۱۹ آبان، ۱۳۹۰

جنگ جنگ تا پیروزی؟!

تهران در برف است و جنبش اشغال بانکها در اینور آب هر روز قوی تر میشود. جنگ برای رژیم ایران و همچنین انحصارات سرمایه در وضعیت بحران مالی و اجتماعی قدرتهای بزرگ موهبتی است الاحی.
چیزی که مسلم است اینکه ما در جنگ شما برای صادر کردن بحران تان، مشروعیت دادن به وضعیت فقر، بیخانمانی و ورشکستگی سیستم موجودتان شرکت نمیکنیم. در آنور آب هم حق مسلم ما نه انرژی هسته ای است نه بمب های اتمی.

مردم در هر کجا روی این کره خاکی برای زندگی مرفه، آموزش و زندگی انسانی دارند مبارزه میکنند.

بلاخره تقریبا برای هر نوعی از کشتار در هر دو طرف به انسانی نیاز است که ماشه را بچکاند و دگمه ای را بفشارد.

وقت آن است که هر چه زودتر سرنوشت خود را در دست بگیریم.
وقت آن است که در آنور آب دیکتاتور خودی را نشانه بگیریم. همه آن کسان که در پروژه اتمی در ایران درگیرند جنایتکارند، آنها را شناسایی کنیم. همه کارگران و کارمندان زرادخانه ها جنایتکارند و همچنین همه آنها که با قلمشان به چهره جنگ مشروعیت میبخشند. همه آن کسان که تبلیغ اشغال سرزمینهای دیگری را کرده و میکنند جنایتکارند. جنگ هیچگونه مشروعیتی هیچگاه نداشته.

اگرچه ما صلح طلبان قلابی اپوزیسیون ایرانی را که برای دیکتاتور وقت میخرند را خوب میشناسیم اما همچنین نمیتوان برای سقوط سریع تر حاکمان جنایتکار خودی از ترس مار به افعی قدرتهای بزرگ دخیل بست.

متحدین ما همواره انسانهای ضد ارتجاع و ضد سیستم مردسالاری- سرمایه داری هستند. با آنها میتوان طبل جنگ را متوقف کرد. با آنها میتوان از شر دیکتاتورهای خودی و مرتجع خلاص شد.

هر کجا هستیم باید قدرت را نشان کنیم. تاکتیک اتحاد با قدرت کوچکتر برای مبارزه با قدرت بزرگتر همواره مبارزه برای آزادی و برابری را سالها به عقب رانده. جنبش صلح در ایران بهتر است راکتورهای هسته ای، بازوی نظامی و کل رژیم را نشانه بگیرد. جنبش صلح در اینور آب خواهان خلع سلاح جهانی است و سیستم حاکم، بانکها و انحصارات اسلحه را نشانه گرفته.

ما روی لبه تیغ راه میرویم. ما جبهه سومی را بوجود آوردیم که در آن هیچ حکومتی هرگز هیچ مشروعیتی برای سرکوب مردمش را ندارد. هیچ جنگی عادلانه نیست. هیچ بمبی خودی نیست. هیچ شلیکی به بهانه دفاع از وطن و یا تضمین صلح جهانی مشروعیت ندارد.

آنها که امروز انبارهایشان پر از سلاح کشنده است جنایتکارند، آنها که کماکان در کارخانه ها مشغول تولید سلاح های کشنده برای سیستم هستند جنایتکارند. تمامی محققان و دانشمندان سهیم در تکامل پروژه انرژی هسته ای و یا سلاح هسته ای جنایتکارند.

و اینکه هر طرف بر طبل جنگ به هر بهانه ای بکوبد اقدامی ضد انسانی مرتکب میشود.

ما مجبوریم علیه جنگ بجنگیم.

ما مجبوریم در جنبش جهانی صلح، صلح صلبان قلابی را نیز که پشت شعار دفاع از کشور خودی، انرژی هسته ای و حق مسلم و یا در اینور آب آنانی که پشت شعار تضمین صلح جهانی اما با ابزار جنگ مخفی شدند را با تیپا از جنبش بیرون کنیم.

دشمن اصلی ارتجاع است. دیکتاتوری است. سیستم حاکم و انحصارات هستند. آنها را نشانه بگیریم.
مترسک سیاست های غیر انسانی هیچ قدرتی نباشیم. خلع سلاحشان کنیم. هر جا به هر بهانه ای اسلحه بدستشان بود.
رزا

هیچ نظری موجود نیست: