۱۸ خرداد، ۱۳۹۰

اطلاعيه برگزاری تظاهرات در روزهای هشتم تا دهم ژوئن در ميدان تاکسيم شهر استانبول Tunisia,Tahrir,Madrid now İstanbul

تونس ، تحریر ، مادرید و اینک استانبول …Tunisia,Tahrir,Madrid now İstanbul…Tunus, Tahrir, Madrid şimdi İstanbul… İşsizliğe ve YÖK’e karşı

رفقای همرزم !
همانطور که ميدانيم مردم دنيا با رهبری نسل جوان بپا خاسته اند . در خاور ميانه ، در آفريقای شمالی ، در اروپا ، در شيلی و در اسپانيا و ... جوانان برای اعتراض به بيکاری و سر دادن فرياد اعتراضشان به خيابانها و ميادين آمدند . ما جوانان ترکيه نيز در مقابل معضل بيکاری که هر روز بيشتر از روز قبل بدتر ميشود و همچنين در مقابل شورای آموزش عالی که عرصه آموزش را با توجه به اينکه حاصل کودتای سال 1980 است و دانشگاهها را به محاصره خود درآورده و همچنين حکومت حاکم بر ترکيه که هر روز بيشتر سعی ميکند بر تمام کشور غالب شود و قلدری های اين حکومت هرگز ساکت نخواهيم نشست .
ما در روزهای هشتم ، نهم و دهم ژوئن چند روز قبل از انتخابات عمومی مجلس ترکيه برای اخطار دادن به حکومت در ميدان تاکسيم شهر استانبول تظاهرات و مقاومتی را بنمايش خواهيم گذاشت .
فراخوان فرياد حق طلبانه ی مارا ميتوانيد در متن زير بخوانيد .
تونس ، تحرير ، مادريد و اينک استانبول ...
برای اعتراض به شورای آموزش عالی
جوانان در ميادين مبارزه خواهند بود !
در تونس جوانانی که با معضل بيکاری روبرو بودند در ميدان مبارزه حضور يافتند .
در سوريه نيز جوانانی که آزادی می خواستند در ميدان مبارزه حضور يافتند .
در اسپانيا هم در ميدان مادريد جوانان در ميدان مبارزه هستند .
حکومتی که خيال ميکرد مردم را گول ميزند ولی در واقع خودش را گول ميزند و همچنين احزاب راست که دم از چپ بودن ميزنند را مردم با مبارزه شان به زانو درآوردند .  چرا منتظريم ؟ هم اينک نيز نوبت ماست .  آنها بما ميگويند : "هرچقدر بيشتر کار کنيد همانقدر زودتر به آينده ای بهتر خواهيد رسيد" . ما ميدانيم که هيچ يک از چيزهايی که اينها ميگويند واقعيت نيست . کار ميکنيم اما حاصلی برايمان ندارد ! حاصلی برايمان ندارد !
ما جوانان برای کنکور درس ميخوانيم ، اما حکومت با يک حيله برای کنکور يک رمز گذاشته و با اين طريق از ورود ما به دانشگاه جلوگيری ميکنند . ميخواهيم معلم شويم ، توسط آزمون استخدام دولتی که مانند کنکور دانشگاه است مانع استخدام بخش بزرگی از فارغ التحصيلان دانشگاه ميشوند . مدرکی نمانده که نگرفته باشيم ، زبان خارجه باقی نمانده که ياد نگرفته باشيم ، دوره آموزشی نمانده که نگذرانده باشيم ، اما باز هم بيکار می مانيم .
حاصل اين حکومت تنها بيکاری و فقری است که بر تمام ما روا شده . آيا با پيشنهادات ، پروژه های غير منطقی و دروغهای آنها موافقيد ؟
وقتی جوانان به اين موضوع عکس العمل نشان می دهند وضعيت بدتر از اين که هست می شود . آنها در پاسخ به اعتراضات و تظاهرات جوانان با ماشين های آبپاش آب ميپاشند ، با باتوم به جوانان حمله ميکنند ، با گاز فلفل به آنها حمله ميکنند و با ماشينهای ضد شورش از روی جوانان رد می شوند . برای نمونه معلمی بنام متين لوکومجو را ميتوان نام برد . همين چند روز قبل حکومت با حمله به يک اعتراض سبب مرگ وی گرديد . هم اينک وقت آن رسيده که متوجه موقعيت زمانی مان شويم، هم اينک زمان آن فرا رسيده که به اين روند پايان دهيم .
اربابان جيبهايشان را با استفاده از آينده و فردای ما پر ميکنند !
آينده مان را از ما می دزدند و تنها ما هستيم که بايد آنها را متوقف کنيم . فردايمان را از کسانيکه برای آينده مان کنکور و رمز گذاشته اند ، کارمان را از کسانيکه کارمان را از دستمان گرفته اند و آينده مان را از آنها پس خواهيم گرفت . مانند تونس ، مانند ميدان تحرير ، مانند اسپانيا ، جوانان ترکيه نيز ميادين اعتراض و مبارزه را پر خواهند کرد . هشتم ، نهم و دهم ژوئن ميدان تاکسيم در شهر استانبول ازآن جوانان خواهد بود . ما جوانان ترکيه سه شبانه روز در اين ميدان خواهيم بود . ديدار ما روز هشتم ژوئن ، ساعت دوازده در ايستگاه تراموای ميدان تاکسيم .
ما جوانان برای بدست گرفتن آينده مان ، به ميدانهای مبارزه خواهيم آمد !
اطلاعاتی درمورد اين تجمع اعتراضی : اين تجمع اعتراضی در روز هشتم ژوئن ، ساعت 13:00 در ايستگاه تراموای ميدان تاکسيم در شهر استانبول آغاز خواهد شد و سه شبانه روز ادامه خواهد داشت . در طول اين سه شبانه روز يکسره در ميدان تاکسيم خواهيم بود .
در مدت تجمع ، رفقای اسپانيايی مان که در ترکيه دانشجو هستند نيز در محل تجمع در کنارمان خواهند بود . گروه های مختلف موزيک نيز با ما خواهند بود و باهم در اين تظاهرات و اعتراض ، ترانه سرودهای انقلابی خواهيم خواند.
در اين تظاهرات سازمانهای طرفدار دمکراسی ، نمايندگان احزاب سياسی و سنديکاهای کارگری در کنارمان خواهند بود . درصورتيکه اين تظاهرات بيش از سه روز بطول بيانجامد در ميدان تاکسيم چادر خواهيم زد و از آن به بعد در چادرها خواهيم ماند . با شرکت تمام کسانيکه در اين تظاهرات شرکت ميکنند به بحث و گفتگو خواهيم نشست و اگر قرار بر گرفتن تصميمی جديد باشد ، همگی باهم تصميم خواهيم گرفت. ما نمونه ای از دمکراسی حقيقی و واقعی را خواهيم آفريد. در اين تظاهرات فضايی آزاد حاکم بود بطوريکه هرکس آزادانه بتواند در آن شرکت کرده و مطالباتش را طلب کند .  در اين تظاهرات تريبون آزادی برای اينکه هرکس بتواند افکار ، خواستها و مطالباتش را به گوش همگان برساند وجود خواهد داشت .  ما جوانان از طريق کميته هايی که در تجمع بصورت دمکراتيک تشکيل خواهيم داد ، نيازها ، ويرايش و طراحی محل تجمع و مانند اينها را در يک فضای آزاد بصورت يک فرهنگ برابر ترتيب خواهيم داد .
ما فرهنگ و فضايی متحدانه ، آزاد ، برابر و کار و فعاليت مشترک را ايجاد خواهيم کرد و نه رقابت بين انسانها را .
با ما تماس بگيريد :  لطفا ايميلهای فارسی را بصورت وورد يا پی دی اف ارسال نمائيد .
19.oktober.1917@gmail.com
isil.kurt@hotmail.com
http://www.facebook.com/yaraticidirenis
Gençlerden Taksim'de üç gün eylem
http://www.facebook.com/genclermeydana
İspanya'daki isyan ateşi İstanbul'a sıçradı
Tunisia,Tahrir,Madrid now İstanbul…
Against unemployment and Higher Education Instution
COME ON THE YOUNG TO THE SQUARE!
برای خواندن بیانیه به ترکی و انگلیسی اینجا کلیک کنیم
Tuerkisch & englisch hereUnemployed youth in Tunisia were on the square.

Young people who want the freedom of Egypt’s Tahrir Square were on the square too.

In Madrid and Spain young people were on the square as well.

They brought the government inducing to them and the opposing party to heel.

Now it’s our turn, why are we waiting?

As we realized that nothing is the same as they said. The More we work, the better future is not expected. .As we work we don’t earn, we don’t earn.

We study for YGS, we are prevented by codes.

We desire to be a teacher , we are prevented by KPSS.(Public Personnel Selection Exam)

There is no certicifate which we got, no language which we learned, no course which we went , nonetheless we are unemployed.

We are faced with unemployment and poverty deemed proper by AKP.

Ohh for their followers??For them, many tenders,the crazy projects,..

The more people react to this ,the more conditions get worse.

The anger of young people exposed to squiting pressurized cold water, using pepper gas on them,striking with a truncheon, advance on them with panzers…

Now it is time to recognize our conditions, it s time to end this affairs

Bosses are stoking their pockets with our future.

Our future has been stealing from us and it is we to put a stop this.We will take back our future from the ones who are encoding our future and taking the bread out of our mouths.

In Tunisia, as in Tahrir, as well as in Spain, as in Taksim, the young people will fill the squares.

The Tksim Square on 8th-9th-10th of the June will be of youth. Three days three nights we will be in Taksim Square.

We will meet at 12.00o’clock at Taksim Tram Station.

To take the future in our own hands,COME ON THE YOUNG TO THE SQUARE

Information as to content of our boykott

- Our boycott will start on 8th of the June , at 13.00p.m at Taksim Tram Station and go on up to 10th of the June, will continue 3 days 3 nights.During 3 days we will be in the Taksim Square.

- Our friends coming from Spain will be together with us.

- Various musical groups will be with us , will sing the song of boycott,resistance together.

- Unions and non-governmental organizations ,political party representatives supporting our boycott will be together with us.

- We will pitch out tents in the following days of the boycott.

- We will conduct the discussions with all participants and take our decissions altogether.We will compose an example of the direct democracy.

- We will organize everything in the way of incorporating with all participants and let them put into words their demands freely.

- By setting up a liberty platform, we will let all participants’s say their ideas.

- Requirements,organizations, etc.will be controlled by the committees established in the square and will form a collective working culture.

- We will form a culture which people are in solidarity and sharing not in the competition.

To contact with us:

Gürkan Köse – 0 555 514 53 54 – gurkanskose@gmail.com

Pınar Atalar – 0 506 814 5029 – pinarinbiri@gmail.com

Seçkin Erdoğan – 0 554 870 30 68 – seckinerdogan89@gmail.com

Işıl Kurt – 0 539 835 66 92 – isil.kurt@hotmail.com


Değerli mücadele arkadaşlarımız,

Hepimizin bildiği gibi gençlik başta olmak üzere tüm dünya halkları ayaklanıyor. Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, Avrupa’da, Şili’de, İspanya’da gençler işsizliğe karşı seslerini yükseltmek için sokaklara, meydanlara döküldüler. Ülkemizde de her geçen gün daha da can yakıcı bir sorun haline gelen işsizlik, bunun yanı sıra üniversiteleri abluka altına alan darbe kurumu YÖK ve tüm ülkeyi egemenliği altına almaya çalışan, gün geçtikçe zorbalaşan AKP hükümetine karşı biz gençler de sessiz kalmıyoruz.

Seçimlerden önce bir uyarı niteliğinde olacak şekilde 8-9-10 Haziran tarihlerinde Taksim Meydanı’nda başlatacağımız direnişimizin, haklı haykırışımızın çağrı metnini aşağıda okuyabilirsiniz:

Tunus, Tahrir, Madrid şimdi İstanbul…

İşsizliğe ve YÖK’e karşı

GENÇLER MEYDANA!

Tunus’ta işsiz gençler meydanlardaydı.

Mısır’ın Tahrir Meydanı’nda özgürlüğünü isteyen gençler yine meydandaydı.

İspanya’da Madrid’de yine gençler meydandaydı.

Kendilerini kandıran hükümeti de muhalefeti de dize getirdiler.

Şimdi sıra bizde, ne duruyoruz?

Anladık ki hiçbir şey bize anlattıkları gibi değil. Daha çok çalışınca daha iyi bir gelecek bizi beklemiyor. Çalışınca kazanmıyoruz, kazanamıyoruz.

YGS’ye çalışıyoruz, şifre ile engelleniyoruz.

Öğretmen olmak istiyoruz, KPSS ile engelleniyoruz.

Almadığımız sertifika, öğrenmediğimiz dil, gitmediğimiz kurs kalmıyor,

yine de işsiz kalıyoruz.

Karşımızda AKP’nin hepimize reva gördüğü işsizlik ve yoksulluk.

Ha yandaşlara mı? Onlar için ihaleler, çılgın projeler…

Bu duruma tepki gösterince ise durum gittikçe daha da çirkinleşiyor.

Gençlerin öfkesine su sıkılıyor, gaz sıkılıyor, copla vuruluyor, panzerle üzerine yürünüyor.

İşte öğretmen Metin Lokumcu. AKP onun ölümüne sebep oldu.

Artık zaman durumumuzun farkına varmanın, bu gidişata bir son vermenin zamanıdır.

Patronlar ceplerini bizim yarınlarımızla dolduruyor!

Geleceğimiz bizden çalınıyor ve buna dur diyecek olanlar bizleriz. Yarınlarımızı şifreleyenlerden, işimizi elimizden alanlardan geleceğimizi geri alacağız.Tunus’ta olduğu gibi, Tahrir’de olduğu gibi, İspanya’da olduğu gibi Taksim’de de gençler meydanları dolduracak.

8-9-10 Haziran’da Taksim gençlerin olacak. 3 gün 3 gece meydandayız.

8 Haziran saat 12.00’da Taksim Tramvay Durağı’nda buluşuyoruz.

Geleceğimizi ellerimize almak için, GENÇLER MEYDANA!Eylemimizin içeriğine dair bilgiler:

> 8 Haziran saat 13.00’te Taksim Tramvay Durağı’nda başlayacak eylemimiz 10 Haziran’a kadar, 3 gün 3 gece sürecek. 3 gün boyunca Taksim Meydanı’nda olacağız.

> İspanya’dan gelen öğrenci arkadaşlarımız eylem boyunca bizlerle birlikte olacaklar.

> Çeşitli müzik grupları bizlerle olacak, birlikte direnişin şarkılarını söyleyeceğiz.

> Eylemimize destek verecek sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri bizlerle birlikte olacaklar.

> Eylemin ilerleyen günlerinde alanda çadırlarımızı kuracağız

> Tüm alanın katılımıyla tartışmalarımızı yürütecek, kararlarımızı hep birlikte alacağız. Doğrudan demokrasi örneği yaratacağız.

> Herkesin eyleme katılıp özgürce talebini dile getirebileceği şekilde düzenleme yapacağız

> Serbest kürsü oluşturup herkesin fikirlerini alana aktarabilmesini sağlayacağız.

> Alanda kurmayı düşündüğümüz komitelerle alanın ihtiyaçları, düzenlenmesi vb. konularda kolektif bir çalışma kültürü oluşturacağız.

> İnsanların birbiri ile rekabet değil, dayanışma ve paylaşım içerisinde olduğu bir kültürü oluşturacağız.

Bize ulaşmak için:

Gürkan Köse – 0 555 514 53 54 – gurkanskose@gmail.com

Pınar Atalar – 0 506 814 5029 – pinarinbiri@gmail.com

Seçkin Erdoğan – 0 554 870 30 68 – seckinerdogan89@gmail.com

Işıl Kurt – 0 539 835 66 92 – isil.kurt@hotmail.com

هیچ نظری موجود نیست: