۲۰ آبان، ۱۳۹۰

ويديو:«وال استريت را اشغال کنيد» در دانشگاه برکلی کاليفرنيا و چماق پليس


ويديو:«وال استريت را اشغال کنيد» در دانشگاه برکلی کاليفرنيا و چماق پليس
روشنگری.در متن جنبش «وال استريت را اشغال کنيد، دانشجويان دانشگاه برکلی روز گذشته عليه خصوصی کردن آموزش عمومی و در جهت ديگر خواست های جنبش به تظاهرات پرداختند. ويديوی زير تاکتيک پليس برای ترساندن دانشجويان را از طريق يوتيوب در مقابل چشم ميليون ها بيننده گذاشت و واکنش گسترده ای را برانگيخت. دانشجويان فرياد ميزنند:پليس دانشجو را نزن.  برکلی دانشگاه پيشرو در جنبش مدنی بزرگ دهه 60 آمريکا بود و جنبش آزای بيان Free Speech Movement را در اين دهه هدايت کرد و کافه تريا، سالن ها و بخش هايی از دانشگاه هنوزنام آن جنبش را برخود دارند.
Occupy Berkeley - Police Attack Protesters
http://www.youtube.com/watch?v=8fC_5DzTBtY
Occupy Cal 11/9/11 PART 1   ويديو
Berkeley Protest-Occupy Cal 11/9/11 Part 2  ويديو
Police Brutality hits UC Berkeley: Eyewitness account  ويديو
Yesterday at the University of California -- Berkeley, 39 people were arrested including an English professor. The arrest came after approximately one-thousand protesters came together to rally against tuition increases and public education funding cuts. In an attempt to break up the protesters, police used their batons to hit non-violent participants in the ribs and elsewhere. Eric Uribe, a student protester, tells us what it was like on the frontlines of police brutality. He was just one of the victims of yesterday's assault

هیچ نظری موجود نیست: