۱۱ آبان، ۱۳۹۰

جنبش ضد سرمایه داری اشغال وال استریت ٬پاسخی به كاظم علمداری

جنبش ضد سرمایه داری اشغال وال استریت ٬پاسخی به كاظم علمداری  عباس گويا
علمداری "فراموش میكند" كه آنارشیستها یكی از پایه‌های اصلی براه اندازی جنبش "خشونت پرهیز" اشغال وال استریت بوده اند٬ شكل تصمیم گیری مجمع عمومی ابتكار آنها بوده است. (٢) دیوید گریبر٬ آنارشیست ٥٠ ساله٬ در شرح سازماندهی اشغال وال استریت بعینه غلبه یك سیاست ضد حكومتی٬ ضد تمام احزاب و جناحهای حاكم را بیان میكند. در جلسه‌ای كه بمنظور مقدمات اعتراضات در تابستان گذشته فراخوان داده شده بود و متشكل از چندین گروه سوسیالیستی٬ اتحادیه‌ای و ضد امپریالیستی بود٬ آنارشیستها به این دلیل از نظر سیاسی دست بالا را گرفتند كه با كلیت دم و دستگاه حاكمه مخالفت كردند. خصلت ضد اتوریته‌ای آنارشیستها در جنبش اشغال وال استریت اتفاقا از جنس شیشه شكستن‌هایشان نبود. اتفاقا سیاسی بود و اتقاقا موضع درستی بود. موضعگیری مشخص سیاسی آنها٬ كه مخالف با كل احزاب حاكم بجای نقش گروه فشار روی حزب دمكرات را پیشنهاد میكرد بسرعت مقبول سازمانها و افراد دیگر شركت كننده در جلسه شد. حاكمیت این خط از طریق اصرار بر شكل تصمیم گیری مجمع عموی از طرف آنارشیستها بود.
علمداری باز هم "فراموش" میكند كه تاكنون بیش از ٢ هزار نفر از معترضین جنبش اشغال وال استریت بدون هیچ دلیلی توسط پلیس دستگیر شده‌اند.(٣) او خشونت عملا اعمال شده پلیس را كه توسط لیبرالهای آمریكا با خشونت نیروهای سركوبگر جمهوری اسلامی٬ لیبی٬ مصر و سوریه مقایسه شده است "نادیده" میگیرد(٤). "خانه نشین" شدن جنبش را نه از سر سركوبهای جاری و خشن و متوحش پلیس بلكه از احتمال "خشونت" آتی آنارشیستها میداند.

Global revolution: protests in 1,000+ cities — in videos
I AM NOT MOVING - Short Film - Occupy Wall Street.

جنبش وال استریت و چپ سنتی  کاظم علمداری
مدرسه فمینیستی: جنبش در حال شکل گیری «وال استریت» یک حرکت ضد فساد، ضد تبعیض و بی عدالتی و خشونت پرهیز است. بر این اساس، پایه های مشترک و مشابهی با جنبش های ضددیکتاتوری جوامع خاورمیانه ای دارد و بازتابی از روند رو به گسترش جهانی شدن است. اگر نیروهای آنارشیست در غرب آن را به خشونت نکشند بی شک می تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. خشونت می تواند بخش عمدۀ این جنبش را خانه نشین کند و آن را در نطفه بخشکاند. تا به کنون نیروهای شرکت کننده در این جنبش به طور عمده قشرهای میانی، تحصیل کرده و نسل جوان عاصی از وضعیت پُرتبعیض و تناقض امروز جهان هستند.

هیچ نظری موجود نیست: