۲۷ بهمن، ۱۳۹۰

ارزیابی جلسه ی پالتاکی اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس» پنجشنبه مورخه ۲۰۱۲/۲/۲

..........
مهم ترین جنبه ی این جلسه کیفیت بحث بود که در واقع، بدون مشارکت و دخالت گری حاضرین هرگز نمی توانست اینگونه باشد، از این رو مسئولین اتاق «لوگوس» از تمامی شرکت کنندگان که فعالانه با ما در این جلسه حضور داشتند، سپاسگذاری می نمایند.
پرسش ها و سرتیتر مباحثی که در این راستا عنوان و توضیح داده شد از قرار زیر است:
_ ساختار سیستم هرمی، شکل وعملکرد آن چگونه است؟
_ راس هرم، چه مفهومی دارد و خود هرم چگونه پدیده ای است؟
ـــ رابطه و نقش بدنه ی هرم و راس آن ( پدیده ی رهبری و خط دهی) چگونه است؟
_ این سیستم چرا و از چه لحاظی، از بورژوازی گرفته و تقلید شده است؟
_ درمقابل سیستم هرمی، پدیده ای به نام دموکراسی مستقیم داریم. این دموکراسی مستقیم چگونه می تواند ساختار هرمی را در هم بکوبد؟
_ رفرم در سیستم هرمی یا عمودی، به صورت سیستم افقی یا سانترالیسم مرکزی، در بعضی از تشکلات از چه رو بوده است؟
_ پدیده های «راه»، « راه رو، یا رهرو» و« رهبر»، چرا و چگونه با ساختار هرمی، همآهنگ هستند؟ رابطه ی این پدیده ها، با یکدیگر چگونه و به چه شکل است؟
در ادامه ی بحث و گفتگوها، موضوع نقد سیستم هرمی از لحاظ رویکرد فلسفی و سیاسی و جوهر وعملکرد آن، در تشکلات موجود به یک واژه ی محوری دیگر، یعنی «قدرت» تبدیل شد.با این تعبیر و در پیشبرد جلسه حاضرین پیرامون پدیده ی «قدرت» در همه ی جوانبش، نقد و بررسی خود را ارائه دادند. همچنین درخصوص نقش و پدیدار شدن «مالکیت خصوصی»در روند تاریخ و تضاد تاریخی آن با جامعه ی کمونیستی، موارد کلیدی و خوبی از طرف حاضرین در جلسه مطرح شد. باور بیشتر شرکت کننده گان بر این بود که می بایستی برای ایجاد جامعه ی کمونیستی بدون طبقه، ابتدا از طریق «انقلاب اجتماعی» سراسری و جهانی، همزمان با در هم ریختن «نظم» بورژوازی، بستر های جامعه ی سوسیالیستی را فراهم نمود و سپس، آنچه را که از فرهنگ و باورها وعملکرد سرمایه داری در جامعه ی جهانی، رسوب کرده و یا مانده است را از بین برد. بدیهی است پس از در هم کوبیدن«نظم» و شیوه ی اداره ی جامعه توسط بورژازی، می توان گفت که از این گذار است که می توان به جامعه ی واقعی بدون طبقه ی کمونیستی رسید. حاضرین درجلسه براین نگاه ودریافت تاکید داشتند و درهمین راستا، کارکرد تشکلات موجود را نسبت به مبارزات طبقه ی کارگر و مخدوش کردن این مبارزات را به چالش گرفتند و نمونه هایی از این مخدوش کردن و به هرز بردن طبقه ی کارگر را از لحاظ تاریخی که اثبات شده، مطرح کردند.

این جلسه، آخرین نشست اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس» بود که توسط مسئولین اتاق اعلام شد.
فایل های صوتی همراه با این ارزیابی گزارش صوتی کامل، از این نشست است.

ارزیابی از جلسه ی اتاق لوگوس زندانیان سیاسی وهمچنین فایل های صوتی کل مباحث در خصوص نقد«سیستم هرمی» ومبارزات طبقه ی کارگر

http://youtu.be/A2EgvRVAv-Q
http://youtu.be/dEMLNtq5RRY

http://youtu.be/rg6OzHWuMRg
http://youtu.be/36J__OIVolY
http://youtu.be/5pj3vPG9xeI
http://youtu.be/zADtWKGzNZQ
http://youtu.be/XVro6YOorFo
http://youtu.be/rbNmpX6so7s
http://youtu.be/akV88zBseKc
http://youtu.be/c-kVKnF7sus
http://youtu.be/29PVXOTdFac
http://youtu.be/bMn2H7qL6wM
http://youtu.be/We5PgBqpTUI
http://youtu.be/SkeJnSBWCZY
http://youtu.be/YoCs79ndXiw
http://youtu.be/iWy5Hiqs1nE
http://youtu.be/yHLubfPT2CE
http://youtu.be/IQwI4HT8Brw
http://youtu.be/HGU_8KLeibI
http://youtu.be/6n1LNihzuC4
http://youtu.be/Lk0yceTwvtg
http://youtu.be/kEJfs3XIzWA
http://youtu.be/MrEDu0ifd_s
http://youtu.be/TFAWkFKsN-4
http://youtu.be/apDKZmEbyZ4
http://youtu.be/qwxq_9mAUM0
http://youtu.be/OlWA4LgaOqg
http://youtu.be/KMTDDhRvNWw
http://youtu.be/H5F1McZ266o

۳ نظر:

Reza گفت...

من این دوستان لوگوس را نمیشناسم اما بحثهایی که در دستور کار گذاشته بودند در رابطه شکل سازماندهی جالب است. البته این بحث جدیدی نیست. من یادم است زمانی که از حککا جدا شده بودیم در یک جمع این بحث- تشکیلات شانه ای یا هرمی- مطرح شد اما خیلی زود فراموش شد. به نظر من انتخاب نوع سازمانده ای در خود مطرح نیست، به این معنا که اگرچه محتوی توان این را دارد که اشکال گوناگونی به خود بپذبرد اما در عین حال این اشکال ممکن تابعی از محتوی است یا به عبارت دیگر هر محتوی تنها در محدوه های معینی قابلیت انتخاب دارد. به طور مثال یک حزب کمونیست هرگز نمیتونه اشکال دموکراتیک به خود بگیرد جرا که اساس حزبیت-که یک پدیده بورژوایی است- تمرکز گرایی (سانترالیسم) است و تلاش برای وصله پینه کردن آن با موکراتیسم یک تلاش شکست خوره خواهد بود. بدون نقد پایه ای از مفاهیمی جون تمرکز گرایی و قدرت امکان انتخاب یک شکل دموکراتیک ممکن نیست.

Rosa گفت...

یک حزب کمونیست هرگز نمیتونه اشکال دموکراتیک به خود بگیرد جرا که اساس حزبیت-که یک پدیده بورژوایی است- تمرکز گرایی (سانترالیسم) است.
دقیقا رضا جان
موضوع باید یافتن و ایجاد ساختارهای دیگری باشه.
من در فایل صوتی همین جلسه گفتم
اینجا

Rosa گفت...

http://www.youtube.com/watch?v=bMn2H7qL6wM&feature=youtu.be