۰۱ اسفند، ۱۳۹۰

زنده باد آزادی ,همدردی, کمک متقابل , عشق و وارستگی ; بیک کلام آنارشی

نقد آنارشیستی مقوله سیاست در جهان سرمایه داری
(10) سیاست هنر سرکوب میباشد
سرکوب هر کسی که تیکه تیکه شدن زندگی را زیر سئوال برده و با خواسته های بر حقش خواهان تغییر شرایط موجود میباشد. سرکوب هر کسی که خواهان آتش زدن بر خرمن بی حرکتی (پاسیو بودن ) , تعمق بورژوامآبانه و هیئت (نمایندگی) میباشد . سرکوب هر کسی که خواهان جایگزین سازمانی برای خود نمی باشد و یا بی حرکتی تحمیلی توسط هیچ برنامه ای را در شان خود نمی داند . سرکوب هر کسی که خواهان رابطه ای مستقیم فی مابین افراد میباشد و برای فضای تساوی گرایا نه احترام قائل نیز . سرکوب هر کسی که نظم انتظار را بر هم میزند زیرا خواهان برخواستن بلاانقطاع میباشد, نه فردا و روز بعد از آن . سرکوب هر کسی که بدون هیچ چشم داشتی از خود مایه میگذارد و خود را بیدریغ و خالصانه به وفور تقدیم میکند . سرکوب هر کسی که از رفقایش با عشق بیکران و عزمی راسخ دفاع میکند . سرکوب هر روح سر کشی که در مقابل حاکمان قدرت از فدا کردن جان خویش دریغ نمی ورزد . سرکوب هر کسی که با نفی موجودیتش در هیئتی ( از گروه ها و محفلها و احزاب ) خود فروخته و یا بی خاصیت کماکان قد علم میکند . سرکوب هر کسی که نه می خواهد بر مسند قدرت بنشیند و نه اجازه میدهد که کنترل شود . سرکوب هرفردی که تبدیل سحرانگیز و جذاب آینده را در سر پرورش داده و رقم میزند .

برای خواندن کل مقاله ها و یا دیدن فیلم های خبری و ... روی تیتر آن کلیک کنیم.

بيانيه کارگران پرستار يونان
برای تصرف بيمارستان ها و مراکز کار و توليد
کارگران پرستار يکی از شهرهای يونان با صدرو بيانيه ای اعلام داشته اند که بيمارستان کيلکيس اين شهر را به تصرف خود در آورده اند و کل امور برنامه ريزی و اداره اين مرکز بزرگ درمانی را به دست گرفته اند. کارگران توضيح داده اند که مصادره بيمارستان واکنشی جمعی و شورائی در مقابل امواج وحشيانه تهاجماتی است که دولت بورژوازی يونان و کل دولت های عضو « اتحاديه اروپا » عليه سطح نازل معيشت و امکانات اوليه زندگی آنها سازمان داده اند. آنان تأکيد نموده اند که برنامه موسوم به رياضت اقتصادی نظام سرمايه داری را محکوم می کنند. حاضر به تحمل تعرضات بربرمنشانه سرمايه نيستند و اکنون کنترل کامل همه امور بيمارستان را در اختيار دارند.
متن بيانيه به شرح زير است.
1. مشکلات دامنگير سيستم بهداشتی يونان ناشی از سياست های تهاجمی سرمايه داری است و برای غلبه بر آنها نبايد و نمی توان به مبارزات محدود محلی و مذاکره ميان کارکنان و مسؤلان ابن يا آن مرکز درمانی چشم دوخت.
2. اين نيز روشن است که اکتفاء به طرح مطالبات و انتظار تحقق آن ها سقوط به ورطه ای است که دولت سرمايه داری يونان و دولت های بورژوازی شريک می خواهند ما را در آن غرق کنند. آنها می دانند که کارگران و فرودستان آماده انفجار عليه فقر و برای دستيابی به خواست های وسيع معيشتی و اجتماعی خود هستند، از همين روی کوشش دارند تا با بهره گيری از موقعيت ضعيف و متشتت ما راه تشکيل يک قطب نيرومند و معترض کارگری را سد سازند.
3. در چنين وضعی همه ما در هر کجا که هستيم بايد مطالبات خود را به صورت خواسته های سراسری همه کارگران و فرودستان طرح کنيم. همه ما زير فشار تهاجمات وحشيانه سرمايه داری قرار داريم. تنها با مبارزه ای متحد برای تحقق مطالبات همگانی و مشترک است که می توان اين خواست ها را بر بورژوازی و دولت ها تحميل نمود.
4. تنها راه برای حصول هدف اين است که به سلب مشروعيت و اعتبار دولت سرمايه اکتفاء نکنيم. بايد کل نظام حاکم، همه قوانين، قرارها، نهادها و قرادادهای سرمايه را که ابزار اعمال قدرت سرمايه داری بر ما هستند، آماج مبارزه خود قرار دهيم.
5. ما کارگران پرستار بيمارستان عمومی « کيلکس»، تهاجمات توحش بار سرمايه را با قدرت متحد جمعی خويش پاسخ می گوئيم. ما بيمارستان را تصرف می کنيم و تحت کنترل مستقيم خود قرار می دهيم. از همين لحظه به بعد همه امور بيمارستان توسط شورای ما برنامه ريزی و اداره خواهد شد.
6. دولت موظف است که همه وسائل و امکانات کار را در اختيار ما قرار دهد. در صورت تمرد دولت از اين کار ما حتماً موضوع را با کل شهروندان در ميان خواهيم نهاد و همزمان از همگان خواهيم خواست تا برای غلبه بر مشکلات دست در دست ما بگذارند. حوزه های اين همراهی و همکاری عبارت خواهد بود از:
الف. ادامه کار بيمارستان
ب. دسترسی کامل اهالی به بهداشت عمومی و رايگان
ج. سرنگونی دولت کنونی و هر دولت ديگر سرمايه داری از طريق مبارزه فراگير توده ای
د. جامعه گردانی همگانی با دخالت مؤثر و آزاد همه آحاد جامعه به جای پارلمان و دولت و نظام اجتماعی حاکم.
7. تشکل کارگری بيمارستان از ششم فوريه وظيفه حفاظت کار مؤسسه را به دوش خواهد گرفت. در حال حاضر ما به انجام خدمات اورژانسی بسنده می کنيم. زمانی که درآمد ما به سطح پيش از روزهای تهاجم سرمايه برسد اين وضع تغيير خواهد کرد. در طول اين مدت با آگاهی و احساس مسؤليت کامل نيازهای درمانی تمامی بيماران نيازمند را پاسخگو خواهيم بود. ما آماده ايم تا در تمامی دقايق شبانه روز از اين بيماران پذيرائی کنيم و به معالجه آن ها پردازيم. 8. مجمع عمومی بعدی ما در 13 فوريه تشکيل خواهد شد. در اين مجمع پيرامون شيوه های مؤثرتر برنامه ريزی و بهبود وضعيت درمانی بيماران تصميم خواهيم گرفت. ما مصمم هستيم چرخش شورائی امور بيمارستان را تحقق بخشيم و امکانات دخالتگری هر چه مؤثرتر جمعی در همه کارها را فراهم گردانيم. شوراهای ما هر روز با حضور همگان تشکيل خواهد شد.
ما خواستار همبستگی تمامی کارگران در کليه زمينه ها و همياری همه اجتماعات کارگری برای پيشبرد کارها هستيم. ما آماده ايم تا دست در دست هم به مبارزه خويش ادامه دهيم و به سوی پيروزی گام برداريم.
ما از همه شما می خواهيم:
الف. با ما همدلی و همراهی کنيد
ب. در هر کجا که هستيد عليه بی حقوقی ها و ستمکشی ها اعتراض کنيد.
ج. همه همرزمان کارگر ما در همه بيمارستان ها همين کارها را انجام دهند.
د. کارگران در کليه مراکز کار و توليد اجتماعی انجام اين کارها را تدارک بينند. در همه جا مراکز کار را به تصرف خويش در آورند و برنامه ريزی کار و توليد را به دست گيرند
سايت سيمای سوسياليسم
( ترجمه آزاد و با تلخيص)


RIOTS IN ATHEN- film
It was decided by the assembly of the occupied law school for the occupation to continue.
We call all the people to take to the streets, to keep on fighting!
Nothing has ended, everything begins now.
The law school is a centre of struggle and will continue to be so!
Anti-authoritarian song, based on a 1978 poem by anarchist poetess Katerina Gogou, remixed by DIY band Entropia (Entropy)May 25th’
One morning I’ll open the door


برای خواندن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنیم.

برای خواندن ترجمه ویدئو کلیب به فارسی اخبار آنارشی را. سارا نبوی عزیز شعر را به فارسی ترجمه کرد. ممنون ازش.
video Εντροπία - 25 Μαίου (ποίηση Κατερίνας Γώγου)
and I’ll go out into the streets, like I did yesterday.
And I’ll be thinking of nothing else
but that one piece from the father and the sea,
those only pieces that they’ve left me with;
and the city, the city that they’ve left to rot,
and our friends that have been lost.
One morning I’ll open the door
and jump straight into the fire
I’ll go out like I did yesterday,
shouting ‘fascists!’,
erecting barricades and hurling stones,
with a red banner held up high, shining in the sun.
I’ll open the door — and it’s not that I fear —
but, you see, I meant to tell you
that I didn’t make it on time
and that you need to learn
not to take to the streets without any weapons
as I did; because I didn’t make it on time,
otherwise you’ll disappear as I did, ‘thereby’, ‘vaguely’,
broken into little pieces made of sea,
childhood years and red banners.
One morning I’ll open the door
and I’ll vanish away with the dream of revolution
within the infinite loneliness of the streets that will be burning,
within the infinite loneliness of the paper-barricades,
being named — don’t believe them! —
as ‘provocateur’

فعالین جنبش لغو کار مزدی   کارگران یونان چه می توانند بکنند؟
1. هیچ دیناری به هیچ کجا، هیچ دولت، هیچ بانک یا هیچ تراست سرمایه داری بین المللی بدهکار نیستند. هیچ دیناری از این 400 میلیارد دلار بدهکاری دولت یونان، هیچ ربطی به هیچ کارگری ندارد. « بدهی بی بدهی»، تمامی آنچه زیر نام « بدهی های یونان» فریاد می شود!! اضافه ارزشی است که ما و همزنجیرانمان تولید کرده ایم و سرمایه طبقه سرمایه دار شده است. حساب و کتاب میان سرمایه داران هم به ما مربوط نیست. طبقه ما اعلام می کند که این بدهکاری از بیخ و بن باطل و ملغی است.
2. هیچ دیناری نباید از دستمزد کنونی هیچ کارگری در هیچ کجای یونان کسر شود. پروانه کاهش بهای نیروی کار باید یکراست راهی کهنه ترین آرشیوها گردد.
3. هیچ دستبردی به هیچ یک از امکانات موجود معیشتی یا رفاهی توده های کارگر به هیچ وجه تحمل نخواهد شد. هیچ روزی به سن بازنشستگی کارگران اضافه نخواهد گردید و کوتاه سخن آنکه همه خوابهای خوشی که بورژوازی یونان و اروپا برای قتل عام معیشت و امکانات رفاهی و اجتماعی توده بردگان مزدی دیده است به کابوس وحشت و دهشت خود آنان مبدل خواهد گردید.
کارگران یونان در طول یکی، دو سال گذشته، کم یا بیش مشابه همین حرف ها را بر زبان رانده اند. آنان کارهای زیاد دیگری نیز انجام داده اند. برای دفعات متوالی چرخ کار و تولید را در سراسر جامعه از چرخش بازداشته اند.زمین و آسمان و دریا را در تعطیلی فرو برده اند و برای ساعاتی یا روزهائی بر سر بورژوازی خراب کرده اند. توده های کارگر در دل این اعتصابات و خیزش های عظیم همه جا فریاد زده اند که حاضر به تحمل کاهش بهای نیروی کار یا امکانات رفاهی و معیشتی و اجتماعی خود نیستند. طبقه کارگر یونان این کارها را انجام داده است پس طرح مطالبات بالا، دست زدن به اعتراضات گسترده خیابانی، تعطیل چرخ کار و تولید و انسداد موقت شریان تولید اضافه ارزش کارهائی نیستند که برای کارگران تازگی داشته باشد و برای انجامش مردد باشند. مرکز ثقل گفتگو یا گرهگاه اصلی معضل نیز در همین جا قرار دارد. اینکه این کارها و تداوم این سطح از مبارزات و میدان داری ها کافی نیست. یک جای اساسی کار حتماً می لنگد. باید کاری کرد کارستان و این کارستان برای طبقه کارگر یونان این است که قدرت خود را متشکل سازد. نه از آن نوع متشکل شدنی که تا کنون آموخته است و نظام بردگی مزدی به مثابه الگوی تشکل در پیش رویش قرار داده است. نه نوع سازمانیابی که به جای ظرف قدرت، ساز و کار بی قدرتی و خلع سلاح و ساقط کردن وی از هر توان ضد سرمایه داری باشد. کارگران می توانند و بسیار هم خوب می توانند که همین جنبش روز خود را به جنبشی شورائی و متشکل و ضد سرمایه داری توسعه دهند. این هیچ کار نشدنی و ناممکنی نیست، در حالی که حیات توده های کارگر به انجامش گره خورده است. اگر کارگران چنین کنند، اگر آنان شورائی و ضد سرمایه داری متشکل شوند، آنگاه از درون همین شوراها می توانند و قطعاً می توانند
1. لیست خواسته های بالا را به علاوه بسیاری خواسته های اساسی معیشتی و رفاهی دیگر، از جمله خارج شدن تمامی امکانات معیشتی و رفاهی مانند خوراک، پوشاک، آموزش، درمان، نگهداری کودکان، مراقبت سالمندان، مسکن، ایاب و ذهاب و نوع این ها از حیطه مبادلات کالائی و توزیع کاملاً رایگان همه این ها را پیش کشند.
2. بسیار با قدرت و با صلابت و اطمینان اعلام دارند که خود آماده اند تا از طریق شوراهایشان برنامه ریزی تولید و کار اجتماعی را یکسره به دست گیرند و در همین راستا تمامی انتظارات و خواسته های فوق را جامه عمل پوشند.

هیچ نظری موجود نیست: