۱۶ آبان، ۱۳۹۰

« جایگاه حقوق حیوانات و مسائل زیست محیطی در جنبش اشغال وال استریت »


« جایگاه حقوق حیوانات و مسائل زیست محیطی در جنبش اشغال وال استریت »

جنبش اشغال وال استریت Occupy Wall Street - OWS بی گمان فرصت استثنائی خواهد بود تا تحولات عمیقی را در مناسبات روابط انسانی بر روی مسائل حقوق حیواناتی و زیست محیطی بر جای بگذارد؛ کما اینکه جنبش اعتراضی 99 درصد در برابر یک درصد سرمایه دار جامعه آمریکائی به وضوح در بیانه خویش به مسائل حقوق حیواناتی و زیست محیطی اشاره دارد :

We come to you at a time when corporations, which place profit over people, self-interest over justice, and oppression over equality, run our governments. We have peaceably assembled here, as is our right, to let these facts be known.
They have poisoned the food supply through negligence, and undermined the farming system through monopolization.
They have profited off of the torture, confinement, and cruel treatment of countless animals, and actively hide these practices.
...
They continue to block alternate forms of energy to keep us dependent on oil.
They have purposely covered up oil spills, accidents, faulty bookkeeping, and inactive ingredients in pursuit of profit

اگرچه از مفاد بیانیه مزبور بیشتر اشاره به رفاه حیوانات animal welfare بر می آید باری این رهیافت خود می تواند مقدمه ای سترگ باشد در راه رسیدن به حقوق تام حیوانات : animal righ

تالار گفتگوی ایرانیان گیاهخوار
تالار گفتمان گیاهخواران

هیچ نظری موجود نیست: