (بلاگفا- اینترناسیونال لاو زونه)- محمد جواد ظریفی-


Date: Monday, January 12, 2009, 5:29 PM
---------- Forwarded message ----------
From: behzad saberi <
sabery1979@...>
Date: 2009/1/12
Subject: views of a professor (international law)
To:
sabery1979@...

معاذالله! استادانی به این بزرگی در کشور هستند و ما غافلیمخدارا شكر كه به داشتن اين مفاخر حقوقي و اين نظريات بديع كه انقلابي در دانش حقوق بين الملل ايجاد كرده اند مفتخريم
--- On Tue, 1/13/09, Behazin Hassibi wrote:
From: Behazin Hassibi
Subject: Fwd: views of a professor (international law)
To: "AHRA TAHRIRI"
Date: Tuesday, January 13, 2009, 10:48 AM


--- On Mon,
1/12/09, hamid hashemi wrote:
From: hamid hashemi
Subject: Fwd: views of a professor (international law)
To: "Abdollahi Mohsen" , "Abtahi Hirad" , "Akhavan Mahnaz" , "Alizade Masoud" , "Arashpour Ali Reza" , "Askary Pouria" , "Azami Nabi" , "Baghaei Esmael" , "Beigzadeh Ebrahim" , "Farzinnia Ziba" , "Gharibi Hossein" , "Ghorbani Hekmat" , "Hashemi Hamid Int. Law" , "Hashemi Kamran Yahoo" , "Hassibi Behazin" , "Heidari Bahram" , "Jadali Safinaz" , "Kadkhodaee Abbas" , "Kesmati Rama" , "Keyhanlou Fatemeh" , "Lesani Hesamodin" , "Mahdavi Gholam Reza" , "Mirabbasi S. Bagher" , "Modirzadeh Nazanin" , "Mokhtary Kazem" , "Momeni Azadeh" , "Momtaz Jamshid" , "Moradi Hassan" , "Mosaffa Nasrin" , "Mousavi Seyed Ali" , "Mousavi Zonooz Mosa" , "Mousazadeh Reza" , "Nouri S, Masoud" , "Raei Masoud" , "Rahae Saeed Gmail" , "Rajabi" , "Ranjbarian Amir Hossein" , "Rezaeian Mehrdad" , "Sabery Ansari Reza" , "Sadat Hossein Yahoo" , "Salimi Mohammad" , "Saryazdi Ali" , "Shabibi Rasoul" , "Siahrostami Hajar" , "Zamani Ghasem" , "Zarefar Amin Blogfa" , "Zarif Mohammad Javad"
Date: Monday, January 12, 2009, 5:29 PM
A Critique of the Iranian Patents Act of 2008. Hekmatullah Ghorbani. Policies and Procedures of the Interpol in Combating International Drug Trafficking
A Critique of the Iranian Patents Act of 2008
Hekmatullah Ghorbani
Critique and Presentation

A Critique of the Iranian Patents Act of 2008
Hekmatullah Ghorbani

Policies and Procedures of the Interpol in Combating International Drug Trafficking
Ayyoub Balaee
A Critique of the Iranian Patents Act of 2008. Hekmatullah Ghorbani.


IP NEWS 2006
April 9, 2011

It has been made applicable from April 1, 2002 but Pakistan has yet to sign this treaty. This treaty claims to help scientific and technological progress by providing "perfect" protection to inventions. And now the Trademark Law Treaty. Pakistan has yet to sign this document though it took an active part in the diplomatic conference for the adoption of a revised version of the treaty, held in Singapore from March 13 to 31, 2006. A credentials committee was established on March 14 by the conference. The committee met on March 16, with the following members: Hekmatullah Ghorbani Ghorbanifar from Iran (President), Gzace Issahaque of Ghana (Vice President), Francisco Javier Mejin of Honduras (Vice President, while one member was taken each from Australia, China, Kyrgyzstan, and South Africa. The Treaty finally signed by 37 countries, namely Austria, Belgium, Benin, Bosnia, Burkina Faso, Congo, Croatia, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Ghana, Guinia, Haiti, Hungary, Israel, Italy, Kenya, Kyrghystan, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malt, Mozambique, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Senegal, Serbia and Montenegro, Slovenia, Suriname, Tajikistan,

9 Apr 2011The committee met on March 16, with the following members: Hekmatullah Ghorbani Ghorbanifar from Iran (President),


۲ نظر:

عبدالعظیم پویا گفت...

رزا خانم اسلام پناهگاه و مذهب پدوفیل هاست.گناب خمینی را بخوانید: « روح‌الله خمینی، تحریرالوسیله، جلد دوم، نکاح -طلاق، نکاح و احکام آن، مسئله ۱۲» و اما مسئله 12:
«کسی که زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست... اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد.»

Rosa گفت...

سلام عزیز
من همین را به انگلیسی برای دوستان بلاگ که به فارسی تسلط ندارند در پایین نوشته آوردم. با تشکر
رزا